Annonsmärker du tillräckligt bra?

Dold reklam i sociala medier diskuteras flitigt. Enligt marknadsföringslagen måste det tydligt framgå om en bloggpost är betald av en annonsör. Men hur tydlig? Om det handlar jur. kand. Mireille Wildhs artikel. Räcker det att skriva ”Sponsrat” för att ett inlägg ska uppfylla lagens krav? Vad anser Konsumentverket? Läs vidare för svar!

Mireille Wildh
9 juni 2016

Tidigare i vår star­ta­de Konsumentverket/​KO två till­syn­sä­ren­den; mot Blondinbella som gjort reklam för fondråd­giv­ning, och mot Kissie som gjort reklam för ett före­tag som köper gam­la mobi­ler. KO var redan för ett par år sedan i kon­takt med Blondinbella gäl­lan­de bris­tan­de annons­mar­ke­ring, men kun­de då inte bevi­sa att ett sam­ar­be­te mel­lan annon­sör och blog­ga­re förelåg.

I de två senas­te fal­len med Blondinbella och Kissie har man dock ett helt annat bevislä­ge, eftersom inläg­gen i de aktu­el­la pos­ter­na haft for­mu­le­ring­en ”I sam­ar­be­te med…” i slu­tet av tex­ten vet man att det hand­lar om mark­nads­fö­ring. Dessutom har de båda blog­gar­na, efter att Konsumentverket hört av sig, lagt till ”Sponsored post” i bör­jan av inläg­get.

Det Konsumentverket nu ifrå­ga­sät­ter är om for­mu­le­ring­ar som ”Sponsored post”, ”Sponsrat inlägg” eller ”I sam­ar­be­te med…” är till­räck­li­ga för att upp­fyl­la mark­nads­fö­rings­la­gens krav på annons­mar­ke­ring.

Gemensam nordisk ståndpunkt om dold reklam i digitala medier

De nor­dis­ka kon­su­ment­om­buds­män­nen sam­la­des i Karlstad i slu­tet av april för att att dis­ku­te­ra pro­ble­met med dold reklam. Tidigare har fram­för allt bris­tan­de reklami­den­ti­fi­e­ring upp­märk­sam­mats vid mark­nads­fö­ring i soci­a­la medi­er, men nu foku­se­rar KO även på nati­ve adver­ti­sing och con­tent mar­ke­ting i de fall det kom­mer­si­el­la bud­ska­pet är dolt i redak­tio­nell text.

I sam­band med mötet ena­des de nor­dis­ka kon­su­ment­män­nen om en gemen­sam stånd­punkt om dold mark­nads­fö­ring.

Av KO:s väg­led­ning fram­går bland annat: ”Om det inte av utform­ning­en tyd­ligt fram­går att det är reklam är det de nor­dis­ka kon­su­ment­om­buds­män­nens upp­fatt­ning att ett inlägg eller en ’adver­to­ri­al’ är till­räck­ligt mar­ke­rad om det i inled­ning­en är tyd­ligt mar­ke­rat med ordet reklam.”

Dolt budskap i native advertising och content marketing

Om det kom­mer­si­el­la bud­ska­pet är dolt i redak­tio­nell text mås­te reklami­den­ti­fi­e­ring­en vara väl­digt tyd­lig. Exempelvis kan en inled­ning i stil med ”Det här är ett sam­ar­be­te med” i vis­sa fall inte bedö­mas vara till­räck­ligt tyd­lig. Ett exem­pel är när AB Svenska Spel annon­se­ra­de på www​.cafe​.se. Reklamen var införd i ett medium som inne­höll redak­tio­nellt mate­ri­al med tex­ten ”Det här är ett sam­ar­be­te med Café och Oddset”, vil­ket inte var en till­räck­lig reklami­den­ti­fi­e­ring enligt Reklamombudsmannens Opinionsnämnd, RON ären­de1602-21.

KO:s inställ­ning är i lin­je med RON, så nu är frå­gan om de tar något av ären­de­na mot Blondinbella och Kissie till dom­stol. Med tan­ke på hur länge dis­kus­sio­nen om dold reklam har pågått kan det vara önsk­värt från såväl bran­schens som till­syns­myn­dig­he­tens sida.

Att i förs­ta mening­en av en blogg­post skri­va ”Sponsrat inlägg” kan upp­fyl­la lagens krav på att det klart och tyd­ligt ska fram­gå att det är reklam, men till syven­de sist mås­te man dock göra hel­hets­be­döm­ning av ord­val, text­stor­lek, typ­snitt, bak­grunds­färg, lay­out etc.

Detta gäl­ler själv­klart även före­tags­blog­gar. Man kan inte maske­ra en text i redak­tio­nell form och på det sät­tet kom­ma undan mark­nads­fö­rings­la­gens reg­ler.

Tredje part ska redovisas

I de båda ären­de­na har KO upp­lyst om att man för att kun­na genom­fö­ra utred­ning­en behö­ver grans­ka de hand­ling­ar som lig­ger till grund för över­ens­kom­mel­sen mel­lan Kissie och Blondinbella och före­ta­gen.

För den hän­del­se att en tred­je part varit del­ak­tig, exem­pel­vis genom för­med­ling, bad KO bola­get att redo­gö­ra även för det­ta.

Tydlig instruktion till hur inlägget skall annonsmarkeras krävs

Som före­tag är det väl­digt vik­tigt att i det sam­ar­bets­av­tal som man teck­nat med en blog­ga­re eller influ­encer tyd­ligt ge en instruk­tion till hur inläg­get ska annons­mar­ke­ras. Detta eftersom samt­li­ga som med­ver­kar till mark­nads­fö­ring­en har ett ansvar att föl­ja de lagar och reg­ler som finns.

Internt på ett bolag är det även vik­tigt att upp­rät­ta en poli­cy för soci­a­la medi­er. En poli­cy som bland annat regle­rar annons­mar­ke­ring, samt infor­me­rar de anställ­da om gräns­drag­ning­en mel­lan kom­mer­si­ell och icke-kom­mer­si­ell infor­ma­tion.

Framtiden får utvi­sa om KO dri­ver något av des­sa ären­den till dom­stol. Under tiden hit­tar vi KO:s inställ­ning här: De nor­dis­ka kon­su­ment­om­buds­män­nens stånd­punkt om dold mark­nads­fö­ring.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »

Kommunicera effektivare i samband med mässor

Mässorna är stor­slag­na, moder­na hub­bar för kom­mu­ni­ka­tion både digi­talt och IRL. Biljetter scan­nas och rivs, sto­ra bild­skär­mar pum­par ut sitt bud­skap. Samtal förs mel­lan poten­ti­el­la affärs­kon­tak­ter. Men tar du till­va­ra på alla kom­mu­ni­ka­tions­möj­lig­he­ter? Martin Karlsson Modigh gui­dar dig genom för­be­re­del­ser­na, vad du bör tän­ka på under mäs­san och vad du kan göra efteråt.

Läs artikel »

Nytt EU-direktiv ställer tuffare krav på marknadsföring online

EU sat­sar sto­ra resur­ser på att för­bätt­ra de juri­dis­ka spel­reg­ler­na i EUs digi­ta­la mil­jö. Inte minst vad gäl­ler den kon­su­ment­skyd­dan­de lag­stift­ning­en. Större krav på e-mark­nads­plat­ser och en utö­kad ång­er­rätt är bara någ­ra exem­pel på det­ta och sank­tio­ner­na vid över­trä­del­se kan svi­da ordent­ligt. Som mark­nads­fö­ra­re mås­te du veta vad som gäl­ler. Läs dagens arti­kel för­fat­tad av Erik Ullberg och Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

En publicist söker sin prenumerant

Har ditt före­tag en blogg? Finns ni på Facebook? Har ni ett nyhets­flö­de på hem­si­dan? Grattis, då är ni i själ­va ver­ket även pub­li­cis­ter. Och då kan det vara bra att ha koll på vad det inne­bär. Läs mer om det­ta i dagens arti­kel  sig­ne­rad Lars Wirtén.

Läs artikel »
risus. commodo ut Aliquam mattis Curabitur Sed consequat. mi, ut

Missa inte nästa artikel!

Missa inte nästa artikel! Fyll i din mejladress och få ett mejl med de senaste artiklarna.

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest