27 svenska ”resurser” för smarta och effektiva marknadsförare (som är intresserad av content marketing)

Varsegod! En lista över svenska bloggar, poddar, nyhetssajter, nyhetsbrev, böcker och eventserier.

Content-byrån Spoon har sammanställt ”60 resurser för smarta och effektiva marknadsförare”. Det är en 28 sidig pdf-fil med tips om bloggar, poddar, nyhetsbrev, böcker som du har användning av. Det är en trevlig sammanställning, som jag kan rekommendera att du laddar ned. Men det finns en sak som skaver lite.

När jag bläddrar bland sidorna och ser alla de självklara tipsen (Seth Godin, Content Marketing Institute, Copyblogger och så vidare), så slås jag av inte en enda svensk ”resurs” finns med. Varför!?

Jag ska inte spekulera i varför Spoon väljer att inte lyfta fram de svenska ”resurserna”. Istället bjuder jag på min egen lista.

Thomas Barregren
10 december 2015

Content-byrån Spoon har sam­man­ställt ”60 resur­ser för smar­ta och effek­ti­va mark­nads­fö­ra­re”. Det är en 28 sidig pdf-fil med tips om blog­gar, pod­dar, nyhets­brev, böc­ker som du har använd­ning av. Det är en trev­lig sam­man­ställ­ning, som jag kan rekom­men­de­ra att du lad­dar ned. Men det finns en sak som ska­ver lite.

När jag blädd­rar bland sidor­na och ser alla de själv­kla­ra tip­sen (Seth Godin, Content Marketing Institute, Copyblogger och så vida­re), så slås jag av inte en enda svensk ”resurs” finns med. Varför!?

Jag ska inte spe­ku­le­ra i var­för Spoon väl­jer att inte lyf­ta fram de svens­ka ”resur­ser­na”. Istället bju­der jag på min egen lis­ta över svens­ka blog­gar, pod­dar, nyhets­saj­ter, nyhets­brev, böc­ker och eventse­ri­er. Varsågod!

Svenska bloggar om content marketing

ContentJournalen
Deeped Niclas Strandhs blogg
Hägvall & Sjömans blogg
Joakim Arhammars blogg
Kntnt Magasin
Per Torbergers blogg
Pontus Staunstrups blogg
Spoon Academy
Swedish Content Agencies blogg
Wirténs blogg

Svenska poddar om content marketing

Content pod­den
Kntnt Radio
Kntnt Åsikt
Passion för kommunikation
Social by Default
Sälj och marknadspodden

Svenska nyhetssajter om content marketing

Dagensanalys
Dagens Media
ExploreCurate
Resumé

Svenska nyhetsbrev om content marketing och som kostar pengar

Beaconomist
Digital Content Marketing

Svenska böcker om content marketing

Content mar­ke­ting för alla
Content mar­ke­ting – vär­deska­pan­de marknadskommunikation

Eventserier om content marketing

Kntnt fru­kost

Grupper

Content Marketing Sverige (Facebook)
Content mar­ke­ting i Sverige (LinkedIn)

Saknas något?

Jag har säkert mis­sat någon ”resurs” som för­tjä­nar att näm­nas på lis­tan. Om du vet någon som bor­de vara med, så tar jag tack­samt emot ett tips.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »