4 steg till färdigt blogginlägg

Annika Dacke föreslår ett arbetssätt som ger dig en struktur och spar tid, från faktainsamling till färdig artikel, när du skriver för din webbplats.

Annika är ny krönikör för 2016. Hon är är kommunikatör, språkvetare och copywriter, hjälper företag och organisationer att vässa sina budskap på nätet, och utbildar även i digital textkommunikation vid bland annat Lunds universitet.

I tio krönikor kommer Annika att hjälpa dig som vill utvecklas inom webbcopy och lära dig spelreglerna för webben. Vill du lära dig ännu mer, så får du chansen den 14-15 mars när Kntnts Skriva för webben-kurs går av stapeln med Annika som lärare.

Annika Dacke
21 januari 2016

Bloggen är en vik­tig del i en con­tent mar­ke­ting-stra­te­gi och kon­kur­ren­sen om upp­märk­sam­he­ten är stor. En lös­ning pas­sar inte alla, men det finns model­ler som tar dig när­ma­re målet. Här före­slår jag ett arbets­sätt som för­hopp­nings­vis spa­rar tid och gör det möj­ligt att byg­ga en struk­tur för pro­duk­tions­fa­sen i blog­gan­det. Lämna gär­na dina syn­punk­ter och för­slag på hur man kan göra arbets­pro­ces­sen ännu mer effek­tiv.

1. Samla in, undersök, sammanställ

Detta ske­de kan vara stän­digt pågåen­de i form av kon­ti­nu­er­lig bevak­ning av ditt/​dina ämnen, eftersom du ändå vill hål­la dig à jour. Utöver det kan du gå in och för­stär­ka med punktin­sat­ser på dju­pet inför var­je arti­kel.

Pocket kategoriserar länkar

För att sam­la in och kate­go­ri­se­ra län­kar använ­der jag Pocket, som både finns för desk­top och som app. I desk­top­ver­sio­nen finns möj­lig­he­ten att läg­ga en knapp bred­vid brow­ser­fönst­ret och på så vis spa­ra och kate­go­ri­se­ra var­je länk, som sedan kan nås från alla platt­for­mar där du har appen.

Trello för överskådligheten

För att göra lis­tor över ämnen och snabbt kun­na läg­ga in en arti­ke­lidé använ­der jag Trello. Gränssnittet är oer­hört flex­i­belt och du kan byg­ga vil­ken struk­tur som helst med hjälp av kolum­ner som inne­hål­ler flytt­ba­ra kort. Samma sak gäl­ler här: Du han­te­rar appli­ka­tio­nen lika lätt i din brow­ser på datorn som på tele­fon och plat­ta. Trello är dess­utom en utmärkt pro­jekt­platt­form som gör att du slip­per för­vir­ran­de mejl­trå­dar i dina sam­ar­be­ten.

Formen

Är det dags för en inter­vju, en nyhets­ar­ti­kel eller ett ”Så gör du”-inlägg? Jobbar du sys­te­ma­tiskt med gäst­blog­ga­re? Gästbloggar du själv? Var det länge sedan du kura­te­ra­de en arti­kel? Vilka inne­hålls­ska­pan­de exper­ter finns på före­ta­get, vars mate­ri­al du kan redi­ge­ra och göra till ett blog­gin­lägg?

Förutsägbart ris­ke­rar att vara syno­nymt med trå­kigt. En bland­ning av mate­ri­al är bäst för att hål­la publi­ken intres­se­rad. Även här är Trello eller en enkel inne­håll­ska­len­der till hjälp.

2. Artikelns struktur och röda tråd

När du väl har fast­ställt ämnet, sam­lat mate­ri­al och bestämt infalls­vin­keln kan du bör­ja struk­tu­re­ra upp inne­hål­let. Här menar jag att det kan skil­ja sig från per­son till per­son hur arbe­tet går till. Alla arbe­tar fram den metod som är smi­di­gast för dem.

Ett läs­vän­ligt blog­gin­lägg eller en arti­kel på web­ben föl­jer ofta for­men:

  • H1:an överst – huvud­ru­bri­ken. Jobba fram fle­ra rubrik­för­slag som fång­ar ögat och gör läsa­ren nyfi­ken.
  • Ingress som sam­man­fat­tar exem­pel­vis ”vad, var­för, vem…” och vad läsa­ren kan för­vän­ta sig av tex­ten.
  • Indelning i cen­tra­la bud­skap i var­je styc­ke och H2:or/mellanrubriker som eti­ket­ter för ögat.
  • Call to action! Här läser du mer om… Boka nu! etc.

Mitt eget arbets­sätt är gans­ka frag­men­ta­riskt. Jag bör­jar med styc­ken hul­ler om bul­ler som jag sedan byg­ger ut och byg­ger ihop till en fun­ge­ran­de enhet. Ofta skri­ver jag myc­ket av tex­ten i huvu­det, innan fing­rar­na matar ut den via tan­gent­bor­det. Sist kon­trol­le­rar jag sökor­den och väs­sar rubrik och ingress. Med min metod tar redi­ge­ring­en läng­re tid än själ­va skri­van­det.

3. Skriv!

Att skri­va för web­ben inne­bär att du, för­u­tom att hjäl­pa ögat genom att hål­la struk­tu­ren jag nämn­de ovan, behö­ver tän­ka på allt det som är vik­tigt när du skri­ver för pap­persläs­ning, plus någ­ra vari­ab­ler till:

Tiden och ögat. Vi har säm­re tåla­mod vid skärm­läs­ning. Långa tex­ter fun­ge­rar bra på web­ben, i mot­sats till vad många tror, men det inne­bär inte att vi kan för­vän­ta oss att de läses i sin hel­het. Lägg där­för stor vikt vid att det vik­ti­gas­te står högst upp i tex­ten.

Livet och dri­vet. En levan­de text inne­hål­ler både långa och kor­ta mening­ar, är rik på akti­va verb och lider inte av sub­stan­tiv­sju­ka (bygg­na­tion, avslut, accept).

Luft. Om du är en skri­bent som sjung­er styc­ke­in­del­ning­ens lov­sång kan du skru­va upp det till ope­rastyr­ka på web­ben. Ögat behö­ver luft i läs­ning­en.

Etiketterna. På web­ben skri­ver vi för skum­läs­ning, en stän­dig jakt på infor­ma­tion. Underlätta för ögat att hit­ta det som läsa­ren är ute efter genom tyd­li­ga mel­lan­ru­bri­ker som blir fäst­punk­ter.

Korrekturläsning och beskärning

Om du skri­ver i Word, Pages eller annat pro­gram kan du låta stav­nings­kon­trol­len göra den förs­ta

genom­gång­en. Du kom­mer att upp­täc­ka en del tan­gentslag­fel och mis­sa­de mel­lanslag. Du kom­mer antag­li­gen även att bli osams med stav­nings­kon­trol­len om hur man sta­var och skri­ver ihop vis­sa ord, så jag rekom­men­de­rar att du gör Språkrådets frå­ge­lå­da till din bäs­ta vän.

Alla tex­ter mår bra av att skä­ras ner. Om du låter tex­ten vila över nat­ten så ser du lät­ta­re vil­ka styc­ken som är moti­ve­ra­de och vil­ka du kan ta bort eller pla­ce­ra om. Bäst är att även låta någon annan läsa tex­ten men det finns ofta inte tid till det. Då rekom­men­de­rar jag att du byter tec­ken­snitt och radav­stånd innan du läser ige­nom din text på nytt. Då luras hjär­nan att bli mer alert. Vi blir alla blin­da inför vår egen text.

4. SEO och sajtens infrastruktur

Innan du tar tag i SEO-aspek­ten av din text rekom­men­de­rar jag att du läser det­ta avdra­ma­ti­se­ran­de inlägg av Thomas Barregren: Sökmotoroptimering är död! Eller?

För den som vill skri­va sök­mo­tor­vän­ligt gäl­ler nume­ra en grund­re­gel: Skriv för män­ni­skor, inte för sök­mo­to­rer. En läsvärd webb­text lig­ger all­tid bätt­re till SEO-mäs­sigt än en slar­vigt skri­ven text.

Google har ännu inte (janu­a­ri 2016) kom­mit lika långt ifrå­ga om att för­stå syno­ny­mer och böj­ning­ar i svens­kan som i eng­els­kan. På svens­ka kan vi räk­na med att Google för­står enk­la böj­ning­ar, t ex cykel/​cykeln men för­mod­li­gen inte gunga/​gungornas.

Det är ock­så bra om du använ­der ord som till­hör sökor­dets begrepps­värld. Om du skri­ver om målar­färg hjäl­per det opti­me­ring­en om tex­ten inne­hål­ler fler ord inom ämnes­om­rå­det, eftersom Google då upp­fat­tar tex­ten som mer rele­vant.

Jobbar du i WordPress kan du använ­da Yoast som en hjälp med SEO:n för dina inlägg.

För dig som vill tänka lite extra på SEO

Kolla att ordet eller sök­fra­sen du vill opti­me­ra på finns i:

  • H1:an, dvs huvud­ru­bri­ken
  • ingres­sen
  • någon av mel­lan­ru­bri­ker­na
  • bröd­tex­ten.

Internlänkning är ett bra sätt att hjäl­pa besö­ka­ren runt på saj­ten, dess­utom tyc­ker Google om webb­plat­ser med många län­kar både in och ut och mel­lan sidor­na. Tänk lite extra på vart du vill leda besö­ka­ren här­näst. Kanske har du satt ett mät­bart mål i Google Analytics?

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
lectus libero libero mi, ut Lorem at leo suscipit eget Praesent dictum

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest