Webbredaktörens checklista

Att skriva en text som fastnar och berör i dagens brus är inte trivialt. Det är en konst. Som tur är finns det knep att ta till. I dagens artikel bjuder Annika Dacke på en checklista med tolv enkla tips för publicering av dina texter på webben. Håll tillgodo! 

Annika Dacke
23 november 2016

För att skri­va mål­in­rik­tat för web­ben behö­ver vi veta hur vi når fram till hjär­nan och hur vi ska få den att orka bry sig. I frå­ga om läs­ning går vägen till hjär­nan via ögat. Här kom­mer 12 punk­ter som sam­man­fat­tar det vik­ti­gas­te du bör tän­ka på innan du lad­dar upp din text.

1. Rubriken är dragplåstret

Att skri­va för web­ben är att skri­va så att du får förs­ta mening­en läst. Rubriken ska få oss sug­na på att läsa mer. Den bör inne­hål­la ett aktivt verb (”skri­ver” istäl­let för ”skri­va” eller ”skrivs”) och sökord. Max 6–8 ord är en bra längd på en webbtextrubrik.

Det är ock­så vik­tigt att rubri­ken på web­ben kan stå ensam, utan bild! Därför fun­ge­rar inte en rubrik som:

”Nu rul­lar vi vidare!”

För vem för­står den när den lig­ger ensam som en tweet eller som en länk på Facebook där fel bild visas i bildlänken?

2. Webbrubriken behöver vara tydlig

Ja, tyd­li­ga­re och mer utför­lig än en prin­tru­brik. Ett skäl är att när vi ser en tryckt sida tar vi in hela lay­ou­ten, vi ser sam­man­hang­et och bör­jar sedan att läsa. På web­ben där­e­mot, är vi främst ute efter att hit­ta det vi söker vil­ket gör att vi ofta mis­sar helheten.

3. Ingressen sammanfattar

Ingressen är som regel tre mening­ar lång och berät­tar vad tex­ten inne­hål­ler. I de fles­ta fall kom­mer dina läsa­re inte läng­re än till rubrik och ingress, så se till att du späc­kar ingres­sen med inne­håll. Här kan du ta till de 5 W:na från jour­na­li­sti­ken: ”who?”, ”what?”, ”when?”, ”whe­re?” och ”why?”.

4. Tänk på sökorden så att du helgar dem

Lagom är bäst. Se till att sökor­den före­kom­mer rik­ligt i dina tex­ter utan att gå till över­drift. Variera språ­ket med syno­ny­mer, vil­ket även Google upp­skat­tar. Tänk även hela sök­fra­ser och kopp­la gär­na in ett ort­namn för att fånga upp det loka­la söket, om du ver­kar lokalt.

5. Ifrågasätt varenda mening

Ställ dig frå­gan: ”Vem bryr sig om det­ta och var­för?”, om och om igen. Kan du inte moti­ve­ra det är tex­ten inte viktig.

6. För vem?

Vem skri­ver du för? Ett typex­em­pel är kans­li­s­vens­ka kont­ra klar­språk­san­pas­sad svens­ka. En annan situ­a­tion kan vara om du skri­ver för fack­män­ni­skor. Heter det fogsvans och rubank eller bara såg och hyvel? Benbrott eller frak­tur? Ett bra sätt är att kon­sul­te­ra de fack­kun­ni­ga på arbetsplatsen.

Lämna emel­ler­tid över till kid­sen själ­va att skri­va som kid­sen. Det var på åtti­o­ta­let vi använ­de uttryck som ”helt fläppt”, det är annat nu. Det är inte hel­ler coolt att läg­ga in ett ”Yo!” för att pig­ga upp tex­ten på Instagram – såvi­da det inte är så du fak­tiskt pratar.

7. Ögat älskar mellanrubriker

Jag ser väl­digt ofta att del­ta­ga­re på mina utbild­ning­ar och skri­ben­ter i de orga­ni­sa­tio­ner där jag arbe­tar helt glöm­mer bort att sät­ta mel­lan­ru­bri­ker. Mellanrubriken är vårt sätt att hjäl­pa ögat ner genom tex­ten, fram till den infor­ma­tion ögat söker efter. Samma sak gäl­ler i tex­ter som är tänk­ta att läsas på det sätt som man läser artik­lar. Ju fler mel­lan­ru­bri­ker desto stör­re chans att ögat vill fort­sät­ta ner genom tex­ten. Få saker avskräc­ker ögat så som ett oge­nom­träng­ligt textblock.

För att illu­stre­ra det­ta läg­ger jag tex­ten i punk­ter­na 1–5 utan mel­lan­ru­bri­ker. Du kom­mer att se skillnaden:

Att skri­va för web­ben är att skri­va så att du får förs­ta mening­en läst. Rubriken ska få oss sug­na på att läsa mer. Den bör inne­hål­la ett aktivt verb (”skri­ver” istäl­let för ”skri­va” eller ”skrivs”) och sökord. Max 6–8 ord är en bra längd på en webbtextrubrik.

Det är ock­så vik­tigt att rubri­ken på web­ben kan stå ensam, utan bild! Därför fun­ge­rar inte en rubrik som:

”Nu rul­lar vi vidare!”

För vem för­står den när den lig­ger ensam som en tweet eller som en länk på Facebook där fel bild visas i bildlänken?

Ja, tyd­li­ga­re och mer utför­lig än en prin­tru­brik. Ett skäl är att när vi ser en tryckt sida tar vi in hela lay­ou­ten, vi ser sam­man­hang­et och bör­jar sedan att läsa. På web­ben där­e­mot, är vi främst ute efter att hit­ta det vi söker vil­ket gör att vi ofta mis­sar helheten.

Ingressen är som regel tre mening­ar lång och berät­tar vad tex­ten inne­hål­ler. I de fles­ta fall kom­mer dina läsa­re inte läng­re än till rubrik och ingress, så se till att du späc­kar ingres­sen med inne­håll. Här kan du ta till de 5 W:na från jour­na­li­sti­ken: ”who?”, ”what?”, ”when?”, ”whe­re?” och ”why?”.

Lagom är bäst. Se till att sökor­den före­kom­mer rik­ligt i dina tex­ter utan att gå till över­drift. Variera språ­ket med syno­ny­mer, vil­ket även Google upp­skat­tar. Tänk även hela sök­fra­ser och kopp­la gär­na in ett ort­namn för att fånga upp det loka­la söket, om du ver­kar lokalt.

Ställ dig frå­gan: ”Vem bryr sig om det­ta och varför?”om och om igen. Kan du inte moti­ve­ra det är tex­ten inte viktig.

Svårforcerat, eller hur?

8. Utnyttja länkkraften

”Läs mer” är Sveriges van­li­gas­te länktext. Det är ock­så den säms­ta. Överallt där du kan skri­va utför­li­ga län­kar bör du göra det. Dels ser Google län­ken som en eti­kett som visar vad som hän­der när man klic­kar på län­ken, dvs du vin­ner sök­mo­to­rop­ti­me­rings­po­äng på att låta det stå ”Prenumerera på nyhets­bre­vet”, dels drar du nyt­ta av att län­ken avvi­ker färg­mäs­sigt från tex­ten i övrigt, vil­ket gör att blic­ken dras dit.

Se på Folktandvården Sveriges webbplats:

Om du är missnöjd

Är du inte nöjd med din tand­vård som du fått ska du i förs­ta hand vän­da dig till den som utfört vår­den. Om ni inte kan kom­ma över­ens ska du gå vida­re med dina syn­punk­ter till kli­nik­chef eller verk­sam­hets­chef eller i näs­ta steg tand­vårds­di­rek­tö­ren i ditt lands­ting. Inom var­je lands­ting finns en pati­ent­nämnd, även kal­lad för­tro­en­de­nämnd, som du kan kontakta.

Om du anser dig fel­be­hand­lad kan du ock­så vän­da dig till IVO – Inspektionen för vård och omsorg.

9. Punktlistor, ja tack

Allt som kan läg­gas i en punkt­lis­ta bör läg­gas i en punkt­lis­ta. Det är myc­ket tyd­li­ga­re och mer snabb­läst att lis­ta än att räk­na upp med kom­ma­tec­ken. Folktandvården Sverige igen:

Frisktandvård– vad är det?

Frisktandvård är regel­bun­den tand­vård till fast pris. En smart modell där tan­ken är att din fris­ka mun ska fort­sät­ta vara frisk eller att din tand­häl­sa ska för­bätt­ras om det behövs.

Rätt mycket ingår

Ditt Frisktandvårdsavtal anpas­sas till dina tand­vårds­be­hov. Ett per­son­ligt vård­pro­gram tas fram uti­från en risk­be­döm­ning som din tand­lä­ka­re eller tand­hy­gi­e­nist gör. Programmet omfat­tar både egen­vård, före­byg­gan­de vård och behandling.
Åtgärder som all­tid omfat­tas av avta­let är:

  • Undersökningar och utredningar.
  • Hälsofrämjande insat­ser som mun­hy­gi­e­n­in­struk­tion och kostråd.
  • Behandling av sjuk­doms- och smärt­till­stånd som kari­es och tandlossning.
  • Reparativ tand­vård.
  • Akuttandvård.

10. Skriv i relevansordning

Vad är vik­ti­gast? Låt all­tid det stå överst. Alltid. Har du tagit emot en text från någon annan för att lad­da upp den är det ditt jobb att ska­pa möj­lig­he­ter för att tex­ten blir läst. Då kan det hän­da att du behö­ver vän­da upp och ner på hela text­pann­ka­kan för att få ut det got­ti­gas­te. Det är van­ligt att ovana skri­ben­ter kom­mer till sak först läng­re ner i texten.

11. Fram med kniven

Webbtexter är oftast kor­ta­re än tryck­ta tex­ter. Det kan hän­da att du behöver
skä­ra bort en hel del om du pub­li­ce­rar en text som ursprung­li­gen var skriven
för pap­per. Vad kan du göra om till en punkt­lis­ta och vad kan lig­ga på en annan
sida?

12. Ett stycke – ett ämne

Det var sant när du gick i sko­lan och det är ännu mer sant i webb­text­sam­man­hang. Håll dig till ämnet. Ett ämne i ett styc­ke och ett ämne per text. Om tex­ten spre­tar är det bätt­re att dela upp den i fle­ra texter.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »