Är martech räddning eller förbannelse?

Tekniska lösningar för marknadsföring, så kallad martech, lovar snabba resultat. Och många ser också snabba resultat. Men vad händer på lång sikt? Det frågar sig content-spanarna i avsnitt 177 av Kntnt Radio.

Pia Tegborg
25 maj 2018

Tekniska lös­ning­ar för mark­nads­fö­ring, så kal­lad mar­tech, lovar hjäl­pa oss att nå fler, få stör­re pre­ci­sion, ska­pa mer intres­se, kon­ver­te­ra snab­ba­re och ytterst att ska­pa ”return on invest­ment”. Vi köper verk­ty­gen och använ­der dem. Och min­sann: Får vi inte bätt­re räck­vidd? Blir vi inte bätt­re att nå vår mål­grupp? Titta hur enga­ge­mang­et ökar! Och där tril­la­de en affär in. Jippi! Vi kan inte räk­na ut ROI – men det mås­te vara uppen­bart för var och en att det är en bra inve­ste­ring.

Eller?

Dessa fan­tas­tis­ka lös­ning­ar krä­ver inne­håll. Mycket inne­håll. Bra inne­håll. Har vi tid och råd att ta fram det? De krä­ver ock­så någon som ana­ly­se­ra utfal­let och sen vri­der på rat­tar, tryc­ker på knap­par och drar i spa­kar så att des­sa under­ba­ra maski­ner fun­ge­rar opti­malt. Har vi tid och råd att låta någon göra det? För de all­ra fles­ta är det ärli­ga sva­ret: Nej. I vart fall inte nu.

Så vad gör vi?

Vi gör det bäs­ta av situ­a­tio­nen. För de all­ra fles­ta inne­bär det att vi använ­der det inne­håll vi har och gör vårt bäs­ta för att stäl­la in pro­gram­va­ran så bra vi bara kan. Sen kör vi och hål­ler tum­mar­na.

Men vad blir resul­ta­tet?

Bara för att du kan så måste du inte

Just becau­se you can, it doesn’t mean you should skri­ver Mark Schaefer. Han lad­da­de ned ett PDF-doku­ment från Salesforce och fick inom 24 tim­mar:

  • Ett oöns­kat sälj­sam­tal
  • Ett mejl från en säl­ja­re
  • En inbju­dan till ett webi­nar
  • En pre­nu­me­ra­tion på en blogg
  • Ett pre­nu­me­ra­tion på ett nyhets­brev rik­tad till för­svars­in­du­strin, som Mark Schaefer ald­rig har haft med att göra.

Detta är inbound mar­ke­ting från sin säms­ta sida. Det är mer out­bound än inbound.

Vad händer på långsikt?

Detta är ing­et unikt för Salesforce. Inte hel­ler för ame­ri­kans­ka före­tag. Många svens­ka före­tag gör lika­dant. De köper en mar­tech-lös­ning, fyl­ler det med inne­håll och tryc­ker sen på start­knap­pen.

På kort sikt ser de fles­ta en klar för­bätt­ring. Men vad hän­der på lång­sikt? Det frå­gar sig con­tent spa­nar­na – Malin Sjöman, Thomas Barregren och jag (Pia Tegborg) – i vec­kans avsnitt 177 av Kntnt Radio.

Länkar

Här kom­mer län­kar till sådant vi näm­ner eller pra­tar om i avsnit­tet:

Musik

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: IDK © The DLX (CC BY-NC-ND 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
at quis ut tempus elit. Praesent fringilla sit

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest