5 roller som behövs för content marketing

Vilka roller behövs för att bedriva effektiv content marketing? Det behövs berättare, innehållsproducenter, redaktörer, publikchef och innehållschef. Läs vidare om du vill veta vilken funktion de fyller och vad de gör.

Pia Tegborg
25 november 2013

Vilka rol­ler behövs för att bedri­va effek­tiv con­tent mar­ke­ting? Det behövs berät­ta­re, inne­hålls­pro­du­cen­ter, redak­tö­rer, publik­chef och inne­hålls­chef. Läs vida­re om du vill veta vil­ken funk­tion de fyl­ler och vad de gör.

Vad du behöver för lyckad content marketing

Jag tror du hål­ler med i påstå­en­det att mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion som din mål­grupp fri­vil­ligt tar del av är gene­rellt myc­ket effek­ti­va­re än sådan som din mål­grupp tving­as ta del av utan att ha bett om det. Och jag tror att du hål­ler med om att mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion som din mål­grupp inte bara fri­vil­ligt tar del av, utan ock­så aktivt söker upp och spri­der vida­re, är ännu myc­ket mer effektiv.

Så var­för gör du inte som ditt för­nuft säger dig? Varför sat­sar du inte mer på vär­destöd­jan­de och vär­deska­pan­de mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion?

Jag för­står. Du vill. Men du vet inte hur. Och du har inte tid. Jag vill hjäl­pa dig. Det vill vi alla på Kntnt. Och den­na blogg är vårt sätt att ge dig inspi­ra­tion och råd. Framför allt med att kom­ma igång med con­tent mar­ke­ting, som enligt vår mening är det mest effek­ti­va sät­tet att bedri­va vär­deska­pan­de marknadskommunikation.

Men con­tent mar­ke­ting är ing­et som hän­der av sig självt. Det krä­ver en inne­hålls­stra­te­gi och ett lång­sik­tigt, sys­te­ma­tiskt och regel­bun­det arbe­te. Och det sena­re krä­ver i sin tur redak­tö­rer och and­ra roller.

Redaktör och andra roller

Redaktör. Det låter pre­ten­tiöst. Men låt inte det skräm­ma dig. Det är bara ett sam­lings­namn på ett antal arbets­upp­gif­ter som mås­te utfö­ras för att lyc­kas med con­tent mar­ke­ting. Det är ett namn på en roll. Det är nam­net på en cen­tral och dri­van­de roll i con­tent mar­ke­ting. Den eller de per­so­ner som har rol­len ansva­rar för att inne­håll pro­du­ce­ras i den form och omfatt­ning som anges i inne­hålls­stra­te­gin, och för att inne­hål­let pub­li­ce­ras och pro­motas i de tänk­ta medierna.

Jag skall strax berät­ta mer om vad en redak­tör gör. Men först skall vi tit­ta när­ma­re på fyra and­ra rol­ler som ock­så behövs för att lyc­kas med con­tent marketing.

Bli nu inte för­skräckt, och tro inte att det krävs ett stort team av med­ar­be­ta­re för att lyc­kas. En roll är bara ett sam­lings­namn för vis­sa arbets­upp­gif­ter. En per­son kan ha fle­ra rol­ler, och kan kom­bi­ne­ra dem med and­ra arbets­upp­gif­ter. Och vis­sa rol­ler kan inne­has av fle­ra per­so­ner. Det är till exem­pel van­ligt att en och sam­ma per­son är berät­ta­re, inne­hålls­pro­du­cent och redak­tör, och det är inte ovan­ligt med fle­ra redaktörer.

Med det sagt ger vi oss nu i kast med de fem rol­ler­na berät­ta­re, inne­hålls­pro­du­cent, publik­chef, inne­hålls­chef – och redaktör.

Berättare

Den per­son som har något att för­med­la – det kan vara infor­ma­tion, kun­skap eller en käns­la – kal­las berät­ta­re. Berättaren blir genom det pub­li­ce­ra­de inne­hål­let före­ta­gets ”ansik­te” eller ”röst”.

Berättare kan fin­nas inom före­ta­get. Det kan vara Maria som är vd, Erik i kund­tjänst eller Anna som är säl­ja­re. Berättare kan ock­så fin­nas utan­för före­ta­get. Det kan vara till­fäl­li­ga gäst­fö­re­lä­sa­re eller åter­kom­man­de gästbloggare.

Innehållsproducent

En inne­hålls­pro­du­cent är ansva­rig för att ge berät­ta­rens kun­skap, erfa­ren­het eller käns­la en kon­kret form eller omvand­la den från en form till en annan. Exempel på inne­hålls­pro­du­cen­ter är repor­ter, foto­graf, illust­ra­tör, över­sät­ta­re. En inne­hålls­pro­du­cent rap­por­te­rar till den redak­tör som är ansva­rig för att inne­hål­let publiceras.

Att vara ansva­rig inne­bär inte nöd­vän­digt­vis att man gör job­bet själv. Till exem­pel krä­ver en stör­re vide­o­pro­duk­tion ett helt team. Men någon i tea­met är ansva­rig för deras leve­rans. Den per­so­nen är innehållsproducent.

Ofta har sam­ma per­son både rol­len som berät­ta­re och inne­hålls­pro­du­cent. Det kan vara Erik i kund­tjänst som regel­bun­det skri­ver på före­ta­gets blogg om sina erfa­ren­he­ter av kun­ders frå­gor och problem.

Men det är ing­et krav för att vara berät­ta­re att ock­så vara inne­hålls­pro­du­cent. Berättare som inte kan pro­du­ce­ra, till exem­pel på grund acv tids­brist, eller inte kan pro­du­ce­ra med till­räck­lig kva­li­tet, till exem­pel på grund av ovana, skall få hjälp av en inne­hålls­pro­du­cent. Hjälpen kan kom­ma i många for­mer och skall anpas­sas efter var­je berät­ta­re. Maria som är vd har inte tid att skri­va en ful­lö­dig text. Hon får hjälp av en inne­hålls­pro­du­cent att omvand­la någ­ra stol­par i ett mejl till en arti­kel. Anna som säl­jer vill inte skri­va, men har ing­et emot att bli inter­vju­ad om nya frå­ge­ställ­ning­ar och upp­drag hon har kom­mit i kon­takt med under veckan.

Publikchef

Publikchef har ansvar för publik­re­la­tio­ner. Publiken utgörs av alla som tar del av inne­hål­let som före­ta­get pub­li­ce­rar. Huvuddelen utgörs av mål­grup­per­na för före­ta­gets con­tent mar­ke­ting, men det finns även mot­ta­ga­re utan­för des­sa. Publikchefen ansva­rar för

 • att repre­sen­te­ra före­ta­get i soci­a­la medi­er, på eve­ne­mang och and­ra stäl­len där publi­ken finns
 • att fånga upp publi­kens reak­tion och lyss­na på deras frå­gor och synpunkter
 • att för­med­la publi­kens reak­tion, frå­gor och syn­punk­ter till rätt per­so­ner inom företaget
 • att för­med­la före­ta­gets svar till­ba­ka till publiken

Publikchefen rap­por­te­rar till innehållschefen.

Denna roll över­lap­par del­vist med Social Media Manager. Men de skil­jer sig i att publik­che­fen inte enbart foku­se­rar på soci­a­la medi­er, och att publik­che­fen har ett över­gri­pan­de ansvar för att före­ta­get lyss­nar och sva­rar på publi­kens reak­tion, frå­gor och synpunkter.

Publikchef är prak­tiskt taget iden­tisk med rol­len Chief Listening Officer (CLO) som före­kom­mer i eng­elsk­språ­kig lit­te­ra­tur. Den enda skill­na­den är att en CLO är en ”C‑suite”, det vill säga hör till ”a cor­po­ra­tion’s most impor­tant seni­or execu­ti­ves”, medan en publik­chef inte nöd­vän­digt­vis gör det.

Innehållschef

Innehållschef har ansvar för det stra­te­gis­ka arbe­tet med con­tent mar­ke­ting. Innehållschefen skall säker­stäl­la att det finns en inne­hålls­stra­te­gi och att den­na efter­levs. Denna skall stän­digt utveck­la och för­bätt­ra arbe­tet med con­tent mar­ke­ting, och ansva­rar för bland annat:

 • kva­li­tet
 • gra­fisk form
 • tek­nisk lösning
 • bud­get
 • kon­trakts­för­hand­ling med exter­na leverantörer
 • mät­ning och uppföljning

I arbe­tet med att säker­stäl­la före­ta­gets pro­duk­tion av inne­håll behö­ver inne­hålls­che­fen sam­ver­ka med övri­ga delar av verk­sam­he­ten såsom PR, kom­mu­ni­ka­tion, mark­nads­fö­ring, kund­tjänst, IT och HR.

Innehållschef är prak­tiskt taget iden­tisk med rol­len Chief Content Officer (CCO) som före­kom­mer i eng­elsk­språ­kig lit­te­ra­tur. Den enda skill­na­den är en CCO är en ”C‑suite”, vil­ket  inte är  nöd­vän­digt för en inne­hålls­chef. Men det är rekommenderat.

I små och medel­sto­ra före­tag bör rol­len lig­ga hos en per­son som ingår i led­nings­grupp och allt­så rap­por­te­rar direkt till vd. Det kan vara mark­nads­che­fen eller kom­mu­ni­ka­tions­che­fen för­ut­satt att den­na ingår i led­nings­grup­pen. I sto­ra före­tag kan rol­len lig­ga hos en per­son som rap­por­te­rar till mark­nads­di­rek­tör eller kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tör som ingår i ledningsgruppen.

Redaktör

Så har vi till sist kom­mit fram till den sista av de fem vik­ti­gas­te rol­ler­na för con­tent mar­ke­ting – redak­tör. Det går inte att peka ut en roll som mer vik­tig än någon annan, men det är ing­en över­drift att säga att redak­tö­rer­na har en cen­tral och dri­van­de roll i det redak­tio­nel­la arbe­tet. Utan dem hän­der inget.

En redak­tör har ansvar för pro­duk­tion av inne­håll. Redaktörer skall säker­stäl­la att inne­håll pro­du­ce­ras i den form och omfatt­ning som anges i inne­hålls­stra­te­gin, och pub­li­ce­ras och pro­motas i de tänk­ta kana­ler­na. Redaktörens arbets­upp­gif­ter omfat­tar bland annat

 • att fånga upp arti­ke­lidéer som berät­ta­re och and­ra med­ar­be­ta­re i orga­ni­sa­tio­nen föreslår,
 • att spå­na fram ytter­li­ga­re artikelidéer,
 • att pla­ne­ra in pro­duk­tion och pub­li­ce­ring av artiklar,
 • att bestäl­la pro­duk­tion av text, bild, video med mera av inter­na och exter­na innehållsproducenter,
 • att coacha inne­hålls­pro­du­cen­ter för att säker­stäl­la for­mat, kva­li­tet och tonalitet,
 • att grans­ka och kva­li­tets­säk­ra leve­re­rat innehåll,
 • att lay­ou­ta och pub­li­ce­ra artik­lar och
 • att pro­mo­ta inne­håll i soci­a­la medi­er och and­ra kanaler.

Redaktörer rap­por­te­rar till innehållschefen.

Många andra roller

Du har nu stif­tat bekant­skap med rol­ler­na berät­ta­re, inne­hålls­pro­du­cent, publik­chef, inne­hålls­chef och redak­tör. Det är fem oum­bär­li­ga rol­ler för en lyc­kad con­tent mar­ke­ting sats­ning – enligt min menig. Men natur­ligt­vis finns det and­ra mening­ar i den frå­gan. Respekterade per­so­ner som Ann Handley och Joe Pulizzi räk­nar upp helt and­ra rol­ler. Vilka rol­ler som du behö­ver avgör till syven­de och sist du själv.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »