Äntligen händer något i mejlen

Gränserna mellan webb och app har suddats ut och nu hänger e-posten på. Är det bra eller dåligt? Vår krönikör Martin Modigh Karlsson reder ut innebörd och konsekvenser av accelererade mobilsidor (AMP) i din e-post.

Martin Karlsson
4 april 2019

Medan design och funk­tio­na­li­tet hos webb­si­dor rela­tivt snabbt har utveck­lats och för­bätt­rats, har inter­nets ålder­man – eller grand old lady – lun­kat på utan stör­re för­änd­ring­ar. Jag vill näs­tan sträc­ka mig till att säga att e‑post är för inter­net vad orm­bun­kar  och hajar är för vår nuva­ran­de flo­ra och fau­na: En rest från förr.

Visst har nyhets­brevs­tjäns­ter som Mailchimp gjort avtryck, men fort­fa­ran­de är bil­der lågupp­lös­ta, 600 pix­lar bre­da, och man ser med­de­lan­den likt detta:

Men nu bör­jar det hän­da saker. Men låt mig väx­la in på ett rele­vant sido­spår innan vi kom­mer dit.

Avstickare om webbutveckling

Det är svårt att utfor­ma en webb­si­da som ser bra ut i alla webb­lä­sa­re, på alla platt­for­mar och för alla enhe­ter. Det beror på en mängd faktorer:

  • Skärmens stor­lek och upplösning
  • Förhållande mel­lan höjd och bredd för fönst­ret i vil­ket webb­si­dan visas
  • Vilken webb­lä­sa­re och ver­sion som används
  • Vilket ope­ra­tiv­sy­stem och vil­ken version
  • Avstängda coo­ki­es och script, lång­sam upp­kopp­ling, inställ­ning­ar i webb­lä­sa­ren som ökar kon­tras­ter eller text­stor­lek och and­ra begräns­ning­ar utan­för webb­si­dans kontroll

Men alla des­sa svå­rig­he­ter blek­nar vid jäm­fö­rel­se med de utma­ning­ar som bjuds vid design av e‑postmeddelanden.

Säkerhet framför allt

Epostklienter tillå­ter inte skript, som är en för­ut­sätt­ning för att skic­ka infor­ma­tion till­ba­ka till ser­vern för att häm­ta inne­håll i flyk­ten. Då går det inte att till­han­da­hål­la inne­håll eller design som anpas­sad efter mot­ta­ga­rens förutsättningar.

Säkerhet är ett tungt vägan­de skäl till den­na begräns­ning. Mejlservrar är käns­li­ga sjä­lar, och före­tag och orga­ni­sa­tio­ner är väl­digt utsat­ta om de slås ut. E‑post ska dess­utom kun­na läsas lokalt, i en mas­sa oli­ka kli­en­ter och över sva­ji­ga upp­kopp­ling­ar. Vissa läser sin epost i en webb­lä­sa­re, med tjäns­ter som Gmail, Outlook​.com, Amazon Workmail, Yahoo och lik­nan­de, medan and­ra häm­tar och läser via en av de ota­li­ga appar som finns för smartp­ho­ne och dator. Och sen har vi smar­ta kloc­kor, arm­band, hög­ta­la­re, mikrovågsug­nar och and­ra enhe­ter som kan visa din epost, eller delar av den.

Ännu fler problem

Många kli­en­ters begräns­ning­ar stan­nar inte vid säker­het. De som ska­par dem visar ing­et stör­re intres­se att imple­men­te­ra de stan­dar­der för bland annat HTML och CSS som tas fram och anam­mas av webbläsare.

För att röra till det ännu lite till kan sam­ma använ­da­re läsa sam­ma mejl på fle­ra oli­ka enhe­ter och under oli­ka för­hål­lan­den. Det räc­ker allt­så inte med att seg­men­te­ra sina mot­ta­ga­re efter deras van­li­gas­te ope­ra­tiv­sy­stem eller skärm­stor­lek för att kun­na göra spe­ci­a­lan­pas­sa­de utskick.

Men nu bör­jar saker hända.

Enter AMP

Den 7 okto­ber 2015 med­de­lan­de Google inför värl­den att de hade kom­mit över­ens med ett tret­ti­o­tal före­tag om en ny lös­ning för att göra webb­si­dor snab­ba­re på mobi­la enhe­ter. Lösningen kal­las AMP (Accelerated Mobile Pages) och lan­se­ra­des i bör­jan av 2016. En typisk sida anpas­sad för AMP lad­dar ned en tion­del av den data som sam­ma sida utan AMP lad­dar, och mins­kar ladd­nings­ti­den med 75 pro­cent. Men sma­kar det så kos­tar det. AMP tillå­ter bara en begrän­sad upp­sätt­ning av HTML- och CSS-kod. Och bara fär­di­ga JavaScript-kom­po­nen­ter kan användas.

Två år efter att AMP släpp­tes med­de­lan­de Google att de ska utveck­la AMP ock­så för mejl. Nu är det klart.

Shoppa direkt från inkorgen

Inbäddat AMP-inne­håll i e‑post  kom­mer att kun­na erbju­da inter­ak­ti­vi­tet utan att du behö­ver läm­na inkor­gen. En e‑handel kan skic­ka ett mail till dig som inte bara lis­tar pro­duk­ter base­rat på er tidi­ga­re rela­tion (den typen av indi­vi­du­a­li­se­ring görs ju redan, men den sker i deras ände och inte när bre­vet väl nått dig), du kan djup­dy­ka i en spe­ci­fik pro­dukt och till och med genom­fö­ra mer­par­ten av köpet utan att slus­sas över till webb­lä­sa­ren. Du kom­mer kun­na få ”nju­ta av” inter­ak­ti­va ele­ment du är van vid från web­ben direkt i e‑postmeddelanden. Knappar, kryssru­tor och bild­ka­ru­sel­ler öpp­nar för väl­kän­da tjäns­ter som Pinterest (mood­boards) och Doodle (mötes­bok­ning­ar) direkt i meddelandefönstret.

Det har redan tagits fle­ra steg för att sud­da ut grän­ser­na mel­lan vad som är webb och vad som är app, och nu kli­ver e‑posten efter. Frågan är hur snart ett brev kan  vara så pac­kat med funk­tio­na­li­tet att du bok­mär­ker det till din hemskärm, mel­lan BankID och Candy Crush?

Testa själv!

Om du har Gmail kan du redan ta emot ta emot mejl med AMP-kod. Använder du G Suite behö­ver du bara slå på ”dyna­mic email”. Snart kom­mer ock­så Outlook, Yahoo Mail, Mail​.ru med fle­ra att ta emot AMP-mejl.

Som mark­nads­fö­ra­re vill du säkert ock­så skic­ka AMP-mejl. Då mås­te du först regi­stre­ra dig och sen anli­ta en epost­le­ve­ran­tör som stöd­jer tek­ni­ken (t.ex. SparkPost, Litmus, Twilio SendGrid eller Amazon SES). Läs mer här.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »