5 roller som behövs för content marketing

Vilka roller behövs för att bedriva effektiv content marketing? Det behövs berättare, innehållsproducenter, redaktörer, publikchef och innehållschef. Läs vidare om du vill veta vilken funktion de fyller och vad de gör.

Pia Tegborg
25 november 2013

Vilka rol­ler behövs för att bedri­va effek­tiv con­tent mar­ke­ting? Det behövs berät­ta­re, inne­hålls­pro­du­cen­ter, redak­tö­rer, publik­chef och inne­hålls­chef. Läs vida­re om du vill veta vil­ken funk­tion de fyl­ler och vad de gör.

Vad du behöver för lyckad content marketing

Jag tror du hål­ler med i påstå­en­det att mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion som din mål­grupp fri­vil­ligt tar del av är gene­rellt myc­ket effek­ti­va­re än sådan som din mål­grupp tving­as ta del av utan att ha bett om det. Och jag tror att du hål­ler med om att mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion som din mål­grupp inte bara fri­vil­ligt tar del av, utan ock­så aktivt söker upp och spri­der vida­re, är ännu myc­ket mer effek­tiv.

Så var­för gör du inte som ditt för­nuft säger dig? Varför sat­sar du inte mer på vär­destöd­jan­de och vär­deska­pan­de mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion?

Jag för­står. Du vill. Men du vet inte hur. Och du har inte tid. Jag vill hjäl­pa dig. Det vill vi alla på Kntnt. Och den­na blogg är vårt sätt att ge dig inspi­ra­tion och råd. Framför allt med att kom­ma igång med con­tent mar­ke­ting, som enligt vår mening är det mest effek­ti­va sät­tet att bedri­va vär­deska­pan­de mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion.

Men con­tent mar­ke­ting är ing­et som hän­der av sig självt. Det krä­ver en inne­hålls­stra­te­gi och ett lång­sik­tigt, sys­te­ma­tiskt och regel­bun­det arbe­te. Och det sena­re krä­ver i sin tur redak­tö­rer och and­ra rol­ler.

Redaktör och andra roller

Redaktör. Det låter pre­ten­tiöst. Men låt inte det skräm­ma dig. Det är bara ett sam­lings­namn på ett antal arbets­upp­gif­ter som mås­te utfö­ras för att lyc­kas med con­tent mar­ke­ting. Det är ett namn på en roll. Det är nam­net på en cen­tral och dri­van­de roll i con­tent mar­ke­ting. Den eller de per­so­ner som har rol­len ansva­rar för att inne­håll pro­du­ce­ras i den form och omfatt­ning som anges i inne­hålls­stra­te­gin, och för att inne­hål­let pub­li­ce­ras och pro­motas i de tänk­ta medi­er­na.

Jag skall strax berät­ta mer om vad en redak­tör gör. Men först skall vi tit­ta när­ma­re på fyra and­ra rol­ler som ock­så behövs för att lyc­kas med con­tent mar­ke­ting.

Bli nu inte för­skräckt, och tro inte att det krävs ett stort team av med­ar­be­ta­re för att lyc­kas. En roll är bara ett sam­lings­namn för vis­sa arbets­upp­gif­ter. En per­son kan ha fle­ra rol­ler, och kan kom­bi­ne­ra dem med and­ra arbets­upp­gif­ter. Och vis­sa rol­ler kan inne­has av fle­ra per­so­ner. Det är till exem­pel van­ligt att en och sam­ma per­son är berät­ta­re, inne­hålls­pro­du­cent och redak­tör, och det är inte ovan­ligt med fle­ra redak­tö­rer.

Med det sagt ger vi oss nu i kast med de fem rol­ler­na berät­ta­re, inne­hålls­pro­du­cent, publik­chef, inne­hålls­chef – och redak­tör.

Berättare

Den per­son som har något att för­med­la – det kan vara infor­ma­tion, kun­skap eller en käns­la – kal­las berät­ta­re. Berättaren blir genom det pub­li­ce­ra­de inne­hål­let före­ta­gets ”ansik­te” eller ”röst”.

Berättare kan fin­nas inom före­ta­get. Det kan vara Maria som är vd, Erik i kund­tjänst eller Anna som är säl­ja­re. Berättare kan ock­så fin­nas utan­för före­ta­get. Det kan vara till­fäl­li­ga gäst­fö­re­lä­sa­re eller åter­kom­man­de gäst­blog­ga­re.

Innehållsproducent

En inne­hålls­pro­du­cent är ansva­rig för att ge berät­ta­rens kun­skap, erfa­ren­het eller käns­la en kon­kret form eller omvand­la den från en form till en annan. Exempel på inne­hålls­pro­du­cen­ter är repor­ter, foto­graf, illust­ra­tör, över­sät­ta­re. En inne­hålls­pro­du­cent rap­por­te­rar till den redak­tör som är ansva­rig för att inne­hål­let pub­li­ce­ras.

Att vara ansva­rig inne­bär inte nöd­vän­digt­vis att man gör job­bet själv. Till exem­pel krä­ver en stör­re vide­o­pro­duk­tion ett helt team. Men någon i tea­met är ansva­rig för deras leve­rans. Den per­so­nen är inne­hålls­pro­du­cent.

Ofta har sam­ma per­son både rol­len som berät­ta­re och inne­hålls­pro­du­cent. Det kan vara Erik i kund­tjänst som regel­bun­det skri­ver på före­ta­gets blogg om sina erfa­ren­he­ter av kun­ders frå­gor och pro­blem.

Men det är ing­et krav för att vara berät­ta­re att ock­så vara inne­hålls­pro­du­cent. Berättare som inte kan pro­du­ce­ra, till exem­pel på grund acv tids­brist, eller inte kan pro­du­ce­ra med till­räck­lig kva­li­tet, till exem­pel på grund av ovana, skall få hjälp av en inne­hålls­pro­du­cent. Hjälpen kan kom­ma i många for­mer och skall anpas­sas efter var­je berät­ta­re. Maria som är vd har inte tid att skri­va en ful­lö­dig text. Hon får hjälp av en inne­hålls­pro­du­cent att omvand­la någ­ra stol­par i ett mejl till en arti­kel. Anna som säl­jer vill inte skri­va, men har ing­et emot att bli inter­vju­ad om nya frå­ge­ställ­ning­ar och upp­drag hon har kom­mit i kon­takt med under vec­kan.

Publikchef

Publikchef har ansvar för publik­re­la­tio­ner. Publiken utgörs av alla som tar del av inne­hål­let som före­ta­get pub­li­ce­rar. Huvuddelen utgörs av mål­grup­per­na för före­ta­gets con­tent mar­ke­ting, men det finns även mot­ta­ga­re utan­för des­sa. Publikchefen ansva­rar för

 • att repre­sen­te­ra före­ta­get i soci­a­la medi­er, på eve­ne­mang och and­ra stäl­len där publi­ken finns
 • att fånga upp publi­kens reak­tion och lyss­na på deras frå­gor och syn­punk­ter
 • att för­med­la publi­kens reak­tion, frå­gor och syn­punk­ter till rätt per­so­ner inom före­ta­get
 • att för­med­la före­ta­gets svar till­ba­ka till publi­ken

Publikchefen rap­por­te­rar till inne­hålls­che­fen.

Denna roll över­lap­par del­vist med Social Media Manager. Men de skil­jer sig i att publik­che­fen inte enbart foku­se­rar på soci­a­la medi­er, och att publik­che­fen har ett över­gri­pan­de ansvar för att före­ta­get lyss­nar och sva­rar på publi­kens reak­tion, frå­gor och syn­punk­ter.

Publikchef är prak­tiskt taget iden­tisk med rol­len Chief Listening Officer (CLO) som före­kom­mer i eng­elsk­språ­kig lit­te­ra­tur. Den enda skill­na­den är att en CLO är en ”C‑suite”, det vill säga hör till ”a cor­po­ra­tion’s most impor­tant seni­or execu­ti­ves”, medan en publik­chef inte nöd­vän­digt­vis gör det.

Innehållschef

Innehållschef har ansvar för det stra­te­gis­ka arbe­tet med con­tent mar­ke­ting. Innehållschefen skall säker­stäl­la att det finns en inne­hålls­stra­te­gi och att den­na efter­levs. Denna skall stän­digt utveck­la och för­bätt­ra arbe­tet med con­tent mar­ke­ting, och ansva­rar för bland annat:

 • kva­li­tet
 • gra­fisk form
 • tek­nisk lös­ning
 • bud­get
 • kon­trakts­för­hand­ling med exter­na leve­ran­tö­rer
 • mät­ning och upp­följ­ning

I arbe­tet med att säker­stäl­la före­ta­gets pro­duk­tion av inne­håll behö­ver inne­hålls­che­fen sam­ver­ka med övri­ga delar av verk­sam­he­ten såsom PR, kom­mu­ni­ka­tion, mark­nads­fö­ring, kund­tjänst, IT och HR.

Innehållschef är prak­tiskt taget iden­tisk med rol­len Chief Content Officer (CCO) som före­kom­mer i eng­elsk­språ­kig lit­te­ra­tur. Den enda skill­na­den är en CCO är en ”C‑suite”, vil­ket  inte är  nöd­vän­digt för en inne­hålls­chef. Men det är rekom­men­de­rat.

I små och medel­sto­ra före­tag bör rol­len lig­ga hos en per­son som ingår i led­nings­grupp och allt­så rap­por­te­rar direkt till vd. Det kan vara mark­nads­che­fen eller kom­mu­ni­ka­tions­che­fen för­ut­satt att den­na ingår i led­nings­grup­pen. I sto­ra före­tag kan rol­len lig­ga hos en per­son som rap­por­te­rar till mark­nads­di­rek­tör eller kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tör som ingår i led­nings­grup­pen.

Redaktör

Så har vi till sist kom­mit fram till den sista av de fem vik­ti­gas­te rol­ler­na för con­tent mar­ke­ting – redak­tör. Det går inte att peka ut en roll som mer vik­tig än någon annan, men det är ing­en över­drift att säga att redak­tö­rer­na har en cen­tral och dri­van­de roll i det redak­tio­nel­la arbe­tet. Utan dem hän­der ing­et.

En redak­tör har ansvar för pro­duk­tion av inne­håll. Redaktörer skall säker­stäl­la att inne­håll pro­du­ce­ras i den form och omfatt­ning som anges i inne­hålls­stra­te­gin, och pub­li­ce­ras och pro­motas i de tänk­ta kana­ler­na. Redaktörens arbets­upp­gif­ter omfat­tar bland annat

 • att fånga upp arti­ke­lidéer som berät­ta­re och and­ra med­ar­be­ta­re i orga­ni­sa­tio­nen före­slår,
 • att spå­na fram ytter­li­ga­re arti­ke­lidéer,
 • att pla­ne­ra in pro­duk­tion och pub­li­ce­ring av artik­lar,
 • att bestäl­la pro­duk­tion av text, bild, video med mera av inter­na och exter­na inne­hålls­pro­du­cen­ter,
 • att coacha inne­hålls­pro­du­cen­ter för att säker­stäl­la for­mat, kva­li­tet och tona­li­tet,
 • att grans­ka och kva­li­tets­säk­ra leve­re­rat inne­håll,
 • att lay­ou­ta och pub­li­ce­ra artik­lar och
 • att pro­mo­ta inne­håll i soci­a­la medi­er och and­ra kana­ler.

Redaktörer rap­por­te­rar till inne­hålls­che­fen.

Många andra roller

Du har nu stif­tat bekant­skap med rol­ler­na berät­ta­re, inne­hålls­pro­du­cent, publik­chef, inne­hålls­chef och redak­tör. Det är fem oum­bär­li­ga rol­ler för en lyc­kad con­tent mar­ke­ting sats­ning – enligt min menig. Men natur­ligt­vis finns det and­ra mening­ar i den frå­gan. Respekterade per­so­ner som Ann Handley och Joe Pulizzi räk­nar upp helt and­ra rol­ler. Vilka rol­ler som du behö­ver avgör till syven­de och sist du själv.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
efficitur. risus. quis, suscipit facilisis vulputate, diam elit. Phasellus

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest