Skip to content

3 tips för bättre resultat med Adwords

Detta är en gästkrönika från den digitala marknadsföringsbyrån Teveo som är specialiserad på allt Google gör – från AdWords och Analytics till SEO.

Filip Majetic
25 februari 2016

Ge den som klic­kar på en Adwords-annons det han eller hon kom för. Direkt.

Alltför ofta använ­der före­tag sin start­si­da som land­nings­si­da för en rik­tad Adwords-annons. Det är en dålig idé, om inte start­si­dan direkt ger besö­ka­ren den hjälp hen kom för. Du vill inte att den som klic­kar på annon­sen ska behö­va leta runt på din webb­plats för att hit­ta den infor­ma­tion han eller hon söker.

Så bör­ja med att fun­de­ra på vil­ken sida på din webb­plats som bäst stöd­jer det kon­ver­te­rings­mål du har. Låt den sidan bli land­nings­si­da för annon­sen.

Ofta är det en sida som beskri­ver en pro­dukt eller tjänst som du mark­nads­för med just den annon­sen som besö­ka­ren klic­ka­de på. Om du har en annons för sökor­det pilot­glas­ö­gon så ska annon­sen skic­ka besö­ka­ren till exakt den sidan som säl­jer pilot­glas­ö­gon. Inte din start­si­da. Inte till­be­hörs­si­dan. Inte ens sidan med alla sol­glas­ö­gon. Utan just den sidan som hand­lar om pilot­glas­ö­gon.

Desto enkla­re köpa­ren hit­tar det hen söker, desto stör­re chans att han eller hon ock­så hand­lar av dig. Ganska själv­klart kan man tyc­ka.

Men tes­ta ock­så. Du behö­ver job­ba aktivt med att opti­me­ra kon­ver­te­ring. Testa oli­ka saker och se vad som effek­ti­vast kon­ver­te­rar besö­ka­re till kun­der.

Använd webbplatslänkar

Webbplatslänkstillägg. Det tungvric­kan­de nam­net använ­der Google för extra län­kar som du kan ha under din Adword-annons. Och det bör du ha för bre­da kam­pan­jer, när annon­sen är mer all­mängil­tig och syns för många sökord. De som klic­kar på annon­sen kan vara ute efter oli­ka saker. Webbplatslänkar ger dem chans att snabbt hit­ta rätt sida på din sajt. Det ökar chan­sen för kon­ver­te­ring.

Tänk dig att du dri­ver en piz­ze­ria i Göteborg. Du ska­par en Adwords-annons med fyra webb­platslän­kar:

  • Beställ onli­ne nu
  • Hitta restau­rang
  • Erbjudanden i ditt områ­de
  • Återkommande kund? Beställ här

En köpa­re som söker efter ”Pizza Göteborg” får med hjälp av des­sa län­kar fle­ra bra alter­na­tiv som tar honom eller hen­ne exakt dit hen vill. En stam­kund vill snabbt log­ga in och bestäl­la, så län­ken ”Återkommande kund? Beställ här” pas­sar hen bäst i det läget.

Tänk strategi, inte budkrig

Mitt sista tips hand­lar om var du ska dra grän­sen för bud­giv­ning på toppla­ce­ring­en. Låt inte ett bud­giv­nings­krig ta all din tid och bud­get – även om det är ett vik­tigt och kon­kur­rens­ut­satt sökord. Låt dina kon­kur­ren­ter käm­pa om toppla­ce­ring­en, medan du till­va­ra­tar din tid och slö­sa mind­re peng­ar på att ska­pa en fan­tas­tisk annons som bör­jar på 3:e plats.

En rik­tig bra annons ger fler klick. Det lönar sig dub­belt. Du får mer tra­fik. Och Google ger dig förs­ta plat­sen till myc­ket läg­re kost­nad än kon­kur­ren­ter­na. Du vin­ner allt­så bud­kri­get med klick istäl­let för peng­ar.

Du bör ock­så tit­ta på sma­la­re sökord. Se om du kan hit­ta en upp­sätt­ning sökord som till­sam­mans ger fler klick än ett ensamt och hårt kon­kur­rens­ut­satt sökord. Chansen är stor att det är bil­li­ga­re att kni­pa förs­ta plat­sen för alle­sam­mans än att ta förs­ta plat­sen för just det bre­da sökor­det.

Var smart, låt dina kon­kur­ren­ter puck­la på varand­ra, medan du skör­dar fruk­ter­na.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av dina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019.

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hän­de?

Läs artikel »

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »
ultricies venenatis accumsan et, consectetur ut nec ipsum in Nullam leo.

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest