Skip to content

Annonsmärker du tillräckligt bra?

Dold reklam i sociala medier diskuteras flitigt. Enligt marknadsföringslagen måste det tydligt framgå om en bloggpost är betald av en annonsör. Men hur tydlig? Om det handlar jur. kand. Mireille Wildhs artikel. Räcker det att skriva ”Sponsrat” för att ett inlägg ska uppfylla lagens krav? Vad anser Konsumentverket? Läs vidare för svar!

Mireille Wildh
9 juni 2016

Tidigare i vår star­ta­de Konsumentverket/​KO två till­syn­sä­ren­den; mot Blondinbella som gjort reklam för fondråd­giv­ning, och mot Kissie som gjort reklam för ett före­tag som köper gam­la mobi­ler. KO var redan för ett par år sedan i kon­takt med Blondinbella gäl­lan­de bris­tan­de annons­mar­ke­ring, men kun­de då inte bevi­sa att ett sam­ar­be­te mel­lan annon­sör och blog­ga­re förelåg.

I de två senas­te fal­len med Blondinbella och Kissie har man dock ett helt annat bevislä­ge, eftersom inläg­gen i de aktu­el­la pos­ter­na haft for­mu­le­ring­en ”I sam­ar­be­te med…” i slu­tet av tex­ten vet man att det hand­lar om mark­nads­fö­ring. Dessutom har de båda blog­gar­na, efter att Konsumentverket hört av sig, lagt till ”Sponsored post” i bör­jan av inläg­get.

Det Konsumentverket nu ifrå­ga­sät­ter är om for­mu­le­ring­ar som ”Sponsored post”, ”Sponsrat inlägg” eller ”I sam­ar­be­te med…” är till­räck­li­ga för att upp­fyl­la mark­nads­fö­rings­la­gens krav på annons­mar­ke­ring.

Gemensam nordisk ståndpunkt om dold reklam i digitala medier

De nor­dis­ka kon­su­ment­om­buds­män­nen sam­la­des i Karlstad i slu­tet av april för att att dis­ku­te­ra pro­ble­met med dold reklam. Tidigare har fram­för allt bris­tan­de reklami­den­ti­fi­e­ring upp­märk­sam­mats vid mark­nads­fö­ring i soci­a­la medi­er, men nu foku­se­rar KO även på nati­ve adver­ti­sing och con­tent mar­ke­ting i de fall det kom­mer­si­el­la bud­ska­pet är dolt i redak­tio­nell text.

I sam­band med mötet ena­des de nor­dis­ka kon­su­ment­män­nen om en gemen­sam stånd­punkt om dold mark­nads­fö­ring.

Av KO:s väg­led­ning fram­går bland annat: ”Om det inte av utform­ning­en tyd­ligt fram­går att det är reklam är det de nor­dis­ka kon­su­ment­om­buds­män­nens upp­fatt­ning att ett inlägg eller en ’adver­to­ri­al’ är till­räck­ligt mar­ke­rad om det i inled­ning­en är tyd­ligt mar­ke­rat med ordet reklam.”

Dolt budskap i native advertising och content marketing

Om det kom­mer­si­el­la bud­ska­pet är dolt i redak­tio­nell text mås­te reklami­den­ti­fi­e­ring­en vara väl­digt tyd­lig. Exempelvis kan en inled­ning i stil med ”Det här är ett sam­ar­be­te med” i vis­sa fall inte bedö­mas vara till­räck­ligt tyd­lig. Ett exem­pel är när AB Svenska Spel annon­se­ra­de på www​.cafe​.se. Reklamen var införd i ett medium som inne­höll redak­tio­nellt mate­ri­al med tex­ten ”Det här är ett sam­ar­be­te med Café och Oddset”, vil­ket inte var en till­räck­lig reklami­den­ti­fi­e­ring enligt Reklamombudsmannens Opinionsnämnd, RON ären­de1602-21.

KO:s inställ­ning är i lin­je med RON, så nu är frå­gan om de tar något av ären­de­na mot Blondinbella och Kissie till dom­stol. Med tan­ke på hur länge dis­kus­sio­nen om dold reklam har pågått kan det vara önsk­värt från såväl bran­schens som till­syns­myn­dig­he­tens sida.

Att i förs­ta mening­en av en blogg­post skri­va ”Sponsrat inlägg” kan upp­fyl­la lagens krav på att det klart och tyd­ligt ska fram­gå att det är reklam, men till syven­de sist mås­te man dock göra hel­hets­be­döm­ning av ord­val, text­stor­lek, typ­snitt, bak­grunds­färg, lay­out etc.

Detta gäl­ler själv­klart även före­tags­blog­gar. Man kan inte maske­ra en text i redak­tio­nell form och på det sät­tet kom­ma undan mark­nads­fö­rings­la­gens reg­ler.

Tredje part ska redovisas

I de båda ären­de­na har KO upp­lyst om att man för att kun­na genom­fö­ra utred­ning­en behö­ver grans­ka de hand­ling­ar som lig­ger till grund för över­ens­kom­mel­sen mel­lan Kissie och Blondinbella och före­ta­gen.

För den hän­del­se att en tred­je part varit del­ak­tig, exem­pel­vis genom för­med­ling, bad KO bola­get att redo­gö­ra även för det­ta.

Tydlig instruktion till hur inlägget skall annonsmarkeras krävs

Som före­tag är det väl­digt vik­tigt att i det sam­ar­bets­av­tal som man teck­nat med en blog­ga­re eller influ­encer tyd­ligt ge en instruk­tion till hur inläg­get ska annons­mar­ke­ras. Detta eftersom samt­li­ga som med­ver­kar till mark­nads­fö­ring­en har ett ansvar att föl­ja de lagar och reg­ler som finns.

Internt på ett bolag är det även vik­tigt att upp­rät­ta en poli­cy för soci­a­la medi­er. En poli­cy som bland annat regle­rar annons­mar­ke­ring, samt infor­me­rar de anställ­da om gräns­drag­ning­en mel­lan kom­mer­si­ell och icke-kom­mer­si­ell infor­ma­tion.

Framtiden får utvi­sa om KO dri­ver något av des­sa ären­den till dom­stol. Under tiden hit­tar vi KO:s inställ­ning här: De nor­dis­ka kon­su­ment­om­buds­män­nens stånd­punkt om dold mark­nads­fö­ring.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av dina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019.

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hän­de?

Läs artikel »

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »
felis nec leo. sem, ut ut nunc justo Aliquam amet, Phasellus

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest