Stick ut i sökresultatet med rich snippets

Stick ut i Google-sökningar och öka trafiken till din webbsida med hjälp av rich snippets. Vad det är, hur du gör och inte minst varför detta är viktigt för din synlighet får du svar på i dagens gästkrönika skriven av Alexandra Jung på Iprospect.

Alexandra Jung
12 april 2017

Rich snip­pets, eller struk­tu­re­rad data som det heter på svens­ka, bör­ja­de dyka upp i Googles sökre­sul­tat 2009 och har sedan dess bidra­git till att höja kva­li­te­ten på våra sökre­sul­tat. Inte minst gäl­ler det­ta när vi goog­lar efter recept, pro­duk­tin­for­ma­tion och omdö­men från användare.

Rich snip­pets gör det näm­li­gen möj­ligt att visa bil­der eller vide­os, pri­ser, lagersta­tus och omdö­men i direkt anslut­ning till sökre­sul­ta­tet. Något som kan få ett annars gans­ka trå­kigt text­ba­se­rat sökre­sul­tat att stic­ka ut från mängden!

Underlättar för sökmotor och användare

Syftet med rich snip­pets är att under­lät­ta för sök­mo­to­rer­na att tol­ka inne­hål­let på en webb­plats sam­ti­digt som använ­da­ren får så myc­ket infor­ma­tion som möj­ligt inför sitt val av webb­plats att besö­ka. Detta gör där­för inte bara sökre­sul­ta­ten mer rele­van­ta för använ­da­ren utan har även en posi­tiv påver­kan på klick­fre­kven­sen (eftersom du får mer infor­ma­tion in i sökresultatet).

Tagga din webbplats

Eftersom struk­tu­re­rad data nu fun­nits ett tag, finns en mängd oli­ka kate­go­ri­er och ämnen att väl­ja mel­lan vid taggning.

Här är någ­ra exem­pel på saker som rich snip­pets kan visa direkt i sökresultaten:

  • Betyg och omdömen
  • Adressinformation för ditt företag
  • Receptinformation
  • Events/​kalender med datum och information
  • Bild och videoinformation
  • Produktinformation

Två exempel på hur det kan se ut

Här är ett exem­pel på ett recept där omdö­men, bild samt tillag­nings­tid har tag­gats upp:

Och här ser vi ett exem­pel där omdö­men, pris och lagersta­tus tag­gats upp för en produkt:

Håll koll på listan

För en full­stän­dig lis­ta över vad som går att tag­ga upp, se Schema​.org. Då lis­tan är rela­tivt omfat­tan­de är chan­sen stor att du hit­tar ett ämne som pas­sar din webbplats.

Kategorierna upp­da­te­ras kon­ti­nu­er­ligt genom att nya ämnen läggs till, vil­ket gör det intres­sant att hål­la sig ajour.

Tips! Det är inte bara kate­go­ri­er såsom omdö­men eller recept som går att tag­ga upp, utan det finns även bre­adcrumbs, bil­der och video eller struk­tu­re­rad data som stöd­jer det inter­na söket. Med and­ra ord – det finns vik­ti­ga saker att tag­ga upp som pas­sar alla webb­plat­ser oav­sett bransch.

Varför är strukturerad data viktig?

Strukturerad data ger dig möj­lig­het att stic­ka ut lite extra i sökre­sul­ta­ten – spe­ci­ellt inom områ­den med väl­digt hög kon­kur­rens. Nedan ser vi ett exem­pel på hur det kan se ut i sökre­sul­ta­tet för sök­ning­en ”Mauritius resa”:

Vilket av sökre­sul­ta­ten tyc­ker du känns mest klick­vän­lig? Chansen är stor att du drogs till sökre­sul­ta­tet med de gula stjär­nor­na och omdö­me­na eftersom det stic­ker ut från de res­te­ran­de träf­far­na – vil­ket ock­så är en av de störs­ta anled­ning­ar­na till var­för det bör imple­men­te­ras på webbplatsen.

Om du vill att dina träf­far ska stic­ka ut ytter­li­ga­re i sökre­sul­ta­tet är det här ett bra sätt att göra det på. I exemp­let ovan kan vi även se att träf­fen som lig­ger högst upp i sökre­sul­ta­tet är den som har tag­gat upp mest information.

Kan påverka rankingen i Google

Upptaggningen har ing­en garan­te­rad påver­kan på ran­king­en men kan i vis­sa fall göra skillnad.

Strukturerad data har näm­li­gen en stor påver­kan på träf­fens klick­fre­kvens och hjäl­per på så vis till att öka anta­let besök på webb­plat­sen. Samtidigt kan den ha en posi­tiv effekt på avvis­nings­fre­kven­sen (de som hop­par till­ba­ka till sökre­sul­ta­tet efter de klic­kat in på ett resul­tat), eftersom använ­da­ren redan innan den besökt webb­plat­sen får så pass myc­ket infor­ma­tion att den kan bedö­ma om det är värt att klic­ka in på saj­ten för att läsa vida­re. Eller avstå.

Hur markerar du upp datan?

Att imple­men­te­ra struk­tu­re­rad data bru­kar vara rela­tivt enkelt. En del CMS har redan funk­tio­ner som stöd­jer det­ta, och det finns en mängd plu­gins till exem­pel­vis WordPress. Dock behövs här vis­sa kun­ska­per inom HTML.

Oavsett om du kan göra job­bet själv eller behö­ver anli­ta någon är upp­tagg­ning­en en SEO-mäs­sigt god inve­ste­ring som kom­mer att ha en posi­tiv påver­kan i många år framåt.

För mer infor­ma­tion om hur inne­hål­let tag­gas upp rekom­men­de­rar jag dig att läsa vida­re på Schema​.org samt att ta del av Googles egna rikt­lin­jer.

Hjälp på vägen

För den som vill pro­va på att tag­ga upp inne­håll utan kod­ning finns Googles Uppmärkningsverktyg för struk­tu­re­rad data  som gör det lätt att kom­ma igång. Här väl­jer du vil­ken typ av inne­håll som ska tag­gas upp samt vil­ken webb­plats det gäl­ler och sedan är det fritt fram att bör­ja tag­ga upp infor­ma­tio­nen på webb­plat­sen. Därefter är det möj­ligt att gene­re­ra den HTML-kod som krävs.

När inne­hål­let är upp­tag­gat är det all­tid vik­tigt att kon­trol­le­ra om det finns någ­ra fel i koden som kan hind­ra sök­mo­to­rer­na från att läsa av inne­hål­let kor­rekt. Det gör du lät­tast med Googles egna test­verk­tyg som går att hit­ta här.

Där skri­ver du in URLen där upp­tagg­ning­en finns eller klist­rar in koden för fel­sök­ning – och sedan är det bara att juste­ra even­tu­el­la fel.

Ett annat myc­ket använd­bart verk­tyg är Google Search Console som fång­ar upp den struk­tu­re­ra­de datan och med­de­lar om det är någ­ra fel­ak­tig­he­ter i den.

Om du inte redan använ­der des­sa verk­tyg är det något jag abso­lut rekom­men­de­rar dig att kom­ma igång med.

Summering

Strukturerad data är rela­tivt enkelt att kom­ma igång med. Och hjäl­per era träf­far att stic­ka ut lite extra från kon­kur­ren­ter­na i sökre­sul­ta­tet, sam­ti­digt som ni ökar klick­fre­kven­sen och kan få en posi­tiv påver­kan på rankingen.

Lycka till!

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »