12 boktips om content marketing, innehållsstrategi och annat

Äntligen sommar! Lata dagar på stranden till ljudet av vågskvalp, eller i hängmattan under björkarnas susande trädkronor, eller i stugan med sommarregnet smattrande mot taket. Var du än befinner dig, så se till att ha en eller annan god bok tillhands. Här tipsar jag om tolv böcker om content marketing, innehållsstrategi och annat.

Thomas Barregren
11 juni 2013

Jag läser myc­ket. Väldigt myc­ket skul­le vis­sa säga. Men som­mar och semes­ter inne­bär mer tid att läsa, och fram­förallt mer tid att fun­de­ra och reflek­te­ra över det jag har läst. Böckerna jag läser under som­ma­ren fun­ge­rar som min inspi­ra­tion och mitt bräns­le för hösten.

Inför semestern bru­kar jag där­för köpa en hand­full böc­ker. Nedan lis­tar jag de tolv böc­ker som har fång­at mitt intres­se. Jag har ännu inte läst dem. Jag har valt ut dem base­rad vad läsa­re har skri­vit om dem på Amazon​.com, och vad jag kan utty­da från inne­hålls­för­teck­ning­en, smak­prov och bak­si­des­text. Några kom­mer säkert visa sig vara skräp. De fles­ta kom­mer vara medel­måt­ti­ga. Men någ­ra guld­korn hop­pas jag hitta.

Jag har grup­pe­rat dem under rubri­ker­na con­tent mar­ke­ting, inne­hålls­stra­te­gi och annat. Boktipsen är inte rang­ord­nan­de, utan lis­ta­de i god­tyck­lig ordning.

Böcker om content marketing

Det finns fle­ra böc­ker som uttryck­li­gen säger sig hand­la om con­tent mar­ke­ting. Få av dem är vär­da sina peng­ar, i vart fall om du är ute efter lite mer än bara sådant som du ändå fin­ner på blog­gar. Men jag hit­ta­de fyra böc­ker som ver­kar lovande.

valuable-content-marketing-via-bokus.com

Valuable Content Marketing

Valuable Content Marketing: How to Make Quality Content the Key to Your Business Success av Sonja Jefferson och Sharon Tanton, utgi­ven 2013.

Med bara två läsarre­ces­sio­ner­na (som båda ger högs­ta betyg) är det svårt att bedö­ma om boken är värd sina peng­ar. En titt på inne­hålls­för­teck­ning­en anty­der att det är en nära hel­täc­kan­de intro­duk­tions­bok och kom­ma-igång-gui­de till con­tent mar­ke­ting. Jag hop­pas det kan vara en en bok att rekom­men­de­ra dem som vill ha en intro­duk­tion till ämnet.

Läs mer på Amazon och köp den från Bokus.
content-rules-via-bokus.com

Content Rules

Content Rules: How to Create Killer Blogs, Podcasts, Videos, Ebooks, Webinars (and More) That Engage Customers and Ignite Your Business av Ann Handley, David Meerman Scott och C C Chapman, utgi­ven 2012.

Titeln och omsla­get ger mig en käns­la av att det­ta är ännu en i en lång rad av dåligt skriv­na böc­ker som pra­tar myc­ket om myc­ket men säger väl­digt lite. Men jag fin­ner ing­et stöd för den käns­lan när jag läser läsarre­cen­sio­ner­na. De är tvärtom gans­ka posi­ti­va. En läsa­re skri­ver att det är en “ärlig” bok som hon kan ge sina kun­der, vän­ner, lära­re – näs­tan alla som und­rar var­för man skall bry sig om att ska­pa inne­håll för web­ben. En annan läsa­re säger att boken stäl­ler frå­gor som alla vill ha svar på – och sva­rar på dem. En tred­je hyl­lar bokens alla exem­pel på hur rik­ti­ga före­tag har tilläm­pat “inne­hålls reg­ler­na” som nämns i bokens titel.

Läs mer på Amazon och köp den från Bokus.

accelerate-via-bokus.com

Accelerate!

Accelerate!: Move Your Business Forward Through the Convergence of Search, Social & Content Marketing av Arnie Kuenn, utgi­ven 2011.

Allt för ofta berät­tar mark­nads­fö­rings­böc­ker vad du bör göra, men inte hur du skall göra det. Du är ute­läm­nad åt dig själv att klu­ra ut hur du skall infö­ra till exem­pel con­tent mar­ke­ting. Den här boken lovar att inte läm­na dig i stic­ket. Av läsarre­ce­sio­ner att döma hål­ler boken vad den lovar.

Läs mer på Amazon och köp den från Bokus.

optimize-via-bokus

Optimize

Optimize: How to Attract and Engage More Customers by Integrating SEO, Social Media, and Content Marketing av Lee Odden, utgi­ven 2012.

När en i bran­chen namn­kun­nig per­son, som Content Marketing Institues grun­da­re Joe Pulizzi, lovor­dar boken, så lyss­nar jag. Han skri­ver att Lee Odden är den förs­te som seri­öst under­sö­ker hur en orga­ni­sa­tion (oav­sett stor­lek) kan inte­gre­ra de kom­plex pro­ces­ser­na runt sök­mo­to­rop­ti­me­ring, han­te­ring av soci­a­la medi­er och con­tent mar­ke­ting. Jag är nyfiken.

Läs mer på Amazon och köp den från Bokus.

Böcker om innehållsstrategi

En genom­ar­be­tad inne­hålls­stra­te­gi är ett mås­te för att bedri­va fram­gångs­rik con­tent mar­ke­ting. Inom det­ta områ­de finns det en hel del intres­san­ta böc­ker att läsa. Jag fas­tan­de för des­sa fyra.

the-web-content-strategists-bible-via-bokus

The Web Content Strategist’s Bible

The Web Content Strategist’s Bible: The Complete Guide to a New and Lucrative Career for Writers of All Kinds av Richard Sheffield, utgi­ven 2009.

Boken skrevs just när begrep­pet inne­hålls­stra­te­gi slog ige­nom för fyra år sedan. Jag för­mo­dar det för­kla­rar den smått fåni­ga under­ti­teln – den kom­plet­ta gui­den till en ny och luk­ra­tiv kar­riär för skri­ben­ter av alla slag. Trots det så ver­kar noken vara väl­skri­ven och läsvärd. Den är enligt läsarre­ce­sio­ner en lätt­läst, rätt­fram och prak­tisk bok om de arbets­upp­gif­ter och resul­tat som en inne­hålls­stra­teg för­vän­tas utfö­ra och leve­re­ra under och efter ett webb­pro­jekt. Det finns allt för få böc­ker som ger prak­tisk väg­led­ning i des­sa frå­gor. Jag hop­pas den­na hål­ler måttet.

Läs mer på Amazon och köp den från Bokus.
The Elements of Content Strategy

The Elements of Content Strategy

The Elements of Content Strategy av Erin Kissane, utgi­ven 2011.

Personligen före­drar jag tun­na böc­ker med hög infor­ma­tions­den­si­tet fram­för de i bran­schen så van­ligt före­kom­man­de svuls­ti­ga böc­ker med myc­ket plad­der. Den här boken, med sina 74 sidor torr sak­pro­sa, hör uppen­bar­li­gen till den förs­ta grup­pen. Den bör­jar med att redo­gö­ra för grund­läg­gan­de prin­ci­per, för­kla­rar sedan hant­ver­ket med att utveck­la och under­hål­la en inne­hålls­stra­te­gi och avslu­tas med verk­tyg och tekniker.

Läs mer på Amazon och köp den från A Book Apart.

content-strategy-at-work-via-bokus.com

Content Strategy at Work

Content Strategy at Work: Real-world Stories to Strengthen Every Interactive Project av Margot Bloomstein, utgi­ven 2012.

En bok, som enligt en läsa­re får vd att gil­la det, IT att äls­ka­de det och mark­nads­fö­ra­re att anam­ma det, mås­te vara värd sina peng­ar när det är con­tent mar­ke­ting. Samma läsa­re skri­ver ock­så att Margot Bloomstein inte bara för­kla­rar var­för du mås­te få tidig accep­tans från intres­sen­ter för att lyc­kas med con­tent mar­ke­ting. Hon berät­tar ock­så hur du skall gå till­vä­ga, enligt sam­ma läsare.

Läs mer på Amazon och köp den från Bokus.

managing-enterprise-content-via-bokus.com

Managing Enterprise Content

Managing Enterprise Content: A Unified Content Strategy av Ann Rockley och Charles Cooper, utgi­ven 2012.

10 läsarre­ce­sio­ner. Lika många topp­be­tyg. Och en beskriv­ning av bokens inne­håll som lika väl hade kun­nat vara en beskriv­ning av Kntnts erbju­dan­de. Ja, du för­står var­för den är med på min lis­tan. Enligt beskriv­ning­en av boken hjäl­per den dig genom alla steg för att infö­ra con­tent mar­ke­ting: att iden­ti­fi­e­ra affärsnyt­tan, att byg­ga en inne­hållsvi­sion, att desig­na inne­håll som anpas­sar sig till var­je enhet, att utveck­la inne­hållsmo­del­ler, meta­da­ta och arbets­flö­den, att infö­ra inne­hålls­styr­ning, att han­te­ra anpass­ning till nya och för­änd­ra­de rol­ler, och att for­mu­le­ra krav på verktyg.

Läs mer på Amazon och köp den från Bokus.

Böcker om annat

Det finns så myc­ket intres­sant att läsa och lära sig om. Jag kom­plet­te­rar böc­ker­na om con­tent mar­ke­ting och inne­hålls­stra­te­gi med par böc­ker bok om soci­a­la medi­er, en om varu­mär­kes­byg­gan­de och en om försäljning.

mandates-for-social-media-marketing-success-via-bokus.com

8 Mandates for Social Media Marketing Success

8 Mandates for Social Media Marketing Success: Insights and Success Stories from 154 of the World’s Most Innovative Marketing Practitioners, Authors, and Professors av Kent Huffman, utgi­ven 2012.

Du vet hur soci­a­la medi­er som Facebok, Twitter, LinkedIn och YouTube fun­ge­rar, du vet var­för det är vik­tigt att använ­da dem i ditt före­tags mark­nads­fö­ring, och du vet hur du skall göra. Men du vet inte hur du skall få vd eller sty­rel­se att för­stå allt det­ta. Finns det någon bok som kan hjäl­pa dig? Svaret tycks vara den­na bok.

Läs mer på Amazon och köp den från Bokus.

the-new-rules-of-marketing-via-bokus.com

The New Rules of Marketing & PR

The New Rules of Marketing & PR: How to Use Social Media, Online Video, Mobile Applications, Blogs, News Releases, and Viral Marketing to Reach Buyers Directly av David Meerman Scott, utgi­ven 2013.

Den här boken dyker stän­digt upp som en stark kan­di­dat att läsa i som­mar. Jag har lagt till och stru­kit den från lis­tan åtskil­li­ga gång­er. Lagt till den eftersom den med fjär­de revi­de­ra­de upp­la­gan, som kom­mer ut i som­mar, är lite av en klas­si­ker. Strukit den eftersom den till inne­håll över­lap­par med and­ra böc­ker som jag har på lis­tan. Till slut lät jag mig över­ty­gas av de goda läsarrecesionerna.

Läs mer på Amazon och köp den från Bokus.
A little less conversation

A Little Less Conversation

A Little Less Conversation: Connecting with Customers in a Noisy World av Tom Asacker, utgi­ven 2008.

Från det jag hit­ta­de Tom Asackers böc­ker så var det givet att jag skall läsa minst en av dem i som­mar. Men vil­ken skall jag bör­ja med? Efter myc­ket van­kel­mod så bestäm­de jag mig för A Little Less Conversation, som enligt en läsarre­ce­sion tar mark­nads­fö­ra­ren i han­den och hjäl­per oss att fin­na vårt varu­mär­kes uni­ka iden­ti­tet och ska­pa den “den typ av vär­de som kun­der­na gär­na väl­jer, pra­ta om och göra till en inte­gre­rad del av sina upp­tag­na liv”.

Läs mer på Amazon och köp den därifrån.

book-yourself-solid--via-bokus.com

Book Yourself Solid Illustrated

Book Yourself Solid Illustrated: The Fastest, Easiest, and Most Reliable System for Getting More Clients Than You Can Handle Even if You Hate Marketing and Selling av Michael Port och Jocelyn Wallace, utgi­ven 2013.

Jag har arbe­tat med för­sälj­ning i sjut­ton år (sedan 1996). Under den tiden har jag har haft gläd­jen att lära mig av duk­ti­ga säl­ja­re, gå kur­ser och göra egna miss­tag. Men man kan ald­rig bli fullärd. Och eftersom mark­nads­fö­ring i slutän­dan syf­tar till att säl­ja något, så känns det natur­ligt att ock­så läsa åtminsto­ne en bok om för­sälj­ning. Det finns många böc­ker om sälj. Få är bra. Föregångare till den­na – Book Yourself Solid – ver­kar vara en av de bätt­re. Denna, med alla sina illust­ra­tio­ner, ver­kar vara ännu bätt­re. Om inte annat en intres­sant tittarupplevelse.

Läs mer på Amazon och köp den från Bokus.

Två böcker som inte kom med på listan (bonus tips)

Jag har ytter­li­ga­re två böc­ker på min inköpslis­ta. Jag tog inte med dem bland de tolv bok­tip­sen ovan, eftersom de är san­no­likt inte är lika intres­sant för dig, som mark­nads­an­sva­rig, som de är för mig, som ent­re­pre­nör och kon­sult inom områ­det. Men jag tar ändå med dem, som en bonus.

the-marketing-agency-blueprint-via-bookus.com

The Marketing Agency Blueprint

The Marketing Agency Blueprint: The Handbook for Building Hybrid PR, SEO, Content, Advertising, and Web Firms av Paul Roetzer, utgi­ven 2011.

Den här boken har ing­et att göra med con­tent mar­ke­ting, inne­hålls­stra­te­gi eller något lik­nan­de. Den hand­lar om att tiden har sprung­it från den gam­la sor­tens byrå, och att “hybrid­by­rå­er”, som är flex­ib­la, tek­niskt kun­nig och kol­la­bo­ra­ti­va, kom­mer att omde­fi­ni­e­ra bran­schen. Paul Roetzer tror att dju­pet, mångsidig­he­ten och driv­kraf­ten hos talang­ful­la med­ar­be­ta­re kom­mer vara hörn­ste­nar i des­sa byråer.

Läs mer på Amazon och köp den från Bokus.
Workflow Modeling

Workflow Modeling

Workflow Modeling: Tools for Process Improvement and Application Development av Alec Sharp och Patrick McDermott, utgi­ven 2008

En av fle­ra intres­san­ta böc­ker om pro­cess­mo­del­le­ring och verk­sam­hets­ut­veck­ling. Jag kom­mer läsa den i som­mar, för att dam­ma av mina gam­la kun­ska­per inom områ­det. Men jag tog inte med den på lis­tan ovan, eftersom jag tror att gans­ka få i mål­grup­pen för den­na blogg är intres­se­rad av ämnet.

Läs mer på Amazon och köp den från Bokus.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »