7 steg till en content marketing-plan som funkar i praktiken

Marknadsföring b2b. Det var ämnet för det första av Kntnts frukostföreläsningar hösten 2014. Talare var Malin Sjöman. En halvan av Hägvall & Sjöman – en byrå som är specialister på b2b-marknadsföring. Och som till fullo förstår ur content marketing ska bedrivas business-to-business. Det var också ämnet för hennes föreläsning.

Missade du den? Eller vill du se om den? Då ska du läsa den här artikeln. Eller rättare sagt: se och höra hennes föredrag här.

Thomas Barregren
2 september 2014

Marknadsföring b2b. Det var ämnet för den förs­ta av Kntnts fru­kost­fö­re­läs­ning­ar hös­ten 2014. Talare var Malin Sjöman. Ena hal­van av Hägvall & Sjöman – en byrå som är spe­ci­a­lis­ter på b2b-mark­nads­fö­ring. Och som till ful­lo för­står hur con­tent mar­ke­ting ska bedri­vas busi­ness-to-busi­ness. Om det­ta hand­lar hen­nes föreläsning.

Missade du den? Eller vill du se om den? Då ska du läsa den här arti­keln. Eller rät­ta­re sagt: se och höra hen­nes före­drag här.

Malin Sjöman

Vad kan en civilin­gen­jör från Linköpings Tekniska Högskola, som har plug­gat konst vid University of Massachusetts, lära oss om con­tent mar­ke­ting? En hel del skul­le det visa sig.

Malin Sjöman har efter stu­di­er­na job­bat många år med Ericssons före­tagskun­der, bland annat som pro­dukt­led­nings­chef och affärs­ut­veck­la­re, och där­ef­ter på mobi­lo­pe­ra­tö­ren 3 som mark­nads­chef mot före­tags­seg­men­tet. Med såda­na erfa­ren­he­ter har man ett och annat att lära ut.

Och lära ut gjor­de Malin vid det 10:e till­fäl­let med Kntnt fru­kost – det förs­ta höst­ter­mi­nen 2014.

Content = paketerad kunskap

I sin före­läs­ning, som du kan se och höra nedan, beskri­ver hon begrip­ligt och hand­fast sju steg som du kan ta för att kom­ma igång med b2b con­tent mar­ke­ting. Jag tyc­ker det var en av de bätt­re före­läs­ning­ar­na vi har erbjudit.

En av höjd­punk­ter­na i mitt tyc­ke var Malins enk­la men träff­säk­ra för­kla­ring vad con­tent mar­ke­ting går ut på:

Att hjäl­pa våra kun­der genom deras köp­pro­cess genom att löpan­de erbju­da pake­te­rad kun­skap – ”con­tent” – av vär­de för dem, med målet att vin­na deras intres­se och för­tro­en­de och i slutän­dan affären.

Innehållet minut för minut

Nedan kan du se och höra hela före­läs­ning­en. Den är nära 48 minu­ter lång. Några hållpunkter:

 • 00:22: Introduktion
 • 02:05: Fem san­ning­ar om B2B
  • B2b-köp bör­jar med en probleminsikt
  • Lösningen är kom­plex, dyr och kundanpassat
  • Många som fat­tar beslut
  • Längre besluts­pro­cess
  • Beslut fat­tas med både för­nuft och känslor
 • 08:00: Något radi­kalt hän­der i hur före­tag gör affä­rer med and­ra företag
 • 11:40: Content mar­ke­ting business-to-business
 • 13:27: Många äro kal­la­de, men få utvalda
 • 17:08: 7 steg 
  • Börja med att för­stå dina kun­ders situ­a­tion och utmaningar
  • Hitta en lös­ning på en utma­ning och gör det till ditt tema
  • Anpassa temat uti­från var kun­der­na är på köpa­rens resa
  • Undersök var befint­ligt inne­håll pas­sar in på det anpas­sa­de temat och iden­ti­fi­e­ra luckor
  • Bestäm hur inne­håll ska pake­te­ras, leve­re­ras och återanvändas
  • Sprid ditt con­tent i oli­ka kanaler
  • Mät effek­ten och utvärdera
 • 44:09: Sammanfattning
 • 46:36: Avslutning

Se och hör

Du kan se och höra före­läs­ning­en nedan.

Filmen finns på Vimeo och YouTube. Om du före­drar att bara lyss­na så kan du göra det på SoundCloud. Och vill du se bil­der­na så finns de på SlideShare.

Vill du ha mer?

Efter före­läs­ning­en gjor­de Pia och jag en inter­vju med Malin. Vi för­dju­par oss i någ­ra av de saker hon tog upp i sin före­läs­ning, och kom ock­så in på lite annat. Du kan höra inter­vjun i näs­ta avsnitt av Kntnt Radio. Så mis­sa inte det!

Vill du vara säker på att inte mis­sa näs­ta avsnitt av Kntnt Radio, eller vår näs­ta arti­kel eller (gud för­bju­de!) näs­ta fru­kost­fö­re­läs­ning, så pre­nu­me­re­ra på vårt nyhets­brev. En gång i vec­kan får du ett mejl med allt vi har pub­li­ce­rat under vec­kan. Smidigt och enkelt.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »