Skip to content

12 marknadsundersökningar om content marketing

Intresset för content marketing har formligen exploderat sista tiden. Det framgår av de tolv marknadsundersökningar som jag har hittat på webben och delar med mig av i denna artikel.

Content mar­ke­ting som feno­men har en lång histo­ria, men som term är den rela­tiv ny. Google Trends visar att fra­sen “con­tent mar­ke­ting” bör­jar använ­das i sök­ning­ar runt 2008, men tar fart först när Panda införs 2011. Ökningen av antal sök­ning­ar är nära lavinar­tad.

Google Trend visar hur intresset för content marketing har ökat globalt
Google Trend visar hur intres­set för con­tent mar­ke­ting har ökat glo­balt

I Sverige har vi varit lite sena ur start­bloc­ken. Men runt års­skif­tet sköt intres­set i höj­den.

Google Trend visar hur intresset för content marketing har ökat i Sverige
Google Trend visar hur intres­set för con­tent mar­ke­ting har ökat i Sverige

Vad ligger bakom?

För att få en bätt­re för­stå­el­se av vad som döl­jer sig bakom det öka­de intres­set för con­tent mar­ke­ting, så får vi ta en titt på de mark­nads­un­der­sök­ning­ar som har gjorts. Jag har letat runt på web­ben och fun­nit tolv rap­por­ter base­ra­de på enkä­ter med mark­nads­fö­ra­re med fle­ra. De ger en gans­ka enstäm­mig bild av en stark eta­ble­ring av con­tent mar­ke­ting i de under­sök­ta före­ta­gen.

Ungefär 90% av B2B och B2C-före­ta­gen tilläm­par con­tent mar­ke­ting. De spen­de­rar cir­ka 30% av sin mark­nads­bud­get på con­tent mar­ke­ting.

De tre vik­ti­gas­te kana­ler­na för con­tent mar­ke­ting är

 • soci­a­la medi­er för­u­tom den egna blog­gen (ca 85%)
 • artik­lar på den egna webb­plat­sen (ca 85%)
 • e‑nyhetsbrev (ca 80%)

Målet med att pro­du­ce­ra och pub­li­ce­ra inne­håll skil­jer sig något åt mel­lan B2B– och B2C-före­tag. De tre främs­ta skä­len för före­tag som gör busi­ness-to-busi­ness är

 • att behål­la kun­der (77%)
 • att skaf­fa nya kun­der (75%)
 • att byg­ga varu­mär­ke (74%)

För före­tag som gör busi­ness-to-con­su­mer var de tre främs­ta skä­len:

 • att byg­ga varu­mär­ke (79%)
 • att skaf­fa nya kun­der (74%)
 • att gene­re­rar leads (71%)

De fem störs­ta utma­ning­ar­na var sam­ma för B2B- och B2C-före­ta­gen:

 • att ska­pa till­räck­ligt med inne­håll (64% B2B och 51% B2C)
 • att ska­pa enga­ge­ran­de inne­håll (52% B2B och 49% B2C)
 • att ska­pa vari­e­rat inne­håll (45% B2B och 42% B2C)
 • att ha till­räck­lig bud­get (39% B2B och 52% B2C)
 • att mäta effek­ti­vi­te­ten av con­tent mar­ke­ting (35% av B2B och 41% av B2C)

Det är ock­så intres­sant att jäm­fö­ra siff­ror­na för 2011, 2012 och 2013. Det är en tyd­lig ökning. Till exem­pel avser ca 55% av alla före­tag att öka con­tent mar­ke­ting bud­ge­ten för 2013. Endast 2–3% pla­ne­ra­de att mins­ka sats­ning­en.

Tolv marknadsundersökningar

Siffrorna ovan kom­mer från två av Content Marketing Institutes rap­por­ter. Deras siff­ror är ofta cite­ra­de på web­ben. Men även and­ra har gjort insikts­ful­la stu­di­er. De är dock inte lika enk­la att hit­ta. Nedan har jag listat tolv mark­nads­un­der­sök­ning­ar som jag har fun­nit vär­de­ful­la:

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av dina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019.

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hän­de?

Läs artikel »

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »
mattis sit Praesent neque. odio libero Donec id vulputate, ut adipiscing

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest