9 steg: Så här gör du en företagspodd

Podcasten växer så det knakar och kanalen är nu större än både twitter och LinkedIn. Men vad behöver du som vill börja podda tänka på? Vi bad Åsa Melin Mandre, kommunikationskonsult på Greenhill Relations och en rutinerad podcast-programledare, att ge sina bästa tips på hur du kommer igång med din företagspodd!

Åsa Melin Mandre
4 maj 2017

Är du sugen på att dra igång en före­tags­podd men vet inte vil­ken ände du ska bör­ja i? Lugn. Här kom­mer det ulti­ma­ta nio-stegs-pro­gram­met som hjäl­per dig att ska­pa en proff­sig och lyss­nings­värd podd.

1. Definiera syftet med podden

Ja, jag vet, det är kanske inte det roli­gas­te att bör­ja med. Men i och med att vi pra­tar om före­tags­pod­dar så bör ju din podd fyl­la ett kom­mu­ni­ka­tivt syf­te som stöt­tar er verk­sam­het. Så, skriv ner var­för ni ska göra pod­den, vil­ket bud­skap vill ni nå ut med, vil­ka som ska lyss­na och vad är det som gör att de kom­mer vil­ja lyss­na. Fundera även på mät­ba­ra mål.

2. Välj ett redaktionellt format

Nu blir det mer kre­a­tivt. Det finns mas­sor av oli­ka for­mat och du mås­te väl­ja ett. Ska det vara en inter­vju­podd med gäs­ter eller ett sam­tal mel­lan två per­so­ner? Lyssnarfrågor? Olika repor­tage? Ska ni ha en pro­gram­le­da­re och ska det i så fall vara någon från er orga­ni­sa­tion? Ska ni spe­la in i stu­dio, på kon­to­ret eller kanske på en parkbänk?

Du kan vara väl­digt kre­a­tiv när det kom­mer till for­mat, var inte rädd för att ta ut sväng­ar­na. Men en sak är vik­tig. Se till att hål­la fast vid for­ma­tet du väl­jer. Då vet lyss­nar­na vad de kan för­vän­ta sig, sam­ti­digt som alla i stu­di­on har koll på sin roll.

3. Namn, musik och profilbild

Du mås­te ge din podd ett bra namn och ta fram en pro­fil­bild. Det är även dags att ta fram en vin­jett­mu­sik som ska­par rätt käns­la för lyss­na­ren. En ljud­log­ga för pod­den helt enkelt. Det finns en mas­sa bra saj­ter på nätet med både gra­tis­mu­sik eller där du kan köpa loss musik för en bil­lig peng. Eller du kanske kän­ner någon som spe­lar ett instru­ment som kan spe­la in något?

4. Spika produktionsplan

Gör en lång­tids­pla­ne­ring och rubrik­sätt var­je avsnitt. Många lyss­nar på fle­ra avsnitt på raken, så tänk ige­nom ett bra flö­de. Om du ska spe­la in i stu­dio med gäs­ter är det hög tid att boka in det.

5. Ta fram körschema

Inför var­je avsnitt för­be­re­der du inne­hål­let med rese­arch. Ett körsche­ma med punk­ter och frå­gor är bra att ha som stöd vid inspel­ning­en. Om du ska ha gäs­ter så är för­in­ter­vju­er att rekom­men­de­ra. Gästerna blir lug­na om de i sto­ra drag vet vad sam­ta­let ska hand­la om och du kan ploc­ka upp intres­san­ta frå­gor att lyf­ta i samtalet.

6. Spela in!

Egentligen inte så myc­ket att säga om du gjort alla för­be­re­del­ser ovan. Det är bra att pra­ta. Se till att ha kon­troll på tek­ni­ken så att de som är med i pod­den inte behö­ver oroa sig för teknikstrul.

7. Redigera

Klipp ihop den inspe­la­de ljud­fi­len och lägg in vin­jett­mu­si­ken. Räkna med att läg­ga dub­belt så lång tid på redi­ge­ring­en som på inspelningen.

8. Publicera

Du pub­li­ce­rar din podd på en hos­ting­tjänst. Jag använ­der all­tid Libsyn, men det finns fler. Din podd behö­ver både tag­gas och kate­go­ri­se­ras kor­rekt. När du pub­li­ce­rat ditt förs­ta avsnitt så ska­pas en RSS-feed för pod­den. Den anmä­ler du sedan till oli­ka podd­bib­li­o­tek, där Itunes är det störs­ta i Sverige.

9. Sprid

En podd blir inte viral av sig själv. Här finns det inga grän­ser för vad du kan hit­ta på. Klassiska grepp är att skic­ka ut det i sitt nyhets­brev, pub­li­ce­ra bil­der från inspel­ning­en i soci­a­la medi­er samt be gäs­ter­na som var med att spri­da pod­den vida­re. Men du vet säkert bäst själv hur du når ut till just din målgrupp!

Klart! Och det är en rela­tivt snabb pro­cess från förs­ta till sista ste­get. Jag skul­le säga att i kalen­der­tid så kan du göra allt det­ta och släp­pa ditt förs­ta pod­dav­snitt inom två veckor.

Så var­för inte bör­ja idag?

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »