Äntligen händer något i mejlen

Gränserna mellan webb och app har suddats ut och nu hänger e-posten på. Är det bra eller dåligt? Vår krönikör Martin Modigh Karlsson reder ut innebörd och konsekvenser av accelererade mobilsidor (AMP) i din e-post.

Martin Karlsson
4 april 2019

Medan design och funk­tio­na­li­tet hos webb­si­dor rela­tivt snabbt har utveck­lats och för­bätt­rats, har inter­nets ålder­man – eller grand old lady – lun­kat på utan stör­re för­änd­ring­ar. Jag vill näs­tan sträc­ka mig till att säga att e-post är för inter­net vad orm­bun­kar  och hajar är för vår nuva­ran­de flo­ra och fau­na: En rest från förr.

Visst har nyhets­brevs­tjäns­ter som Mailchimp gjort avtryck, men fort­fa­ran­de är bil­der lågupp­lös­ta, 600 pix­lar bre­da, och man ser med­de­lan­den likt det­ta:

Men nu bör­jar det hän­da saker. Men låt mig väx­la in på ett rele­vant sido­spår innan vi kom­mer dit.

Avstickare om webbutveckling

Det är svårt att utfor­ma en webb­si­da som ser bra ut i alla webb­lä­sa­re, på alla platt­for­mar och för alla enhe­ter. Det beror på en mängd fak­to­rer:

  • Skärmens stor­lek och upp­lös­ning
  • Förhållande mel­lan höjd och bredd för fönst­ret i vil­ket webb­si­dan visas
  • Vilken webb­lä­sa­re och ver­sion som används
  • Vilket ope­ra­tiv­sy­stem och vil­ken ver­sion
  • Avstängda coo­ki­es och script, lång­sam upp­kopp­ling, inställ­ning­ar i webb­lä­sa­ren som ökar kon­tras­ter eller text­stor­lek och and­ra begräns­ning­ar utan­för webb­si­dans kon­troll

Men alla des­sa svå­rig­he­ter blek­nar vid jäm­fö­rel­se med de utma­ning­ar som bjuds vid design av e-post­med­de­lan­den.

Säkerhet framför allt

Epostklienter tillå­ter inte skript, som är en för­ut­sätt­ning för att skic­ka infor­ma­tion till­ba­ka till ser­vern för att häm­ta inne­håll i flyk­ten. Då går det inte att till­han­da­hål­la inne­håll eller design som anpas­sad efter mot­ta­ga­rens för­ut­sätt­ning­ar.

Säkerhet är ett tungt vägan­de skäl till den­na begräns­ning. Mejlservrar är käns­li­ga sjä­lar, och före­tag och orga­ni­sa­tio­ner är väl­digt utsat­ta om de slås ut. E-post ska dess­utom kun­na läsas lokalt, i en mas­sa oli­ka kli­en­ter och över sva­ji­ga upp­kopp­ling­ar. Vissa läser sin epost i en webb­lä­sa­re, med tjäns­ter som Gmail, Outlook​.com, Amazon Workmail, Yahoo och lik­nan­de, medan and­ra häm­tar och läser via en av de ota­li­ga appar som finns för smartp­ho­ne och dator. Och sen har vi smar­ta kloc­kor, arm­band, hög­ta­la­re, mikrovågsug­nar och and­ra enhe­ter som kan visa din epost, eller delar av den.

Ännu fler problem

Många kli­en­ters begräns­ning­ar stan­nar inte vid säker­het. De som ska­par dem visar ing­et stör­re intres­se att imple­men­te­ra de stan­dar­der för bland annat HTML och CSS som tas fram och anam­mas av webb­lä­sa­re.

För att röra till det ännu lite till kan sam­ma använ­da­re läsa sam­ma mejl på fle­ra oli­ka enhe­ter och under oli­ka för­hål­lan­den. Det räc­ker allt­så inte med att seg­men­te­ra sina mot­ta­ga­re efter deras van­li­gas­te ope­ra­tiv­sy­stem eller skärm­stor­lek för att kun­na göra spe­ci­a­lan­pas­sa­de utskick.

Men nu bör­jar saker hän­da.

Enter AMP

Den 7 okto­ber 2015 med­de­lan­de Google inför värl­den att de hade kom­mit över­ens med ett tret­ti­o­tal före­tag om en ny lös­ning för att göra webb­si­dor snab­ba­re på mobi­la enhe­ter. Lösningen kal­las AMP (Accelerated Mobile Pages) och lan­se­ra­des i bör­jan av 2016. En typisk sida anpas­sad för AMP lad­dar ned en tion­del av den data som sam­ma sida utan AMP lad­dar, och mins­kar ladd­nings­ti­den med 75 pro­cent. Men sma­kar det så kos­tar det. AMP tillå­ter bara en begrän­sad upp­sätt­ning av HTML- och CSS-kod. Och bara fär­di­ga JavaScript-kom­po­nen­ter kan använ­das.

Två år efter att AMP släpp­tes med­de­lan­de Google att de ska utveck­la AMP ock­så för mejl. Nu är det klart.

Shoppa direkt från inkorgen

Inbäddat AMP-inne­håll i e-post  kom­mer att kun­na erbju­da inter­ak­ti­vi­tet utan att du behö­ver läm­na inkor­gen. En e-han­del kan skic­ka ett mail till dig som inte bara lis­tar pro­duk­ter base­rat på er tidi­ga­re rela­tion (den typen av indi­vi­du­a­li­se­ring görs ju redan, men den sker i deras ände och inte när bre­vet väl nått dig), du kan djup­dy­ka i en spe­ci­fik pro­dukt och till och med genom­fö­ra mer­par­ten av köpet utan att slus­sas över till webb­lä­sa­ren. Du kom­mer kun­na få ”nju­ta av” inter­ak­ti­va ele­ment du är van vid från web­ben direkt i e-post­med­de­lan­den. Knappar, kryssru­tor och bild­ka­ru­sel­ler öpp­nar för väl­kän­da tjäns­ter som Pinterest (mood­boards) och Doodle (mötes­bok­ning­ar) direkt i med­de­lan­de­fönst­ret.

Det har redan tagits fle­ra steg för att sud­da ut grän­ser­na mel­lan vad som är webb och vad som är app, och nu kli­ver e-pos­ten efter. Frågan är hur snart ett brev kan  vara så pac­kat med funk­tio­na­li­tet att du bok­mär­ker det till din hemskärm, mel­lan BankID och Candy Crush?

Testa själv!

Om du har Gmail kan du redan ta emot ta emot mejl med AMP-kod. Använder du G Suite behö­ver du bara slå på ”dyna­mic email”. Snart kom­mer ock­så Outlook, Yahoo Mail, Mail​.ru med fle­ra att ta emot AMP-mejl.

Som mark­nads­fö­ra­re vill du säkert ock­så skic­ka AMP-mejl. Då mås­te du först regi­stre­ra dig och sen anli­ta en epost­le­ve­ran­tör som stöd­jer tek­ni­ken (t.ex. SparkPost, Litmus, Twilio SendGrid eller Amazon SES). Läs mer här.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »

Kommunicera effektivare i samband med mässor

Mässorna är stor­slag­na, moder­na hub­bar för kom­mu­ni­ka­tion både digi­talt och IRL. Biljetter scan­nas och rivs, sto­ra bild­skär­mar pum­par ut sitt bud­skap. Samtal förs mel­lan poten­ti­el­la affärs­kon­tak­ter. Men tar du till­va­ra på alla kom­mu­ni­ka­tions­möj­lig­he­ter? Martin Karlsson Modigh gui­dar dig genom för­be­re­del­ser­na, vad du bör tän­ka på under mäs­san och vad du kan göra efteråt.

Läs artikel »

Nytt EU-direktiv ställer tuffare krav på marknadsföring online

EU sat­sar sto­ra resur­ser på att för­bätt­ra de juri­dis­ka spel­reg­ler­na i EUs digi­ta­la mil­jö. Inte minst vad gäl­ler den kon­su­ment­skyd­dan­de lag­stift­ning­en. Större krav på e-mark­nads­plat­ser och en utö­kad ång­er­rätt är bara någ­ra exem­pel på det­ta och sank­tio­ner­na vid över­trä­del­se kan svi­da ordent­ligt. Som mark­nads­fö­ra­re mås­te du veta vad som gäl­ler. Läs dagens arti­kel för­fat­tad av Erik Ullberg och Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

En publicist söker sin prenumerant

Har ditt före­tag en blogg? Finns ni på Facebook? Har ni ett nyhets­flö­de på hem­si­dan? Grattis, då är ni i själ­va ver­ket även pub­li­cis­ter. Och då kan det vara bra att ha koll på vad det inne­bär. Läs mer om det­ta i dagens arti­kel  sig­ne­rad Lars Wirtén.

Läs artikel »
elit. felis adipiscing amet, dolor. quis, libero.

Missa inte nästa artikel!

Missa inte nästa artikel! Fyll i din mejladress och få ett mejl med de senaste artiklarna.

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest