Observera att detta är en föråldrad artikel som är arkiverad.

16 år gammal spådom slog in

Thomas Barregren
11 november 2016

Välkommen till ännu ett nyhets­brev från Kntnt. Den här vec­kan har vi tre artik­lar som är rus­kigt bra (om jag får säga det själv).

Content shock – sanning eller myt?

För tre år sedan skrev Mark W. Schaefer – ett tungt namn i den digi­ta­la värl­den – att ”con­tent mar­ke­ting is not a sustai­nab­le stra­te­gy”. Det ska­ka­de om con­tent mar­ke­ting-värl­den, som natur­ligt­vis inte höll med.

Nästan tre år sena­re pra­tas det fort­fa­ran­de om con­tent shock – nam­net som Schaefer gav sin för­kla­ring till var­för con­tent mar­ke­ting inte är en håll­bar stra­te­gi. Begreppet dyker titt som tätt upp i sam­tal, artik­lar och före­drag. Och det väc­ker fort­fa­ran­de käns­lor.

Men vad inne­bär con­tent shock? Är det slu­tet på con­tent mar­ke­ting? Eller finns det en lös­ning?

Om des­sa frå­gor skri­ver Pia i arti­keln Content shock – san­ning eller myt? Du kan ock­så höra Pontus Staunstrup och mig dis­ku­te­ra saken i avsnitt 74 av Kntnt Radio.

Fyra goda skäl att söka sin egen plats

Vår stän­di­ge krö­ni­kör Gabriella Myrén har skri­vit en av sina bäs­ta tex­ter för oss. Med avstamp i titeln på Tomas Sjödins bok Den som hit­tat sin plats tar ing­en annans skri­ver hon på sitt spe­ci­el­la sätt, som obe­hind­rat böl­jar fram och till­ba­ka över vitt skil­da disci­pli­ner, om allt som ryms i den enk­la men kraft­ful­la idén.

Som van­ligt har hon ock­så läst in sin text. Läs eller lyss­na på avsnitt 14 av Kntnt Peptalk.

12 steg till en användbar strategi för content marketing

Vhjälperi på Kntnt använ­der ett ram­verk för att hjäl­pa våra kun­der att ta fram sin con­tent mar­ke­ting-stra­te­gi. Ramverket består av tolv delar – ingre­di­en­ser­na i vår sec­ret sau­ce. I kom­man­de artik­lar ska jag i detalj avslö­ja alla göt­ti­ga detal­jer om de tolv delar­na. Men för att du inte ska mis­sa sko­gen för alla träd, så bör­jar vi med en heli­kop­ter­tur över sko­gen, så att du får en käns­la för vil­ka de tolv delar­na är och hur de häng­er ihop. Så hop­pa ombord!

Kuslig spådom slog in

I ons­dags vak­na­de vi till den maka­lö­sa nyhe­ten att en mob­ba­re, sex­ist, rasist, kanske rent av fascist och tilli­ka miss­lyc­kad affärs­man, play­boy och dokuså­pakän­dis har vun­nit det ame­ri­kans­ka valet. Det kan vara myc­ket fres­tan­de för varu­mär­ken att kom­men­te­ra det­ta sju­ka, bisar­ra och skräm­man­de val­re­sul­tat. Men gör inte det, upp­ma­nar Emma Blom oss i en krö­ni­ka på Resumés webb­plats.

Gör det inte eftersom a) ni kan få äta upp det sena­re, b) ni för­vän­tas inte göra det, c) ni får inte använ­da namn eller bild i mark­nads­fö­ring utan lov och d) ni fram­står bara som upp­märk­sam­hetskå­ta. Ordvalen är mina, men ande­me­ning­en är den sam­ma som Emma Bloms. Vad hjär­tat är fullt av, det talar mun­nen, sa Jesus (enligt Matteus). Men Emma Bloom har rätt, så jag hål­ler tand för tunga.

Men om du lik­som jag har för­und­rats över hur heder­li­ga och bra män­ni­skor kan sym­pa­ti­se­ra med Donald Trump (eller Jimmi Åkesson för den delen), så ska du läsa What So Many People Don’t Get About the U.S. Working Class som pub­li­ce­ra­des igår på Harvard Business Review webb­plats. Och und­rar du hur fram­ti­den kan ser ut, så så ska du läsa History Tells Us What Will Happen Next With Brexit And Trump.

Det läs­ki­gas­te i hela den här tra­ge­din är att tv-seri­en The Simpsons för­ut­spåd­de Donald Trump som pre­si­dent redan för 16 år sedan.

Hallelujah

För någ­ra vec­kor sedan avslu­ta­de jag med a cap­pel­la-grup­pen Pentatonix’s ver­sion av Hallelujah. Idag har vi nåtts av nyhe­ten att låtens upp­hovs­man – Leonard Cohen har – har gått bort. Så vad är en mer pas­san­de avslut­ning på det­ta inlägg än att se, och fram­för allt höra, Cohen själv fram­fö­ra sitt mäs­ter­styc­ke.

God läs­ning öns­kar
Thomas

Dela artikeln om du gillade den!

Liknande artiklar

Just nu har vi inga fler artiklar om ämnet.

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
libero. Nullam neque. ut risus. consequat. at Aenean suscipit vulputate,

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest