9 steg: Så här gör du en företagspodd

Podcasten växer så det knakar och kanalen är nu större än både twitter och LinkedIn. Men vad behöver du som vill börja podda tänka på? Vi bad Åsa Melin Mandre, kommunikationskonsult på Greenhill Relations och en rutinerad podcast-programledare, att ge sina bästa tips på hur du kommer igång med din företagspodd!

Är du sugen på att dra igång en före­tags­podd men vet inte vil­ken ände du ska bör­ja i? Lugn. Här kom­mer det ulti­ma­ta nio-stegs-pro­gram­met som hjäl­per dig att ska­pa en proff­sig och lyss­nings­värd podd.

1. Definiera syftet med podden

Ja, jag vet, det är kanske inte det roli­gas­te att bör­ja med. Men i och med att vi pra­tar om före­tags­pod­dar så bör ju din podd fyl­la ett kom­mu­ni­ka­tivt syf­te som stöt­tar er verk­sam­het. Så, skriv ner var­för ni ska göra pod­den, vil­ket bud­skap vill ni nå ut med, vil­ka som ska lyss­na och vad är det som gör att de kom­mer vil­ja lyss­na. Fundera även på mät­ba­ra mål.

2. Välj ett redaktionellt format

Nu blir det mer kre­a­tivt. Det finns mas­sor av oli­ka for­mat och du mås­te väl­ja ett. Ska det vara en inter­vju­podd med gäs­ter eller ett sam­tal mel­lan två per­so­ner? Lyssnarfrågor? Olika repor­tage? Ska ni ha en pro­gram­le­da­re och ska det i så fall vara någon från er orga­ni­sa­tion? Ska ni spe­la in i stu­dio, på kon­to­ret eller kanske på en park­bänk?

Du kan vara väl­digt kre­a­tiv när det kom­mer till for­mat, var inte rädd för att ta ut sväng­ar­na. Men en sak är vik­tig. Se till att hål­la fast vid for­ma­tet du väl­jer. Då vet lyss­nar­na vad de kan för­vän­ta sig, sam­ti­digt som alla i stu­di­on har koll på sin roll.

3. Namn, musik och profilbild

Du mås­te ge din podd ett bra namn och ta fram en pro­fil­bild. Det är även dags att ta fram en vin­jett­mu­sik som ska­par rätt käns­la för lyss­na­ren. En ljud­log­ga för pod­den helt enkelt. Det finns en mas­sa bra saj­ter på nätet med både gra­tis­mu­sik eller där du kan köpa loss musik för en bil­lig peng. Eller du kanske kän­ner någon som spe­lar ett instru­ment som kan spe­la in något?

4. Spika produktionsplan

Gör en lång­tids­pla­ne­ring och rubrik­sätt var­je avsnitt. Många lyss­nar på fle­ra avsnitt på raken, så tänk ige­nom ett bra flö­de. Om du ska spe­la in i stu­dio med gäs­ter är det hög tid att boka in det.

5. Ta fram körschema

Inför var­je avsnitt för­be­re­der du inne­hål­let med rese­arch. Ett körsche­ma med punk­ter och frå­gor är bra att ha som stöd vid inspel­ning­en. Om du ska ha gäs­ter så är för­in­ter­vju­er att rekom­men­de­ra. Gästerna blir lug­na om de i sto­ra drag vet vad sam­ta­let ska hand­la om och du kan ploc­ka upp intres­san­ta frå­gor att lyf­ta i sam­ta­let.

6. Spela in!

Egentligen inte så myc­ket att säga om du gjort alla för­be­re­del­ser ovan. Det är bra att pra­ta. Se till att ha kon­troll på tek­ni­ken så att de som är med i pod­den inte behö­ver oroa sig för tek­nik­strul.

7. Redigera

Klipp ihop den inspe­la­de ljud­fi­len och lägg in vin­jett­mu­si­ken. Räkna med att läg­ga dub­belt så lång tid på redi­ge­ring­en som på inspel­ning­en.

8. Publicera

Du pub­li­ce­rar din podd på en hos­ting­tjänst. Jag använ­der all­tid Libsyn, men det finns fler. Din podd behö­ver både tag­gas och kate­go­ri­se­ras kor­rekt. När du pub­li­ce­rat ditt förs­ta avsnitt så ska­pas en RSS-feed för pod­den. Den anmä­ler du sedan till oli­ka podd­bib­li­o­tek, där Itunes är det störs­ta i Sverige.

9. Sprid

En podd blir inte viral av sig själv. Här finns det inga grän­ser för vad du kan hit­ta på. Klassiska grepp är att skic­ka ut det i sitt nyhets­brev, pub­li­ce­ra bil­der från inspel­ning­en i soci­a­la medi­er samt be gäs­ter­na som var med att spri­da pod­den vida­re. Men du vet säkert bäst själv hur du når ut till just din mål­grupp!

Klart! Och det är en rela­tivt snabb pro­cess från förs­ta till sista ste­get. Jag skul­le säga att i kalen­der­tid så kan du göra allt det­ta och släp­pa ditt förs­ta pod­dav­snitt inom två vec­kor.

Så var­för inte bör­ja idag?

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
luctus ut dapibus ut suscipit venenatis

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest