Äntligen händer något i mejlen

Gränserna mellan webb och app har suddats ut och nu hänger e-posten på. Är det bra eller dåligt? Vår krönikör Martin Modigh Karlsson reder ut innebörd och konsekvenser av accelererade mobilsidor (AMP) i din e-post.

Martin Karlsson
4 april 2019

Medan design och funk­tio­na­li­tet hos webb­si­dor rela­tivt snabbt har utveck­lats och för­bätt­rats, har inter­nets ålder­man – eller grand old lady – lun­kat på utan stör­re för­änd­ring­ar. Jag vill näs­tan sträc­ka mig till att säga att e‑post är för inter­net vad orm­bun­kar  och hajar är för vår nuva­ran­de flo­ra och fau­na: En rest från förr.

Visst har nyhets­brevs­tjäns­ter som Mailchimp gjort avtryck, men fort­fa­ran­de är bil­der lågupp­lös­ta, 600 pix­lar bre­da, och man ser med­de­lan­den likt det­ta:

Men nu bör­jar det hän­da saker. Men låt mig väx­la in på ett rele­vant sido­spår innan vi kom­mer dit.

Avstickare om webbutveckling

Det är svårt att utfor­ma en webb­si­da som ser bra ut i alla webb­lä­sa­re, på alla platt­for­mar och för alla enhe­ter. Det beror på en mängd fak­to­rer:

  • Skärmens stor­lek och upp­lös­ning
  • Förhållande mel­lan höjd och bredd för fönst­ret i vil­ket webb­si­dan visas
  • Vilken webb­lä­sa­re och ver­sion som används
  • Vilket ope­ra­tiv­sy­stem och vil­ken ver­sion
  • Avstängda coo­ki­es och script, lång­sam upp­kopp­ling, inställ­ning­ar i webb­lä­sa­ren som ökar kon­tras­ter eller text­stor­lek och and­ra begräns­ning­ar utan­för webb­si­dans kon­troll

Men alla des­sa svå­rig­he­ter blek­nar vid jäm­fö­rel­se med de utma­ning­ar som bjuds vid design av e‑postmeddelanden.

Säkerhet framför allt

Epostklienter tillå­ter inte skript, som är en för­ut­sätt­ning för att skic­ka infor­ma­tion till­ba­ka till ser­vern för att häm­ta inne­håll i flyk­ten. Då går det inte att till­han­da­hål­la inne­håll eller design som anpas­sad efter mot­ta­ga­rens för­ut­sätt­ning­ar.

Säkerhet är ett tungt vägan­de skäl till den­na begräns­ning. Mejlservrar är käns­li­ga sjä­lar, och före­tag och orga­ni­sa­tio­ner är väl­digt utsat­ta om de slås ut. E‑post ska dess­utom kun­na läsas lokalt, i en mas­sa oli­ka kli­en­ter och över sva­ji­ga upp­kopp­ling­ar. Vissa läser sin epost i en webb­lä­sa­re, med tjäns­ter som Gmail, Outlook​.com, Amazon Workmail, Yahoo och lik­nan­de, medan and­ra häm­tar och läser via en av de ota­li­ga appar som finns för smartp­ho­ne och dator. Och sen har vi smar­ta kloc­kor, arm­band, hög­ta­la­re, mikrovågsug­nar och and­ra enhe­ter som kan visa din epost, eller delar av den.

Ännu fler problem

Många kli­en­ters begräns­ning­ar stan­nar inte vid säker­het. De som ska­par dem visar ing­et stör­re intres­se att imple­men­te­ra de stan­dar­der för bland annat HTML och CSS som tas fram och anam­mas av webb­lä­sa­re.

För att röra till det ännu lite till kan sam­ma använ­da­re läsa sam­ma mejl på fle­ra oli­ka enhe­ter och under oli­ka för­hål­lan­den. Det räc­ker allt­så inte med att seg­men­te­ra sina mot­ta­ga­re efter deras van­li­gas­te ope­ra­tiv­sy­stem eller skärm­stor­lek för att kun­na göra spe­ci­a­lan­pas­sa­de utskick.

Men nu bör­jar saker hän­da.

Enter AMP

Den 7 okto­ber 2015 med­de­lan­de Google inför värl­den att de hade kom­mit över­ens med ett tret­ti­o­tal före­tag om en ny lös­ning för att göra webb­si­dor snab­ba­re på mobi­la enhe­ter. Lösningen kal­las AMP (Accelerated Mobile Pages) och lan­se­ra­des i bör­jan av 2016. En typisk sida anpas­sad för AMP lad­dar ned en tion­del av den data som sam­ma sida utan AMP lad­dar, och mins­kar ladd­nings­ti­den med 75 pro­cent. Men sma­kar det så kos­tar det. AMP tillå­ter bara en begrän­sad upp­sätt­ning av HTML- och CSS-kod. Och bara fär­di­ga JavaScript-kom­po­nen­ter kan använ­das.

Två år efter att AMP släpp­tes med­de­lan­de Google att de ska utveck­la AMP ock­så för mejl. Nu är det klart.

Shoppa direkt från inkorgen

Inbäddat AMP-inne­håll i e‑post  kom­mer att kun­na erbju­da inter­ak­ti­vi­tet utan att du behö­ver läm­na inkor­gen. En e‑handel kan skic­ka ett mail till dig som inte bara lis­tar pro­duk­ter base­rat på er tidi­ga­re rela­tion (den typen av indi­vi­du­a­li­se­ring görs ju redan, men den sker i deras ände och inte när bre­vet väl nått dig), du kan djup­dy­ka i en spe­ci­fik pro­dukt och till och med genom­fö­ra mer­par­ten av köpet utan att slus­sas över till webb­lä­sa­ren. Du kom­mer kun­na få ”nju­ta av” inter­ak­ti­va ele­ment du är van vid från web­ben direkt i e‑postmeddelanden. Knappar, kryssru­tor och bild­ka­ru­sel­ler öpp­nar för väl­kän­da tjäns­ter som Pinterest (mood­boards) och Doodle (mötes­bok­ning­ar) direkt i med­de­lan­de­fönst­ret.

Det har redan tagits fle­ra steg för att sud­da ut grän­ser­na mel­lan vad som är webb och vad som är app, och nu kli­ver e‑posten efter. Frågan är hur snart ett brev kan  vara så pac­kat med funk­tio­na­li­tet att du bok­mär­ker det till din hemskärm, mel­lan BankID och Candy Crush?

Testa själv!

Om du har Gmail kan du redan ta emot ta emot mejl med AMP-kod. Använder du G Suite behö­ver du bara slå på ”dyna­mic email”. Snart kom­mer ock­så Outlook, Yahoo Mail, Mail​.ru med fle­ra att ta emot AMP-mejl.

Som mark­nads­fö­ra­re vill du säkert ock­så skic­ka AMP-mejl. Då mås­te du först regi­stre­ra dig och sen anli­ta en epost­le­ve­ran­tör som stöd­jer tek­ni­ken (t.ex. SparkPost, Litmus, Twilio SendGrid eller Amazon SES). Läs mer här.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
quis, ante. Praesent commodo massa felis ut Aenean adipiscing id tempus in

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest