5 konkreta saker att göra 2017. Marknadschefen tar över IT-chefens jobb. Personalisera ditt innehåll. Riktiga trender.

Thomas Barregren
27 januari 2017

Hej vän­ner!

Veckans nyhets­brev är här. Det sista för janu­a­ri 2017. Därför ska jag likt ett rik­tigt bra nyårs­fyr­ver­ke­ri avslu­ta måna­den med en mas­siv kano­nad av spa­ning­ar och fun­de­ring­ar för 2017.

Under årets förs­ta vec­ka sam­la­de jag in och läs­te näs­tan två­hund­ra rap­por­ter, artik­lar och blog­gin­lägg om vad som vän­tar oss under 2017. Och jag skrev ned allt jag fann intres­sant i ett doku­ment som väx­te till över 30 sidor.

Från det doku­men­tet har jag sen ploc­kat god­bi­tar som jag har delat med mig. I avsnitt 81 av Kntnt Radio hör­de du ”The Social Media Professor” Niklas Myhr, min kol­le­ga Pia Tegborg och jag dela med oss av 27 spa­ning­ar. I för­ra vec­kans nyhets­brev dela­de jag med mig av tre glöm­da spa­ning­ar. Och under vec­kan som har gått har jag spa­nat och fun­de­rat vidare.

Riktiga trender

I tis­dags skrev jag om tre rik­ti­ga tren­der. Riktiga eftersom de är lång­sik­ti­ga för­änd­ring­ar, har en tyd­lig rikt­ning och går att belägga:

  • digi­tal trans­for­ma­tion och hur det påver­kar oss som arbe­tar med kommunikation
  • big data som är nöd­vän­digt för digi­tal trans­for­ma­tion och
  • con­tex­tu­al mar­ke­ting som jag tror är det sätt vårt områ­de först kom­mer att transformeras

Läs arti­keln här.

Marknadschefen tar över IT-chefens jobb

I vec­kans avsnitt av Kntnt Radio pra­tar Pontus Staunstrup och jag om två artik­lar från Gartner. Enligt den ena kom­mer mark­nads­che­fer att spen­de­ra mer peng­ar på tek­nik än IT-che­fen. Enligt den and­ra kom­mer var fem­te IT-chef att rap­por­te­ra till en mark­nads­di­rek­tör innan utgång­en av 2020.

Det finns myc­ket att säga om det. Pontus och jag vän­der och vri­der på frå­gan under drygt 40 minu­ter. Ändå känns det som vi bara skra­par på ytan. Vi får nog anled­ning att åter­kom­ma till frågan.

(Vi kom­men­te­rar ock­så Elin af Klintberg krö­ni­ka ”2016 – året när allt blev con­tent” i tid­ning­en Resumé.)

Läs arti­keln här.

5 konkreta saker att göra 2017

När jag satt och plöj­de mina 190+ rap­por­ter, artik­lar och blog­gin­lägg så pling­a­de det till i inkor­gen. Det var ett mejl från våra vän­ner på Hägvall & Sjöman (en con­tent­by­rå inrik­tad på B2B-före­tag). De hade trött­nat på luf­ti­ga och svå­rap­pli­ce­ra­de spa­ning­ar och und­ra­de om jag hade någ­ra kon­kre­ta tips för 2017. Javisst, sva­ra­de jag, och skrev ett gästinlägg.

Den blev rik­tig mat­nyt­tig tyck­te jag. ”Grymt lång, på klas­siskt Barregren-manér”, tyck­te Malin Sjöman, och pub­li­ce­ra­de artikeln.

Läs arti­keln på Hägvall & Sjömans webbplats.

Personalisera ditt innehåll

Ett rik­tigt bra fyr­ver­ke­ri avslu­tas med den vack­ras­te rake­ten: Johanna Stenmark med en spa­ning om personalisering.

Johanna är ett kärt åter­se­en­de för trog­na läsa­re av Kntnt Magasin. Som nyba­kad kom­mu­ni­ka­tör från jour­na­list­hög­sko­lan i Göteborg skrev hon hon för oss under 2014. Sedan dess har hon flyt­tat hem till Umeå och job­bar nu på PR-byrån Punkt PR. Under 2017 kom­mer hon åter­i­gen skri­va regel­bun­det för oss. Det ser vi fram emot.

Läs Johanna Stenmarks krönika.

Donald och hans mur

I för­ra vec­kans nyhets­brev avslö­ja­de jag min fäbless för rik­tigt bra tv-seri­er. En av dem jag nämn­de är Last Week Tonight with John Oliver som är en sati­risk talkshow som tar upp aktu­el­la händelser.

Eftersom Donald är den han är, så har han givit upp­hov till myc­ket som tit­ta­re kan skrat­ta åt och begrun­da över (som sig bör med satir). Ett bra exem­pel är det­ta är avsnit­tet från mars för­ra året som hand­lar om Donalds mur:

Det var allt för den­na vec­ka. På återseende!

Dela artikeln om du gillade den!

Liknande artiklar

Just nu har vi inga fler artiklar om ämnet.

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »