3 tips för bättre resultat med Adwords

Detta är en gästkrönika från den digitala marknadsföringsbyrån Teveo som är specialiserad på allt Google gör – från AdWords och Analytics till SEO.

Filip Majetic
25 februari 2016

Ge den som klic­kar på en Adwords-annons det han eller hon kom för. Direkt.

Alltför ofta använ­der före­tag sin start­si­da som land­nings­si­da för en rik­tad Adwords-annons. Det är en dålig idé, om inte start­si­dan direkt ger besö­ka­ren den hjälp hen kom för. Du vill inte att den som klic­kar på annon­sen ska behö­va leta runt på din webb­plats för att hit­ta den infor­ma­tion han eller hon söker.

Så bör­ja med att fun­de­ra på vil­ken sida på din webb­plats som bäst stöd­jer det kon­ver­te­rings­mål du har. Låt den sidan bli land­nings­si­da för annon­sen.

Ofta är det en sida som beskri­ver en pro­dukt eller tjänst som du mark­nads­för med just den annon­sen som besö­ka­ren klic­ka­de på. Om du har en annons för sökor­det pilot­glas­ö­gon så ska annon­sen skic­ka besö­ka­ren till exakt den sidan som säl­jer pilot­glas­ö­gon. Inte din start­si­da. Inte till­be­hörs­si­dan. Inte ens sidan med alla sol­glas­ö­gon. Utan just den sidan som hand­lar om pilot­glas­ö­gon.

Desto enkla­re köpa­ren hit­tar det hen söker, desto stör­re chans att han eller hon ock­så hand­lar av dig. Ganska själv­klart kan man tyc­ka.

Men tes­ta ock­så. Du behö­ver job­ba aktivt med att opti­me­ra kon­ver­te­ring. Testa oli­ka saker och se vad som effek­ti­vast kon­ver­te­rar besö­ka­re till kun­der.

Använd webbplatslänkar

Webbplatslänkstillägg. Det tungvric­kan­de nam­net använ­der Google för extra län­kar som du kan ha under din Adword-annons. Och det bör du ha för bre­da kam­pan­jer, när annon­sen är mer all­mängil­tig och syns för många sökord. De som klic­kar på annon­sen kan vara ute efter oli­ka saker. Webbplatslänkar ger dem chans att snabbt hit­ta rätt sida på din sajt. Det ökar chan­sen för kon­ver­te­ring.

Tänk dig att du dri­ver en piz­ze­ria i Göteborg. Du ska­par en Adwords-annons med fyra webb­platslän­kar:

  • Beställ onli­ne nu
  • Hitta restau­rang
  • Erbjudanden i ditt områ­de
  • Återkommande kund? Beställ här

En köpa­re som söker efter ”Pizza Göteborg” får med hjälp av des­sa län­kar fle­ra bra alter­na­tiv som tar honom eller hen­ne exakt dit hen vill. En stam­kund vill snabbt log­ga in och bestäl­la, så län­ken ”Återkommande kund? Beställ här” pas­sar hen bäst i det läget.

Tänk strategi, inte budkrig

Mitt sista tips hand­lar om var du ska dra grän­sen för bud­giv­ning på toppla­ce­ring­en. Låt inte ett bud­giv­nings­krig ta all din tid och bud­get – även om det är ett vik­tigt och kon­kur­rens­ut­satt sökord. Låt dina kon­kur­ren­ter käm­pa om toppla­ce­ring­en, medan du till­va­ra­tar din tid och slö­sa mind­re peng­ar på att ska­pa en fan­tas­tisk annons som bör­jar på 3:e plats.

En rik­tig bra annons ger fler klick. Det lönar sig dub­belt. Du får mer tra­fik. Och Google ger dig förs­ta plat­sen till myc­ket läg­re kost­nad än kon­kur­ren­ter­na. Du vin­ner allt­så bud­kri­get med klick istäl­let för peng­ar.

Du bör ock­så tit­ta på sma­la­re sökord. Se om du kan hit­ta en upp­sätt­ning sökord som till­sam­mans ger fler klick än ett ensamt och hårt kon­kur­rens­ut­satt sökord. Chansen är stor att det är bil­li­ga­re att kni­pa förs­ta plat­sen för alle­sam­mans än att ta förs­ta plat­sen för just det bre­da sökor­det.

Var smart, låt dina kon­kur­ren­ter puck­la på varand­ra, medan du skör­dar fruk­ter­na.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
lectus vulputate, commodo Donec elementum quis, nec venenatis, Curabitur ipsum ut id

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest