Content Marketing/Exempel

Case: Så dubblerade han försäljning till nya kunder med content marketing

Den Örebro-base­ra­de it-kon­sult­by­rån Kontract har gjort con­tent mar­ke­ting sedan av slu­tet av 2010. Då var de bara ett drygt tio­tal med­ar­be­ta­re. Idag är de när­ma­re 60. Tillväxt har skett orga­niskt och med god lön­sam­het. Vad är fram­gångsre­cep­tet? Content mar­ke­ting, enligt Kristian Franzén som är grun­da­re och vd för bola­get. Redan efter ett år med con­tent mar­ke­ting kom hälf­ten av alla nya kun­der från con­tent mar­ke­ting. Och så har det varit sedan dess. I avsnitt 203 av Kntnt Radio delar han med sig av sina erfa­ren­he­ter – båda posi­ti­va och nega­ti­va. Det här avsnit­tet vill du inte mis­sa!

Läs artikeln »

Annonsdrottningen Sofia Gumaelius – pionjär inom content marketing

Content mar­ke­ting är lika gam­mal som mark­nads­fö­ring som disci­plin. Båda upp­stod i mit­ten av 1800-talet. Men vem var först i Sverige? Vi har grävt i arki­ven (med god hjälp av arki­va­rie Margarita Feldman på Centrum för Näringslivshistoria) och tror oss ha fun­nit, om inte den all­ra förs­ta så åtminsto­ne, en av pion­jä­rer­na. I dagens avsnitt berät­tar Margarita Feldman mer om den­na spän­nan­de kvin­na som verk­li­gen var en ”self-made woman”.

Läs artikeln »

Så undviker du fallgroparna vid content marketing

Alla har snap­pat upp att ”con­tent” är det nya svar­ta. Nästan alla för­står ock­så poäng­en med att ska­pa inne­håll som mot­ta­ga­ren efter­frå­gar. Och någ­ra nybyg­ga­re har givit sig av väs­terut, till con­tent mar­ke­ting-land, och fler är i start­gro­par­na. Du finns säkert bland des­sa nybyg­ga­re. Men livet som nybyg­ga­re är svårt och far­ligt. Och det finns många hin­der att över­vin­na. I dagens arti­kel berät­tar Thomas Barregren om de tre van­li­gas­te hind­ren, och vad du kan göra för att und­vi­ka dem. Läs på!

Läs artikeln »

ICA – content marketing från 1938 till idag

ICA har gjort myc­ket och bra con­tent mar­ke­ting ända sedan 1938. Läs den fan­tas­tis­ka histo­ri­en!

Läs artikeln »

Förstå content marketing – bakgrund, förklaring och exempel

Du har värl­dens bäs­ta jobb. Kommunikatör. Du hjäl­per ditt före­tag, din orga­ni­sa­tion eller dina kun­der att nå ut med sitt bud­skap.

Du hjäl­per mot­ta­ga­re att få infor­ma­tion, lära sig saker och upp­täc­ka nya varor och tjäns­ter.

Och det är kre­a­tivt, och spän­nan­de. Kanske väl spän­nan­de.

Utvecklingen går i en rasan­de takt. De senas­te fem åren har det hänt mer än de före­gå­en­de fem­tio.

Ändå ska du hänga med och behärs­ka nya soci­a­la medi­er, för­stå mil­len­ni­als, ana­ly­se­ra big data, ha koll på wea­ra­bles. Och så con­tent. ”Oh my god!” Lugn! Hjälp är på väg. Tillsammans ska vi ta kon­troll över situ­a­tio­nen.

Först går vi till bot­ten med vad som hän­der. Varför går allt så fort? Vad är driv­kraf­ten?

Sen tit­tar vi när­ma­re på con­tent mar­ke­ting – en meto­dik för att ta kon­troll över situ­a­tio­nen.

Läs artikeln »

Intervju med Christina Skoglund – digitalchef på Arla Foods

Kntnt radio 20: SAS i het­luf­ten. Sveriges Radios Medierna grans­kar con­tent mar­ke­ting. Och sam­tal med Christina Skoglund – digi­tal­chef på Arla Foods. Lyssna nu!

Läs artikeln »

Native advertising – bra och dåligt

Du har säkert sett dem. På afton​bla​det​.se. Eller dn​.se. Eller på näs­tan vil­ken dags­tid­nings webb­plats som helst. Reklam som ser ut som en arti­kel. Upplevs som en arti­kel. Är en arti­kel. Men betald av en annon­sör. Native adver­ti­sing kal­las det. ”Ulv i fåra­klä­der” kal­lar jag det – när det görs på fel sätt eller av fel skäl. Men när det görs på rätt sätt och av rätt skäl så är det ett kraft­fullt annons­for­mat.

SEB, ban­ken, har fat­tat hur bra nati­ve adver­ti­sing ska göras. Läs vida­re för att lära dig av deras exem­pel.

Läs artikeln »

Paradigmskifte

Paradigmskifte. Få har sagt det rent ut. Men många pra­tar om det. Christer Olsson om att till­fö­ra vär­de som idé. Stefan Hyttfors om hur mel­lan­hand som affärsidé är en 200-årig paran­tes. Sarah Larsson Bernhardt och Deeped Niclas Strandh om att media inte läng­re är mass-media och att vi alla är medi­a­pro­du­cen­ter. Och inte minst Thomas Barregren, som pra­tar om hur inter­net, mobil kom­mu­ni­ka­tion och soci­a­la medi­er för all­tid har för­änd­rat spel­reg­ler­na för mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion. Om det­ta pra­tar Thomas och jag i avsnitt 4 av Kntnt radio.

Du får ock­så lyss­na på en inter­vju med Granngårdens mark­nads­chef Lena Hillstedt, som under fle­ra år har arbe­tat med con­tent mar­ke­ting.

Vi pra­tar ock­så om våra fru­kost­se­mi­na­ri­er. Om de nio som har varit och de fyra som kom­mer i höst. Och myc­ket annat smått och gott.

Läs vida­re mer infor­ma­tion om inne­hål­let och fram­för allt för att lyss­na!

Läs artikeln »

Content marketing i Sverige: Spira Rekrytering

Alla pra­tar om con­tent mar­ke­ting. Men är det någon som verk­li­gen gör det? I Sverige? Ja! Under rubri­ken ”Content mar­ke­ting i Sverige” kom­mer Kntnt pre­sen­te­ra exem­pel från både små och sto­ra före­tag. Först ut är Spira Rekrytering, där Susanne Hydén knå­par ihop ett myc­ket upp­skat­tat nyhets­brev som skil­jer sig från mäng­den. Läs hen­nes spän­nan­de histo­ria här!

Läs artikeln »

23 svenska exempel på content marketing

Coca-Cola och RedBull är de två mest åbe­ro­pa­de exemp­len på con­tent mar­ke­ting. Men finns det inga svens­ka exem­pel? Jodå. I den­na arti­kel ger jag 23 exem­pel.

Läs artikeln »