Adaptive marketing. Vad gör man när allt förändras?

Adaptive marketing. Jag sitter på en föreläsning med Johan Ydring. Ämnet fascinerar mig och jag imponeras av hans sätt att tänka utanför lådan. Jag själv känner att jag nog varit inspärrad i den alldeles för länge och mina tankar börjar snurra. Adaptive hit och adaptive dit. Jag vill bara veta vad jag ska göra för att komma ur lådan.

Så börjar Johanna Unger, student vid Nordic Business School, dagens blogginlägg som sammanfattar Johan Ydrings föredrag vid Kntnts frukostseminarium den 23 oktober 2014. Läs resten av hennes blogginlägg, och se och hör Johan Ydrings föredrag här!

Johanna Unger
28 oktober 2014

Adaptive mar­ke­ting. Jag sit­ter på en före­läs­ning med Johan Ydring. Ämnet fasci­ne­rar mig och jag impo­ne­ras av hans sätt att tän­ka utan­för lådan. Jag själv kän­ner att jag nog varit inspär­rad i den all­de­les för länge och mina tan­kar bör­jar snur­ra. Adaptive hit och adap­ti­ve dit. Jag vill bara veta vad jag ska göra för att kom­ma ur lådan.

Så bör­jar Johanna Unger, stu­dent vid Nordic Business Institute, dagens blog­gin­lägg som sam­man­fat­tar Johan Ydrings före­drag vid Kntnts fru­kost­se­mi­na­ri­um den 23 okto­ber 2014. Läs res­ten av hen­nes blog­gin­lägg, och se och hör Johan Ydrings före­drag här!

Media – början och slutet

All media är idag extremt vik­tig och går extremt snabbt. Vi delar fler ord, bil­der och berät­tel­ser än vi någon­sin kun­nat dröm­ma om. Sätten vi kom­mu­ni­ce­rar med våra kun­der på kan inte läng­re beskri­vas som en rak AIDA-modell, idag är det sna­ra­re en loop. Allting bör­jar och slu­tar med media.

Maktskiftet

Vi lever i en värld som hela tiden för­änd­ras – vil­ket är helt fan­tas­tiskt. Den har gett oss Google, Facebook, smartp­ho­nes för att näm­na någ­ra av vår världs nyför­värv. Men vad inne­bär det egent­li­gen för oss? Om värl­den vi lever i är för­än­der­lig mås­te vi ock­så ha en vil­ja att för­änd­ras. Vi lever inte läng­re på 60-talet då alla sam­la­des runt tv:n som scou­ter runt en läger­eld. Det är inte läng­re vi mark­nads­fö­ra­re som har kon­trol­len. Nu är det kon­su­men­ten som har mak­ten! Makt över hur de vill ta emot vår kom­mu­ni­ka­tion, när de vill ha den och var de vill ta del av den.

Anpassa dig eller gå under

Så, vad gör man när allt för­änd­ras? Man anpas­sar sig så klart. Men hur? Var upp­fin­nings­rik. Avfärda inte nya idéer, utan frå­ga dig istäl­let var­för. Om vi frå­gar oss själ­va var­för sju gång­er så når vi helt nya djup! Och våga tes­ta! Folkhälsomyndigheten gjor­de det och använ­der idag Google Trends för att ska­pa rap­por­ter om när t.ex. vin­ter­kräk­sju­kan är på gång runt om i landet.

Poängen är att vi mås­te bör­ja tän­ka utan­för lådan när det gäl­ler marknadsföring!

Föreläsningen tar slut, mina tan­kar har snur­rat klart och slus­sats ut i banor jag ald­rig tänkt för­ut, fast som nu före­fal­ler helt själv­kla­ra. Och det är väl det som är adap­ti­ve­ness – att anpas­sa sig!

Johan Ydring

Johan är ny medie­chef hos Fritidsresegruppen. Han var tidi­ga­re Digital Strategy Director på Mindshare, där han hjälpt kun­der att hit­ta rele­van­ta och spän­nan­de sätt att arbe­ta med media. Han är ock­så en myc­ket upp­skat­tad före­lä­sa­re på Berghs School of Communication.

Innehållet minut för minut

Nedan kan du se och höra hela före­läs­ning­en. Den är 57 minu­ter lång. Några hållpunkter:

  • 00:20 Inledning
  • 03:32 Adaptive marketing
  • 11:40 Världen i förändring
  • 22:08 Media i förändring
  • 37:47 4P i förändring
  • 52:40 Avslutning

Se och hör

Du kan se och höra före­läs­ning­en nedan.

Filmen finns på Vimeo och YouTube. Om du före­drar att bara lyss­na så kan du göra det på SoundCloud. Och vill du se bil­der­na så finns de på SlideShare.

Mer Johan Ydring

Pia Tegborg inter­vju­ar Johan Ydring i avsnitt 16 av Kntnt Radio. Missa inte det!

Musik © Ivan Chew (CC BY 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »