2016 enligt 80+ spaningar

Pia och Thomas har läst 80+ spaningar om content marketing och marknadsföring under 2016 och framåt. I årets första avsnitt av Kntnt Radio pratar de om några av de mest spännande spaningarna. Lyssna nu! Länkar till de 80+ källorna finns på Kntnt.com.

Pia Tegborg
13 januari 2016

I dagens avsnitt av Kntnt Radio sam­man­fat­tar Thomas och jag över 80 spa­ning­ar inför 2016. Vi kon­sta­te­rar att rör­lig bild är det som gäl­ler, att VR-video slår ige­nom på bred front och att Google och Facebook sat­sar stort på att utveck­la system med arti­fi­ci­ell intel­li­gence.

Mycket tyder på att pod­den fort­sät­ter att växa och lät­ta och säk­ra appli­ka­tio­ner sän­ker trösklar och sät­ter fart på live-strea­ming av event. Om vi får se bätt­re con­tent under 2016 är tvek­samt men tec­ken på en mog­nad för con­tent mar­ke­ting finns lik­som tec­ken på att vi bör­jar arbe­ta mer sys­te­ma­tiskt med vårt inne­håll.

Och vad det inne­bär för dig som mark­nads­fö­ra­re att vi är mitt i ett para­digm­skif­te får du veta om du lyss­nar på det­ta avsnitt.

God lyss­ning!

Innehållet

Programmet är 43 minu­ter långt, och vi pra­tar om

 • att rör­lig bild är det som gäl­ler
 • hur live-strea­ming bli­vit enkelt
 • podcas­ten redan fått sitt genom­brott eller inte
 • mins­ka­de trösklar genom lät­ta och säk­ra appli­ka­tio­ner
 • arti­fi­ci­ell intel­li­gence vid sök och robot­tek­nik vid skri­van­det
 • hur Google läg­ger till allt­mer arti­fi­ci­ell intel­li­gence i sitt sök
 • den robot-but­ler som Zuckerberg pla­ne­rar att byg­ga under 2016
 • Facebooks vir­tu­el­la assi­stent M och Googles chatt-app
 • att den vir­tu­el­la verk­lig­he­ten nu är här
 • VR-tek­ni­ken som en jät­te­chans för mark­nads­fö­rar­na
 • att bätt­re con­tent 2016 för­mod­li­gen är wish­ful thin­king
 • det är så att vi befin­ner oss på top­pen av Gartners hype-kur­va
 • att vi trots allt ser en mog­nad vad gäl­ler con­tent mar­ke­ting
 • hur vi bör­jar job­ba mer sys­te­ma­tiskt med inne­hålls­pro­duk­tion
 •  skill­na­den mel­lan con­tent mar­ke­ting och con­tent
 • det para­digm­skif­te vi befin­ner oss i
 • snapchats stor­het och fram­tid
 • att få verk­tyg som kom­mer blir sto­ra
 • vik­ten att för­enk­la och foku­se­ra i mark­nads­fö­ring­en
 • pri­vat kom­mu­ni­ka­tion dit mark­nads­fö­ring­en inte når
 • influ­ence mar­ke­ting som enda sät­tet att kom­ma ige­nom och synas
 • att vi mås­te vår­da våra rela­tio­ner och ge våra fans något att fak­tiskt dela vida­re
 • att fim­pa blog­gen och över­ge den egna platt­for­men
 • hur platt­for­mar­na blir pay-to-play

Källor

Följande är en för­teck­ning över alla artik­lar och pod­dar som vi har läst och lyss­nat på. Några få rik­tigt bra. Många som säger sam­ma sak.

 1. Aaron Miles, Social Media Today
 2. Alessandra Ceresa, GreenRope*
 3. Alex Chrisman (red.), Dealstruck
 4. Altimeter Group (red.)
 5. Amy Webb, Webbmedia Group
 6. Andreas Rågsjö Thorell, Resumé
 7. Angela Hausman, Hausman & Associates
 8. Ann Handley, MarketingProfs
 9. Ashley Zeckman (red.), TopRank Online Marketing
 10. Ashley Zeckman (red.), TopRank Online Marketing
 11. Ashley Zeckman (red.), TopRank Online Marketing
 12. Barry Levine, Third Door Media
 13. Bartosz Podniesinski, Dagensanalys
 14. Ben Davis (red.), Econsultancy
 15. Björn Owen Glad, Spoon
 16. Brian Clifton, Advanced Web Metrics
 17. Brian Honigman, Honigman Media
 18. Campaign Monitor (red.)
 19. Chad White, Litmus
 20. Chad White, Litmus
 21. Chris Abraham, Gerris digi­tal
 22. Colleen Jones, Content Science
 23. Contently (red.)
 24. Dan Scalco, Digitalux
 25. David Moth (red.), Econsultancy
 26. David Moth (red.), Econsultancy
 27. Digiday
 28. Elizabeth Wellington, SnapApp
 29. Eric Schmidt, Winfield & Associates
 30. Felix Tarcomnicu, OutsourceWorkers
 31. Heidi Cohen, Actionable Marketing Guide
 32. Heidi Cohen, Actionable Marketing Guide
 33. Ian Cleary, RazorSocial
 34. Jack Simpson (red.), Econsultancy
 35. Jack Simpson (red.), Econsultancy
 36. Jack Simpson (red.), Econsultancy
 37. Jack Simpson (red.), Econsultancy
 38. Jason Calacanis
 39. Jay Baer, Convince & Convert
 40. Jayson DeMers, AudienceBloom
 41. Jennifer Neeley, Social Media Today
 42. Jim Yu, BrightEdge
 43. Joe Pulizzi (red.), Content Marketing Institute
 44. Johan Svensson, Bergs
 45. John Hall, Influence & Co.
 46. Justin Wilson
 47. Justin Wong, Curve Communications
 48. Kairos Future
 49. Lisa D. Jenkins, Social Media Examiner
 50. Mack Collier, Kerry O’Shea Gorgone (red.), MarketingProfs
 51. Margot da Cunha, WordStream
 52. Mark Schaefer, Grow
 53. Mark Schaefer, Tom Webster, Grow
 54. Mark Schaefer, Tom Webster, Grow
 55. Markus Welin, Almega
 56. Martin Edenström, Mkse
 57. Matt Kapko, CIO
 58. Meg Cannistra, Ceros
 59. Michael Bak, TopRank Online Marketing
 60. Michael Stelzner (red.), SocialMedia Examiner
 61. Mitch Joel, Mirum
 62. Mitch Joel, Mirum
 63. Måns Jonasson , Internetstiftelsen
 64. Nick Westergaard, Brand Driven Digital
 65. Olle Findahl, Pamela Davidsson, Internetstiftelsen
 66. Pam Moore, Social Media Today
 67. Peter Isaacson, Demandbase
 68. Peter Mackhé, Dagensanalys​.se
 69. Peter Willebrand, Lovstrom Content
 70. Pontus Staunstrup, PostNord
 71. Rand Fishkin, Moz
 72. Rebecca Lieb, Conglomotron
 73. Richard Sunley (red.), Talkwalker
 74. Ryan Holmes, Hootsuite
 75. Salesforce Canada
 76. Savino Longo, Kapost
 77. Scott Brinker, Chiefmartec
 78. Shafqat Islam, NewsCred
 79. Shane Snow (red.)
 80. Simon Campanello, IDG
 81. Stephanie Crema, Techblocks
 82. Tom Farrell, Swrve
 83. TT
 84. Ulf Vanselius, Webbyrån Petra
 85. Webbmedia Group

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: A Beat And A Melody © StrangeZero (CC BY-ND 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
ut risus id, venenatis, leo. sed quis Aenean eget dictum

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest