Acast om podcasts framtid – intervju med Johan Billgren

1,8 miljoner svenskar – det motsvarar var tredje svensk mellan 20 och 64 år – lyssnar på poddradio varje månad. Det är ett av flera skäl till varför marknadsförare måste vakna upp ur sina snapchat-drömmar och börja podda – och annonsera i andras podcastar. Ett skäl varför många drar sig är svårigheten att mäta effekten av annonsering i poddradio. Det försöker Acast lösa. Vi pratar om detta och om podcasting i allmänhet med Johan Billgren, som är utvecklingschef på Acast och en av grundarna.

Pia Tegborg
4 juni 2015

Podcast är på väg att bli main­tream. Utvecklingen går i rasan­de fart. Idag lyss­nar hela 1,8 mil­jo­ner svens­kar på podd­ra­dio var­je månad – vil­ket är en ökning med hela 18% sedan års­skif­tet 2o15! Och ett starkt skäl till var­för du som mark­nads­fö­ra­re skall bör­ja pod­da och även annon­se­ra i and­ras podcasts. Vill du lära dig mer? Läs vidare!

[kntnt_​radio 31]

Innehållet ord för ord (nästan)

Pia: Välkommen till Kntnt Radio avsnitt 31 som spe­las in den 1 juni 2015.

Thomas: Dagens avsnitt är en inter­vju med Johan Billgren, utveck­lings­chef på Acast – en svensk star­tup som revo­lu­tio­ne­rar annons­mark­na­den för poddradion.

Pia: Jag heter Pia Tegborg.

Thomas: Och jag heter Thomas Barregren.

Var tred­je svensk lyss­nar på podcasts

Pia: Nästan var tred­je svensk mel­lan 20 och 64 år lyss­nar på en podcats var­je månad. En av tre…! Eller 1,8 mil­jo­ner för att vara exakt.

Det är en ökning med hela 18% sedan bör­jan av 2015.

Detta rap­por­te­rar Dagens Media som häm­tar siff­ror­na från Orvesto Konsument. De rap­por­te­rar också

  • att en kvarts mil­jon svens­kar lyss­nar på podd var­je dag, och
  • att tre gång­er så många lyss­nar var­je vecka

Det är smått fan­tas­tis­ka siffror.

Thomas: Ja, verk­li­gen! Podcasts är på väg att bli mainstream.

Jag tror att en majo­ri­tet av svens­kar kom­mer att kon­su­me­ra radio huvud­sak­li­gen i form av podcasts redan 2020; och att det här löj­li­ga digi­tal­ra­di­o­pro­jek­tet (DAB) – som ing­en vill ha för­u­tom poli­ti­ker och Sveriges Radios led­ning – änt­li­gen som­nar in efter 20 års slö­se­ri med skat­te- och licenspengar.

Personligen lyss­nar jag på Sveriegs Radio P1 huvud­sak­li­gen ”on demand” – när jag kän­ner för det – i min podcasts-spe­la­re; där jag ock­så lyss­nar på ett 40-tal and­ra podcasts.

Podcasts historia

Pia: Ja, utveck­ling­en går verk­li­gen snabbt fram­åt, och har acce­le­rat de senas­te två åren. Men podcasts har en läng­re histo­ria än så.

Det bör­ja­de för 15 år sedan – i okto­ber 2000 – då Tristan Louis föreslog en lös­ning för hur ljud skul­le kun­na dis­tri­bue­ras med RSS-flöden.

RSS-flö­de, för er som är osäk­ra på ter­men, kan för­kla­ras som en ström av upp­da­te­ring­ar som en webb­plats skic­kar ut. Kntnts webb­plats har ock­så en sådan ström som du hit­tar på www​.knt​nt​.se/​f​eed.

Appar, som till exem­pel Feedly, och and­ra verk­tyg kan pre­nu­me­re­ra på en webb­plats RSS-flö­de för att på så sätt få till­gång till alla nya artik­lar – eller podcast-avsnitt.

I janu­a­ri 2001 hade Dave Winer gjort nöd­vän­dig för­änd­ring för att RSS-flö­den skul­le kun­na kaps­la in mp3-filer med ljud. Det gjor­de det möj­ligt för webb­plat­ser att (inom cita­tions­tec­ken) ”sän­da” ljud­fi­ler på webben.

Samma år intro­du­ce­ra­de Apple både verk­ty­get iTunes för att han­te­ra musik på sin dator och musik­spe­la­ren iPod. Med hjälp av iTunes kun­de mp3-filer spe­las upp på datorn eller flyt­tas till en iPod. Till exem­pel mp3-filer som en webb­plats hade ”sänt” ut.

I bör­jan kal­la­des det nya sät­tet att dis­tri­bu­e­ra ljud för audi­oblog­ging. Men 2004 föreslog jour­na­lis­ten Ben Hammersley, som skrev för The Guardian, att den fram­väx­an­de tek­ni­ken för att sän­da ljud skul­le kal­las ”podcasting”. ”Pod” eftersom många lys­san­de på lju­det i en iPod, och ”casting” från det eng­els­ka ordet för radi­out­sänd­ning – ”bro­adcasting”.

Apple såg i podcast en möj­lig­het att ge sina kun­der ett mer­vär­de, och gjor­de det möj­ligt för iTunes att auto­ma­tiskt lad­da ned ljud­fi­ler från RSS-flö­den och över­fö­ra dem till iPod. Samtidigt ska­pa­de de ett regis­ter över podcasts så att det blev enkelt att ini­från iTunes söka och hit­ta podcasts att pre­nu­me­re­ra på. Succéen var given.

Redan 2006 nåd­de podcast ”top­pen av upp­blåsta för­vänt­ning­ar” på Gartners hajp­kur­va. Under föl­jan­de år sjönk podcasts allt dju­pa­re ned i ”besvi­kel­sen sän­ka”. Men 2012 så vän­de det, och sedan dess klätt­rar podcast raskt upp­för ”upp­lys­ning­ens slutt­ning” för att 2015 bör­ja nå den ”pro­duk­ti­va platån”.

Och här är vi nu. 1,8 mil­jo­ner svens­kar – det mot­sva­rar var tred­je svensk mel­lan 20 och 64 år – lyss­nar på podcasts var­je månad.

Thomas: Och det är ett av fle­ra skäl till var­för mark­nads­fö­ra­re mås­te vak­na upp ur sina snapchat-dröm­mar och bör­ja pod­da – och annon­se­ra i and­ras poddar.

Pia: Ja, och om de två saker­na sam­ta­la­de Thomas och jag i april med Acasts utveck­lings­chef och med­grun­da­re Johan Billgren.

Acast är en starkt lysan­de stjär­na på den svens­ka star­tup-sce­nen. De hjäl­per pod­da­re och annon­sö­rer att höras (och lyss­na­re att hit­ta bra poddar).

Vi spe­la­de så klart in vårt sam­tal. Och det ska du strax få ta del av. Men först ska vi slå ett slag för det sista kurs­till­fäl­let innan sommaren.

Sista kurstillfället innan sommaruppehåll

Thomas: Ja, den 15 juni hål­ler vi intro­duk­tions­kur­sen till con­tent mar­ke­ting, och den 16–17 juni har vi den popu­lä­ra och hand­fas­ta fortsättningskursen.

Passa på att gå den nu. Läs mer och anmäl dig på Kntnts webb­plats: www​.knt​nt​.se/​u​t​b​i​l​d​n​ing.

Pia: Ja, gör det. Vi har fåtal plat­ser kvar på fort­sätt­nings­kur­sen den 16–17 juni. Så om du inte vill mis­sa chan­sen så ska du anmä­la dig idag.

Intervju

Med det sagt, är det dags för vårt sam­tal med Acasts utveck­lings­chef och med­grun­da­re Johan Billgren.

[…]

Pia: Du har avlyss­nat Thomas och mitt sam­tal med Johan Billgren, som är utveck­lings­chef och med­grun­da­re på Acast.

Thomas, vad har hänt med Acast sedan vi spe­la­de in sam­ta­let den 16 april.

Thomas: Två saker är vär­da att nämna.

Spår

Thomas: Först så har de släppt sin egen­pro­du­ce­ra­de poddse­rie Spår.

Den hand­lar om två äld­re brö­der som en kväll i april 2004 över­fölls på en ens­lig gård i Kalamark, väs­ter om Piteå. Den älds­ta bro­dern slås bru­talt ihjäl, men den and­re hit­tas levan­de efter två dygn. Polisen har pro­blem med inter­na stri­dig­he­ter, men till slut anser man sig hit­tat gär­nings­man­nen – Kaj Linna – som fälls mot sitt nekan­de i tings- och hov­rätt. Teknisk bevis­ning sak­nas helt, och fynd gjor­da på brotts­plat­sen pekar åt and­ra håll. Dessutom har den över­le­van­de bro­dern pekat ut en helt annan person.

Radiojournalisterna Anton Berg och Martin Johnson föl­jer i Kalamarksmördarens spår och stäl­ler sig sam­ma frå­ga som kri­mi­nal­po­li­ser och and­ra som fort­satt föl­ja fal­let efter livs­tids­do­men; var det verk­li­gen Kaj Linna som gjor­de det?

Poddradioserien har fem delar. Än så länge har två kom­mit ut. Efter att ha lyss­nat på den förs­ta mås­te jag säga att den är sjukt bra. Det är bara att gra­tu­le­ra Acast till en lyc­kad pro­duk­tion, som de har gjort till­sam­mans med Ljudbang och A‑One, med finan­sie­ring från bland and­ra Pressbyrån.

Spår – är det content marketing? Och för vem?

Pia: Intressant att Pressbyrån är spo­sor. Är det con­tent marketing?

Thomas: Ja, jag skul­le säga att det är con­tent mar­ke­ting, men inte för Pressbyrån, utan Acast.

Pia: Nu får du för­kla­ra dig.

Thomas: Content mar­ke­ting är, som vi har sagt många gång­er förr, en meto­dik för fort­lö­pan­de pub­li­ce­ringegen platt­form av inne­håll som en mål­grupp vill ha i syf­te att för­änd­ra eller för­stär­ka ett bete­en­de som leder till öns­kad nyt­ta.

Det är utan tvi­vel inne­håll som en mål­grupp vill ha. Och den har så klart både pro­du­ce­rats och pub­li­ce­rats i syf­te att för­stär­ka ett bete­en­de som leder till affärsnyt­ta. Men för vem?

Både Acast och Pressbyrån vin­ner på Spår.

Pressbyrån för att det stär­ker deras varumärke.

Acast för att Spår dri­ver efter­frå­gan på mer podcast-inne­håll, som i sin tur dri­ver deras för­sälj­ning av annonser.

Spår i sig är inte till­räck­ligt för att kva­li­fi­ce­ras som fort­lö­pan­de pub­li­ce­ring, men man kan ana att Acast kom­mer göra m det­ta, san­no­likt med and­ra spon­so­rer. Och då blir det­ta en del i en stör­re och fort­lö­pan­de publicering.

Och det är Acast som fram­står som avsän­da­re. Det är allt­så deras plattform.

Så jag skul­le säga att det­ta kan vara con­tent mar­ke­ting för Acast.

För Pressbyråns del är det­ta vad Sara Rosengren, docent vid Handelshögskolan i Stockholm, san­no­likt skul­le kal­la vär­destöd­jan­de reklam. De spons­rar helt enkelt något som publi­ken vill ha, och där­för accep­te­rar att de gör reklam.

Pia: Okej.

35 miljoner i riskkapital

Pia: Du sa att två saker var vär­da att näm­na. Detta var den ena. Jag antar att den and­ra är att de har fått in 35 mil­jo­ner kro­nor i ytter­li­ga­re riskkapital.

Thomas: Ja. Breakit, som drivs av våra podd-kol­le­gor Stefan Lundell och Olle Aronsson, avslö­ja­de för någ­ra dagar sedan att Bonnier Growth Media och risk­ka­pi­tal­bo­la­get Moor inve­ste­rar mot­sva­ran­de 35 mil­jo­ner kro­nor i Acast. De ska bland annat använ­das till att öpp­na ett kon­tor i New York.

Pia: Jag är över­ty­gad om att vi kom­mer få höra myc­ket mer om Acast i fram­ti­den, Spännande!

Men du är det dags att sluta.

Nästa avsnitt

I näs­ta avsnitt, som kom­mer den 18 juni, ska Thomas och jag läm­na lite tips om böc­ker att läsa och pod­dar att lyss­na på i som­mar. Vi kom­mer ock­så berät­ta vad vi själ­va kom­mer att bju­da på i den vägen under som­ma­ren. Jag kan redan nu avslö­ja att Kntnt radio kom­mer att kom­ma med nya avsnitt hela som­ma­ren. Mer om det i näs­ta pro­gram. Missa inte det!

Thomas: Nej, det får du inte mis­sa. Och glöm nu inte att gå in på www​.knt​nt​.se/​u​t​b​i​l​d​n​ing och anmäl dig till kur­ser­na den 15 respek­ti­ve 16–17 juni.

Musik

Pia: Till sist. Vad blir det för musik idag?

Thomas: On The Beach av och med Jonay – en svensk hip­hop- och RnB-artist från Stockholm med röt­ter i Bulgarien.

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Actionable © Bensound (CC BY-ND 3.0)
Musik: Happyrock © Bensound (CC BY-ND 3.0)
Musik: On the beach © Jonay (CC BY-NC-SA 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »