Skip to content

Observera att detta är en föråldrad artikel som är arkiverad.

16 år gammal spådom slog in

Thomas Barregren
11 november 2016

Välkommen till ännu ett nyhets­brev från Kntnt. Den här vec­kan har vi tre artik­lar som är rus­kigt bra (om jag får säga det själv).

Content shock – sanning eller myt?

För tre år sedan skrev Mark W. Schaefer – ett tungt namn i den digi­ta­la värl­den – att ”con­tent mar­ke­ting is not a sustai­nab­le stra­te­gy”. Det ska­ka­de om con­tent mar­ke­ting-värl­den, som natur­ligt­vis inte höll med.

Nästan tre år sena­re pra­tas det fort­fa­ran­de om con­tent shock – nam­net som Schaefer gav sin för­kla­ring till var­för con­tent mar­ke­ting inte är en håll­bar stra­te­gi. Begreppet dyker titt som tätt upp i sam­tal, artik­lar och före­drag. Och det väc­ker fort­fa­ran­de käns­lor.

Men vad inne­bär con­tent shock? Är det slu­tet på con­tent mar­ke­ting? Eller finns det en lös­ning?

Om des­sa frå­gor skri­ver Pia i arti­keln Content shock – san­ning eller myt? Du kan ock­så höra Pontus Staunstrup och mig dis­ku­te­ra saken i avsnitt 74 av Kntnt Radio.

Fyra goda skäl att söka sin egen plats

Vår stän­di­ge krö­ni­kör Gabriella Myrén har skri­vit en av sina bäs­ta tex­ter för oss. Med avstamp i titeln på Tomas Sjödins bok Den som hit­tat sin plats tar ing­en annans skri­ver hon på sitt spe­ci­el­la sätt, som obe­hind­rat böl­jar fram och till­ba­ka över vitt skil­da disci­pli­ner, om allt som ryms i den enk­la men kraft­ful­la idén.

Som van­ligt har hon ock­så läst in sin text. Läs eller lyss­na på avsnitt 14 av Kntnt Peptalk.

12 steg till en användbar strategi för content marketing

Vhjälperi på Kntnt använ­der ett ram­verk för att hjäl­pa våra kun­der att ta fram sin con­tent mar­ke­ting-stra­te­gi. Ramverket består av tolv delar – ingre­di­en­ser­na i vår sec­ret sau­ce. I kom­man­de artik­lar ska jag i detalj avslö­ja alla göt­ti­ga detal­jer om de tolv delar­na. Men för att du inte ska mis­sa sko­gen för alla träd, så bör­jar vi med en heli­kop­ter­tur över sko­gen, så att du får en käns­la för vil­ka de tolv delar­na är och hur de häng­er ihop. Så hop­pa ombord!

Kuslig spådom slog in

I ons­dags vak­na­de vi till den maka­lö­sa nyhe­ten att en mob­ba­re, sex­ist, rasist, kanske rent av fascist och tilli­ka miss­lyc­kad affärs­man, play­boy och dokuså­pakän­dis har vun­nit det ame­ri­kans­ka valet. Det kan vara myc­ket fres­tan­de för varu­mär­ken att kom­men­te­ra det­ta sju­ka, bisar­ra och skräm­man­de val­re­sul­tat. Men gör inte det, upp­ma­nar Emma Blom oss i en krö­ni­ka på Resumés webb­plats.

Gör det inte eftersom a) ni kan få äta upp det sena­re, b) ni för­vän­tas inte göra det, c) ni får inte använ­da namn eller bild i mark­nads­fö­ring utan lov och d) ni fram­står bara som upp­märk­sam­hetskå­ta. Ordvalen är mina, men ande­me­ning­en är den sam­ma som Emma Bloms. Vad hjär­tat är fullt av, det talar mun­nen, sa Jesus (enligt Matteus). Men Emma Bloom har rätt, så jag hål­ler tand för tunga.

Men om du lik­som jag har för­und­rats över hur heder­li­ga och bra män­ni­skor kan sym­pa­ti­se­ra med Donald Trump (eller Jimmi Åkesson för den delen), så ska du läsa What So Many People Don’t Get About the U.S. Working Class som pub­li­ce­ra­des igår på Harvard Business Review webb­plats. Och und­rar du hur fram­ti­den kan ser ut, så så ska du läsa History Tells Us What Will Happen Next With Brexit And Trump.

Det läs­ki­gas­te i hela den här tra­ge­din är att tv-seri­en The Simpsons för­ut­spåd­de Donald Trump som pre­si­dent redan för 16 år sedan.

Hallelujah

För någ­ra vec­kor sedan avslu­ta­de jag med a cap­pel­la-grup­pen Pentatonix’s ver­sion av Hallelujah. Idag har vi nåtts av nyhe­ten att låtens upp­hovs­man – Leonard Cohen har – har gått bort. Så vad är en mer pas­san­de avslut­ning på det­ta inlägg än att se, och fram­för allt höra, Cohen själv fram­fö­ra sitt mäs­ter­styc­ke.

God läs­ning öns­kar
Thomas

Dela artikeln om du gillade den!

Liknande artiklar

Just nu har vi inga fler artiklar om ämnet.

Förslag på mer läsning

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läs­ning!

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens arti­kel.

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019.

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hän­de?

Läs artikel »

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »
facilisis venenatis et, eget elit. dapibus consectetur

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest