2016 enligt 80+ spaningar

Pia och Thomas har läst 80+ spaningar om content marketing och marknadsföring under 2016 och framåt. I årets första avsnitt av Kntnt Radio pratar de om några av de mest spännande spaningarna. Lyssna nu! Länkar till de 80+ källorna finns på Kntnt.com.

Pia Tegborg
13 januari 2016

I dagens avsnitt av Kntnt Radio sam­man­fat­tar Thomas och jag över 80 spa­ning­ar inför 2016. Vi kon­sta­te­rar att rör­lig bild är det som gäl­ler, att VR-video slår ige­nom på bred front och att Google och Facebook sat­sar stort på att utveck­la system med arti­fi­ci­ell intelligence.

Mycket tyder på att pod­den fort­sät­ter att växa och lät­ta och säk­ra appli­ka­tio­ner sän­ker trösklar och sät­ter fart på live-strea­ming av event. Om vi får se bätt­re con­tent under 2016 är tvek­samt men tec­ken på en mog­nad för con­tent mar­ke­ting finns lik­som tec­ken på att vi bör­jar arbe­ta mer sys­te­ma­tiskt med vårt innehåll.

Och vad det inne­bär för dig som mark­nads­fö­ra­re att vi är mitt i ett para­digm­skif­te får du veta om du lyss­nar på det­ta avsnitt.

God lyss­ning!

[kntnt_​radio 50]

Innehållet

Programmet är 43 minu­ter långt, och vi pra­tar om

 • att rör­lig bild är det som gäller
 • hur live-strea­ming bli­vit enkelt
 • podcas­ten redan fått sitt genom­brott eller inte
 • mins­ka­de trösklar genom lät­ta och säk­ra applikationer
 • arti­fi­ci­ell intel­li­gence vid sök och robot­tek­nik vid skrivandet
 • hur Google läg­ger till allt­mer arti­fi­ci­ell intel­li­gence i sitt sök
 • den robot-but­ler som Zuckerberg pla­ne­rar att byg­ga under 2016
 • Facebooks vir­tu­el­la assi­stent M och Googles chatt-app
 • att den vir­tu­el­la verk­lig­he­ten nu är här
 • VR-tek­ni­ken som en jät­te­chans för marknadsförarna
 • att bätt­re con­tent 2016 för­mod­li­gen är wish­ful thinking
 • det är så att vi befin­ner oss på top­pen av Gartners hype-kurva
 • att vi trots allt ser en mog­nad vad gäl­ler con­tent marketing
 • hur vi bör­jar job­ba mer sys­te­ma­tiskt med innehållsproduktion
 •  skill­na­den mel­lan con­tent mar­ke­ting och content
 • det para­digm­skif­te vi befin­ner oss i
 • snapchats stor­het och framtid
 • att få verk­tyg som kom­mer blir stora
 • vik­ten att för­enk­la och foku­se­ra i marknadsföringen
 • pri­vat kom­mu­ni­ka­tion dit mark­nads­fö­ring­en inte når
 • influ­ence mar­ke­ting som enda sät­tet att kom­ma ige­nom och synas
 • att vi mås­te vår­da våra rela­tio­ner och ge våra fans något att fak­tiskt dela vidare
 • att fim­pa blog­gen och över­ge den egna plattformen
 • hur platt­for­mar­na blir pay-to-play

Källor

Följande är en för­teck­ning över alla artik­lar och pod­dar som vi har läst och lyss­nat på. Några få rik­tigt bra. Många som säger sam­ma sak.

 1. Aaron Miles, Social Media Today
 2. Alessandra Ceresa, GreenRope*
 3. Alex Chrisman (red.), Dealstruck
 4. Altimeter Group (red.)
 5. Amy Webb, Webbmedia Group
 6. Andreas Rågsjö Thorell, Resumé
 7. Angela Hausman, Hausman & Associates
 8. Ann Handley, MarketingProfs
 9. Ashley Zeckman (red.), TopRank Online Marketing
 10. Ashley Zeckman (red.), TopRank Online Marketing
 11. Ashley Zeckman (red.), TopRank Online Marketing
 12. Barry Levine, Third Door Media
 13. Bartosz Podniesinski, Dagensanalys
 14. Ben Davis (red.), Econsultancy
 15. Björn Owen Glad, Spoon
 16. Brian Clifton, Advanced Web Metrics
 17. Brian Honigman, Honigman Media
 18. Campaign Monitor (red.)
 19. Chad White, Litmus
 20. Chad White, Litmus
 21. Chris Abraham, Gerris digital
 22. Colleen Jones, Content Science
 23. Contently (red.)
 24. Dan Scalco, Digitalux
 25. David Moth (red.), Econsultancy
 26. David Moth (red.), Econsultancy
 27. Digiday
 28. Elizabeth Wellington, SnapApp
 29. Eric Schmidt, Winfield & Associates
 30. Felix Tarcomnicu, OutsourceWorkers
 31. Heidi Cohen, Actionable Marketing Guide
 32. Heidi Cohen, Actionable Marketing Guide
 33. Ian Cleary, RazorSocial
 34. Jack Simpson (red.), Econsultancy
 35. Jack Simpson (red.), Econsultancy
 36. Jack Simpson (red.), Econsultancy
 37. Jack Simpson (red.), Econsultancy
 38. Jason Calacanis
 39. Jay Baer, Convince & Convert
 40. Jayson DeMers, AudienceBloom
 41. Jennifer Neeley, Social Media Today
 42. Jim Yu, BrightEdge
 43. Joe Pulizzi (red.), Content Marketing Institute
 44. Johan Svensson, Bergs
 45. John Hall, Influence & Co.
 46. Justin Wilson
 47. Justin Wong, Curve Communications
 48. Kairos Future
 49. Lisa D. Jenkins, Social Media Examiner
 50. Mack Collier, Kerry O’Shea Gorgone (red.), MarketingProfs
 51. Margot da Cunha, WordStream
 52. Mark Schaefer, Grow
 53. Mark Schaefer, Tom Webster, Grow
 54. Mark Schaefer, Tom Webster, Grow
 55. Markus Welin, Almega
 56. Martin Edenström, Mkse
 57. Matt Kapko, CIO
 58. Meg Cannistra, Ceros
 59. Michael Bak, TopRank Online Marketing
 60. Michael Stelzner (red.), SocialMedia Examiner
 61. Mitch Joel, Mirum
 62. Mitch Joel, Mirum
 63. Måns Jonasson , Internetstiftelsen
 64. Nick Westergaard, Brand Driven Digital
 65. Olle Findahl, Pamela Davidsson, Internetstiftelsen
 66. Pam Moore, Social Media Today
 67. Peter Isaacson, Demandbase
 68. Peter Mackhé, Dagensanalys​.se
 69. Peter Willebrand, Lovstrom Content
 70. Pontus Staunstrup, PostNord
 71. Rand Fishkin, Moz
 72. Rebecca Lieb, Conglomotron
 73. Richard Sunley (red.), Talkwalker
 74. Ryan Holmes, Hootsuite
 75. Salesforce Canada
 76. Savino Longo, Kapost
 77. Scott Brinker, Chiefmartec
 78. Shafqat Islam, NewsCred
 79. Shane Snow (red.)
 80. Simon Campanello, IDG
 81. Stephanie Crema, Techblocks
 82. Tom Farrell, Swrve
 83. TT
 84. Ulf Vanselius, Webbyrån Petra
 85. Webbmedia Group

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: A Beat And A Melody © StrangeZero (CC BY-ND 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »