Skip to content

Andra halvan

Hälften av ett företag är berättelsen om det. Ändå tappas den alltför ofta bort eller tillåts falla i glömska. Leta fram den. Läs mellan raderna. Lyft den! Ofta skildrar den något otroligt spännande och inte sällan en kamp på liv och död. Hur du hittar det unika vet berättelsens grand old man – Lars Falk. Läs hans krönika här!

Lars Falk
4 juli 2018

Hälften av ett före­tag var­ken syns, går att ta på eller mäta. Ändå är det som pågår där högst avgö­ran­de för affä­ren. Hälften av ett före­tag är näm­li­gen berät­tel­sen om det.

Det här har som­li­ga till ful­lo för­stått. Ta Apple, värl­dens idag högst vär­de­ra­de varu­mär­ke. Hälften är pro­duk­ter­na, and­ra hälf­ten är det som lig­ger i luf­ten; käns­lan, auran, loc­kel­sen, char­men, ambi­tio­nen, utma­ning­en, seger­vil­jan, per­so­nen bakom. Till och med pro­ble­men hör dit.

Tänk om det är den hälf­ten som lät­ta­re än den and­ra dub­ble­rar börs­vär­den!!

Ta IKEA vars inre rum kanske inte i bör­jan var lika med­ve­tet möble­ra­de som dess ytt­re. Men idag, vil­ken berät­tel­se! Evig oav­sett Kamprad. En berät­tel­se som ing­en som pas­se­rar dess dörr är opå­ver­kad av. Som består även om fir­man skul­le gå säm­re.

Eller ta ICA, nyss ett ”hämt­la­ger” bland alla and­ra men nu ett före­tag som fylls med käns­lor och vär­de­ring­ar på väg att per­so­ni­fie­ras som få and­ra (som inte är famil­je­fö­re­tag och där­med har berät­tel­sen i blo­det och där­med i stort sett gra­tis).

Den står det mellan raderna?

Somliga hade en berät­tel­se men tap­pa­de den. Var är Coops? Och SJ:s? Men fram­för allt: Vad berät­tar Sveriges stol­ta indu­stri­fö­re­tag? Gå ige­nom börs­lis­tan, lägg örat intill. Hur lyder deras berät­tel­ser? Hur låter det om SCA? Som dun­ket från en pap­pers­ma­skin? Hur känns, sma­kar, dof­tar det? Som sul­fit? Men är det vad SCA ÄR?

Vad berät­tar SKF? Eller ABB, Sandvik, Atlas Copco, Alfa Laval eller någon av de and­ra i elit­di­vi­sio­nen? Vilka ÄR des­sa evi­ga fram­gångs­ma­ski­ner mer än just maski­ner? Vad berät­tar de på och mel­lan rader­na, som gör att fler än när­mast berör­da (om ens de) för­står vad och hur de gör, vad de vill, vart de är på väg, var­för de kom­mer att bestå, hur det är att job­ba där, vara gran­ne med fabri­ken, ham­na bred­vid någon som arbe­tar där på lång­flyg­ning­en?

Att man till­ver­kar kul­la­ger! Eller trans­for­ma­to­rer, sågar, pap­per och tryck­lufts­bor­rar! Jaha.

Vad kan vi and­ra, alla vi som är bero­en­de av des­sa fan­tas­tis­ka före­tags evi­ga fram­gång­ar och som utgör den sam­häl­le­li­ga grund från vil­ken de häm­tar sin näring, berät­ta om dem? I tid­ning­en läser vi att de fått en ny chef? Men ny anda, får man ald­rig in någon ny sådan?

”Målgruppen”, säger mark­nads­fö­ra­ren. ”Vi gör inte affä­rer med van­ligt folk, bara med spe­ci­a­lis­ter med spe­ci­al­in­tres­se och spe­ci­al­kun­skap, där är det hard facts som gäl­ler”.

Jaså, men var ham­nar allt till slut? Vem åker inte bil, tåg, job­bar på huset, arbe­tar vid maski­nen, kör truc­ken, påtar i träd­går­den, dis­kar, tvät­tar, läser tid­ning, har en mor­far som köper akti­er, en mam­ma som läser på KTH och en sys­ter som är mil­jö­ak­ti­vist?

Spelar det ing­en roll vad nio mil­jo­ner per­so­ner som delar sam­ma livsmil­jö som det sto­ra vik­ti­ga före­ta­get tyc­ker om det? Tänker om det? Förmedlar till and­ra?

Där gömmer sig den unika berättelsen

Förr eller sena­re är det van­ligt folk som kon­su­me­rar det före­ta­get pro­du­ce­rar. Som såda­na är vi nyfik­na och lät­ta att bil­da. Vi för­står att SKF:s kul­la­ger mås­te vara extremt bra, bätt­re än and­ras för att fir­man skall fort­sät­ta gå bra år efter år. Men hur blir de det?

Varför får vi inte veta att det knappt finns ett flyg­plan som skul­le kun­na lyf­ta utan just des­sa små kulor. Eller att en pap­pers­ma­skin, stor som ett hus, mest är ett system av kul­la­ger. Och vad som hän­der om en enda liten kula kom­mer på drift.

Vi tror inte en sekund att snill­ri­ke­dom är allt i des­sa före­tag. Att inte laget, lagan­dan, spel­sy­ste­met, käns­lan, kre­a­ti­vi­te­ten, konst­när­lig­he­ten, för­må­gan att med hela sin mänsk­li­ga resurs stän­digt mata laget med det ovän­ta­de, omät­ba­ra till och med helt otro­li­ga ock­så är ovär­der­li­ga resur­ser, minst lika avgö­ran­de som tek­nik, system och kon­troll.

Men om sådant får vi ing­et veta. Det är synd för det är där den uni­ka berät­tel­sen göm­mer sig.

Vi skul­le med stolt­het föra des­sa berät­tel­ser vida­re, nu när vi reser som ald­rig förr, blog­gar, twitt­rar, pladd­rar i tele­fon, sit­ter i barer och på café­er samt ingår i face­book­grup­per som i brist på nya spän­nan­de berät­tel­ser allt ofta­re går på tom­gång. Vilken värld lig­ger inte öppen för före­tag som vill bli ”folk­kä­ra” dvs. på var mans läpp då och då.

Men vem talar med sina nya brev­vän­ner om SCA, SKF, Atlas Copco och Alfa Laval? Berättandet är all kom­mu­ni­ka­tions moder. Så har det all­tid varit. Och så kom­mer det att för­bli. Genom att byta berät­tel­ser med varand­ra når vi det all kom­mu­ni­ka­tion ytterst syf­tar till; hit­ta sin till­hö­rig­het och där till­fö­ra något som inte alla i grup­pen redan har.

Vad skul­le inte en mer kom­plett berät­tel­se om före­ta­get bety­da för all fram­ti­da rekry­te­ring? För alla fram­ti­da kon­tak­ter med leve­ran­tö­rer, part­ners, inve­ste­ra­re, sam­hälls­pla­ne­ra­re, poli­ti­ker, råd­gi­va­re? För att inte tala om gran­nar till fabri­ken, kom­mu­ner som skall bevil­ja till­stånd, akti­vis­ter som tänkt sät­ta käp­par i hju­len?

Aldrig har det varit så gynn­samt för den som kan berät­ta sin histo­ria som nu när non­sens, i brist på bätt­re, körs ner i en medi­etratt som bara vill ha mer, mer, fort, fort.

Alla före­tag har en berät­tel­se. Ofta är den otro­ligt spän­nan­de.
Inte säl­lan en kamp på liv och död. Intressant som en roman och läro­rik som en över­kurs i hög­re sko­lan. Den kan lig­ga gömd, eller glömd, men den finns där. Garanterat. Men som alla and­ra ”histo­ri­er” blir de inte ”bra” för­rän de fått liv av en som kan berät­ta.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av dina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019.

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hän­de?

Läs artikel »

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »
quis, dolor ante. Praesent tempus Donec ipsum nunc

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest