6 steg för att bygga en affärsmodell med content marketing

Content marketing kan användas till mycket – från att generera leads till att stärka varumärke. En av de mest kraftfulla sätt du kan använda content marketing är som affärsmodell. Joe Pulizzi – content marketings gudfar och grundare av Content Marketing Institute – kallar en sådan affärsmodell för Content Inc. Det är också namnet på en podd som har rullat sedan december 2014 och en bok som kommer ut i höst. I den här artikeln tittar vi närmare på Content Inc. Och i kommande artiklar kommer vi gräva oss ned i de sex stegen som utgör modellen.

Thomas Barregren
18 augusti 2015

Jag hop­pas du har haft en behag­lig semes­ter, fått åtminsto­ne lite sol och vär­me den­na snå­la som­mar, och haft gläd­je av vår som­mar­se­rie med inter­vju­er.

För egen del har jag, för­u­tom allt som hör semestern till, lyss­nat på 74 avsnitt (ca 12 tim­mar!) av Content Inc. Det är en podcast från Content Marketing Institute (CMI) med Joe Pulizzi, som bru­kar kal­las con­tent mar­ke­tings gud­far, eftersom han myn­ta­de ter­men con­tent mar­ke­ting för 14 år sedan.

joe-pulizzi

Jag har träf­fat Joe Pulizzi ett par gång­er, gil­lar det han säger och gör, och lyss­nar var­je mån­dag på hans och Robert Roses podcast This Old Marketing, så själv­klart bör­ja­de jag lyss­na på Content Inc. när den bör­ja­de sän­das i decem­ber 2014. Men jag slu­ta­de efter bara någ­ra få avsnitt. Det var något med det kor­ta for­ma­tet och tonen som jag inte gillade.

Min kom­pan­jon och kol­le­ga Pia Tegborg gil­la­de dock det hon hör­de, och pra­ta­de sig varm om pod­den i avsnitt 32 av vår egen podcast. Det inspi­re­ra­de mig att ge Content Inc. en and­ra chans. Och det är jag glad för. 🙂

Efter de förs­ta tre­van­de avsnit­ten leve­re­rar Joe ett rik­tigt intres­sant och läro­rikt inne­håll, som hand­lar om… Just det: Content Inc.

Content Inc.

Content Inc. är inte bara namn på en podcast. Det är ock­så nam­net på en bok som kom­mer ut i september/​oktober 2015. Men fram­för allt beteck­nar det en modell för hur man kan byg­ga en affärs­verk­sam­het med hjälp av con­tent marketing.

content-inc-model

Modellen består av sex steg:

Sweet spot
Börja med att iden­ti­fi­e­ra det opti­ma­la ämnes­om­rå­det för ert inne­håll. Det ska hand­la om något ni behärs­kar, har pas­sion för och som mål­grup­pen efterfrågar.
Content tilt
Hitta en unik vin­kel för ert inne­håll. För att attra­he­ra och behål­la en publik till ert inne­håll mås­te det ge dem något som ing­et annat inne­håll ger.
Building the base
Etablera auk­to­ri­tet i ert ämnes­om­rå­de. Det krä­ver uthål­lig och regel­bun­den pub­li­ce­ring på egen platt­form av inne­håll med er uni­ka vin­kel på ert ämnesområde.
Harvesting audi­ence
Konvertera publi­ken från strö­kon­su­men­ter till pre­nu­me­ran­ter av ert inne­håll. För att strö­kon­su­men­ter ska föl­ja er i soci­a­la medi­er, pre­nu­me­re­ra på er podd eller YouTube-kanal eller pre­nu­me­re­ra på ert nyhets­brev så mås­te det ge dem något de vär­de­sät­ter; från att inte mis­sa något från er till till­gång till unikt innehåll.
Diversification
Lägg till nya for­mat och kana­ler för att nå fler och ofta­re. Men vän­ta med det­ta tills ni har fått allt annat att fungera.
Monetization
Bygg en affärsmo­dell som erbju­der er publik varor och tjäns­ter som de vill ha. Använd den data som era pre­nu­me­ran­ter gene­re­rar för att ta reda på vad det är.

För entreprenörsdrivna företag

I pod­den pra­tar Joe om Content Inc. som en modell fram­förallt för star­tups och små och medel­sto­ra före­tag som drivs av ent­re­pre­nö­rer. Inte för att model­len bara kan använ­das av såda­na före­tag, utan för att såda­na före­tag har uthål­lig­he­ten som krävs.

Under arbe­tet med boken har Joe inter­vju­at ett stort antal per­so­ner som har gjort lik­nan­de Content Inc. för att byg­ga en fram­gångs­rik affärs­verk­sam­het. Bland de mer väl­kän­da finns Copybloggers och River Pools & Spas grun­da­re – Brian Clark respek­ti­ve Marcus Sheridan. Men där finns ock­så många andra.

Joe upp­täck­te att det för samt­li­ga före­tag han stu­de­ra­de tog minst 15 måna­der innan deras sats­ning på con­tent mar­ke­ting bör­ja­de ge resul­tat. Minst 15 måna­der! Den uthål­lig­he­ten hit­tar man oftast bara i star­tups och små och medel­sto­ra före­tag som drivs av entreprenörer.

…och för alla andra

Större före­tag har, enligt Joes erfa­ren­het, säl­lan den uthål­lig­het som Content Inc. model­len krä­ver. Men han ger för­slag i pod­den på hur du som job­bar med mark­nads­fö­ring i ett stör­re före­tag kan göra.

  • Starta en pilot som löper under 6 måna­der. En pilot tillå­ter dig att sät­ta mål som är både lät­ta­re att mäta och att nå. När pilo­ten når målet är det lät­ta­re att få peng­ar till att för­länga den ytter­li­ga­re 6 måna­der med lite hög­re sat­ta mål. Och när du når målen en and­ra gång så bör det gå att för­länga en tred­je gång. Efter 18 måna­der bör det vara möj­ligt att visa på för­de­lar­na med con­tent mar­ke­ting och få lov att per­ma­nen­ta verk­sam­he­ten och ska­la upp den.
  • Skaffa dig en ”sugar dad­dy” – en seni­or per­son som har led­ning­ens öra och stöd­jer din sats­ning. Joe före­slår en seni­or säl­ja­re, all­ra helst sälj­che­fen, eftersom deras ord all­tid väger tungt. Säger hen att din Content Inc. sats­ning är vär­de­full för honom eller hen­ne så finns en helt annan accep­tans för att fortsätta.
  • Skräm din vd eller chef med de nega­ti­va kon­se­kven­ser­na av att inte sat­sa på con­tent mar­ke­ting. Detta är Joes favo­rit-tak­tik, eftersom den ger bäst resul­tat enligt hans erfa­ren­het. Ta reda på vad för con­tent mar­ke­ting era kon­kur­ren­ter gör och pla­ne­rar att göra, hur det påver­kar er nu och i fram­ti­den, och använd det för att visa din vd eller chef vad som hän­der om de inte sat­sar på Content Inc.

Jag skul­le vil­ja läg­ga till ett fjär­de alternativ.

Gå under radarn

Den ame­ri­kans­ka kon­te­ra­mi­ra­len och super­pro­gram­me­ra­ren Grace Hopper har sagt:

Det är lät­ta­re att be om för­lå­tel­se än vad det är att få tillstånd.

Det hade hon helt rätt i.

Gå under radarn när du byg­ger ditt förs­ta Content Inc. Välj ett områ­de som du kan äga helt själv, eller som ägs helt av en varu­mär­kes­chef, pro­dukt­chef eller affärs­om­rå­des­chef som du lie­rar dig med. När du efter 15–18 måna­der kan visa resul­tat, så använ­der du det för att säl­ja in Content Inc. till res­ten av företaget.

christina-skoglund

Det gjor­de Christina Skoglund – digi­tal­chef på Arla Foods. Hon och hen­nes med­ar­be­ta­re bygg­de en Content Inc. runt Arlakadabra. Det var ing­et som hen­nes dåva­ran­de che­fer ägna­de allt för myc­ket upp­märk­sam­het åt. Idag är det annorlunda.

Inom Arla Foods visas Arlakadabra fram som ett lyc­kat exem­pel på con­tent mar­ke­ting. Det har inspi­re­rat till and­ra sats­ning­ar, till exem­pel Vardags Puls.

Hör Christian berät­ta om sina erfa­ren­he­ter i avsnitt 20 av Kntnt radio.

Sammanfattning

Content Inc. är en modell som beskri­ver hur du byg­ger en affärsmo­dell med con­tent mar­ke­ting. I den här arti­keln har du fått en över­gri­pan­de för­kla­ring av model­len. I september/​oktober kan du köpa och läsa Joe Pulizzis bok som för­kla­rar allt i detalj. Men i vän­tan på det kan du, för­u­tom att lyss­na på hans podd och spa­na in Content Inc. på web­ben, ock­så pre­nu­me­re­ra på Kntnts nyhets­brev. (Ser du hur jag för­sö­ker kon­ver­te­ra dig. :-)) Du kom­mer under de kom­man­de sex vec­kor­na få en arti­kel som för­kla­rar var och en av de 6 ste­gen lite mer på djupet.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »