4 steg till färdigt blogginlägg

Annika Dacke föreslår ett arbetssätt som ger dig en struktur och spar tid, från faktainsamling till färdig artikel, när du skriver för din webbplats.

Annika är ny krönikör för 2016. Hon är är kommunikatör, språkvetare och copywriter, hjälper företag och organisationer att vässa sina budskap på nätet, och utbildar även i digital textkommunikation vid bland annat Lunds universitet.

I tio krönikor kommer Annika att hjälpa dig som vill utvecklas inom webbcopy och lära dig spelreglerna för webben. Vill du lära dig ännu mer, så får du chansen den 14-15 mars när Kntnts Skriva för webben-kurs går av stapeln med Annika som lärare.

Annika Dacke
21 januari 2016

Bloggen är en vik­tig del i en con­tent mar­ke­ting-stra­te­gi och kon­kur­ren­sen om upp­märk­sam­he­ten är stor. En lös­ning pas­sar inte alla, men det finns model­ler som tar dig när­ma­re målet. Här före­slår jag ett arbets­sätt som för­hopp­nings­vis spa­rar tid och gör det möj­ligt att byg­ga en struk­tur för pro­duk­tions­fa­sen i blog­gan­det. Lämna gär­na dina syn­punk­ter och för­slag på hur man kan göra arbets­pro­ces­sen ännu mer effektiv.

1. Samla in, undersök, sammanställ

Detta ske­de kan vara stän­digt pågåen­de i form av kon­ti­nu­er­lig bevak­ning av ditt/​dina ämnen, eftersom du ändå vill hål­la dig à jour. Utöver det kan du gå in och för­stär­ka med punktin­sat­ser på dju­pet inför var­je artikel.

Pocket kategoriserar länkar

För att sam­la in och kate­go­ri­se­ra län­kar använ­der jag Pocket, som både finns för desk­top och som app. I desk­top­ver­sio­nen finns möj­lig­he­ten att läg­ga en knapp bred­vid brow­ser­fönst­ret och på så vis spa­ra och kate­go­ri­se­ra var­je länk, som sedan kan nås från alla platt­for­mar där du har appen.

Trello för överskådligheten

För att göra lis­tor över ämnen och snabbt kun­na läg­ga in en arti­ke­lidé använ­der jag Trello. Gränssnittet är oer­hört flex­i­belt och du kan byg­ga vil­ken struk­tur som helst med hjälp av kolum­ner som inne­hål­ler flytt­ba­ra kort. Samma sak gäl­ler här: Du han­te­rar appli­ka­tio­nen lika lätt i din brow­ser på datorn som på tele­fon och plat­ta. Trello är dess­utom en utmärkt pro­jekt­platt­form som gör att du slip­per för­vir­ran­de mejl­trå­dar i dina samarbeten.

Formen

Är det dags för en inter­vju, en nyhets­ar­ti­kel eller ett ”Så gör du”-inlägg? Jobbar du sys­te­ma­tiskt med gäst­blog­ga­re? Gästbloggar du själv? Var det länge sedan du kura­te­ra­de en arti­kel? Vilka inne­hålls­ska­pan­de exper­ter finns på före­ta­get, vars mate­ri­al du kan redi­ge­ra och göra till ett blogginlägg?

Förutsägbart ris­ke­rar att vara syno­nymt med trå­kigt. En bland­ning av mate­ri­al är bäst för att hål­la publi­ken intres­se­rad. Även här är Trello eller en enkel inne­håll­ska­len­der till hjälp.

2. Artikelns struktur och röda tråd

När du väl har fast­ställt ämnet, sam­lat mate­ri­al och bestämt infalls­vin­keln kan du bör­ja struk­tu­re­ra upp inne­hål­let. Här menar jag att det kan skil­ja sig från per­son till per­son hur arbe­tet går till. Alla arbe­tar fram den metod som är smi­di­gast för dem.

Ett läs­vän­ligt blog­gin­lägg eller en arti­kel på web­ben föl­jer ofta formen:

  • H1:an överst – huvud­ru­bri­ken. Jobba fram fle­ra rubrik­för­slag som fång­ar ögat och gör läsa­ren nyfiken.
  • Ingress som sam­man­fat­tar exem­pel­vis ”vad, var­för, vem…” och vad läsa­ren kan för­vän­ta sig av texten.
  • Indelning i cen­tra­la bud­skap i var­je styc­ke och H2:or/mellanrubriker som eti­ket­ter för ögat.
  • Call to action! Här läser du mer om… Boka nu! etc.

Mitt eget arbets­sätt är gans­ka frag­men­ta­riskt. Jag bör­jar med styc­ken hul­ler om bul­ler som jag sedan byg­ger ut och byg­ger ihop till en fun­ge­ran­de enhet. Ofta skri­ver jag myc­ket av tex­ten i huvu­det, innan fing­rar­na matar ut den via tan­gent­bor­det. Sist kon­trol­le­rar jag sökor­den och väs­sar rubrik och ingress. Med min metod tar redi­ge­ring­en läng­re tid än själ­va skrivandet.

3. Skriv!

Att skri­va för web­ben inne­bär att du, för­u­tom att hjäl­pa ögat genom att hål­la struk­tu­ren jag nämn­de ovan, behö­ver tän­ka på allt det som är vik­tigt när du skri­ver för pap­persläs­ning, plus någ­ra vari­ab­ler till:

Tiden och ögat. Vi har säm­re tåla­mod vid skärm­läs­ning. Långa tex­ter fun­ge­rar bra på web­ben, i mot­sats till vad många tror, men det inne­bär inte att vi kan för­vän­ta oss att de läses i sin hel­het. Lägg där­för stor vikt vid att det vik­ti­gas­te står högst upp i texten.

Livet och dri­vet. En levan­de text inne­hål­ler både långa och kor­ta mening­ar, är rik på akti­va verb och lider inte av sub­stan­tiv­sju­ka (bygg­na­tion, avslut, accept).

Luft. Om du är en skri­bent som sjung­er styc­ke­in­del­ning­ens lov­sång kan du skru­va upp det till ope­rastyr­ka på web­ben. Ögat behö­ver luft i läsningen.

Etiketterna. På web­ben skri­ver vi för skum­läs­ning, en stän­dig jakt på infor­ma­tion. Underlätta för ögat att hit­ta det som läsa­ren är ute efter genom tyd­li­ga mel­lan­ru­bri­ker som blir fästpunkter.

Korrekturläsning och beskärning

Om du skri­ver i Word, Pages eller annat pro­gram kan du låta stav­nings­kon­trol­len göra den första

genom­gång­en. Du kom­mer att upp­täc­ka en del tan­gentslag­fel och mis­sa­de mel­lanslag. Du kom­mer antag­li­gen även att bli osams med stav­nings­kon­trol­len om hur man sta­var och skri­ver ihop vis­sa ord, så jag rekom­men­de­rar att du gör Språkrådets frå­ge­lå­da till din bäs­ta vän.

Alla tex­ter mår bra av att skä­ras ner. Om du låter tex­ten vila över nat­ten så ser du lät­ta­re vil­ka styc­ken som är moti­ve­ra­de och vil­ka du kan ta bort eller pla­ce­ra om. Bäst är att även låta någon annan läsa tex­ten men det finns ofta inte tid till det. Då rekom­men­de­rar jag att du byter tec­ken­snitt och radav­stånd innan du läser ige­nom din text på nytt. Då luras hjär­nan att bli mer alert. Vi blir alla blin­da inför vår egen text.

4. SEO och sajtens infrastruktur

Innan du tar tag i SEO-aspek­ten av din text rekom­men­de­rar jag att du läser det­ta avdra­ma­ti­se­ran­de inlägg av Thomas Barregren: Sökmotoroptimering är död! Eller?

För den som vill skri­va sök­mo­tor­vän­ligt gäl­ler nume­ra en grund­re­gel: Skriv för män­ni­skor, inte för sök­mo­to­rer. En läsvärd webb­text lig­ger all­tid bätt­re till SEO-mäs­sigt än en slar­vigt skri­ven text.

Google har ännu inte (janu­a­ri 2016) kom­mit lika långt ifrå­ga om att för­stå syno­ny­mer och böj­ning­ar i svens­kan som i eng­els­kan. På svens­ka kan vi räk­na med att Google för­står enk­la böj­ning­ar, t ex cykel/​cykeln men för­mod­li­gen inte gunga/​gungornas.

Det är ock­så bra om du använ­der ord som till­hör sökor­dets begrepps­värld. Om du skri­ver om målar­färg hjäl­per det opti­me­ring­en om tex­ten inne­hål­ler fler ord inom ämnes­om­rå­det, eftersom Google då upp­fat­tar tex­ten som mer relevant.

Jobbar du i WordPress kan du använ­da Yoast som en hjälp med SEO:n för dina inlägg.

För dig som vill tänka lite extra på SEO

Kolla att ordet eller sök­fra­sen du vill opti­me­ra på finns i:

  • H1:an, dvs huvudrubriken
  • ingres­sen
  • någon av mellanrubrikerna
  • bröd­tex­ten.

Internlänkning är ett bra sätt att hjäl­pa besö­ka­ren runt på saj­ten, dess­utom tyc­ker Google om webb­plat­ser med många län­kar både in och ut och mel­lan sidor­na. Tänk lite extra på vart du vill leda besö­ka­ren här­näst. Kanske har du satt ett mät­bart mål i Google Analytics?

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »