Skip to content

Observera att detta är en föråldrad artikel som är arkiverad.

ABM räddar miljön. Okända sanningar. Hårdare krav. Kraften i epost.

Thomas Barregren
10 februari 2017

Kära vän­ner,

Här kom­mer årets sjät­te nyhets­brev – pac­kat med en mas­sa spän­nan­de artik­lar. Trots det kom­mer fler än van­ligt att avslu­ta sin pre­nu­me­ra­tion den­na vec­ka.

En van­lig fre­dag bru­kar 2–3 väl­ja att avslu­ta sin pre­nu­me­ra­tion när vårt nyhets­brev dim­per ned i inkor­gen. Det är en pro­mil­le av alla pre­nu­me­ran­ter – en rik­tigt låg siff­ra. Men idag räk­nar jag med det dubb­la.

Varför?

Varje vec­ka släp­per vi ett nytt avsnitt av vår podcast Kntnt Radio, och en gång i måna­den släp­per vi en vide­o­film från vår före­drags­se­rie Kntnt Frukost. Till var och en skri­ver vi ett kort arti­kel som berät­tar om inne­hål­let. Det är när de två sam­man­fal­ler som dub­belt så många väl­jer att avslu­ta sin pre­nu­me­ra­tion.

Vad beror det på?

Antagligen före­drar de det skriv­na ordet fram­för det tala­de. Det skri­va ordet går ju snabbt att skan­na ige­nom, och krä­ver inte att man lad­dar ned en podcast-app eller sit­ter klist­rad fram­för skär­men.

Men är det hela san­ning­en?

Jag vet inte. Så där­för ber jag dig – vare sig du gil­lar nyhets­bre­vet och tän­ker fort­sät­ta att pre­nu­me­re­ra på det eller ogil­lar det och tän­ker avslu­ta pre­nu­me­ra­tio­nen – att skri­va och berät­ta vad du tror. Skicka mej­let till thomas@​kntnt.​com.

Den här vec­kan räk­nar jag med att extra många avslu­tar sina pre­nu­me­ra­tio­ner (tyvärr), eftersom vi för­u­tom ännu ett avsnitt av Kntnt Radio inte bara har en utan två vide­o­fil­mer. Jag hop­pas min pro­gnos kom­mer på skam. 🙂

Underskatta inte kraften i epost

Om just epost och nyhets­brev pra­tar Pontus Staunstrup och jag i avsnitt 85 av Kntnt Radio.

Epost är på väg att omvär­de­ras: Från något för­le­gat och spam­migt till det nya svar­ta och myc­ket effek­tivt. Enligt vis­sa är epost den snab­bast väx­an­de kana­len för mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion. Till skill­nad mot många and­ra kana­ler fun­ge­rar den i alla åld­rar. Och fram­för allt är det en av få kana­ler som ger dig vär­de­full data (istäl­let för Google, Facebook eller någon annan jät­te).

Om du ännu inte har gjort det så är det hög tid att upp­vär­de­ra epost­mark­nads­fö­ring i all­män­het och nyhets­brev i syn­ner­het, menar Pontus och jag. Lyssna nu (eller läs Pias sam­man­fatt­ning)!

Hårdare krav för personuppgifter i marknadsföring

EU drar åt tum­skru­var­na. Består du pro­vet?

Om lite drygt ett år (25 maj 2018 för att vara exakt) så trä­der den nya data­skydds­för­ord­ning­en i kraft. Det inne­bär nya och tuf­fa krav på hur vi han­te­rar per­son­upp­gif­ter som bland annat sam­las in av våra system för nyhets­brev, mar­ke­ting auto­ma­tion och han­te­ring av webb­plat­ser.

Du är ansva­rig! Men har du koll på hur den nya för­ord­ning­en påver­kar din mark­nads­fö­ring?

För att hjäl­pa dig igång (och oss själ­va ock­så, för den delen) så frå­ga­de vi advo­kat Alexander Jute om råd. Han skrev en läsvärd arti­kel som vi pub­li­ce­ra­de i vec­kan.

Läs den! Och pas­sa ock­så på att anmä­la dig till Kntnt Frukost den 23 feb­ru­a­ri. Då kom­mer Alexander till Göteborg och berät­tar mer.

Account Based Marketing (med Christopher Engman)

Apropå Kntnt Frukost. Ända sedan star­ten 2013 har vi ald­rig ställt in en fru­kost. Inte för­rän snön för­la­ma­de Stockholm i novem­ber. Då till­bring­a­de Christopher Engman åtta tim­mer på motor­vä­gen mel­lan Arlanda och Centralstation i Stockholm. Biltrafiken stod helt still. Men tågen gick. Och till slut hade sista tåget för dagen läm­nat per­rong­en på väg mot Göteborg. Men skam den som ger sig…

I för­ra vec­kan kom Christopher med tåget, och höll vårens förs­ta före­drag i vår före­drags­se­rie Kntnt Frukost. Som van­ligt spe­la­de vi in pre­sen­ta­tio­nen så att du som inte kun­de del­ta kan se den efteråt.

Okända sanningar om svenskarna och internet (med Pamela Davidsson)

Kntnt Frukost är ett sam­ar­be­te mel­lan Cision och Kntnt. Vi är myc­ket gla­da för sam­ar­be­tet. Inte minst för att de all­tid bidrar med ett bra och intres­sant före­drag. Förra vec­kan var ing­et undan­tag. Då hade de bju­dit in Pamela Davidsson, sta­tistik­chef på Internetstiftelsen (IIS), att avslö­ja okän­da san­ning­ar om svens­kar­na och inter­net.

Grymt intres­sant och myc­ket upp­skat­tat av publi­ken. Så upp­skat­tat att min kol­le­ga och kon­fe­ren­ci­er, Pia Tegborg, blev tvung­en att be publi­ken lug­na sig med frå­gor­na till efteråt. 🙂

Så om du mis­sa­de före­dra­get har du chans att se det nu. Första minu­ten är lju­det lite skra­pigt, med strax efter den inle­dan­de fil­men från IIS blir det myc­ket bätt­re. (Pamela hade glömt slå på mik­ro­fo­nen.)

Sandwichmän, klickbeten, dörrförsäljare och andra reklamnyheter 2017

En gam­mal bekant sedan web­by­rå­ti­den hör­de av sig i vec­kan. Då var han art director på en av Göteborgs bätt­re reklam­by­rå­er. Idag är han con­tent cre­a­tor på IHM Business School. Han hade skri­vit en text som han tror och hop­pas du upp­skat­tar. Jag tror han har rätt. Så utan vida­re kru­si­dul­ler rekom­men­de­rar jag att du läser Håkan Aludds krö­ni­ka Sandwichmän, klick­be­ten, dörr­för­säl­ja­re och and­ra reklam­ny­he­ter 2017.

Donald…

Apropå IHM. De spons­rar en podcast jag ser fram emot att lyss­na på var­je vec­ka: Andreas Utterströms Vita huset och jag. Det leder mig inte alls osökt in på ame­ri­kansk poli­tik.

Jag har varit intres­se­rad av poli­tik ända sedan låg­sta­di­e­ål­dern. Och jag tyc­ker USA är ett fasci­ne­ran­de land. Så kom­bon – ame­ri­kansk poli­tik – är oemot­stånd­lig för mig. Jag äls­ka­de tv-seri­en The West Wing, gil­lar House of Cards och ser fram emot säsong två av Designated Survivor. Men vem behö­ver tv-seri­er, när dik­ten över­träf­fas av verk­lig­he­ten. Tack Donald!

God läs­ning och trev­lig helg öns­kar vi på Kntnt genom
Thomas

Dela artikeln om du gillade den!

Liknande artiklar

Just nu har vi inga fler artiklar om ämnet.

Förslag på mer läsning

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av dina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019.

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hän­de?

Läs artikel »

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »
tempus porta. ut nec ipsum diam

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest