5 steg för att leverera en upplevelse med innehåll

Marknadsföring handlar idag mer än någonsin om att vårda kundens totala upplevelse av företaget; från det första intrycket som ges, till den relation som utvecklas efter köpet. Det här beror till stor del på att vi alla har fått ökad möjlighet att dela med oss av upplevelser utanför våra egna cirklar. Och delar, det gör vi. Så hur skapar man en upplevelse värd att dela? En industri som verkligen kan det här är upplevelseindustrin. I den här texten kan du ta del av fem steg för att utveckla en meningsfull kundupplevelse, inspirerad av film- och musikbranschen.

Katarina Tikka
16 oktober 2013

Marknadsföring hand­lar idag mer än någon­sin om att vår­da kun­dens tota­la upp­le­vel­se av före­ta­get; från det förs­ta intryc­ket som ges, till den rela­tion som utveck­las efter köpet. Det här beror till stor del på att vi alla har fått ökad möj­lig­het att dela med oss av upp­le­vel­ser utan­för våra egna cirk­lar. Och delar, det gör vi.

Jag vågar påstå att det idag är lika vik­tigt att för­stå meka­nis­mer­na bakom del­ning som en gång till­gång­en till tryck­pres­sar var. Om upp­lys­ning­en var de sto­ra tän­kar­nas tid och roman­ti­ken de ädla kons­ter­nas tid så skul­le jag vil­ja påstå att vi idag lever i upp­le­vel­ser­nas tid.

Vad har du för verktygslåda?

Den som kan kons­ten att för­med­la star­ka upp­le­vel­ser har enligt min mening infly­tan­de över både kul­tur och sam­häl­le. Lite för­enk­lat så har pen­nans makt bytts ut mot en betyd­ligt stör­re verk­tygs­lå­da, och för att nå ut idag så behö­ver man utveck­la sin reper­to­ar och leve­re­ra en upp­le­vel­se vär­dig att dela. Därför har jag valt att idag kol­la närm­re på inspi­ra­tion från just upplevelseindustrin.

Kompletta upplevelser som känns

Film‑, tea­ter- och musi­k­in­du­strin har all­tid varit bero­en­de av att leve­re­ra en upp­le­vel­se som får fan­sen att jub­la av lyc­ka och där­ef­ter berät­ta för alla de kän­ner om sin upp­täckt. Inom des­sa bran­scher vet man att en halv­bra erfa­ren­het snabbt leder till platt fall och dåli­ga för­sälj­nings­siff­ror. För i upp­le­vel­se­in­du­strin finns inte plats för något som inte fram­ma­nar känslor.

Genom åren har man utveck­lat en fing­er­topps­käns­la för hur man leve­re­rar en kom­plett upp­le­vel­se till sina kun­der. Det är en intres­sant indu­stri som är väl värd en djup­dyk­ning men här har jag valt att lyf­ta fram fem inspi­ra­tions­om­rå­den som mark­nads­fö­ra­re kan utveck­la en genom­tänkt kundupp­le­vel­se ifrån.

1. Bygg upp förväntan

Det bör­jar med att man tidigt byg­ger upp en för­vän­tan. Långt innan den pla­ne­ra­de lan­se­ring­en kan man där­för ta del av smak­prov; i musik­bran­schen bör­jar man ofta med att släp­pa en sing­el, i film­bran­schen släp­per man trailers.

Det hand­lar om att kun­na sät­ta rätt för­vän­tan och var­ken skju­ta för högt eller för lågt. Om fil­men inte leve­re­rar det som utlo­vas i trai­lern så får det garan­te­rat ett bak­slag i form av besvi­kel­se. Samma sak gäl­ler om man redan i trai­lern leve­re­rar alla skäm­ten så att fil­men inte till­för något nytt.

Att ta fram bra inne­håll för sin mark­nads­fö­ring hand­lar om att ge smak­prov som inspi­re­rar, loc­kar och hjäl­per ens kund att fat­ta beslut. Det gäl­ler att dela med sig till­räck­ligt myc­ket för att visa vad man kan erbju­da men se till så att man all­tid har lite mer att ge till kund. Som kund vill man natur­ligt­vis kän­na att köpet gav mer­vär­de och var värd sina pengar.

2. Tänk på paketering

Paketeringen är mer än ett embal­lage för pro­duk­ten. Bilder, dof­ter, pap­pers­kva­li­tet, fyr­ver­ke­ri­er, glow­sticks och val av are­nor är bara någ­ra av de delar som påver­kar vår tota­la upp­le­vel­se. Att ska­la bort allt kan i sig bli något spek­ta­ku­lärt men att för­mins­ka bety­del­sen av pake­te­ring är i min mening ett stort misstag.

Med enk­la medel och rätt inne­håll kan man för­hö­ja käns­lan av köpet och på så vis visa omsorg för sin kund. Checklistor som under­lät­tar, instruk­tions­vi­de­os, give-aways och att ser­ve­ra gott kaf­fe är bara någ­ra exem­pel på små saker som gör att man som kund kän­ner sig omhändertagen.

3. Lyft fram människorna bakom

I slutän­den är det män­ni­skor som vi har lät­tast att rela­te­ra till. Skådespelare och musi­ker är all­tid akti­va under sina lan­se­ring­ar och berät­tar i oli­ka kana­ler om vision, ska­pan­de­pro­cess och upplevelse.

En rela­tion till per­so­nen eller en fängs­lan­de berät­tel­se från bakom kulis­ser­na kan loc­ka till köp. Men även efter att vi har sett fil­men eller gått på kon­ser­ten upp­skat­tar vi ofta inter­vju­er då det både för­läng­er vår upp­le­vel­se och ger oss en käns­la av del­ak­tig­het och samhörighet.

Mänskliga reak­tio­ner berör och är där­för lät­ta­re att min­nas än gene­rel­la beskriv­ning­ar. Bra inne­håll får gär­na lyf­ta fram män­ni­skor­na bakom och deras roll i exem­pel­vis pro­dukt­ut­veck­ling­en. Filmklipp, inter­vju­er eller regel­bund­na krö­ni­kor från anställ­da är ett sätt att ge inblick i vad som hän­der bakom kulisserna.

4. Leverera det förväntade på ett oväntat sätt

En bra upp­le­vel­se leve­re­rar det för­vän­ta­de men en fan­tas­tisk upp­le­vel­se krä­ver något ovän­tat eller något nytt. Åtskilliga är de artis­ter som beskylls för att allt låter lika­dant eller för att de avvi­kit för myc­ket och där­för svi­kit sina fans.

Första ste­get är för­stås att kän­na till för­vänt­ning­ar­na och att leve­re­ra där­ef­ter. Här skul­le man kun­na stan­na, men för att upp­nå den där magis­ka nivån som får folk att berät­ta för and­ra krävs ett över­rask­nings­mo­ment. Det är här du kan utveck­la något kre­a­tivt som till exem­pel loc­kar fram ett skratt eller vär­de­full insikt.

5. Värdesätt relationerna

Slutligen så mås­te man hål­la liv i rela­tio­nen med sina fans och ge till­ba­ka när man får chans. Utan fans skul­le vi inte ha någon upp­le­vel­se­in­du­stri och där­för är det vik­tigt att lyss­na och ta till sig av vad som efterfrågas.

Det behö­ver inte all­tid hand­la om att göra sig till­gäng­lig, det kan lika gär­na hand­la om att leve­re­ra mystik och myt­bild­ning kring varu­mär­ket, men även det krä­ver sitt innehåll.

Sanningen är att ing­et före­tag kan exi­ste­ra utan sina kun­der. Regelbundna upp­da­te­ring­ar hål­ler liv i rela­tio­nen och säker­stäl­ler att man inte blir bortglömd.

Vad som kanske är ännu vik­ti­ga­re är att man genom att del­ta i dia­log med sina kun­der kan utvär­de­ra det inne­håll som de tar del av och för­stå deras behov. Därifrån är ste­get inte långt till att utveck­la både bätt­re upp­le­vel­ser och nya tjäns­ter åt sina kunder.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå. 

Läs artikel »