Skip to content

9 steg: Så här gör du en företagspodd

Podcasten växer så det knakar och kanalen är nu större än både twitter och LinkedIn. Men vad behöver du som vill börja podda tänka på? Vi bad Åsa Melin Mandre, kommunikationskonsult på Greenhill Relations och en rutinerad podcast-programledare, att ge sina bästa tips på hur du kommer igång med din företagspodd!

Är du sugen på att dra igång en före­tags­podd men vet inte vil­ken ände du ska bör­ja i? Lugn. Här kom­mer det ulti­ma­ta nio-stegs-pro­gram­met som hjäl­per dig att ska­pa en proff­sig och lyss­nings­värd podd.

1. Definiera syftet med podden

Ja, jag vet, det är kanske inte det roli­gas­te att bör­ja med. Men i och med att vi pra­tar om före­tags­pod­dar så bör ju din podd fyl­la ett kom­mu­ni­ka­tivt syf­te som stöt­tar er verk­sam­het. Så, skriv ner var­för ni ska göra pod­den, vil­ket bud­skap vill ni nå ut med, vil­ka som ska lyss­na och vad är det som gör att de kom­mer vil­ja lyss­na. Fundera även på mät­ba­ra mål.

2. Välj ett redaktionellt format

Nu blir det mer kre­a­tivt. Det finns mas­sor av oli­ka for­mat och du mås­te väl­ja ett. Ska det vara en inter­vju­podd med gäs­ter eller ett sam­tal mel­lan två per­so­ner? Lyssnarfrågor? Olika repor­tage? Ska ni ha en pro­gram­le­da­re och ska det i så fall vara någon från er orga­ni­sa­tion? Ska ni spe­la in i stu­dio, på kon­to­ret eller kanske på en park­bänk?

Du kan vara väl­digt kre­a­tiv när det kom­mer till for­mat, var inte rädd för att ta ut sväng­ar­na. Men en sak är vik­tig. Se till att hål­la fast vid for­ma­tet du väl­jer. Då vet lyss­nar­na vad de kan för­vän­ta sig, sam­ti­digt som alla i stu­di­on har koll på sin roll.

3. Namn, musik och profilbild

Du mås­te ge din podd ett bra namn och ta fram en pro­fil­bild. Det är även dags att ta fram en vin­jett­mu­sik som ska­par rätt käns­la för lyss­na­ren. En ljud­log­ga för pod­den helt enkelt. Det finns en mas­sa bra saj­ter på nätet med både gra­tis­mu­sik eller där du kan köpa loss musik för en bil­lig peng. Eller du kanske kän­ner någon som spe­lar ett instru­ment som kan spe­la in något?

4. Spika produktionsplan

Gör en lång­tids­pla­ne­ring och rubrik­sätt var­je avsnitt. Många lyss­nar på fle­ra avsnitt på raken, så tänk ige­nom ett bra flö­de. Om du ska spe­la in i stu­dio med gäs­ter är det hög tid att boka in det.

5. Ta fram körschema

Inför var­je avsnitt för­be­re­der du inne­hål­let med rese­arch. Ett körsche­ma med punk­ter och frå­gor är bra att ha som stöd vid inspel­ning­en. Om du ska ha gäs­ter så är för­in­ter­vju­er att rekom­men­de­ra. Gästerna blir lug­na om de i sto­ra drag vet vad sam­ta­let ska hand­la om och du kan ploc­ka upp intres­san­ta frå­gor att lyf­ta i sam­ta­let.

6. Spela in!

Egentligen inte så myc­ket att säga om du gjort alla för­be­re­del­ser ovan. Det är bra att pra­ta. Se till att ha kon­troll på tek­ni­ken så att de som är med i pod­den inte behö­ver oroa sig för tek­nik­strul.

7. Redigera

Klipp ihop den inspe­la­de ljud­fi­len och lägg in vin­jett­mu­si­ken. Räkna med att läg­ga dub­belt så lång tid på redi­ge­ring­en som på inspel­ning­en.

8. Publicera

Du pub­li­ce­rar din podd på en hos­ting­tjänst. Jag använ­der all­tid Libsyn, men det finns fler. Din podd behö­ver både tag­gas och kate­go­ri­se­ras kor­rekt. När du pub­li­ce­rat ditt förs­ta avsnitt så ska­pas en RSS-feed för pod­den. Den anmä­ler du sedan till oli­ka podd­bib­li­o­tek, där Itunes är det störs­ta i Sverige.

9. Sprid

En podd blir inte viral av sig själv. Här finns det inga grän­ser för vad du kan hit­ta på. Klassiska grepp är att skic­ka ut det i sitt nyhets­brev, pub­li­ce­ra bil­der från inspel­ning­en i soci­a­la medi­er samt be gäs­ter­na som var med att spri­da pod­den vida­re. Men du vet säkert bäst själv hur du når ut till just din mål­grupp!

Klart! Och det är en rela­tivt snabb pro­cess från förs­ta till sista ste­get. Jag skul­le säga att i kalen­der­tid så kan du göra allt det­ta och släp­pa ditt förs­ta pod­dav­snitt inom två vec­kor.

Så var­för inte bör­ja idag?

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av dina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019.

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hän­de?

Läs artikel »

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »
adipiscing venenatis Lorem elit. leo libero quis, tristique lectus

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest