Observera att detta är en föråldrad artikel som är arkiverad.

5 konkreta saker att göra 2017. Marknadschefen tar över IT-chefens jobb. Personalisera ditt innehåll. Riktiga trender.

Thomas Barregren
27 januari 2017

Hej vän­ner!

Veckans nyhets­brev är här. Det sista för janu­a­ri 2017. Därför ska jag likt ett rik­tigt bra nyårs­fyr­ver­ke­ri avslu­ta måna­den med en mas­siv kano­nad av spa­ning­ar och fun­de­ring­ar för 2017.

Under årets förs­ta vec­ka sam­la­de jag in och läs­te näs­tan två­hund­ra rap­por­ter, artik­lar och blog­gin­lägg om vad som vän­tar oss under 2017. Och jag skrev ned allt jag fann intres­sant i ett doku­ment som väx­te till över 30 sidor.

Från det doku­men­tet har jag sen ploc­kat god­bi­tar som jag har delat med mig. I avsnitt 81 av Kntnt Radio hör­de du ”The Social Media Professor” Niklas Myhr, min kol­le­ga Pia Tegborg och jag dela med oss av 27 spa­ning­ar. I för­ra vec­kans nyhets­brev dela­de jag med mig av tre glöm­da spa­ning­ar. Och under vec­kan som har gått har jag spa­nat och fun­de­rat vida­re.

Riktiga trender

I tis­dags skrev jag om tre rik­ti­ga tren­der. Riktiga eftersom de är lång­sik­ti­ga för­änd­ring­ar, har en tyd­lig rikt­ning och går att beläg­ga:

  • digi­tal trans­for­ma­tion och hur det påver­kar oss som arbe­tar med kom­mu­ni­ka­tion
  • big data som är nöd­vän­digt för digi­tal trans­for­ma­tion och
  • con­tex­tu­al mar­ke­ting som jag tror är det sätt vårt områ­de först kom­mer att trans­for­me­ras

Läs arti­keln här.

Marknadschefen tar över IT-chefens jobb

I vec­kans avsnitt av Kntnt Radio pra­tar Pontus Staunstrup och jag om två artik­lar från Gartner. Enligt den ena kom­mer mark­nads­che­fer att spen­de­ra mer peng­ar på tek­nik än IT-che­fen. Enligt den and­ra kom­mer var fem­te IT-chef att rap­por­te­ra till en mark­nads­di­rek­tör innan utgång­en av 2020.

Det finns myc­ket att säga om det. Pontus och jag vän­der och vri­der på frå­gan under drygt 40 minu­ter. Ändå känns det som vi bara skra­par på ytan. Vi får nog anled­ning att åter­kom­ma till frå­gan.

(Vi kom­men­te­rar ock­så Elin af Klintberg krö­ni­ka ”2016 – året när allt blev con­tent” i tid­ning­en Resumé.)

Läs arti­keln här.

5 konkreta saker att göra 2017

När jag satt och plöj­de mina 190+ rap­por­ter, artik­lar och blog­gin­lägg så pling­a­de det till i inkor­gen. Det var ett mejl från våra vän­ner på Hägvall & Sjöman (en con­tent­by­rå inrik­tad på B2B-före­tag). De hade trött­nat på luf­ti­ga och svå­rap­pli­ce­ra­de spa­ning­ar och und­ra­de om jag hade någ­ra kon­kre­ta tips för 2017. Javisst, sva­ra­de jag, och skrev ett gästin­lägg.

Den blev rik­tig mat­nyt­tig tyck­te jag. ”Grymt lång, på klas­siskt Barregren-manér”, tyck­te Malin Sjöman, och pub­li­ce­ra­de arti­keln.

Läs arti­keln på Hägvall & Sjömans webb­plats.

Personalisera ditt innehåll

Ett rik­tigt bra fyr­ver­ke­ri avslu­tas med den vack­ras­te rake­ten: Johanna Stenmark med en spa­ning om per­so­na­li­se­ring.

Johanna är ett kärt åter­se­en­de för trog­na läsa­re av Kntnt Magasin. Som nyba­kad kom­mu­ni­ka­tör från jour­na­list­hög­sko­lan i Göteborg skrev hon hon för oss under 2014. Sedan dess har hon flyt­tat hem till Umeå och job­bar nu på PR-byrån Punkt PR. Under 2017 kom­mer hon åter­i­gen skri­va regel­bun­det för oss. Det ser vi fram emot.

Läs Johanna Stenmarks krö­ni­ka.

Donald och hans mur

I för­ra vec­kans nyhets­brev avslö­ja­de jag min fäbless för rik­tigt bra tv-seri­er. En av dem jag nämn­de är Last Week Tonight with John Oliver som är en sati­risk talkshow som tar upp aktu­el­la hän­del­ser.

Eftersom Donald är den han är, så har han givit upp­hov till myc­ket som tit­ta­re kan skrat­ta åt och begrun­da över (som sig bör med satir). Ett bra exem­pel är det­ta är avsnit­tet från mars för­ra året som hand­lar om Donalds mur:

Det var allt för den­na vec­ka. På åter­se­en­de!

Dela artikeln om du gillade den!

Liknande artiklar

Just nu har vi inga fler artiklar om ämnet.

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
commodo efficitur. neque. mi, elit. libero pulvinar

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest