5 steg för att leverera en upplevelse med innehåll

Marknadsföring handlar idag mer än någonsin om att vårda kundens totala upplevelse av företaget; från det första intrycket som ges, till den relation som utvecklas efter köpet. Det här beror till stor del på att vi alla har fått ökad möjlighet att dela med oss av upplevelser utanför våra egna cirklar. Och delar, det gör vi. Så hur skapar man en upplevelse värd att dela? En industri som verkligen kan det här är upplevelseindustrin. I den här texten kan du ta del av fem steg för att utveckla en meningsfull kundupplevelse, inspirerad av film- och musikbranschen.

Katarina Tikka
16 oktober 2013

Marknadsföring hand­lar idag mer än någon­sin om att vår­da kun­dens tota­la upp­le­vel­se av före­ta­get; från det förs­ta intryc­ket som ges, till den rela­tion som utveck­las efter köpet. Det här beror till stor del på att vi alla har fått ökad möj­lig­het att dela med oss av upp­le­vel­ser utan­för våra egna cirk­lar. Och delar, det gör vi.

Jag vågar påstå att det idag är lika vik­tigt att för­stå meka­nis­mer­na bakom del­ning som en gång till­gång­en till tryck­pres­sar var. Om upp­lys­ning­en var de sto­ra tän­kar­nas tid och roman­ti­ken de ädla kons­ter­nas tid så skul­le jag vil­ja påstå att vi idag lever i upp­le­vel­ser­nas tid.

Vad har du för verktygslåda?

Den som kan kons­ten att för­med­la star­ka upp­le­vel­ser har enligt min mening infly­tan­de över både kul­tur och sam­häl­le. Lite för­enk­lat så har pen­nans makt bytts ut mot en betyd­ligt stör­re verk­tygs­lå­da, och för att nå ut idag så behö­ver man utveck­la sin reper­to­ar och leve­re­ra en upp­le­vel­se vär­dig att dela. Därför har jag valt att idag kol­la närm­re på inspi­ra­tion från just upp­le­vel­se­in­du­strin.

Kompletta upplevelser som känns

Film‑, tea­ter- och musi­k­in­du­strin har all­tid varit bero­en­de av att leve­re­ra en upp­le­vel­se som får fan­sen att jub­la av lyc­ka och där­ef­ter berät­ta för alla de kän­ner om sin upp­täckt. Inom des­sa bran­scher vet man att en halv­bra erfa­ren­het snabbt leder till platt fall och dåli­ga för­sälj­nings­siff­ror. För i upp­le­vel­se­in­du­strin finns inte plats för något som inte fram­ma­nar käns­lor.

Genom åren har man utveck­lat en fing­er­topps­käns­la för hur man leve­re­rar en kom­plett upp­le­vel­se till sina kun­der. Det är en intres­sant indu­stri som är väl värd en djup­dyk­ning men här har jag valt att lyf­ta fram fem inspi­ra­tions­om­rå­den som mark­nads­fö­ra­re kan utveck­la en genom­tänkt kundupp­le­vel­se ifrån.

1. Bygg upp förväntan

Det bör­jar med att man tidigt byg­ger upp en för­vän­tan. Långt innan den pla­ne­ra­de lan­se­ring­en kan man där­för ta del av smak­prov; i musik­bran­schen bör­jar man ofta med att släp­pa en sing­el, i film­bran­schen släp­per man trai­lers.

Det hand­lar om att kun­na sät­ta rätt för­vän­tan och var­ken skju­ta för högt eller för lågt. Om fil­men inte leve­re­rar det som utlo­vas i trai­lern så får det garan­te­rat ett bak­slag i form av besvi­kel­se. Samma sak gäl­ler om man redan i trai­lern leve­re­rar alla skäm­ten så att fil­men inte till­för något nytt.

Att ta fram bra inne­håll för sin mark­nads­fö­ring hand­lar om att ge smak­prov som inspi­re­rar, loc­kar och hjäl­per ens kund att fat­ta beslut. Det gäl­ler att dela med sig till­räck­ligt myc­ket för att visa vad man kan erbju­da men se till så att man all­tid har lite mer att ge till kund. Som kund vill man natur­ligt­vis kän­na att köpet gav mer­vär­de och var värd sina peng­ar.

2. Tänk på paketering

Paketeringen är mer än ett embal­lage för pro­duk­ten. Bilder, dof­ter, pap­pers­kva­li­tet, fyr­ver­ke­ri­er, glow­sticks och val av are­nor är bara någ­ra av de delar som påver­kar vår tota­la upp­le­vel­se. Att ska­la bort allt kan i sig bli något spek­ta­ku­lärt men att för­mins­ka bety­del­sen av pake­te­ring är i min mening ett stort miss­tag.

Med enk­la medel och rätt inne­håll kan man för­hö­ja käns­lan av köpet och på så vis visa omsorg för sin kund. Checklistor som under­lät­tar, instruk­tions­vi­de­os, give-aways och att ser­ve­ra gott kaf­fe är bara någ­ra exem­pel på små saker som gör att man som kund kän­ner sig omhän­der­ta­gen.

3. Lyft fram människorna bakom

I slutän­den är det män­ni­skor som vi har lät­tast att rela­te­ra till. Skådespelare och musi­ker är all­tid akti­va under sina lan­se­ring­ar och berät­tar i oli­ka kana­ler om vision, ska­pan­de­pro­cess och upp­le­vel­se.

En rela­tion till per­so­nen eller en fängs­lan­de berät­tel­se från bakom kulis­ser­na kan loc­ka till köp. Men även efter att vi har sett fil­men eller gått på kon­ser­ten upp­skat­tar vi ofta inter­vju­er då det både för­läng­er vår upp­le­vel­se och ger oss en käns­la av del­ak­tig­het och sam­hö­rig­het.

Mänskliga reak­tio­ner berör och är där­för lät­ta­re att min­nas än gene­rel­la beskriv­ning­ar. Bra inne­håll får gär­na lyf­ta fram män­ni­skor­na bakom och deras roll i exem­pel­vis pro­dukt­ut­veck­ling­en. Filmklipp, inter­vju­er eller regel­bund­na krö­ni­kor från anställ­da är ett sätt att ge inblick i vad som hän­der bakom kulis­ser­na.

4. Leverera det förväntade på ett oväntat sätt

En bra upp­le­vel­se leve­re­rar det för­vän­ta­de men en fan­tas­tisk upp­le­vel­se krä­ver något ovän­tat eller något nytt. Åtskilliga är de artis­ter som beskylls för att allt låter lika­dant eller för att de avvi­kit för myc­ket och där­för svi­kit sina fans.

Första ste­get är för­stås att kän­na till för­vänt­ning­ar­na och att leve­re­ra där­ef­ter. Här skul­le man kun­na stan­na, men för att upp­nå den där magis­ka nivån som får folk att berät­ta för and­ra krävs ett över­rask­nings­mo­ment. Det är här du kan utveck­la något kre­a­tivt som till exem­pel loc­kar fram ett skratt eller vär­de­full insikt.

5. Värdesätt relationerna

Slutligen så mås­te man hål­la liv i rela­tio­nen med sina fans och ge till­ba­ka när man får chans. Utan fans skul­le vi inte ha någon upp­le­vel­se­in­du­stri och där­för är det vik­tigt att lyss­na och ta till sig av vad som efter­frå­gas.

Det behö­ver inte all­tid hand­la om att göra sig till­gäng­lig, det kan lika gär­na hand­la om att leve­re­ra mystik och myt­bild­ning kring varu­mär­ket, men även det krä­ver sitt inne­håll.

Sanningen är att ing­et före­tag kan exi­ste­ra utan sina kun­der. Regelbundna upp­da­te­ring­ar hål­ler liv i rela­tio­nen och säker­stäl­ler att man inte blir bort­glömd.

Vad som kanske är ännu vik­ti­ga­re är att man genom att del­ta i dia­log med sina kun­der kan utvär­de­ra det inne­håll som de tar del av och för­stå deras behov. Därifrån är ste­get inte långt till att utveck­la både bätt­re upp­le­vel­ser och nya tjäns­ter åt sina kun­der.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
vulputate, Nullam ut dapibus elementum ut ut

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest