8 saker att tänka på under 2018

Vi pratar med "The Social Media Professor", Niklas Myhr, om åtta saker att ägna en extra tanke åt under 2018: differentiera innehåll, hållbarhetsarbetet i marknadsföringen, bakslag för sociala medier, använd artificiell intelligens, värna personlig integritet, gör social video, planera för digital transformation och hantera dina influencers. Lyssna på Kntnt Radio nu!

Pia Tegborg
18 januari 2018

Kntnt Radio är till­ba­ka efter alla skö­na hel­ger. Som tra­di­tio­nen bju­der så inle­der vi året med att blic­ka fram­åt. Vad bör du som arbe­tar med mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion ha lite extra koll på under 2018? Om det spa­nar Niklas Myhr – känd som ”The Social Media Professor” och för­fat­ta­re till boken The Social Customer Journey – till­sam­mans med oss –  Thomas Barregren, Robert Börjes och jag, Pia Tegborg – i avsnitt 162 av Kntnt Radio. Lyssna här!

8 spaningar

Vi har valt två ämnen var som vi tyc­ker är vär­da din upp­märk­sam­het. Det blir sam­man­lagt åtta spa­ning­ar, så där­för är dagens avsnitt lite läng­re än van­ligt: Strax över tim­men. Om det låter lite i mas­ti­gas­te laget så före­slår jag att du lyss­nar på hal­va nu och and­ra hal­van imor­gon. Eller så kan du ploc­ka rus­si­nen i kakan. Till din hjälp ska jag ge dig en kort sam­man­fatt­ning av de åtta spa­ning­ar­na.

Content marketing differentiation – viktigare än någonsin

Fenomenet con­tent shock är mer rele­vant än någon­sin. Särskilt tyd­ligt är det­ta i kon­kur­rens­ut­sat­ta bran­scher där en fun­ge­ran­de con­tent mar­ke­ting-pro­cess och ett vär­deska­pan­de inne­håll blir ett mås­te för att stå ut i bru­set. Samtidigt ökar den per­son­li­ga dimen­sio­nen i bety­del­se. Hur skall du som mark­nads­fö­ra­re tän­ka här?

Hållbarhet som en viktigt del av kommunikation och attraktion

Lagstadgad håll­bar­hets­rap­por­te­ring sät­ter på all­var begrep­pet håll­bar utveck­ling under lupp 2018. För många före­tag är det­ta en skyl­dig­het, för and­ra är det rentav affär­skri­tiskt.

Men det kan vara svårt att vara auten­tisk i kom­mu­ni­ka­tio­nen och leva upp till det man lovar. Speciellt då håll­bar­hets­be­grep­pet inne­fat­tar fle­ra dimen­sio­ner. Vi pra­tar om vad mark­nads­fol­ket behö­ver göra för att ska­pa så stor effekt som möj­ligt av sitt arbe­te.

Sociala medier i blåsväder

Sociala medi­er utnytt­jar mänsk­li­ga svag­he­ter och utgör en fara för sam­häl­let pro­kla­me­rar en tidi­ga­re Facebook-chef sam­ti­digt som en färsk stu­die tyder på att det finns en rörel­se bort från soci­a­la medi­er. Vad bety­der det­ta för oss mark­nads­fö­ra­re?

Vi dis­ku­te­rar ock­så fil­ter­bubb­lor. Är des­sa ska­pa­de av löms­ka algo­rit­mer och en fara för käll­kri­ti­ken eller är det något vi ska­par själ­va? Finns de ens?

Artificiell Intelligence (AI) börjar användas på allvar

AI ing­et nytt. Begreppet myn­ta­des 1956 och sedan länge använ­der vi var­dag­li­gen mas­sor av AI. Thomas för­ut­spår en explo­sion inom machi­ne lear­ning-tek­ni­ken de kom­man­de åren och redan nu finns mas­sor av saker vi mark­nads­fö­ra­re kan göra med tek­ni­ken.

Utan en ingen­jörsex­a­men i baga­get och med hjälp av enk­la API:er kan vi byg­ga såda­na lös­ning­ar som Facebook och Amazon gör idag. Spännande, eller hur?

Läs gär­na mer om det­ta områ­de i arti­keln What AI can and can’t do (yet) for your busi­ness

Personlig integritet blir en stor fråga

Snart vet våra system för mar­ke­ting auto­ma­tion, seg­men­te­ring etc mer om oss än vad vi själ­va vet! Det är en skräm­man­de tan­ke. Kommer ny lag­stift­ning, med GDPR i spet­sen, att råda bot på det­ta genom att inkrä­va ett god­kän­nan­de från den regi­stre­ra­de? Eller kom­mer lag­stift­ning­en sna­ra­re att häm­ma mark­nads­kom­mu­ni­ka­tions­ut­veck­ling­en mot det­ta spän­nan­de områ­de? Vad tror du?

Om du vill för­dju­pa dig i kom­man­de lag­stift­ning ska du lyss­na på vår inter­vju med advo­kat Alexander Jute samt läsa hans arti­kel Hårdare krav för per­son­upp­gif­ter i mark­nads­fö­ring.

Video som kommunikationskanal

Gäspa inte. Det har länge pra­tats video – det är sant. Men 2018 är san­no­likt året då video tar fart på all­var. Men då pra­tar vi inte dyra film­pro­duk­tio­ner och inte inte hel­ler lo-fi video. Utan något mitte­mel­lan. Paralleller görs ock­så till vlog­ga­re där tip­set är att se och lära av till exem­pel favo­ri­ter­na Casey Neistat och Peter McKinnon.

Vad är det som gör des­sa fil­ma­re så fram­gångs­ri­ka och hur kan du som mark­nads­fö­ra­re appli­ce­ra till­vä­ga­gångs­sät­tet i din var­dag? Lyssna gär­na ock­så på vår inter­vju om soci­al video med Jerry Silfwer för fler svar.

Digital transformation kräver kommunikation

Nu har vi hört begrep­pet ”digi­tal trans­for­ma­tion” till leda. Ändå påstår vi att den digi­ta­la trans­for­ma­tio­nen fort­fa­ran­de är i sin lin­da. Ofta rik­tas strål­kas­tar­lju­set mot tek­ni­ken som för­enklar arbe­tet, medan män­ni­skan och den sam­ver­kan inom orga­ni­sa­tio­nen som är nöd­vän­dig kom­mer i skymun­dan.

Vi pra­tar om var på resan vi befin­ner oss och vik­ten av en tyd­lig kom­mu­ni­ka­tion längst med vägen. För ytter­li­ga­re för­kov­ran kan du även lyss­na på vår inter­vju med Marie Andervin om Marknadsföringens roll vid digi­tal trans­for­ma­tion.

Influencer Relationship Management

Blir 2018 året då mark­nads­fö­ra­re bör­jar ta sina influ­encer rela­tio­ner på stör­re all­var? Med det­ta menat att slu­ta han­te­ra des­sa kon­tak­ter som trans­ak­tio­ner och istäl­let bör­ja vår­da dem så att de ser ett mer­vär­de i att hjäl­pa ditt varu­mär­ke.

Vi pra­tar om ris­ker med influ­ence mar­ke­ting, om system och pro­ces­ser för att han­te­ra en ökad mängd influ­encers och om defi­ni­tio­nen av influ­encer mar­ke­ting.

Vill du sedan lära mer om influ­ence mar­ke­ting rekom­men­de­rar jag dig att lyss­na på avsnit­tet Influencer mar­ke­ting för B2B före­tag med con­tent-spa­nar­na.

Till sist

Marknadskommunikation för­änd­ras i rasan­de takt. Det kom­mer garan­te­rat att hän­da mas­sor av spän­nan­de saker under 2018. Vi kom­mer ta upp det allt eftersom i Kntnt Radio. Så mis­sa inte näs­ta avsnitt. Om du inte redan pre­nu­me­re­rar på pod­den så är det hög tid att göra det nu: Apple Podcast | Andriod | Acast | Stitcher | RSS.

Musik

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Trying To Catch A Ghost © The Hedgerow Folk (CC BY-SA 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
tristique eleifend libero pulvinar Aenean ipsum luctus dolor

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest