5 saker marknadsförare kan lära sig av YouTubers

Rapporten Sverige och internet 2016 slår fast att YouTube är den populäraste sajten för video och musik – i alla åldrar. Redan i förskoleåldern tar användandet fart för att kulminera i tonåren men pågå ända in på ålderns höst. Vad är det då som gör en Youtuber mer framgångsrik än en annan och vad kan vi marknadsförare lära av detta? Det reder vår gästkrönikör Nils Grundberg ut i dagens artikel!

Nils Grundberg
1 februari 2017

Många av de störs­ta och mest popu­lä­ra YouTubers har en stil och en inrikt­ning som kan vara svår för oss som inte till­hör mål­grup­pen att kän­na igen. Men fak­tum är att YouTube vis­ser­li­gen är klart störst bland unga, men väx­er som mest bland äld­re.

Yngre män­ni­skor ver­kar kon­su­me­ra YouTube på annat vis jäm­fört med äld­re gene­ra­tio­ner. Skillnaden lig­ger i att unga nytt­jar YouTube som en ström­man­de kanal (likt Netflix) som de föl­jer och regel­bun­det åter­kom­mer till, medan den äld­re mål­grup­pen använ­der kana­len som sök­mo­tor eller så ham­nar de där genom and­ra tra­fik­käl­lor.

YouTube användandet i Sverige

82 pro­cent av alla inter­ne­tan­vän­da­re tit­tar på YouTube. Nästan hälf­ten gör det var­je vec­ka och nära en av fem gör det dag­li­gen. Bland de som tit­tar ”någon gång” är för­del­ning­en mel­lan könen gans­ka jämn, medan dub­belt så många män (24 pro­cent) än kvin­nor (12 pro­cent) tit­tar dag­li­gen.

Nästan alla 4‑åringar (98%) ser på film och video på inter­net, och så stor andel som 50 pro­cent gör det dag­li­gen. YouTube är dock popu­lärt i alla åld­rar. Även om den äld­re befolk­ning­en i stor utsträck­ning fort­fa­ran­de tit­tar på tra­di­tio­nell tv, så besö­ker inter­ne­tan­vän­dar­na över 75 år YouTube åtminsto­ne någon gång var­je vec­ka.

Att unga är fli­ti­ga­re på YouTube än äld­re beror för­mod­li­gen på att de har en mer mogen inter­netva­na men ock­så på att inne­hål­let i kana­len van­ligt­vis vän­der sig till en yng­re mål­grupp.

YouTubers framgångsfaktorer

Jag till­hör inte mål­grup­pen för de fles­ta av Sveriges störs­ta YouTube-kana­ler (jag gis­sar det även gäl­ler dig), så där­för har jag ibland svårt att för­stå och ta till mig inne­hål­let. Men stu­de­rar vi någ­ra fram­gångs­ri­ka YouTubers när­ma­re, så fram­trä­der fem gemen­sam­ma fak­to­rer – saker som vi mark­nads­fö­ra­re kan lära oss av. Det gäl­ler både hur Youtubers använ­der kana­len och hur de kom­mu­ni­ce­rar för att nå dit de vill.

  • Fokus: De sat­sar på en kanal, där de är har sin mål­grupp och byg­ger sedan kana­len meto­diskt och foku­se­rat. Som före­tag behö­ver du se till att bli rik­tigt bra på en kanal och ge den tid!
  • Frekvens: De pub­li­ce­rar väl­digt ofta. Den svens­ka Youtubern “Matgeek” upp­da­te­rar sin kanal näs­tan var­je dag, som ett exem­pel.
  • Anpassat inne­håll: De ska­par inne­håll anpas­sat för medi­et. Det låter som en själv­klar­het, ändå finns mas­sor av kre­a­ti­va kam­pan­jer som tyvärr fal­ler platt på grund av bris­tan­de för­stå­el­se för kana­len. Youtubers upp­da­te­rar ofta, är duk­ti­ga på SEO lik­som på att dri­va intres­se genom bra rubri­ker.
  • Leverans och pålit­lig­het: Innehållet de ska­par hål­ler en jämn och hög kva­li­tet, vil­ket ger mål­grup­pen en tyd­lig anled­ning att föl­ja kana­len.
  • Snabbrörlig: Dyker det upp något aktu­ellt är Youtubern snabb att nytt­ja chan­sen för att ska­pa aktu­ellt och intres­sant inne­håll.

Walter Naeslund, grun­da­re och vd av den svens­ka reklam­by­rån Honesty, skrev nyli­gen i Resumé om emo­tio­nellt belö­nan­de kom­mu­ni­ka­tion och kog­ni­tiv kost­nad. Hans reso­ne­mang för­kla­rar vad YouTubern gör rätt (och vi ofta mis­sar eller är dåli­ga på): De ger en hög emo­tio­nell intäkt till en näs­tan obe­fint­lig kog­ni­tiv kost­nad.

YouTubers leve­re­rar bra inne­håll åter­kom­man­de och foku­se­rat, utan att änd­ra sitt redan fram­gångs­ri­ka grund­kon­cept. Nästa gång någon skri­ker att ni mås­te ha något nytt: är det verk­li­gen ny mark­nads­fö­ring ni behö­ver eller är det bara ett nytt avsnitt på sam­ma fram­gångs­ri­ka grund­kon­cept?

Källor:

Rapporten Svenskarna och Internet 2016
Statistik från YouTube
Artikeln svens­kar­na och Youtube

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
nunc massa Sed elit. eleifend ultricies Praesent leo libero ipsum ante. adipiscing

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest