ABM räddar miljön. Okända sanningar. Hårdare krav. Kraften i epost.

Thomas Barregren
10 februari 2017

Kära vän­ner,

Här kom­mer årets sjät­te nyhets­brev – pac­kat med en mas­sa spän­nan­de artik­lar. Trots det kom­mer fler än van­ligt att avslu­ta sin pre­nu­me­ra­tion den­na vecka.

En van­lig fre­dag bru­kar 2–3 väl­ja att avslu­ta sin pre­nu­me­ra­tion när vårt nyhets­brev dim­per ned i inkor­gen. Det är en pro­mil­le av alla pre­nu­me­ran­ter – en rik­tigt låg siff­ra. Men idag räk­nar jag med det dubbla.

Varför?

Varje vec­ka släp­per vi ett nytt avsnitt av vår podcast Kntnt Radio, och en gång i måna­den släp­per vi en vide­o­film från vår före­drags­se­rie Kntnt Frukost. Till var och en skri­ver vi ett kort arti­kel som berät­tar om inne­hål­let. Det är när de två sam­man­fal­ler som dub­belt så många väl­jer att avslu­ta sin prenumeration.

Vad beror det på?

Antagligen före­drar de det skriv­na ordet fram­för det tala­de. Det skri­va ordet går ju snabbt att skan­na ige­nom, och krä­ver inte att man lad­dar ned en podcast-app eller sit­ter klist­rad fram­för skärmen.

Men är det hela sanningen?

Jag vet inte. Så där­för ber jag dig – vare sig du gil­lar nyhets­bre­vet och tän­ker fort­sät­ta att pre­nu­me­re­ra på det eller ogil­lar det och tän­ker avslu­ta pre­nu­me­ra­tio­nen – att skri­va och berät­ta vad du tror. Skicka mej­let till thomas@​kntnt.​com.

Den här vec­kan räk­nar jag med att extra många avslu­tar sina pre­nu­me­ra­tio­ner (tyvärr), eftersom vi för­u­tom ännu ett avsnitt av Kntnt Radio inte bara har en utan två vide­o­fil­mer. Jag hop­pas min pro­gnos kom­mer på skam. 🙂

Underskatta inte kraften i epost

Om just epost och nyhets­brev pra­tar Pontus Staunstrup och jag i avsnitt 85 av Kntnt Radio.

Epost är på väg att omvär­de­ras: Från något för­le­gat och spam­migt till det nya svar­ta och myc­ket effek­tivt. Enligt vis­sa är epost den snab­bast väx­an­de kana­len för mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion. Till skill­nad mot många and­ra kana­ler fun­ge­rar den i alla åld­rar. Och fram­för allt är det en av få kana­ler som ger dig vär­de­full data (istäl­let för Google, Facebook eller någon annan jätte).

Om du ännu inte har gjort det så är det hög tid att upp­vär­de­ra epost­mark­nads­fö­ring i all­män­het och nyhets­brev i syn­ner­het, menar Pontus och jag. Lyssna nu (eller läs Pias sammanfattning)!

Hårdare krav för personuppgifter i marknadsföring

EU drar åt tum­skru­var­na. Består du provet?

Om lite drygt ett år (25 maj 2018 för att vara exakt) så trä­der den nya data­skydds­för­ord­ning­en i kraft. Det inne­bär nya och tuf­fa krav på hur vi han­te­rar per­son­upp­gif­ter som bland annat sam­las in av våra system för nyhets­brev, mar­ke­ting auto­ma­tion och han­te­ring av webbplatser.

Du är ansva­rig! Men har du koll på hur den nya för­ord­ning­en påver­kar din marknadsföring?

För att hjäl­pa dig igång (och oss själ­va ock­så, för den delen) så frå­ga­de vi advo­kat Alexander Jute om råd. Han skrev en läsvärd arti­kel som vi pub­li­ce­ra­de i veckan.

Läs den! Och pas­sa ock­så på att anmä­la dig till Kntnt Frukost den 23 feb­ru­a­ri. Då kom­mer Alexander till Göteborg och berät­tar mer.

Account Based Marketing (med Christopher Engman)

Apropå Kntnt Frukost. Ända sedan star­ten 2013 har vi ald­rig ställt in en fru­kost. Inte för­rän snön för­la­ma­de Stockholm i novem­ber. Då till­bring­a­de Christopher Engman åtta tim­mer på motor­vä­gen mel­lan Arlanda och Centralstation i Stockholm. Biltrafiken stod helt still. Men tågen gick. Och till slut hade sista tåget för dagen läm­nat per­rong­en på väg mot Göteborg. Men skam den som ger sig…

I för­ra vec­kan kom Christopher med tåget, och höll vårens förs­ta före­drag i vår före­drags­se­rie Kntnt Frukost. Som van­ligt spe­la­de vi in pre­sen­ta­tio­nen så att du som inte kun­de del­ta kan se den efteråt.

Okända sanningar om svenskarna och internet (med Pamela Davidsson)

Kntnt Frukost är ett sam­ar­be­te mel­lan Cision och Kntnt. Vi är myc­ket gla­da för sam­ar­be­tet. Inte minst för att de all­tid bidrar med ett bra och intres­sant före­drag. Förra vec­kan var ing­et undan­tag. Då hade de bju­dit in Pamela Davidsson, sta­tistik­chef på Internetstiftelsen (IIS), att avslö­ja okän­da san­ning­ar om svens­kar­na och internet.

Grymt intres­sant och myc­ket upp­skat­tat av publi­ken. Så upp­skat­tat att min kol­le­ga och kon­fe­ren­ci­er, Pia Tegborg, blev tvung­en att be publi­ken lug­na sig med frå­gor­na till efteråt. 🙂

Så om du mis­sa­de före­dra­get har du chans att se det nu. Första minu­ten är lju­det lite skra­pigt, med strax efter den inle­dan­de fil­men från IIS blir det myc­ket bätt­re. (Pamela hade glömt slå på mikrofonen.)

Sandwichmän, klickbeten, dörrförsäljare och andra reklamnyheter 2017

En gam­mal bekant sedan web­by­rå­ti­den hör­de av sig i vec­kan. Då var han art director på en av Göteborgs bätt­re reklam­by­rå­er. Idag är han con­tent cre­a­tor på IHM Business School. Han hade skri­vit en text som han tror och hop­pas du upp­skat­tar. Jag tror han har rätt. Så utan vida­re kru­si­dul­ler rekom­men­de­rar jag att du läser Håkan Aludds krö­ni­ka Sandwichmän, klick­be­ten, dörr­för­säl­ja­re och and­ra reklam­ny­he­ter 2017.

Donald…

Apropå IHM. De spons­rar en podcast jag ser fram emot att lyss­na på var­je vec­ka: Andreas Utterströms Vita huset och jag. Det leder mig inte alls osökt in på ame­ri­kansk politik.

Jag har varit intres­se­rad av poli­tik ända sedan låg­sta­di­e­ål­dern. Och jag tyc­ker USA är ett fasci­ne­ran­de land. Så kom­bon – ame­ri­kansk poli­tik – är oemot­stånd­lig för mig. Jag äls­ka­de tv-seri­en The West Wing, gil­lar House of Cards och ser fram emot säsong två av Designated Survivor. Men vem behö­ver tv-seri­er, när dik­ten över­träf­fas av verk­lig­he­ten. Tack Donald!

God läs­ning och trev­lig helg öns­kar vi på Kntnt genom
Thomas

Dela artikeln om du gillade den!

Liknande artiklar

Just nu har vi inga fler artiklar om ämnet.

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »