Skip to content

Är martech räddning eller förbannelse?

Tekniska lösningar för marknadsföring, så kallad martech, lovar snabba resultat. Och många ser också snabba resultat. Men vad händer på lång sikt? Det frågar sig content-spanarna i avsnitt 177 av Kntnt Radio.

Pia Tegborg
25 maj 2018

Tekniska lös­ning­ar för mark­nads­fö­ring, så kal­lad mar­tech, lovar hjäl­pa oss att nå fler, få stör­re pre­ci­sion, ska­pa mer intres­se, kon­ver­te­ra snab­ba­re och ytterst att ska­pa ”return on invest­ment”. Vi köper verk­ty­gen och använ­der dem. Och min­sann: Får vi inte bätt­re räck­vidd? Blir vi inte bätt­re att nå vår mål­grupp? Titta hur enga­ge­mang­et ökar! Och där tril­la­de en affär in. Jippi! Vi kan inte räk­na ut ROI – men det mås­te vara uppen­bart för var och en att det är en bra inve­ste­ring.

Eller?

Dessa fan­tas­tis­ka lös­ning­ar krä­ver inne­håll. Mycket inne­håll. Bra inne­håll. Har vi tid och råd att ta fram det? De krä­ver ock­så någon som ana­ly­se­ra utfal­let och sen vri­der på rat­tar, tryc­ker på knap­par och drar i spa­kar så att des­sa under­ba­ra maski­ner fun­ge­rar opti­malt. Har vi tid och råd att låta någon göra det? För de all­ra fles­ta är det ärli­ga sva­ret: Nej. I vart fall inte nu.

Så vad gör vi?

Vi gör det bäs­ta av situ­a­tio­nen. För de all­ra fles­ta inne­bär det att vi använ­der det inne­håll vi har och gör vårt bäs­ta för att stäl­la in pro­gram­va­ran så bra vi bara kan. Sen kör vi och hål­ler tum­mar­na.

Men vad blir resul­ta­tet?

Bara för att du kan så måste du inte

Just becau­se you can, it doesn’t mean you should skri­ver Mark Schaefer. Han lad­da­de ned ett PDF-doku­ment från Salesforce och fick inom 24 tim­mar:

  • Ett oöns­kat sälj­sam­tal
  • Ett mejl från en säl­ja­re
  • En inbju­dan till ett webi­nar
  • En pre­nu­me­ra­tion på en blogg
  • Ett pre­nu­me­ra­tion på ett nyhets­brev rik­tad till för­svars­in­du­strin, som Mark Schaefer ald­rig har haft med att göra.

Detta är inbound mar­ke­ting från sin säms­ta sida. Det är mer out­bound än inbound.

Vad händer på långsikt?

Detta är ing­et unikt för Salesforce. Inte hel­ler för ame­ri­kans­ka före­tag. Många svens­ka före­tag gör lika­dant. De köper en mar­tech-lös­ning, fyl­ler det med inne­håll och tryc­ker sen på start­knap­pen.

På kort sikt ser de fles­ta en klar för­bätt­ring. Men vad hän­der på lång­sikt? Det frå­gar sig con­tent spa­nar­na – Malin Sjöman, Thomas Barregren och jag (Pia Tegborg) – i vec­kans avsnitt 177 av Kntnt Radio.

Länkar

Här kom­mer län­kar till sådant vi näm­ner eller pra­tar om i avsnit­tet:

Musik

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: IDK © The DLX (CC BY-NC-ND 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läs­ning!

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens arti­kel.

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019.

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hän­de?

Läs artikel »

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »
vel, nec Nullam ultricies risus ut adipiscing Aenean ut mattis consectetur

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest