8 saker att tänka på under 2018

Vi pratar med "The Social Media Professor", Niklas Myhr, om åtta saker att ägna en extra tanke åt under 2018: differentiera innehåll, hållbarhetsarbetet i marknadsföringen, bakslag för sociala medier, använd artificiell intelligens, värna personlig integritet, gör social video, planera för digital transformation och hantera dina influencers. Lyssna på Kntnt Radio nu!

Pia Tegborg
18 januari 2018

Kntnt Radio är till­ba­ka efter alla skö­na hel­ger. Som tra­di­tio­nen bju­der så inle­der vi året med att blic­ka fram­åt. Vad bör du som arbe­tar med mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion ha lite extra koll på under 2018? Om det spa­nar Niklas Myhr – känd som ”The Social Media Professor” och för­fat­ta­re till boken The Social Customer Journey – till­sam­mans med oss –  Thomas Barregren, Robert Börjes och jag, Pia Tegborg – i avsnitt 162 av Kntnt Radio. Lyssna här!

[kntnt_​radio 162]

8 spaningar

Vi har valt två ämnen var som vi tyc­ker är vär­da din upp­märk­sam­het. Det blir sam­man­lagt åtta spa­ning­ar, så där­för är dagens avsnitt lite läng­re än van­ligt: Strax över tim­men. Om det låter lite i mas­ti­gas­te laget så före­slår jag att du lyss­nar på hal­va nu och and­ra hal­van imor­gon. Eller så kan du ploc­ka rus­si­nen i kakan. Till din hjälp ska jag ge dig en kort sam­man­fatt­ning av de åtta spaningarna.

Content marketing differentiation – viktigare än någonsin

Fenomenet con­tent shock är mer rele­vant än någon­sin. Särskilt tyd­ligt är det­ta i kon­kur­rens­ut­sat­ta bran­scher där en fun­ge­ran­de con­tent mar­ke­ting-pro­cess och ett vär­deska­pan­de inne­håll blir ett mås­te för att stå ut i bru­set. Samtidigt ökar den per­son­li­ga dimen­sio­nen i bety­del­se. Hur skall du som mark­nads­fö­ra­re tän­ka här?

Hållbarhet som en viktigt del av kommunikation och attraktion

Lagstadgad håll­bar­hets­rap­por­te­ring sät­ter på all­var begrep­pet håll­bar utveck­ling under lupp 2018. För många före­tag är det­ta en skyl­dig­het, för and­ra är det rentav affärskritiskt.

Men det kan vara svårt att vara auten­tisk i kom­mu­ni­ka­tio­nen och leva upp till det man lovar. Speciellt då håll­bar­hets­be­grep­pet inne­fat­tar fle­ra dimen­sio­ner. Vi pra­tar om vad mark­nads­fol­ket behö­ver göra för att ska­pa så stor effekt som möj­ligt av sitt arbete.

Sociala medier i blåsväder

Sociala medi­er utnytt­jar mänsk­li­ga svag­he­ter och utgör en fara för sam­häl­let pro­kla­me­rar en tidi­ga­re Facebook-chef sam­ti­digt som en färsk stu­die tyder på att det finns en rörel­se bort från soci­a­la medi­er. Vad bety­der det­ta för oss marknadsförare?

Vi dis­ku­te­rar ock­så fil­ter­bubb­lor. Är des­sa ska­pa­de av löms­ka algo­rit­mer och en fara för käll­kri­ti­ken eller är det något vi ska­par själ­va? Finns de ens?

Artificiell Intelligence (AI) börjar användas på allvar

AI ing­et nytt. Begreppet myn­ta­des 1956 och sedan länge använ­der vi var­dag­li­gen mas­sor av AI. Thomas för­ut­spår en explo­sion inom machi­ne lear­ning-tek­ni­ken de kom­man­de åren och redan nu finns mas­sor av saker vi mark­nads­fö­ra­re kan göra med tekniken.

Utan en ingen­jörsex­a­men i baga­get och med hjälp av enk­la API:er kan vi byg­ga såda­na lös­ning­ar som Facebook och Amazon gör idag. Spännande, eller hur?

Läs gär­na mer om det­ta områ­de i arti­keln What AI can and can’t do (yet) for your business

Personlig integritet blir en stor fråga

Snart vet våra system för mar­ke­ting auto­ma­tion, seg­men­te­ring etc mer om oss än vad vi själ­va vet! Det är en skräm­man­de tan­ke. Kommer ny lag­stift­ning, med GDPR i spet­sen, att råda bot på det­ta genom att inkrä­va ett god­kän­nan­de från den regi­stre­ra­de? Eller kom­mer lag­stift­ning­en sna­ra­re att häm­ma mark­nads­kom­mu­ni­ka­tions­ut­veck­ling­en mot det­ta spän­nan­de områ­de? Vad tror du?

Om du vill för­dju­pa dig i kom­man­de lag­stift­ning ska du lyss­na på vår inter­vju med advo­kat Alexander Jute samt läsa hans arti­kel Hårdare krav för per­son­upp­gif­ter i marknadsföring.

Video som kommunikationskanal

Gäspa inte. Det har länge pra­tats video – det är sant. Men 2018 är san­no­likt året då video tar fart på all­var. Men då pra­tar vi inte dyra film­pro­duk­tio­ner och inte inte hel­ler lo-fi video. Utan något mitte­mel­lan. Paralleller görs ock­så till vlog­ga­re där tip­set är att se och lära av till exem­pel favo­ri­ter­na Casey Neistat och Peter McKinnon.

Vad är det som gör des­sa fil­ma­re så fram­gångs­ri­ka och hur kan du som mark­nads­fö­ra­re appli­ce­ra till­vä­ga­gångs­sät­tet i din var­dag? Lyssna gär­na ock­så på vår inter­vju om soci­al video med Jerry Silfwer för fler svar.

Digital transformation kräver kommunikation

Nu har vi hört begrep­pet ”digi­tal trans­for­ma­tion” till leda. Ändå påstår vi att den digi­ta­la trans­for­ma­tio­nen fort­fa­ran­de är i sin lin­da. Ofta rik­tas strål­kas­tar­lju­set mot tek­ni­ken som för­enklar arbe­tet, medan män­ni­skan och den sam­ver­kan inom orga­ni­sa­tio­nen som är nöd­vän­dig kom­mer i skymundan.

Vi pra­tar om var på resan vi befin­ner oss och vik­ten av en tyd­lig kom­mu­ni­ka­tion längst med vägen. För ytter­li­ga­re för­kov­ran kan du även lyss­na på vår inter­vju med Marie Andervin om Marknadsföringens roll vid digi­tal transformation.

Influencer Relationship Management

Blir 2018 året då mark­nads­fö­ra­re bör­jar ta sina influ­encer rela­tio­ner på stör­re all­var? Med det­ta menat att slu­ta han­te­ra des­sa kon­tak­ter som trans­ak­tio­ner och istäl­let bör­ja vår­da dem så att de ser ett mer­vär­de i att hjäl­pa ditt varumärke.

Vi pra­tar om ris­ker med influ­ence mar­ke­ting, om system och pro­ces­ser för att han­te­ra en ökad mängd influ­encers och om defi­ni­tio­nen av influ­encer marketing.

Vill du sedan lära mer om influ­ence mar­ke­ting rekom­men­de­rar jag dig att lyss­na på avsnit­tet Influencer mar­ke­ting för B2B före­tag med content-spanarna.

Till sist

Marknadskommunikation för­änd­ras i rasan­de takt. Det kom­mer garan­te­rat att hän­da mas­sor av spän­nan­de saker under 2018. Vi kom­mer ta upp det allt eftersom i Kntnt Radio. Så mis­sa inte näs­ta avsnitt. Om du inte redan pre­nu­me­re­rar på pod­den så är det hög tid att göra det nu: Apple Podcast | Andriod | Acast | Stitcher | RSS.

Musik

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Trying To Catch A Ghost © The Hedgerow Folk (CC BY-SA 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »