Skip to content

Sökresultat: johanna stenmark

Samtal med Johanna Stenmark

Som åter­kom­man­de krö­ni­kör i Kntnts blogg till­för Johanna Stenmark en ung röst med per­spek­ti­vet som nyutex­a­mi­ne­rad inom media och kom­mu­ni­ka­tion. Johanna som föd­des 1990 och väx­te upp i byn Röbäck i när­he­ten av…

Läs artikeln »

Vem ser skogen för alla (nät)troll?

Nu är blog­gens unga röst Johanna Stenmark till­ba­ka med en krö­ni­ka om att se möj­lig­he­ter­na med att kun­na föra dia­lo­gen fram­åt i kom­men­tarsfäl­ten. Få saker har trig­gat så myc­ket dis­kus­sio­ner,…

Läs artikeln »

Ärlig kommunikation varar längst

”Folk tror att pr hand­lar om att bluf­fa.” är rubri­ken på Berghs stu­den­ten Sofia Österlöfs debattar­ti­kel i Resumé. Krönikör Johanna Stenmark hål­ler med hen­ne. Som kom­mu­ni­ka­tions­stu­dent möt­te Johanna ofta sam­ma…

Läs artikeln »

Personalisera ditt innehåll

…används tek­ni­ken sedan men nu bör­jar vi även se and­ra tillämp­nings­om­rå­den sam­ti­digt som den auto­ma­ti­se­ra­de kom­mu­ni­ka­tio­nen genom AI-tek­nik och chat-botar ger drag­hjälp. Läs Johanna Stenmarks intres­san­ta arti­kel om det­ta ämne.…

Läs artikeln »

Kommunikatörens (o)vanor på nätet

Kntnt väl­kom­nar Johanna Stenmark som ny krö­ni­kör. Johanna är nyutex­a­mi­ne­rad kom­mu­ni­ka­tör. Hon skri­ver om kom­mu­ni­ka­tions­var­da­gen ur sitt per­spek­tiv. I den förs­ta krö­ni­kan rik­tar hon fokus på kom­mu­ni­ka­tö­rens vanor och bete­en­den…

Läs artikeln »

Kan man lyckas med content marketing utan att gå 100% in för det?

…Umeå. För i fre­dags dök en live­sänd­ning från Punkt PR upp på Facebook. Det var deras digi­ta­la stra­teg Jakob Mjöbring som inter­vju­a­de byråns senas­te stjärn­re­kry­te­ring Johanna Stenmark. Vår Johanna, vill jag…

Läs artikeln »

Semester eller radioskugga?

Kntnts åter­kom­man­de gäst­krö­ni­kör Johanna Stenmark är till­ba­ka med en betrak­tel­se om hur vi han­te­rar den digi­ta­la när­va­ron under semester­ti­den: Det råder semester­ti­der. Sol, bad, grill. Lugn och ro – men…

Läs artikeln »

Sociala medier och rekrytering – twittra dig till ditt nya jobb

Rekrytering via nätet har fun­nits i fle­ra år. Bemaningsföretag, plat­san­non­ser, sök­tjäns­ter. Det finns i alla for­mer. Nu spa­nar vår unga krö­ni­kör, Johanna Stenmark, en ny trend bland arbets­sö­kan­de och arbets­gi­va­re.…

Läs artikeln »

GDPR kan stärka både relationer och varumärken

…Hårdare regle­ring krä­ver för­änd­ra­de arbets­sätt vid han­te­ring av data och per­son­upp­gif­ter. Men för ett varu­mär­ke finns ock­så myc­ket att vin­na. Läs dagens arti­kel av Johanna Stenmark, PR-kon­sult på Punkt PR.…

Läs artikeln »

Sluta slösa – återanvänd ditt innehåll!

…läg­ga tid på nytt – så fri­gör du tid för häng­mat­tan i som­mar. Vår krö­ni­kör Johanna Stenmarks berät­ta hur du ska tän­ka. Läs hen­nes arti­kel för en frid­full som­mar­le­dig­het nu!…

Läs artikeln »

Verklighet och fiktion flyter samman – var står ditt varumärke?

…av sam­tal från smar­ta maski­ner? Och vad kan du göra åt det? Det är grun­den för Johanna Stenmarks filo­so­fis­ka reso­ne­mang i dagens arti­kel. Ta del av hen­nes spän­nan­de läs­ning nu!…

Läs artikeln »

Tre inspirationsknep för innehåll

…där tex­ten – allt­me­dan dead­li­ne när­mar sig med stor­man­de steg. Känner du igen dig? Läs Johanna Stenmarks krö­ni­ka om knep att ta till för att sät­ta fart på din inspi­ra­tion!…

Läs artikeln »
venenatis, felis eget diam ut mattis mi, dolor

Pin It on Pinterest