Adaptive marketing. Vad gör man när allt förändras?

Adaptive marketing. Jag sitter på en föreläsning med Johan Ydring. Ämnet fascinerar mig och jag imponeras av hans sätt att tänka utanför lådan. Jag själv känner att jag nog varit inspärrad i den alldeles för länge och mina tankar börjar snurra. Adaptive hit och adaptive dit. Jag vill bara veta vad jag ska göra för att komma ur lådan.

Så börjar Johanna Unger, student vid Nordic Business School, dagens blogginlägg som sammanfattar Johan Ydrings föredrag vid Kntnts frukostseminarium den 23 oktober 2014. Läs resten av hennes blogginlägg, och se och hör Johan Ydrings föredrag här!

Johanna Unger
28 oktober 2014

Adaptive mar­ke­ting. Jag sit­ter på en före­läs­ning med Johan Ydring. Ämnet fasci­ne­rar mig och jag impo­ne­ras av hans sätt att tän­ka utan­för lådan. Jag själv kän­ner att jag nog varit inspär­rad i den all­de­les för länge och mina tan­kar bör­jar snur­ra. Adaptive hit och adap­ti­ve dit. Jag vill bara veta vad jag ska göra för att kom­ma ur lådan.

Så bör­jar Johanna Unger, stu­dent vid Nordic Business Institute, dagens blog­gin­lägg som sam­man­fat­tar Johan Ydrings före­drag vid Kntnts fru­kost­se­mi­na­ri­um den 23 okto­ber 2014. Läs res­ten av hen­nes blog­gin­lägg, och se och hör Johan Ydrings före­drag här!

Media – början och slutet

All media är idag extremt vik­tig och går extremt snabbt. Vi delar fler ord, bil­der och berät­tel­ser än vi någon­sin kun­nat dröm­ma om. Sätten vi kom­mu­ni­ce­rar med våra kun­der på kan inte läng­re beskri­vas som en rak AIDA-modell, idag är det sna­ra­re en loop. Allting bör­jar och slu­tar med media.

Maktskiftet

Vi lever i en värld som hela tiden för­änd­ras – vil­ket är helt fan­tas­tiskt. Den har gett oss Google, Facebook, smartp­ho­nes för att näm­na någ­ra av vår världs nyför­värv. Men vad inne­bär det egent­li­gen för oss? Om värl­den vi lever i är för­än­der­lig mås­te vi ock­så ha en vil­ja att för­änd­ras. Vi lever inte läng­re på 60-talet då alla sam­la­des runt tv:n som scou­ter runt en läger­eld. Det är inte läng­re vi mark­nads­fö­ra­re som har kon­trol­len. Nu är det kon­su­men­ten som har mak­ten! Makt över hur de vill ta emot vår kom­mu­ni­ka­tion, när de vill ha den och var de vill ta del av den.

Anpassa dig eller gå under

Så, vad gör man när allt för­änd­ras? Man anpas­sar sig så klart. Men hur? Var upp­fin­nings­rik. Avfärda inte nya idéer, utan frå­ga dig istäl­let var­för. Om vi frå­gar oss själ­va var­för sju gång­er så når vi helt nya djup! Och våga tes­ta! Folkhälsomyndigheten gjor­de det och använ­der idag Google Trends för att ska­pa rap­por­ter om när t.ex. vin­ter­kräk­sju­kan är på gång runt om i lan­det.

Poängen är att vi mås­te bör­ja tän­ka utan­för lådan när det gäl­ler mark­nads­fö­ring!

Föreläsningen tar slut, mina tan­kar har snur­rat klart och slus­sats ut i banor jag ald­rig tänkt för­ut, fast som nu före­fal­ler helt själv­kla­ra. Och det är väl det som är adap­ti­ve­ness – att anpas­sa sig!

Johan Ydring

Johan är ny medie­chef hos Fritidsresegruppen. Han var tidi­ga­re Digital Strategy Director på Mindshare, där han hjälpt kun­der att hit­ta rele­van­ta och spän­nan­de sätt att arbe­ta med media. Han är ock­så en myc­ket upp­skat­tad före­lä­sa­re på Berghs School of Communication.

Innehållet minut för minut

Nedan kan du se och höra hela före­läs­ning­en. Den är 57 minu­ter lång. Några håll­punk­ter:

  • 00:20 Inledning
  • 03:32 Adaptive mar­ke­ting
  • 11:40 Världen i för­änd­ring
  • 22:08 Media i för­änd­ring
  • 37:47 4P i för­änd­ring
  • 52:40 Avslutning

Se och hör

Du kan se och höra före­läs­ning­en nedan.

Filmen finns på Vimeo och YouTube. Om du före­drar att bara lyss­na så kan du göra det på SoundCloud. Och vill du se bil­der­na så finns de på SlideShare.

Mer Johan Ydring

Pia Tegborg inter­vju­ar Johan Ydring i avsnitt 16 av Kntnt Radio. Missa inte det!

Musik © Ivan Chew (CC BY 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
justo efficitur. Lorem Aliquam lectus mattis ut neque. amet,

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest