Observera att detta är en föråldrad artikel som är arkiverad.

23 svenska exempel på content marketing

Coca-Cola och RedBull är de två mest åberopade exemplen på content marketing. Men finns det inga svenska exempel? Jodå. I denna artikel ger jag 23 exempel.

Thomas Barregren
16 maj 2013

Coca-Cola och RedBull är de två mest åbe­ro­pa­de exemp­len på con­tent mar­ke­ting. Men finns det inga svens­ka exem­pel? Jodå. I den­na arti­kel ger jag 23 exem­pel.

Det finns gott om svens­ka exem­pel på con­tent mar­ke­ting, eller inne­hålls­mark­nads­fö­ring som det ock­så kal­las. Tryckta kund­tid­ning­ar, med­lems­tid­ning­ar och per­so­nal­tid­ning­ar är (än så länge) de mest kän­da exemp­len. Inte kons­tigt med tan­ke på att con­tent mar­ke­ting i den­na form har har mer än 100 år på nac­ken.

Men con­tent mar­ke­ting i digi­ta­la kana­ler, t.ex. webb-tv, webb­plat­ser, blog­gar, podcast, e‑nyhetsbrev och soci­a­la medi­er, explo­de­rar just nu. Jag är över­ty­gad om att des­sa kana­ler helt kom­mer domi­ne­ra inne­hålls­mark­nads­fö­ring­en inom par år, även om tryck­ta kund­tid­ning­ar och lik­nan­de natur­ligt­vis ock­så kom­mer fin­nas. Mot den­na bak­grund tyc­ker jag det är synd att tid­ning­en Resumé inte lyf­ter fram fler svens­ka exem­pel på con­tent mar­ke­ting i digi­ta­la kana­ler i sin intres­san­ta arti­kel Content mar­ke­ting på stark fram­marsch.

Så för att hjäl­pa dem, och alla and­ra som vill se svens­ka exem­pel på con­tent mar­ke­ting, har jag grävt fram 23 exem­pel på svensk con­tent mar­ke­ting:

Webb-TV

Webb-TV har det pra­tats om under fle­ra år. Det är roligt att se att for­ma­tet bör­jar ta fart, och se så ambi­tiö­sa sats­ning­ar som Handelsbankens. Min per­son­li­ga favo­rit är nog Volvo Trucks repor­tage Working in the world’s lar­gest salt desert – grymt bra gjort.

Några svens­ka exem­pel på con­tent mar­ke­ting med webb-tv:

Kund- och medlemstidningar på webben

Kund‑, med­lems- och per­so­nal­tid­ning­ar har som sagt en lång histo­ria. Det för­vå­nar mig lite att såpass få av dem har hit­tat ut på web­ben. Visst, många av dem finns som PDF-fil som kan lad­das ned. Men det tar inte alls till­va­ra den poten­ti­al som web­ben har. Jag skul­le vil­ja se att alla kund­tid­ning­ar har en onli­ne utgå­va.

Några svens­ka exem­pel på con­tent mar­ke­ting med kund- och med­lems­tid­ning­ar på web­ben:

Blogg

En före­tags­blogg är kanske det enk­las­te sät­tet att kom­ma igång med con­tent mar­ke­ting. Det behö­ver inte kos­ta myc­ket, så att även ett nystar­tat före­tag, som Kntnt​.se, har möj­lig­het. Trots sin enkel­het är effek­ten stor av lång­sik­tigt och mål­med­ve­ten blogg­ning. Ett bra exem­pel på det­ta är Moderskeppet som säl­jer vide­o­kur­ser om foto­gra­fe­ring. I deras mer än 2 000 blog­gin­lägg bju­der de på sin kun­skap. Något som bidrog till att de kun­de säl­ja mer än 17 000 DVD:er och nära 10 000 böc­ker bara under 2012.

Några svens­ka exem­pel på con­tent mar­ke­ting med före­tags­blogg:

Podcast och screencast

Under min tid som vd för NodeOne (nume­ra del av Wunderkraut) dela­de vi fri­kos­tigt med oss av kun­skap i en blogg (som tyvärr är bort­ta­gen) och ett “lear­ning lib­ra­ry” (som än så länge finns kvar). Den sena­re ska­pa­des av Johan Falk, en jour­na­list­ut­bil­dad utveck­la­re, som för­u­tom att del­ta som utveck­la­re i pro­jekt hann skri­va två böc­ker om Drupal och pro­du­ce­ra­de mer än 400 artik­lar och scre­en­cast. Ett bra exem­pel på con­tent mar­ke­ting. Framför allt var hans scre­en­cast myc­ket popu­lä­ra. De bidrog starkt till att gene­re­ra leads, som sen blev kun­der, vil­ket gjor­de att NodeOne kun­de växa till Supergasell. Synd att så få svens­ka före­tag har fått upp ögo­nen för kraf­ten i scre­en­cast och deras audi­el­la mot­sva­rig­het podcast.

Några svens­ka exem­pel på con­tent mar­ke­ting med podcast och scre­en­cast:

Nyhetsbrev per epost

Bland det värs­ta som finns efter myg­gor och bränn­ma­ne­ter är oom­bedd reklam som kom­mer med epost. Somliga kal­lar det nyhets­brev – jag kal­lar det spam. Bland det bäs­ta som finns efter familj och goda vän­ner är intres­sant, tan­ke­väc­kan­de eller roligt inne­håll som jag pre­nu­me­re­rar på via epost. Somliga kal­lar det nyhets­brev – jag ock­så i brist på bätt­re svenskt ord. Redaktionellt pro­du­ce­rat nyhets­brev som skic­kas per epost till dem som aktivt har pre­nu­me­re­rat på är en potent kanal för inne­hålls­mark­nads­fö­ring. SEB:s Placeraren, här maj­num­ret 2013, är ett utmärkt exem­pel på hur det skall göras.

Några svens­ka exem­pel på con­tent mar­ke­ting med nyhets­brev per epost:

Presentationer, e‑böcker med mera

Förutom de kana­ler för con­tent mar­ke­ting jag har givit exem­pel från ovan, så finns det många and­ra. Det är dock svå­ra­re att hit­ta bra svens­ka exem­pel att lyf­ta fram. Men jag har skram­lat ihop någ­ra.

Några svens­ka exem­pel på con­tent mar­ke­ting med pre­sen­ta­tio­ner och e‑böcker:

Kundtidningar i tryck

Till sist någ­ra tra­di­tio­nel­la exem­pel på con­tent mar­ke­ting i form av tryck­ta kund­tid­ning­ar. Roligt att näm­na i sam­man­hang­et är Ulla, en kund­tid­ning utgi­ven av låg­pris­va­ru­hu­set Gekås i Ullared. Det lär vara den enda mark­nads­fö­ring de gör över­hu­vud­ta­get.

Några svens­ka exem­pel på con­tent mar­ke­ting med kund­tid­ning i tryck:

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
tempus id, ut consequat. venenatis Donec felis sit

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest