Observera att detta är en föråldrad artikel som är arkiverad.

5 konkreta saker att göra 2017. Marknadschefen tar över IT-chefens jobb. Personalisera ditt innehåll. Riktiga trender.

Thomas Barregren
27 januari 2017

Hej vän­ner!

Veckans nyhets­brev är här. Det sista för janu­a­ri 2017. Därför ska jag likt ett rik­tigt bra nyårs­fyr­ver­ke­ri avslu­ta måna­den med en mas­siv kano­nad av spa­ning­ar och fun­de­ring­ar för 2017.

Under årets förs­ta vec­ka sam­la­de jag in och läs­te näs­tan två­hund­ra rap­por­ter, artik­lar och blog­gin­lägg om vad som vän­tar oss under 2017. Och jag skrev ned allt jag fann intres­sant i ett doku­ment som väx­te till över 30 sidor.

Från det doku­men­tet har jag sen ploc­kat god­bi­tar som jag har delat med mig. I avsnitt 81 av Kntnt Radio hör­de du ”The Social Media Professor” Niklas Myhr, min kol­le­ga Pia Tegborg och jag dela med oss av 27 spa­ning­ar. I för­ra vec­kans nyhets­brev dela­de jag med mig av tre glöm­da spa­ning­ar. Och under vec­kan som har gått har jag spa­nat och fun­de­rat vida­re.

Riktiga trender

I tis­dags skrev jag om tre rik­ti­ga tren­der. Riktiga eftersom de är lång­sik­ti­ga för­änd­ring­ar, har en tyd­lig rikt­ning och går att beläg­ga:

  • digi­tal trans­for­ma­tion och hur det påver­kar oss som arbe­tar med kom­mu­ni­ka­tion
  • big data som är nöd­vän­digt för digi­tal trans­for­ma­tion och
  • con­tex­tu­al mar­ke­ting som jag tror är det sätt vårt områ­de först kom­mer att trans­for­me­ras

Läs arti­keln här.

Marknadschefen tar över IT-chefens jobb

I vec­kans avsnitt av Kntnt Radio pra­tar Pontus Staunstrup och jag om två artik­lar från Gartner. Enligt den ena kom­mer mark­nads­che­fer att spen­de­ra mer peng­ar på tek­nik än IT-che­fen. Enligt den and­ra kom­mer var fem­te IT-chef att rap­por­te­ra till en mark­nads­di­rek­tör innan utgång­en av 2020.

Det finns myc­ket att säga om det. Pontus och jag vän­der och vri­der på frå­gan under drygt 40 minu­ter. Ändå känns det som vi bara skra­par på ytan. Vi får nog anled­ning att åter­kom­ma till frå­gan.

(Vi kom­men­te­rar ock­så Elin af Klintberg krö­ni­ka ”2016 – året när allt blev con­tent” i tid­ning­en Resumé.)

Läs arti­keln här.

5 konkreta saker att göra 2017

När jag satt och plöj­de mina 190+ rap­por­ter, artik­lar och blog­gin­lägg så pling­a­de det till i inkor­gen. Det var ett mejl från våra vän­ner på Hägvall & Sjöman (en con­tent­by­rå inrik­tad på B2B-före­tag). De hade trött­nat på luf­ti­ga och svå­rap­pli­ce­ra­de spa­ning­ar och und­ra­de om jag hade någ­ra kon­kre­ta tips för 2017. Javisst, sva­ra­de jag, och skrev ett gästin­lägg.

Den blev rik­tig mat­nyt­tig tyck­te jag. ”Grymt lång, på klas­siskt Barregren-manér”, tyck­te Malin Sjöman, och pub­li­ce­ra­de arti­keln.

Läs arti­keln på Hägvall & Sjömans webb­plats.

Personalisera ditt innehåll

Ett rik­tigt bra fyr­ver­ke­ri avslu­tas med den vack­ras­te rake­ten: Johanna Stenmark med en spa­ning om per­so­na­li­se­ring.

Johanna är ett kärt åter­se­en­de för trog­na läsa­re av Kntnt Magasin. Som nyba­kad kom­mu­ni­ka­tör från jour­na­list­hög­sko­lan i Göteborg skrev hon hon för oss under 2014. Sedan dess har hon flyt­tat hem till Umeå och job­bar nu på PR-byrån Punkt PR. Under 2017 kom­mer hon åter­i­gen skri­va regel­bun­det för oss. Det ser vi fram emot.

Läs Johanna Stenmarks krö­ni­ka.

Donald och hans mur

I för­ra vec­kans nyhets­brev avslö­ja­de jag min fäbless för rik­tigt bra tv-seri­er. En av dem jag nämn­de är Last Week Tonight with John Oliver som är en sati­risk talkshow som tar upp aktu­el­la hän­del­ser.

Eftersom Donald är den han är, så har han givit upp­hov till myc­ket som tit­ta­re kan skrat­ta åt och begrun­da över (som sig bör med satir). Ett bra exem­pel är det­ta är avsnit­tet från mars för­ra året som hand­lar om Donalds mur:

Det var allt för den­na vec­ka. På åter­se­en­de!

Dela artikeln om du gillade den!

Liknande artiklar

Just nu har vi inga fler artiklar om ämnet.

Förslag på mer läsning

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »

Kommunicera effektivare i samband med mässor

Mässorna är stor­slag­na, moder­na hub­bar för kom­mu­ni­ka­tion både digi­talt och IRL. Biljetter scan­nas och rivs, sto­ra bild­skär­mar pum­par ut sitt bud­skap. Samtal förs mel­lan poten­ti­el­la affärs­kon­tak­ter. Men tar du till­va­ra på alla kom­mu­ni­ka­tions­möj­lig­he­ter? Martin Karlsson Modigh gui­dar dig genom för­be­re­del­ser­na, vad du bör tän­ka på under mäs­san och vad du kan göra efteråt.

Läs artikel »

Nytt EU-direktiv ställer tuffare krav på marknadsföring online

EU sat­sar sto­ra resur­ser på att för­bätt­ra de juri­dis­ka spel­reg­ler­na i EUs digi­ta­la mil­jö. Inte minst vad gäl­ler den kon­su­ment­skyd­dan­de lag­stift­ning­en. Större krav på e-mark­nads­plat­ser och en utö­kad ång­er­rätt är bara någ­ra exem­pel på det­ta och sank­tio­ner­na vid över­trä­del­se kan svi­da ordent­ligt. Som mark­nads­fö­ra­re mås­te du veta vad som gäl­ler. Läs dagens arti­kel för­fat­tad av Erik Ullberg och Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

En publicist söker sin prenumerant

Har ditt före­tag en blogg? Finns ni på Facebook? Har ni ett nyhets­flö­de på hem­si­dan? Grattis, då är ni i själ­va ver­ket även pub­li­cis­ter. Och då kan det vara bra att ha koll på vad det inne­bär. Läs mer om det­ta i dagens arti­kel  sig­ne­rad Lars Wirtén.

Läs artikel »
vel, ut suscipit Aliquam lectus mattis Donec massa Lorem elementum tempus ultricies

Missa inte nästa artikel!

Missa inte nästa artikel! Fyll i din mejladress och få ett mejl med de senaste artiklarna.

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest