12 marknadsundersökningar om content marketing

Intresset för content marketing har formligen exploderat sista tiden. Det framgår av de tolv marknadsundersökningar som jag har hittat på webben och delar med mig av i denna artikel.

Content mar­ke­ting som feno­men har en lång histo­ria, men som term är den rela­tiv ny. Google Trends visar att fra­sen “con­tent mar­ke­ting” bör­jar använ­das i sök­ning­ar runt 2008, men tar fart först när Panda införs 2011. Ökningen av antal sök­ning­ar är nära lavinar­tad.

Google Trend visar hur intresset för content marketing har ökat globalt
Google Trend visar hur intres­set för con­tent mar­ke­ting har ökat glo­balt

I Sverige har vi varit lite sena ur start­bloc­ken. Men runt års­skif­tet sköt intres­set i höj­den.

Google Trend visar hur intresset för content marketing har ökat i Sverige
Google Trend visar hur intres­set för con­tent mar­ke­ting har ökat i Sverige

Vad ligger bakom?

För att få en bätt­re för­stå­el­se av vad som döl­jer sig bakom det öka­de intres­set för con­tent mar­ke­ting, så får vi ta en titt på de mark­nads­un­der­sök­ning­ar som har gjorts. Jag har letat runt på web­ben och fun­nit tolv rap­por­ter base­ra­de på enkä­ter med mark­nads­fö­ra­re med fle­ra. De ger en gans­ka enstäm­mig bild av en stark eta­ble­ring av con­tent mar­ke­ting i de under­sök­ta före­ta­gen.

Ungefär 90% av B2B och B2C-före­ta­gen tilläm­par con­tent mar­ke­ting. De spen­de­rar cir­ka 30% av sin mark­nads­bud­get på con­tent mar­ke­ting.

De tre vik­ti­gas­te kana­ler­na för con­tent mar­ke­ting är

 • soci­a­la medi­er för­u­tom den egna blog­gen (ca 85%)
 • artik­lar på den egna webb­plat­sen (ca 85%)
 • e-nyhets­brev (ca 80%)

Målet med att pro­du­ce­ra och pub­li­ce­ra inne­håll skil­jer sig något åt mel­lan B2B– och B2C-före­tag. De tre främs­ta skä­len för före­tag som gör busi­ness-to-busi­ness är

 • att behål­la kun­der (77%)
 • att skaf­fa nya kun­der (75%)
 • att byg­ga varu­mär­ke (74%)

För före­tag som gör busi­ness-to-con­su­mer var de tre främs­ta skä­len:

 • att byg­ga varu­mär­ke (79%)
 • att skaf­fa nya kun­der (74%)
 • att gene­re­rar leads (71%)

De fem störs­ta utma­ning­ar­na var sam­ma för B2B- och B2C-före­ta­gen:

 • att ska­pa till­räck­ligt med inne­håll (64% B2B och 51% B2C)
 • att ska­pa enga­ge­ran­de inne­håll (52% B2B och 49% B2C)
 • att ska­pa vari­e­rat inne­håll (45% B2B och 42% B2C)
 • att ha till­räck­lig bud­get (39% B2B och 52% B2C)
 • att mäta effek­ti­vi­te­ten av con­tent mar­ke­ting (35% av B2B och 41% av B2C)

Det är ock­så intres­sant att jäm­fö­ra siff­ror­na för 2011, 2012 och 2013. Det är en tyd­lig ökning. Till exem­pel avser ca 55% av alla före­tag att öka con­tent mar­ke­ting bud­ge­ten för 2013. Endast 2–3% pla­ne­ra­de att mins­ka sats­ning­en.

Tolv marknadsundersökningar

Siffrorna ovan kom­mer från två av Content Marketing Institutes rap­por­ter. Deras siff­ror är ofta cite­ra­de på web­ben. Men även and­ra har gjort insikts­ful­la stu­di­er. De är dock inte lika enk­la att hit­ta. Nedan har jag listat tolv mark­nads­un­der­sök­ning­ar som jag har fun­nit vär­de­ful­la:

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »

Kommunicera effektivare i samband med mässor

Mässorna är stor­slag­na, moder­na hub­bar för kom­mu­ni­ka­tion både digi­talt och IRL. Biljetter scan­nas och rivs, sto­ra bild­skär­mar pum­par ut sitt bud­skap. Samtal förs mel­lan poten­ti­el­la affärs­kon­tak­ter. Men tar du till­va­ra på alla kom­mu­ni­ka­tions­möj­lig­he­ter? Martin Karlsson Modigh gui­dar dig genom för­be­re­del­ser­na, vad du bör tän­ka på under mäs­san och vad du kan göra efteråt.

Läs artikel »

Nytt EU-direktiv ställer tuffare krav på marknadsföring online

EU sat­sar sto­ra resur­ser på att för­bätt­ra de juri­dis­ka spel­reg­ler­na i EUs digi­ta­la mil­jö. Inte minst vad gäl­ler den kon­su­ment­skyd­dan­de lag­stift­ning­en. Större krav på e-mark­nads­plat­ser och en utö­kad ång­er­rätt är bara någ­ra exem­pel på det­ta och sank­tio­ner­na vid över­trä­del­se kan svi­da ordent­ligt. Som mark­nads­fö­ra­re mås­te du veta vad som gäl­ler. Läs dagens arti­kel för­fat­tad av Erik Ullberg och Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

En publicist söker sin prenumerant

Har ditt före­tag en blogg? Finns ni på Facebook? Har ni ett nyhets­flö­de på hem­si­dan? Grattis, då är ni i själ­va ver­ket även pub­li­cis­ter. Och då kan det vara bra att ha koll på vad det inne­bär. Läs mer om det­ta i dagens arti­kel  sig­ne­rad Lars Wirtén.

Läs artikel »
nunc mattis leo. ut sed massa fringilla

Missa inte nästa artikel!

Missa inte nästa artikel! Fyll i din mejladress och få ett mejl med de senaste artiklarna.

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest