Är martech räddning eller förbannelse?

Tekniska lösningar för marknadsföring, så kallad martech, lovar snabba resultat. Och många ser också snabba resultat. Men vad händer på lång sikt? Det frågar sig content-spanarna i avsnitt 177 av Kntnt Radio.

Pia Tegborg
25 maj 2018

Tekniska lös­ning­ar för mark­nads­fö­ring, så kal­lad mar­tech, lovar hjäl­pa oss att nå fler, få stör­re pre­ci­sion, ska­pa mer intres­se, kon­ver­te­ra snab­ba­re och ytterst att ska­pa ”return on invest­ment”. Vi köper verk­ty­gen och använ­der dem. Och min­sann: Får vi inte bätt­re räck­vidd? Blir vi inte bätt­re att nå vår mål­grupp? Titta hur enga­ge­mang­et ökar! Och där tril­la­de en affär in. Jippi! Vi kan inte räk­na ut ROI – men det mås­te vara uppen­bart för var och en att det är en bra investering.

Eller?

Dessa fan­tas­tis­ka lös­ning­ar krä­ver inne­håll. Mycket inne­håll. Bra inne­håll. Har vi tid och råd att ta fram det? De krä­ver ock­så någon som ana­ly­se­ra utfal­let och sen vri­der på rat­tar, tryc­ker på knap­par och drar i spa­kar så att des­sa under­ba­ra maski­ner fun­ge­rar opti­malt. Har vi tid och råd att låta någon göra det? För de all­ra fles­ta är det ärli­ga sva­ret: Nej. I vart fall inte nu.

Så vad gör vi?

Vi gör det bäs­ta av situ­a­tio­nen. För de all­ra fles­ta inne­bär det att vi använ­der det inne­håll vi har och gör vårt bäs­ta för att stäl­la in pro­gram­va­ran så bra vi bara kan. Sen kör vi och hål­ler tummarna.

Men vad blir resultatet?

Bara för att du kan så måste du inte

Just becau­se you can, it doesn’t mean you should skri­ver Mark Schaefer. Han lad­da­de ned ett PDF-doku­ment från Salesforce och fick inom 24 timmar:

  • Ett oöns­kat säljsamtal
  • Ett mejl från en säljare
  • En inbju­dan till ett webinar
  • En pre­nu­me­ra­tion på en blogg
  • Ett pre­nu­me­ra­tion på ett nyhets­brev rik­tad till för­svars­in­du­strin, som Mark Schaefer ald­rig har haft med att göra.

Detta är inbound mar­ke­ting från sin säms­ta sida. Det är mer out­bound än inbound.

Vad händer på långsikt?

Detta är ing­et unikt för Salesforce. Inte hel­ler för ame­ri­kans­ka före­tag. Många svens­ka före­tag gör lika­dant. De köper en mar­tech-lös­ning, fyl­ler det med inne­håll och tryc­ker sen på startknappen.

På kort sikt ser de fles­ta en klar för­bätt­ring. Men vad hän­der på lång­sikt? Det frå­gar sig con­tent spa­nar­na – Malin Sjöman, Thomas Barregren och jag (Pia Tegborg) – i vec­kans avsnitt 177 av Kntnt Radio.

[kntnt_​radio 177]

Länkar

Här kom­mer län­kar till sådant vi näm­ner eller pra­tar om i avsnittet:

Musik

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: IDK © The DLX (CC BY-NC-ND 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »