Stick ut i sökresultatet med rich snippets

Stick ut i Google-sökningar och öka trafiken till din webbsida med hjälp av rich snippets. Vad det är, hur du gör och inte minst varför detta är viktigt för din synlighet får du svar på i dagens gästkrönika skriven av Alexandra Jung på Iprospect.

Alexandra Jung
12 april 2017

Rich snip­pets, eller struk­tu­re­rad data som det heter på svens­ka, bör­ja­de dyka upp i Googles sökre­sul­tat 2009 och har sedan dess bidra­git till att höja kva­li­te­ten på våra sökre­sul­tat. Inte minst gäl­ler det­ta när vi goog­lar efter recept, pro­duk­tin­for­ma­tion och omdö­men från använ­da­re.

Rich snip­pets gör det näm­li­gen möj­ligt att visa bil­der eller vide­os, pri­ser, lagersta­tus och omdö­men i direkt anslut­ning till sökre­sul­ta­tet. Något som kan få ett annars gans­ka trå­kigt text­ba­se­rat sökre­sul­tat att stic­ka ut från mäng­den!

Underlättar för sökmotor och användare

Syftet med rich snip­pets är att under­lät­ta för sök­mo­to­rer­na att tol­ka inne­hål­let på en webb­plats sam­ti­digt som använ­da­ren får så myc­ket infor­ma­tion som möj­ligt inför sitt val av webb­plats att besö­ka. Detta gör där­för inte bara sökre­sul­ta­ten mer rele­van­ta för använ­da­ren utan har även en posi­tiv påver­kan på klick­fre­kven­sen (eftersom du får mer infor­ma­tion in i sökre­sul­ta­tet).

Tagga din webbplats

Eftersom struk­tu­re­rad data nu fun­nits ett tag, finns en mängd oli­ka kate­go­ri­er och ämnen att väl­ja mel­lan vid tagg­ning.

Här är någ­ra exem­pel på saker som rich snip­pets kan visa direkt i sökre­sul­ta­ten:

  • Betyg och omdö­men
  • Adressinformation för ditt före­tag
  • Receptinformation
  • Events/​kalender med datum och infor­ma­tion
  • Bild och vide­oin­for­ma­tion
  • Produktinformation

Två exempel på hur det kan se ut

Här är ett exem­pel på ett recept där omdö­men, bild samt tillag­nings­tid har tag­gats upp:

Och här ser vi ett exem­pel där omdö­men, pris och lagersta­tus tag­gats upp för en pro­dukt:

Håll koll på listan

För en full­stän­dig lis­ta över vad som går att tag­ga upp, se Schema​.org. Då lis­tan är rela­tivt omfat­tan­de är chan­sen stor att du hit­tar ett ämne som pas­sar din webb­plats.

Kategorierna upp­da­te­ras kon­ti­nu­er­ligt genom att nya ämnen läggs till, vil­ket gör det intres­sant att hål­la sig ajour.

Tips! Det är inte bara kate­go­ri­er såsom omdö­men eller recept som går att tag­ga upp, utan det finns även bre­adcrumbs, bil­der och video eller struk­tu­re­rad data som stöd­jer det inter­na söket. Med and­ra ord – det finns vik­ti­ga saker att tag­ga upp som pas­sar alla webb­plat­ser oav­sett bransch.

Varför är strukturerad data viktig?

Strukturerad data ger dig möj­lig­het att stic­ka ut lite extra i sökre­sul­ta­ten – spe­ci­ellt inom områ­den med väl­digt hög kon­kur­rens. Nedan ser vi ett exem­pel på hur det kan se ut i sökre­sul­ta­tet för sök­ning­en ”Mauritius resa”:

Vilket av sökre­sul­ta­ten tyc­ker du känns mest klick­vän­lig? Chansen är stor att du drogs till sökre­sul­ta­tet med de gula stjär­nor­na och omdö­me­na eftersom det stic­ker ut från de res­te­ran­de träf­far­na – vil­ket ock­så är en av de störs­ta anled­ning­ar­na till var­för det bör imple­men­te­ras på webb­plat­sen.

Om du vill att dina träf­far ska stic­ka ut ytter­li­ga­re i sökre­sul­ta­tet är det här ett bra sätt att göra det på. I exemp­let ovan kan vi även se att träf­fen som lig­ger högst upp i sökre­sul­ta­tet är den som har tag­gat upp mest infor­ma­tion.

Kan påverka rankingen i Google

Upptaggningen har ing­en garan­te­rad påver­kan på ran­king­en men kan i vis­sa fall göra skill­nad.

Strukturerad data har näm­li­gen en stor påver­kan på träf­fens klick­fre­kvens och hjäl­per på så vis till att öka anta­let besök på webb­plat­sen. Samtidigt kan den ha en posi­tiv effekt på avvis­nings­fre­kven­sen (de som hop­par till­ba­ka till sökre­sul­ta­tet efter de klic­kat in på ett resul­tat), eftersom använ­da­ren redan innan den besökt webb­plat­sen får så pass myc­ket infor­ma­tion att den kan bedö­ma om det är värt att klic­ka in på saj­ten för att läsa vida­re. Eller avstå.

Hur markerar du upp datan?

Att imple­men­te­ra struk­tu­re­rad data bru­kar vara rela­tivt enkelt. En del CMS har redan funk­tio­ner som stöd­jer det­ta, och det finns en mängd plu­gins till exem­pel­vis WordPress. Dock behövs här vis­sa kun­ska­per inom HTML.

Oavsett om du kan göra job­bet själv eller behö­ver anli­ta någon är upp­tagg­ning­en en SEO-mäs­sigt god inve­ste­ring som kom­mer att ha en posi­tiv påver­kan i många år fram­åt.

För mer infor­ma­tion om hur inne­hål­let tag­gas upp rekom­men­de­rar jag dig att läsa vida­re på Schema​.org samt att ta del av Googles egna rikt­lin­jer.

Hjälp på vägen

För den som vill pro­va på att tag­ga upp inne­håll utan kod­ning finns Googles Uppmärkningsverktyg för struk­tu­re­rad data  som gör det lätt att kom­ma igång. Här väl­jer du vil­ken typ av inne­håll som ska tag­gas upp samt vil­ken webb­plats det gäl­ler och sedan är det fritt fram att bör­ja tag­ga upp infor­ma­tio­nen på webb­plat­sen. Därefter är det möj­ligt att gene­re­ra den HTML-kod som krävs.

När inne­hål­let är upp­tag­gat är det all­tid vik­tigt att kon­trol­le­ra om det finns någ­ra fel i koden som kan hind­ra sök­mo­to­rer­na från att läsa av inne­hål­let kor­rekt. Det gör du lät­tast med Googles egna test­verk­tyg som går att hit­ta här.

Där skri­ver du in URLen där upp­tagg­ning­en finns eller klist­rar in koden för fel­sök­ning – och sedan är det bara att juste­ra even­tu­el­la fel.

Ett annat myc­ket använd­bart verk­tyg är Google Search Console som fång­ar upp den struk­tu­re­ra­de datan och med­de­lar om det är någ­ra fel­ak­tig­he­ter i den.

Om du inte redan använ­der des­sa verk­tyg är det något jag abso­lut rekom­men­de­rar dig att kom­ma igång med.

Summering

Strukturerad data är rela­tivt enkelt att kom­ma igång med. Och hjäl­per era träf­far att stic­ka ut lite extra från kon­kur­ren­ter­na i sökre­sul­ta­tet, sam­ti­digt som ni ökar klick­fre­kven­sen och kan få en posi­tiv påver­kan på ran­king­en.

Lycka till!

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
ante. ultricies vulputate, adipiscing lectus venenatis, risus. leo. ut

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest