5 saker marknadsförare kan lära sig av YouTubers

Rapporten Sverige och internet 2016 slår fast att YouTube är den populäraste sajten för video och musik – i alla åldrar. Redan i förskoleåldern tar användandet fart för att kulminera i tonåren men pågå ända in på ålderns höst. Vad är det då som gör en Youtuber mer framgångsrik än en annan och vad kan vi marknadsförare lära av detta? Det reder vår gästkrönikör Nils Grundberg ut i dagens artikel!

Nils Grundberg
1 februari 2017

Många av de störs­ta och mest popu­lä­ra YouTubers har en stil och en inrikt­ning som kan vara svår för oss som inte till­hör mål­grup­pen att kän­na igen. Men fak­tum är att YouTube vis­ser­li­gen är klart störst bland unga, men väx­er som mest bland äldre.

Yngre män­ni­skor ver­kar kon­su­me­ra YouTube på annat vis jäm­fört med äld­re gene­ra­tio­ner. Skillnaden lig­ger i att unga nytt­jar YouTube som en ström­man­de kanal (likt Netflix) som de föl­jer och regel­bun­det åter­kom­mer till, medan den äld­re mål­grup­pen använ­der kana­len som sök­mo­tor eller så ham­nar de där genom and­ra trafikkällor.

YouTube användandet i Sverige

82 pro­cent av alla inter­ne­tan­vän­da­re tit­tar på YouTube. Nästan hälf­ten gör det var­je vec­ka och nära en av fem gör det dag­li­gen. Bland de som tit­tar ”någon gång” är för­del­ning­en mel­lan könen gans­ka jämn, medan dub­belt så många män (24 pro­cent) än kvin­nor (12 pro­cent) tit­tar dagligen.

Nästan alla 4‑åringar (98%) ser på film och video på inter­net, och så stor andel som 50 pro­cent gör det dag­li­gen. YouTube är dock popu­lärt i alla åld­rar. Även om den äld­re befolk­ning­en i stor utsträck­ning fort­fa­ran­de tit­tar på tra­di­tio­nell tv, så besö­ker inter­ne­tan­vän­dar­na över 75 år YouTube åtminsto­ne någon gång var­je vecka.

Att unga är fli­ti­ga­re på YouTube än äld­re beror för­mod­li­gen på att de har en mer mogen inter­netva­na men ock­så på att inne­hål­let i kana­len van­ligt­vis vän­der sig till en yng­re målgrupp.

YouTubers framgångsfaktorer

Jag till­hör inte mål­grup­pen för de fles­ta av Sveriges störs­ta YouTube-kana­ler (jag gis­sar det även gäl­ler dig), så där­för har jag ibland svårt att för­stå och ta till mig inne­hål­let. Men stu­de­rar vi någ­ra fram­gångs­ri­ka YouTubers när­ma­re, så fram­trä­der fem gemen­sam­ma fak­to­rer – saker som vi mark­nads­fö­ra­re kan lära oss av. Det gäl­ler både hur Youtubers använ­der kana­len och hur de kom­mu­ni­ce­rar för att nå dit de vill.

  • Fokus: De sat­sar på en kanal, där de är har sin mål­grupp och byg­ger sedan kana­len meto­diskt och foku­se­rat. Som före­tag behö­ver du se till att bli rik­tigt bra på en kanal och ge den tid!
  • Frekvens: De pub­li­ce­rar väl­digt ofta. Den svens­ka Youtubern “Matgeek” upp­da­te­rar sin kanal näs­tan var­je dag, som ett exempel.
  • Anpassat inne­håll: De ska­par inne­håll anpas­sat för medi­et. Det låter som en själv­klar­het, ändå finns mas­sor av kre­a­ti­va kam­pan­jer som tyvärr fal­ler platt på grund av bris­tan­de för­stå­el­se för kana­len. Youtubers upp­da­te­rar ofta, är duk­ti­ga på SEO lik­som på att dri­va intres­se genom bra rubriker.
  • Leverans och pålit­lig­het: Innehållet de ska­par hål­ler en jämn och hög kva­li­tet, vil­ket ger mål­grup­pen en tyd­lig anled­ning att föl­ja kanalen.
  • Snabbrörlig: Dyker det upp något aktu­ellt är Youtubern snabb att nytt­ja chan­sen för att ska­pa aktu­ellt och intres­sant innehåll.

Walter Naeslund, grun­da­re och vd av den svens­ka reklam­by­rån Honesty, skrev nyli­gen i Resumé om emo­tio­nellt belö­nan­de kom­mu­ni­ka­tion och kog­ni­tiv kost­nad. Hans reso­ne­mang för­kla­rar vad YouTubern gör rätt (och vi ofta mis­sar eller är dåli­ga på): De ger en hög emo­tio­nell intäkt till en näs­tan obe­fint­lig kog­ni­tiv kostnad.

YouTubers leve­re­rar bra inne­håll åter­kom­man­de och foku­se­rat, utan att änd­ra sitt redan fram­gångs­ri­ka grund­kon­cept. Nästa gång någon skri­ker att ni mås­te ha något nytt: är det verk­li­gen ny mark­nads­fö­ring ni behö­ver eller är det bara ett nytt avsnitt på sam­ma fram­gångs­ri­ka grundkoncept?

Källor:

Rapporten Svenskarna och Internet 2016
Statistik från YouTube
Artikeln svens­kar­na och Youtube

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »