7 steg till en content marketing-plan som funkar i praktiken

Marknadsföring b2b. Det var ämnet för det första av Kntnts frukostföreläsningar hösten 2014. Talare var Malin Sjöman. En halvan av Hägvall & Sjöman – en byrå som är specialister på b2b-marknadsföring. Och som till fullo förstår ur content marketing ska bedrivas business-to-business. Det var också ämnet för hennes föreläsning.

Missade du den? Eller vill du se om den? Då ska du läsa den här artikeln. Eller rättare sagt: se och höra hennes föredrag här.

Thomas Barregren
2 september 2014

Marknadsföring b2b. Det var ämnet för den förs­ta av Kntnts fru­kost­fö­re­läs­ning­ar hös­ten 2014. Talare var Malin Sjöman. Ena hal­van av Hägvall & Sjöman – en byrå som är spe­ci­a­lis­ter på b2b-mark­nads­fö­ring. Och som till ful­lo för­står hur con­tent mar­ke­ting ska bedri­vas busi­ness-to-busi­ness. Om det­ta hand­lar hen­nes före­läs­ning.

Missade du den? Eller vill du se om den? Då ska du läsa den här arti­keln. Eller rät­ta­re sagt: se och höra hen­nes före­drag här.

Malin Sjöman

Vad kan en civilin­gen­jör från Linköpings Tekniska Högskola, som har plug­gat konst vid University of Massachusetts, lära oss om con­tent mar­ke­ting? En hel del skul­le det visa sig.

Malin Sjöman har efter stu­di­er­na job­bat många år med Ericssons före­tagskun­der, bland annat som pro­dukt­led­nings­chef och affärs­ut­veck­la­re, och där­ef­ter på mobi­lo­pe­ra­tö­ren 3 som mark­nads­chef mot före­tags­seg­men­tet. Med såda­na erfa­ren­he­ter har man ett och annat att lära ut.

Och lära ut gjor­de Malin vid det 10:e till­fäl­let med Kntnt fru­kost – det förs­ta höst­ter­mi­nen 2014.

Content = paketerad kunskap

I sin före­läs­ning, som du kan se och höra nedan, beskri­ver hon begrip­ligt och hand­fast sju steg som du kan ta för att kom­ma igång med b2b con­tent mar­ke­ting. Jag tyc­ker det var en av de bätt­re före­läs­ning­ar­na vi har erbju­dit.

En av höjd­punk­ter­na i mitt tyc­ke var Malins enk­la men träff­säk­ra för­kla­ring vad con­tent mar­ke­ting går ut på:

Att hjäl­pa våra kun­der genom deras köp­pro­cess genom att löpan­de erbju­da pake­te­rad kun­skap – ”con­tent” – av vär­de för dem, med målet att vin­na deras intres­se och för­tro­en­de och i slutän­dan affä­ren.

Innehållet minut för minut

Nedan kan du se och höra hela före­läs­ning­en. Den är nära 48 minu­ter lång. Några håll­punk­ter:

 • 00:22: Introduktion
 • 02:05: Fem san­ning­ar om B2B
  • B2b-köp bör­jar med en pro­ble­min­sikt
  • Lösningen är kom­plex, dyr och kun­dan­pas­sat
  • Många som fat­tar beslut
  • Längre besluts­pro­cess
  • Beslut fat­tas med både för­nuft och käns­lor
 • 08:00: Något radi­kalt hän­der i hur före­tag gör affä­rer med and­ra före­tag
 • 11:40: Content mar­ke­ting busi­ness-to-busi­ness
 • 13:27: Många äro kal­la­de, men få utval­da
 • 17:08: 7 steg
  • Börja med att för­stå dina kun­ders situ­a­tion och utma­ning­ar
  • Hitta en lös­ning på en utma­ning och gör det till ditt tema
  • Anpassa temat uti­från var kun­der­na är på köpa­rens resa
  • Undersök var befint­ligt inne­håll pas­sar in på det anpas­sa­de temat och iden­ti­fi­e­ra luc­kor
  • Bestäm hur inne­håll ska pake­te­ras, leve­re­ras och åter­an­vän­das
  • Sprid ditt con­tent i oli­ka kana­ler
  • Mät effek­ten och utvär­de­ra
 • 44:09: Sammanfattning
 • 46:36: Avslutning

Se och hör

Du kan se och höra före­läs­ning­en nedan.

Filmen finns på Vimeo och YouTube. Om du före­drar att bara lyss­na så kan du göra det på SoundCloud. Och vill du se bil­der­na så finns de på SlideShare.

Vill du ha mer?

Efter före­läs­ning­en gjor­de Pia och jag en inter­vju med Malin. Vi för­dju­par oss i någ­ra av de saker hon tog upp i sin före­läs­ning, och kom ock­så in på lite annat. Du kan höra inter­vjun i näs­ta avsnitt av Kntnt Radio. Så mis­sa inte det!

Vill du vara säker på att inte mis­sa näs­ta avsnitt av Kntnt Radio, eller vår näs­ta arti­kel eller (gud för­bju­de!) näs­ta fru­kost­fö­re­läs­ning, så pre­nu­me­re­ra på vårt nyhets­brev. En gång i vec­kan får du ett mejl med allt vi har pub­li­ce­rat under vec­kan. Smidigt och enkelt.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
sed ultricies id Praesent elit. ut efficitur. ante. ut luctus Donec consequat.

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest