Observera att detta är en föråldrad artikel som är arkiverad.

ABM räddar miljön. Okända sanningar. Hårdare krav. Kraften i epost.

Thomas Barregren
10 februari 2017

Kära vän­ner,

Här kom­mer årets sjät­te nyhets­brev – pac­kat med en mas­sa spän­nan­de artik­lar. Trots det kom­mer fler än van­ligt att avslu­ta sin pre­nu­me­ra­tion den­na vec­ka.

En van­lig fre­dag bru­kar 2–3 väl­ja att avslu­ta sin pre­nu­me­ra­tion när vårt nyhets­brev dim­per ned i inkor­gen. Det är en pro­mil­le av alla pre­nu­me­ran­ter – en rik­tigt låg siff­ra. Men idag räk­nar jag med det dubb­la.

Varför?

Varje vec­ka släp­per vi ett nytt avsnitt av vår podcast Kntnt Radio, och en gång i måna­den släp­per vi en vide­o­film från vår före­drags­se­rie Kntnt Frukost. Till var och en skri­ver vi ett kort arti­kel som berät­tar om inne­hål­let. Det är när de två sam­man­fal­ler som dub­belt så många väl­jer att avslu­ta sin pre­nu­me­ra­tion.

Vad beror det på?

Antagligen före­drar de det skriv­na ordet fram­för det tala­de. Det skri­va ordet går ju snabbt att skan­na ige­nom, och krä­ver inte att man lad­dar ned en podcast-app eller sit­ter klist­rad fram­för skär­men.

Men är det hela san­ning­en?

Jag vet inte. Så där­för ber jag dig – vare sig du gil­lar nyhets­bre­vet och tän­ker fort­sät­ta att pre­nu­me­re­ra på det eller ogil­lar det och tän­ker avslu­ta pre­nu­me­ra­tio­nen – att skri­va och berät­ta vad du tror. Skicka mej­let till thomas@​kntnt.​com.

Den här vec­kan räk­nar jag med att extra många avslu­tar sina pre­nu­me­ra­tio­ner (tyvärr), eftersom vi för­u­tom ännu ett avsnitt av Kntnt Radio inte bara har en utan två vide­o­fil­mer. Jag hop­pas min pro­gnos kom­mer på skam. 🙂

Underskatta inte kraften i epost

Om just epost och nyhets­brev pra­tar Pontus Staunstrup och jag i avsnitt 85 av Kntnt Radio.

Epost är på väg att omvär­de­ras: Från något för­le­gat och spam­migt till det nya svar­ta och myc­ket effek­tivt. Enligt vis­sa är epost den snab­bast väx­an­de kana­len för mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion. Till skill­nad mot många and­ra kana­ler fun­ge­rar den i alla åld­rar. Och fram­för allt är det en av få kana­ler som ger dig vär­de­full data (istäl­let för Google, Facebook eller någon annan jät­te).

Om du ännu inte har gjort det så är det hög tid att upp­vär­de­ra epost­mark­nads­fö­ring i all­män­het och nyhets­brev i syn­ner­het, menar Pontus och jag. Lyssna nu (eller läs Pias sam­man­fatt­ning)!

Hårdare krav för personuppgifter i marknadsföring

EU drar åt tum­skru­var­na. Består du pro­vet?

Om lite drygt ett år (25 maj 2018 för att vara exakt) så trä­der den nya data­skydds­för­ord­ning­en i kraft. Det inne­bär nya och tuf­fa krav på hur vi han­te­rar per­son­upp­gif­ter som bland annat sam­las in av våra system för nyhets­brev, mar­ke­ting auto­ma­tion och han­te­ring av webb­plat­ser.

Du är ansva­rig! Men har du koll på hur den nya för­ord­ning­en påver­kar din mark­nads­fö­ring?

För att hjäl­pa dig igång (och oss själ­va ock­så, för den delen) så frå­ga­de vi advo­kat Alexander Jute om råd. Han skrev en läsvärd arti­kel som vi pub­li­ce­ra­de i vec­kan.

Läs den! Och pas­sa ock­så på att anmä­la dig till Kntnt Frukost den 23 feb­ru­a­ri. Då kom­mer Alexander till Göteborg och berät­tar mer.

Account Based Marketing (med Christopher Engman)

Apropå Kntnt Frukost. Ända sedan star­ten 2013 har vi ald­rig ställt in en fru­kost. Inte för­rän snön för­la­ma­de Stockholm i novem­ber. Då till­bring­a­de Christopher Engman åtta tim­mer på motor­vä­gen mel­lan Arlanda och Centralstation i Stockholm. Biltrafiken stod helt still. Men tågen gick. Och till slut hade sista tåget för dagen läm­nat per­rong­en på väg mot Göteborg. Men skam den som ger sig…

I för­ra vec­kan kom Christopher med tåget, och höll vårens förs­ta före­drag i vår före­drags­se­rie Kntnt Frukost. Som van­ligt spe­la­de vi in pre­sen­ta­tio­nen så att du som inte kun­de del­ta kan se den efteråt.

Okända sanningar om svenskarna och internet (med Pamela Davidsson)

Kntnt Frukost är ett sam­ar­be­te mel­lan Cision och Kntnt. Vi är myc­ket gla­da för sam­ar­be­tet. Inte minst för att de all­tid bidrar med ett bra och intres­sant före­drag. Förra vec­kan var ing­et undan­tag. Då hade de bju­dit in Pamela Davidsson, sta­tistik­chef på Internetstiftelsen (IIS), att avslö­ja okän­da san­ning­ar om svens­kar­na och inter­net.

Grymt intres­sant och myc­ket upp­skat­tat av publi­ken. Så upp­skat­tat att min kol­le­ga och kon­fe­ren­ci­er, Pia Tegborg, blev tvung­en att be publi­ken lug­na sig med frå­gor­na till efteråt. 🙂

Så om du mis­sa­de före­dra­get har du chans att se det nu. Första minu­ten är lju­det lite skra­pigt, med strax efter den inle­dan­de fil­men från IIS blir det myc­ket bätt­re. (Pamela hade glömt slå på mik­ro­fo­nen.)

Sandwichmän, klickbeten, dörrförsäljare och andra reklamnyheter 2017

En gam­mal bekant sedan web­by­rå­ti­den hör­de av sig i vec­kan. Då var han art director på en av Göteborgs bätt­re reklam­by­rå­er. Idag är han con­tent cre­a­tor på IHM Business School. Han hade skri­vit en text som han tror och hop­pas du upp­skat­tar. Jag tror han har rätt. Så utan vida­re kru­si­dul­ler rekom­men­de­rar jag att du läser Håkan Aludds krö­ni­ka Sandwichmän, klick­be­ten, dörr­för­säl­ja­re och and­ra reklam­ny­he­ter 2017.

Donald…

Apropå IHM. De spons­rar en podcast jag ser fram emot att lyss­na på var­je vec­ka: Andreas Utterströms Vita huset och jag. Det leder mig inte alls osökt in på ame­ri­kansk poli­tik.

Jag har varit intres­se­rad av poli­tik ända sedan låg­sta­di­e­ål­dern. Och jag tyc­ker USA är ett fasci­ne­ran­de land. Så kom­bon – ame­ri­kansk poli­tik – är oemot­stånd­lig för mig. Jag äls­ka­de tv-seri­en The West Wing, gil­lar House of Cards och ser fram emot säsong två av Designated Survivor. Men vem behö­ver tv-seri­er, när dik­ten över­träf­fas av verk­lig­he­ten. Tack Donald!

God läs­ning och trev­lig helg öns­kar vi på Kntnt genom
Thomas

Dela artikeln om du gillade den!

Liknande artiklar

Just nu har vi inga fler artiklar om ämnet.

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
dapibus vel, commodo leo lectus ante. quis, non eleifend

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest