6 steg för att bygga en affärsmodell med content marketing

Content marketing kan användas till mycket – från att generera leads till att stärka varumärke. En av de mest kraftfulla sätt du kan använda content marketing är som affärsmodell. Joe Pulizzi – content marketings gudfar och grundare av Content Marketing Institute – kallar en sådan affärsmodell för Content Inc. Det är också namnet på en podd som har rullat sedan december 2014 och en bok som kommer ut i höst. I den här artikeln tittar vi närmare på Content Inc. Och i kommande artiklar kommer vi gräva oss ned i de sex stegen som utgör modellen.

Thomas Barregren
18 augusti 2015

Jag hop­pas du har haft en behag­lig semes­ter, fått åtminsto­ne lite sol och vär­me den­na snå­la som­mar, och haft gläd­je av vår som­mar­se­rie med inter­vju­er.

För egen del har jag, för­u­tom allt som hör semestern till, lyss­nat på 74 avsnitt (ca 12 tim­mar!) av Content Inc. Det är en podcast från Content Marketing Institute (CMI) med Joe Pulizzi, som bru­kar kal­las con­tent mar­ke­tings gud­far, eftersom han myn­ta­de ter­men con­tent mar­ke­ting för 14 år sedan.

joe-pulizzi

Jag har träf­fat Joe Pulizzi ett par gång­er, gil­lar det han säger och gör, och lyss­nar var­je mån­dag på hans och Robert Roses podcast This Old Marketing, så själv­klart bör­ja­de jag lyss­na på Content Inc. när den bör­ja­de sän­das i decem­ber 2014. Men jag slu­ta­de efter bara någ­ra få avsnitt. Det var något med det kor­ta for­ma­tet och tonen som jag inte gil­la­de.

Min kom­pan­jon och kol­le­ga Pia Tegborg gil­la­de dock det hon hör­de, och pra­ta­de sig varm om pod­den i avsnitt 32 av vår egen podcast. Det inspi­re­ra­de mig att ge Content Inc. en and­ra chans. Och det är jag glad för. 🙂

Efter de förs­ta tre­van­de avsnit­ten leve­re­rar Joe ett rik­tigt intres­sant och läro­rikt inne­håll, som hand­lar om… Just det: Content Inc.

Content Inc.

Content Inc. är inte bara namn på en podcast. Det är ock­så nam­net på en bok som kom­mer ut i september/​oktober 2015. Men fram­för allt beteck­nar det en modell för hur man kan byg­ga en affärs­verk­sam­het med hjälp av con­tent mar­ke­ting.

content-inc-model

Modellen består av sex steg:

Sweet spot
Börja med att iden­ti­fi­e­ra det opti­ma­la ämnes­om­rå­det för ert inne­håll. Det ska hand­la om något ni behärs­kar, har pas­sion för och som mål­grup­pen efter­frå­gar.
Content tilt
Hitta en unik vin­kel för ert inne­håll. För att attra­he­ra och behål­la en publik till ert inne­håll mås­te det ge dem något som ing­et annat inne­håll ger.
Building the base
Etablera auk­to­ri­tet i ert ämnes­om­rå­de. Det krä­ver uthål­lig och regel­bun­den pub­li­ce­ring på egen platt­form av inne­håll med er uni­ka vin­kel på ert ämnes­om­rå­de.
Harvesting audi­ence
Konvertera publi­ken från strö­kon­su­men­ter till pre­nu­me­ran­ter av ert inne­håll. För att strö­kon­su­men­ter ska föl­ja er i soci­a­la medi­er, pre­nu­me­re­ra på er podd eller YouTube-kanal eller pre­nu­me­re­ra på ert nyhets­brev så mås­te det ge dem något de vär­de­sät­ter; från att inte mis­sa något från er till till­gång till unikt inne­håll.
Diversification
Lägg till nya for­mat och kana­ler för att nå fler och ofta­re. Men vän­ta med det­ta tills ni har fått allt annat att fun­ge­ra.
Monetization
Bygg en affärsmo­dell som erbju­der er publik varor och tjäns­ter som de vill ha. Använd den data som era pre­nu­me­ran­ter gene­re­rar för att ta reda på vad det är.

För entreprenörsdrivna företag

I pod­den pra­tar Joe om Content Inc. som en modell fram­förallt för star­tups och små och medel­sto­ra före­tag som drivs av ent­re­pre­nö­rer. Inte för att model­len bara kan använ­das av såda­na före­tag, utan för att såda­na före­tag har uthål­lig­he­ten som krävs.

Under arbe­tet med boken har Joe inter­vju­at ett stort antal per­so­ner som har gjort lik­nan­de Content Inc. för att byg­ga en fram­gångs­rik affärs­verk­sam­het. Bland de mer väl­kän­da finns Copybloggers och River Pools & Spas grun­da­re – Brian Clark respek­ti­ve Marcus Sheridan. Men där finns ock­så många and­ra.

Joe upp­täck­te att det för samt­li­ga före­tag han stu­de­ra­de tog minst 15 måna­der innan deras sats­ning på con­tent mar­ke­ting bör­ja­de ge resul­tat. Minst 15 måna­der! Den uthål­lig­he­ten hit­tar man oftast bara i star­tups och små och medel­sto­ra före­tag som drivs av ent­re­pre­nö­rer.

…och för alla andra

Större före­tag har, enligt Joes erfa­ren­het, säl­lan den uthål­lig­het som Content Inc. model­len krä­ver. Men han ger för­slag i pod­den på hur du som job­bar med mark­nads­fö­ring i ett stör­re före­tag kan göra.

  • Starta en pilot som löper under 6 måna­der. En pilot tillå­ter dig att sät­ta mål som är både lät­ta­re att mäta och att nå. När pilo­ten når målet är det lät­ta­re att få peng­ar till att för­länga den ytter­li­ga­re 6 måna­der med lite hög­re sat­ta mål. Och när du når målen en and­ra gång så bör det gå att för­länga en tred­je gång. Efter 18 måna­der bör det vara möj­ligt att visa på för­de­lar­na med con­tent mar­ke­ting och få lov att per­ma­nen­ta verk­sam­he­ten och ska­la upp den.
  • Skaffa dig en ”sugar dad­dy” – en seni­or per­son som har led­ning­ens öra och stöd­jer din sats­ning. Joe före­slår en seni­or säl­ja­re, all­ra helst sälj­che­fen, eftersom deras ord all­tid väger tungt. Säger hen att din Content Inc. sats­ning är vär­de­full för honom eller hen­ne så finns en helt annan accep­tans för att fort­sät­ta.
  • Skräm din vd eller chef med de nega­ti­va kon­se­kven­ser­na av att inte sat­sa på con­tent mar­ke­ting. Detta är Joes favo­rit-tak­tik, eftersom den ger bäst resul­tat enligt hans erfa­ren­het. Ta reda på vad för con­tent mar­ke­ting era kon­kur­ren­ter gör och pla­ne­rar att göra, hur det påver­kar er nu och i fram­ti­den, och använd det för att visa din vd eller chef vad som hän­der om de inte sat­sar på Content Inc.

Jag skul­le vil­ja läg­ga till ett fjär­de alter­na­tiv.

Gå under radarn

Den ame­ri­kans­ka kon­te­ra­mi­ra­len och super­pro­gram­me­ra­ren Grace Hopper har sagt:

Det är lät­ta­re att be om för­lå­tel­se än vad det är att få till­stånd.

Det hade hon helt rätt i.

Gå under radarn när du byg­ger ditt förs­ta Content Inc. Välj ett områ­de som du kan äga helt själv, eller som ägs helt av en varu­mär­kes­chef, pro­dukt­chef eller affärs­om­rå­des­chef som du lie­rar dig med. När du efter 15–18 måna­der kan visa resul­tat, så använ­der du det för att säl­ja in Content Inc. till res­ten av före­ta­get.

christina-skoglund

Det gjor­de Christina Skoglund – digi­tal­chef på Arla Foods. Hon och hen­nes med­ar­be­ta­re bygg­de en Content Inc. runt Arlakadabra. Det var ing­et som hen­nes dåva­ran­de che­fer ägna­de allt för myc­ket upp­märk­sam­het åt. Idag är det annorlun­da.

Inom Arla Foods visas Arlakadabra fram som ett lyc­kat exem­pel på con­tent mar­ke­ting. Det har inspi­re­rat till and­ra sats­ning­ar, till exem­pel Vardags Puls.

Hör Christian berät­ta om sina erfa­ren­he­ter i avsnitt 20 av Kntnt radio.

Sammanfattning

Content Inc. är en modell som beskri­ver hur du byg­ger en affärsmo­dell med con­tent mar­ke­ting. I den här arti­keln har du fått en över­gri­pan­de för­kla­ring av model­len. I september/​oktober kan du köpa och läsa Joe Pulizzis bok som för­kla­rar allt i detalj. Men i vän­tan på det kan du, för­u­tom att lyss­na på hans podd och spa­na in Content Inc. på web­ben, ock­så pre­nu­me­re­ra på Kntnts nyhets­brev. (Ser du hur jag för­sö­ker kon­ver­te­ra dig. :-)) Du kom­mer under de kom­man­de sex vec­kor­na få en arti­kel som för­kla­rar var och en av de 6 ste­gen lite mer på dju­pet.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
Donec justo dolor ipsum dolor. Aliquam mi, quis in luctus tempus

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest