Observera att detta är en föråldrad artikel som är arkiverad.

16 år gammal spådom slog in

Thomas Barregren
11 november 2016

Välkommen till ännu ett nyhets­brev från Kntnt. Den här vec­kan har vi tre artik­lar som är rus­kigt bra (om jag får säga det själv).

Content shock – sanning eller myt?

För tre år sedan skrev Mark W. Schaefer – ett tungt namn i den digi­ta­la värl­den – att ”con­tent mar­ke­ting is not a sustai­nab­le stra­te­gy”. Det ska­ka­de om con­tent mar­ke­ting-värl­den, som natur­ligt­vis inte höll med.

Nästan tre år sena­re pra­tas det fort­fa­ran­de om con­tent shock – nam­net som Schaefer gav sin för­kla­ring till var­för con­tent mar­ke­ting inte är en håll­bar stra­te­gi. Begreppet dyker titt som tätt upp i sam­tal, artik­lar och före­drag. Och det väc­ker fort­fa­ran­de käns­lor.

Men vad inne­bär con­tent shock? Är det slu­tet på con­tent mar­ke­ting? Eller finns det en lös­ning?

Om des­sa frå­gor skri­ver Pia i arti­keln Content shock – san­ning eller myt? Du kan ock­så höra Pontus Staunstrup och mig dis­ku­te­ra saken i avsnitt 74 av Kntnt Radio.

Fyra goda skäl att söka sin egen plats

Vår stän­di­ge krö­ni­kör Gabriella Myrén har skri­vit en av sina bäs­ta tex­ter för oss. Med avstamp i titeln på Tomas Sjödins bok Den som hit­tat sin plats tar ing­en annans skri­ver hon på sitt spe­ci­el­la sätt, som obe­hind­rat böl­jar fram och till­ba­ka över vitt skil­da disci­pli­ner, om allt som ryms i den enk­la men kraft­ful­la idén.

Som van­ligt har hon ock­så läst in sin text. Läs eller lyss­na på avsnitt 14 av Kntnt Peptalk.

12 steg till en användbar strategi för content marketing

Vhjälperi på Kntnt använ­der ett ram­verk för att hjäl­pa våra kun­der att ta fram sin con­tent mar­ke­ting-stra­te­gi. Ramverket består av tolv delar – ingre­di­en­ser­na i vår sec­ret sau­ce. I kom­man­de artik­lar ska jag i detalj avslö­ja alla göt­ti­ga detal­jer om de tolv delar­na. Men för att du inte ska mis­sa sko­gen för alla träd, så bör­jar vi med en heli­kop­ter­tur över sko­gen, så att du får en käns­la för vil­ka de tolv delar­na är och hur de häng­er ihop. Så hop­pa ombord!

Kuslig spådom slog in

I ons­dags vak­na­de vi till den maka­lö­sa nyhe­ten att en mob­ba­re, sex­ist, rasist, kanske rent av fascist och tilli­ka miss­lyc­kad affärs­man, play­boy och dokuså­pakän­dis har vun­nit det ame­ri­kans­ka valet. Det kan vara myc­ket fres­tan­de för varu­mär­ken att kom­men­te­ra det­ta sju­ka, bisar­ra och skräm­man­de val­re­sul­tat. Men gör inte det, upp­ma­nar Emma Blom oss i en krö­ni­ka på Resumés webb­plats.

Gör det inte eftersom a) ni kan få äta upp det sena­re, b) ni för­vän­tas inte göra det, c) ni får inte använ­da namn eller bild i mark­nads­fö­ring utan lov och d) ni fram­står bara som upp­märk­sam­hetskå­ta. Ordvalen är mina, men ande­me­ning­en är den sam­ma som Emma Bloms. Vad hjär­tat är fullt av, det talar mun­nen, sa Jesus (enligt Matteus). Men Emma Bloom har rätt, så jag hål­ler tand för tunga.

Men om du lik­som jag har för­und­rats över hur heder­li­ga och bra män­ni­skor kan sym­pa­ti­se­ra med Donald Trump (eller Jimmi Åkesson för den delen), så ska du läsa What So Many People Don’t Get About the U.S. Working Class som pub­li­ce­ra­des igår på Harvard Business Review webb­plats. Och und­rar du hur fram­ti­den kan ser ut, så så ska du läsa History Tells Us What Will Happen Next With Brexit And Trump.

Det läs­ki­gas­te i hela den här tra­ge­din är att tv-seri­en The Simpsons för­ut­spåd­de Donald Trump som pre­si­dent redan för 16 år sedan.

Hallelujah

För någ­ra vec­kor sedan avslu­ta­de jag med a cap­pel­la-grup­pen Pentatonix’s ver­sion av Hallelujah. Idag har vi nåtts av nyhe­ten att låtens upp­hovs­man – Leonard Cohen har – har gått bort. Så vad är en mer pas­san­de avslut­ning på det­ta inlägg än att se, och fram­för allt höra, Cohen själv fram­fö­ra sitt mäs­ter­styc­ke.

God läs­ning öns­kar
Thomas

Dela artikeln om du gillade den!

Liknande artiklar

Just nu har vi inga fler artiklar om ämnet.

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
consequat. elit. leo. mattis eleifend efficitur. luctus

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest