16 år gammal spådom slog in

Thomas Barregren
11 november 2016

Välkommen till ännu ett nyhets­brev från Kntnt. Den här vec­kan har vi tre artik­lar som är rus­kigt bra (om jag får säga det själv).

Content shock – sanning eller myt?

För tre år sedan skrev Mark W. Schaefer – ett tungt namn i den digi­ta­la värl­den – att ”con­tent mar­ke­ting is not a sustai­nab­le stra­te­gy”. Det ska­ka­de om con­tent mar­ke­ting-värl­den, som natur­ligt­vis inte höll med.

Nästan tre år sena­re pra­tas det fort­fa­ran­de om con­tent shock – nam­net som Schaefer gav sin för­kla­ring till var­för con­tent mar­ke­ting inte är en håll­bar stra­te­gi. Begreppet dyker titt som tätt upp i sam­tal, artik­lar och före­drag. Och det väc­ker fort­fa­ran­de känslor.

Men vad inne­bär con­tent shock? Är det slu­tet på con­tent mar­ke­ting? Eller finns det en lösning?

Om des­sa frå­gor skri­ver Pia i arti­keln Content shock – san­ning eller myt? Du kan ock­så höra Pontus Staunstrup och mig dis­ku­te­ra saken i avsnitt 74 av Kntnt Radio.

Fyra goda skäl att söka sin egen plats

Vår stän­di­ge krö­ni­kör Gabriella Myrén har skri­vit en av sina bäs­ta tex­ter för oss. Med avstamp i titeln på Tomas Sjödins bok Den som hit­tat sin plats tar ing­en annans skri­ver hon på sitt spe­ci­el­la sätt, som obe­hind­rat böl­jar fram och till­ba­ka över vitt skil­da disci­pli­ner, om allt som ryms i den enk­la men kraft­ful­la idén.

Som van­ligt har hon ock­så läst in sin text. Läs eller lyss­na på avsnitt 14 av Kntnt Peptalk.

12 steg till en användbar strategi för content marketing

Vhjälperi på Kntnt använ­der ett ram­verk för att hjäl­pa våra kun­der att ta fram sin con­tent mar­ke­ting-stra­te­gi. Ramverket består av tolv delar – ingre­di­en­ser­na i vår sec­ret sau­ce. I kom­man­de artik­lar ska jag i detalj avslö­ja alla göt­ti­ga detal­jer om de tolv delar­na. Men för att du inte ska mis­sa sko­gen för alla träd, så bör­jar vi med en heli­kop­ter­tur över sko­gen, så att du får en käns­la för vil­ka de tolv delar­na är och hur de häng­er ihop. Så hop­pa ombord!

Kuslig spådom slog in

I ons­dags vak­na­de vi till den maka­lö­sa nyhe­ten att en mob­ba­re, sex­ist, rasist, kanske rent av fascist och tilli­ka miss­lyc­kad affärs­man, play­boy och dokuså­pakän­dis har vun­nit det ame­ri­kans­ka valet. Det kan vara myc­ket fres­tan­de för varu­mär­ken att kom­men­te­ra det­ta sju­ka, bisar­ra och skräm­man­de val­re­sul­tat. Men gör inte det, upp­ma­nar Emma Blom oss i en krö­ni­ka på Resumés webbplats.

Gör det inte eftersom a) ni kan få äta upp det sena­re, b) ni för­vän­tas inte göra det, c) ni får inte använ­da namn eller bild i mark­nads­fö­ring utan lov och d) ni fram­står bara som upp­märk­sam­hetskå­ta. Ordvalen är mina, men ande­me­ning­en är den sam­ma som Emma Bloms. Vad hjär­tat är fullt av, det talar mun­nen, sa Jesus (enligt Matteus). Men Emma Bloom har rätt, så jag hål­ler tand för tunga.

Men om du lik­som jag har för­und­rats över hur heder­li­ga och bra män­ni­skor kan sym­pa­ti­se­ra med Donald Trump (eller Jimmi Åkesson för den delen), så ska du läsa What So Many People Don’t Get About the U.S. Working Class som pub­li­ce­ra­des igår på Harvard Business Review webb­plats. Och und­rar du hur fram­ti­den kan ser ut, så så ska du läsa History Tells Us What Will Happen Next With Brexit And Trump.

Det läs­ki­gas­te i hela den här tra­ge­din är att tv-seri­en The Simpsons för­ut­spåd­de Donald Trump som pre­si­dent redan för 16 år sedan.

Hallelujah

För någ­ra vec­kor sedan avslu­ta­de jag med a cap­pel­la-grup­pen Pentatonix’s ver­sion av Hallelujah. Idag har vi nåtts av nyhe­ten att låtens upp­hovs­man – Leonard Cohen har – har gått bort. Så vad är en mer pas­san­de avslut­ning på det­ta inlägg än att se, och fram­för allt höra, Cohen själv fram­fö­ra sitt mästerstycke.

God läs­ning önskar
Thomas

Dela artikeln om du gillade den!

Liknande artiklar

Just nu har vi inga fler artiklar om ämnet.

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »