12 marknadsundersökningar om content marketing

Intresset för content marketing har formligen exploderat sista tiden. Det framgår av de tolv marknadsundersökningar som jag har hittat på webben och delar med mig av i denna artikel.

Thomas Barregren
7 maj 2013

Content mar­ke­ting som feno­men har en lång histo­ria, men som term är den rela­tiv ny. Google Trends visar att fra­sen “con­tent mar­ke­ting” bör­jar använ­das i sök­ning­ar runt 2008, men tar fart först när Panda införs 2011. Ökningen av antal sök­ning­ar är nära lavinartad.

Google Trend visar hur intresset för content marketing har ökat globalt
Google Trend visar hur intres­set för con­tent mar­ke­ting har ökat globalt

I Sverige har vi varit lite sena ur start­bloc­ken. Men runt års­skif­tet sköt intres­set i höj­den.

Google Trend visar hur intresset för content marketing har ökat i Sverige
Google Trend visar hur intres­set för con­tent mar­ke­ting har ökat i Sverige

Vad ligger bakom?

För att få en bätt­re för­stå­el­se av vad som döl­jer sig bakom det öka­de intres­set för con­tent mar­ke­ting, så får vi ta en titt på de mark­nads­un­der­sök­ning­ar som har gjorts. Jag har letat runt på web­ben och fun­nit tolv rap­por­ter base­ra­de på enkä­ter med mark­nads­fö­ra­re med fle­ra. De ger en gans­ka enstäm­mig bild av en stark eta­ble­ring av con­tent mar­ke­ting i de under­sök­ta företagen.

Ungefär 90% av B2B och B2C-före­ta­gen tilläm­par con­tent mar­ke­ting. De spen­de­rar cir­ka 30% av sin mark­nads­bud­get på con­tent marketing.

De tre vik­ti­gas­te kana­ler­na för con­tent mar­ke­ting är

 • soci­a­la medi­er för­u­tom den egna blog­gen (ca 85%)
 • artik­lar på den egna webb­plat­sen (ca 85%)
 • e‑nyhetsbrev (ca 80%)

Målet med att pro­du­ce­ra och pub­li­ce­ra inne­håll skil­jer sig något åt mel­lan B2B– och B2C-före­tag. De tre främs­ta skä­len för före­tag som gör busi­ness-to-busi­ness är

 • att behål­la kun­der (77%)
 • att skaf­fa nya kun­der (75%)
 • att byg­ga varu­mär­ke (74%)

För före­tag som gör busi­ness-to-con­su­mer var de tre främs­ta skä­len:

 • att byg­ga varu­mär­ke (79%)
 • att skaf­fa nya kun­der (74%)
 • att gene­re­rar leads (71%)

De fem störs­ta utma­ning­ar­na var sam­ma för B2B- och B2C-företagen:

 • att ska­pa till­räck­ligt med inne­håll (64% B2B och 51% B2C)
 • att ska­pa enga­ge­ran­de inne­håll (52% B2B och 49% B2C)
 • att ska­pa vari­e­rat inne­håll (45% B2B och 42% B2C)
 • att ha till­räck­lig bud­get (39% B2B och 52% B2C)
 • att mäta effek­ti­vi­te­ten av con­tent mar­ke­ting (35% av B2B och 41% av B2C)

Det är ock­så intres­sant att jäm­fö­ra siff­ror­na för 2011, 2012 och 2013. Det är en tyd­lig ökning. Till exem­pel avser ca 55% av alla före­tag att öka con­tent mar­ke­ting bud­ge­ten för 2013. Endast 2–3% pla­ne­ra­de att mins­ka satsningen.

Tolv marknadsundersökningar

Siffrorna ovan kom­mer från två av Content Marketing Institutes rap­por­ter. Deras siff­ror är ofta cite­ra­de på web­ben. Men även and­ra har gjort insikts­ful­la stu­di­er. De är dock inte lika enk­la att hit­ta. Nedan har jag listat tolv mark­nads­un­der­sök­ning­ar som jag har fun­nit värdefulla:

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »