27 svenska ”resurser” för smarta och effektiva marknadsförare (som är intresserad av content marketing)

Varsegod! En lista över svenska bloggar, poddar, nyhetssajter, nyhetsbrev, böcker och eventserier.

Content-byrån Spoon har sammanställt ”60 resurser för smarta och effektiva marknadsförare”. Det är en 28 sidig pdf-fil med tips om bloggar, poddar, nyhetsbrev, böcker som du har användning av. Det är en trevlig sammanställning, som jag kan rekommendera att du laddar ned. Men det finns en sak som skaver lite.

När jag bläddrar bland sidorna och ser alla de självklara tipsen (Seth Godin, Content Marketing Institute, Copyblogger och så vidare), så slås jag av inte en enda svensk ”resurs” finns med. Varför!?

Jag ska inte spekulera i varför Spoon väljer att inte lyfta fram de svenska ”resurserna”. Istället bjuder jag på min egen lista.

Thomas Barregren
10 december 2015

Content-byrån Spoon har sam­man­ställt ”60 resur­ser för smar­ta och effek­ti­va mark­nads­fö­ra­re”. Det är en 28 sidig pdf-fil med tips om blog­gar, pod­dar, nyhets­brev, böc­ker som du har använd­ning av. Det är en trev­lig sam­man­ställ­ning, som jag kan rekom­men­de­ra att du lad­dar ned. Men det finns en sak som ska­ver lite.

När jag blädd­rar bland sidor­na och ser alla de själv­kla­ra tip­sen (Seth Godin, Content Marketing Institute, Copyblogger och så vida­re), så slås jag av inte en enda svensk ”resurs” finns med. Varför!?

Jag ska inte spe­ku­le­ra i var­för Spoon väl­jer att inte lyf­ta fram de svens­ka ”resur­ser­na”. Istället bju­der jag på min egen lis­ta över svens­ka blog­gar, pod­dar, nyhets­saj­ter, nyhets­brev, böc­ker och eventse­ri­er. Varsågod!

Svenska bloggar om content marketing

ContentJournalen
Deeped Niclas Strandhs blogg
Hägvall & Sjömans blogg
Joakim Arhammars blogg
Kntnt Magasin
Per Torbergers blogg
Pontus Staunstrups blogg
Spoon Academy
Swedish Content Agencies blogg
Wirténs blogg

Svenska poddar om content marketing

Content pod­den
Kntnt Radio
Kntnt Åsikt
Passion för kom­mu­ni­ka­tion
Social by Default
Sälj och mark­nads­pod­den

Svenska nyhetssajter om content marketing

Dagensanalys
Dagens Media
ExploreCurate
Resumé

Svenska nyhetsbrev om content marketing och som kostar pengar

Beaconomist
Digital Content Marketing

Svenska böcker om content marketing

Content mar­ke­ting för alla
Content mar­ke­ting – vär­deska­pan­de mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion

Eventserier om content marketing

Kntnt fru­kost

Grupper

Content Marketing Sverige (Facebook)
Content mar­ke­ting i Sverige (LinkedIn)

Saknas något?

Jag har säkert mis­sat någon ”resurs” som för­tjä­nar att näm­nas på lis­tan. Om du vet någon som bor­de vara med, så tar jag tack­samt emot ett tips.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
neque. porta. venenatis id, venenatis, commodo risus.

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest