23 svenska exempel på content marketing

Coca-Cola och RedBull är de två mest åberopade exemplen på content marketing. Men finns det inga svenska exempel? Jodå. I denna artikel ger jag 23 exempel.

Thomas Barregren
16 maj 2013

Coca-Cola och RedBull är de två mest åbe­ro­pa­de exemp­len på con­tent mar­ke­ting. Men finns det inga svens­ka exem­pel? Jodå. I den­na arti­kel ger jag 23 exem­pel.

Det finns gott om svens­ka exem­pel på con­tent mar­ke­ting, eller inne­hålls­mark­nads­fö­ring som det ock­så kal­las. Tryckta kund­tid­ning­ar, med­lems­tid­ning­ar och per­so­nal­tid­ning­ar är (än så länge) de mest kän­da exemp­len. Inte kons­tigt med tan­ke på att con­tent mar­ke­ting i den­na form har har mer än 100 år på nac­ken.

Men con­tent mar­ke­ting i digi­ta­la kana­ler, t.ex. webb-tv, webb­plat­ser, blog­gar, podcast, e‑nyhetsbrev och soci­a­la medi­er, explo­de­rar just nu. Jag är över­ty­gad om att des­sa kana­ler helt kom­mer domi­ne­ra inne­hålls­mark­nads­fö­ring­en inom par år, även om tryck­ta kund­tid­ning­ar och lik­nan­de natur­ligt­vis ock­så kom­mer fin­nas. Mot den­na bak­grund tyc­ker jag det är synd att tid­ning­en Resumé inte lyf­ter fram fler svens­ka exem­pel på con­tent mar­ke­ting i digi­ta­la kana­ler i sin intres­san­ta arti­kel Content mar­ke­ting på stark fram­marsch.

Så för att hjäl­pa dem, och alla and­ra som vill se svens­ka exem­pel på con­tent mar­ke­ting, har jag grävt fram 23 exem­pel på svensk con­tent marketing:

Webb-TV

Webb-TV har det pra­tats om under fle­ra år. Det är roligt att se att for­ma­tet bör­jar ta fart, och se så ambi­tiö­sa sats­ning­ar som Handelsbankens. Min per­son­li­ga favo­rit är nog Volvo Trucks repor­tage Working in the world’s lar­gest salt desert – grymt bra gjort.

Några svens­ka exem­pel på con­tent mar­ke­ting med webb-tv:

Kund- och medlemstidningar på webben

Kund‑, med­lems- och per­so­nal­tid­ning­ar har som sagt en lång histo­ria. Det för­vå­nar mig lite att såpass få av dem har hit­tat ut på web­ben. Visst, många av dem finns som PDF-fil som kan lad­das ned. Men det tar inte alls till­va­ra den poten­ti­al som web­ben har. Jag skul­le vil­ja se att alla kund­tid­ning­ar har en onli­ne utgåva.

Några svens­ka exem­pel på con­tent mar­ke­ting med kund- och med­lems­tid­ning­ar på webben:

Blogg

En före­tags­blogg är kanske det enk­las­te sät­tet att kom­ma igång med con­tent mar­ke­ting. Det behö­ver inte kos­ta myc­ket, så att även ett nystar­tat före­tag, som Kntnt​.se, har möj­lig­het. Trots sin enkel­het är effek­ten stor av lång­sik­tigt och mål­med­ve­ten blogg­ning. Ett bra exem­pel på det­ta är Moderskeppet som säl­jer vide­o­kur­ser om foto­gra­fe­ring. I deras mer än 2 000 blog­gin­lägg bju­der de på sin kun­skap. Något som bidrog till att de kun­de säl­ja mer än 17 000 DVD:er och nära 10 000 böc­ker bara under 2012.

Några svens­ka exem­pel på con­tent mar­ke­ting med företagsblogg:

Podcast och screencast

Under min tid som vd för NodeOne (nume­ra del av Wunderkraut) dela­de vi fri­kos­tigt med oss av kun­skap i en blogg (som tyvärr är bort­ta­gen) och ett “lear­ning lib­ra­ry” (som än så länge finns kvar). Den sena­re ska­pa­des av Johan Falk, en jour­na­list­ut­bil­dad utveck­la­re, som för­u­tom att del­ta som utveck­la­re i pro­jekt hann skri­va två böc­ker om Drupal och pro­du­ce­ra­de mer än 400 artik­lar och scre­en­cast. Ett bra exem­pel på con­tent mar­ke­ting. Framför allt var hans scre­en­cast myc­ket popu­lä­ra. De bidrog starkt till att gene­re­ra leads, som sen blev kun­der, vil­ket gjor­de att NodeOne kun­de växa till Supergasell. Synd att så få svens­ka före­tag har fått upp ögo­nen för kraf­ten i scre­en­cast och deras audi­el­la mot­sva­rig­het podcast.

Några svens­ka exem­pel på con­tent mar­ke­ting med podcast och screencast:

Nyhetsbrev per epost

Bland det värs­ta som finns efter myg­gor och bränn­ma­ne­ter är oom­bedd reklam som kom­mer med epost. Somliga kal­lar det nyhets­brev – jag kal­lar det spam. Bland det bäs­ta som finns efter familj och goda vän­ner är intres­sant, tan­ke­väc­kan­de eller roligt inne­håll som jag pre­nu­me­re­rar på via epost. Somliga kal­lar det nyhets­brev – jag ock­så i brist på bätt­re svenskt ord. Redaktionellt pro­du­ce­rat nyhets­brev som skic­kas per epost till dem som aktivt har pre­nu­me­re­rat på är en potent kanal för inne­hålls­mark­nads­fö­ring. SEB:s Placeraren, här maj­num­ret 2013, är ett utmärkt exem­pel på hur det skall göras.

Några svens­ka exem­pel på con­tent mar­ke­ting med nyhets­brev per epost:

Presentationer, e‑böcker med mera

Förutom de kana­ler för con­tent mar­ke­ting jag har givit exem­pel från ovan, så finns det många and­ra. Det är dock svå­ra­re att hit­ta bra svens­ka exem­pel att lyf­ta fram. Men jag har skram­lat ihop några.

Några svens­ka exem­pel på con­tent mar­ke­ting med pre­sen­ta­tio­ner och e‑böcker:

Kundtidningar i tryck

Till sist någ­ra tra­di­tio­nel­la exem­pel på con­tent mar­ke­ting i form av tryck­ta kund­tid­ning­ar. Roligt att näm­na i sam­man­hang­et är Ulla, en kund­tid­ning utgi­ven av låg­pris­va­ru­hu­set Gekås i Ullared. Det lär vara den enda mark­nads­fö­ring de gör överhuvudtaget.

Några svens­ka exem­pel på con­tent mar­ke­ting med kund­tid­ning i tryck:

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »