Är native advertising något för dig?

Native advertising. Du har säkert hört orden. Du vet nog vad de betyder – ungefär. Kanske har du funderat på att pröva det. Men du vill veta lite mer. Var det kommer ifrån. Hur det fungerar. Varför du skall göra det. Och vilka fällor du skall undvika. Den här artikeln är för dig.

Thomas Barregren
23 september 2014

Native adver­ti­sing. Du har säkert hört orden. Du vet nog vad de bety­der – unge­fär. Kanske har du fun­de­rat på att prö­va det. Men du vill veta lite mer. Var det kom­mer ifrån. Hur det fun­ge­rar. Varför du skall göra det. Och vil­ka fäl­lor du skall und­vi­ka. Den här arti­keln är för dig.

Begynnelsen

New York. 26 sep­tem­ber 2011. Fred Wilson, inve­ste­ra­re i bland and­ra Twitter, Foursquare och Tumblr, är huvud­ta­la­re på en kon­fe­rens om onli­ne media, mark­nads­fö­ring och reklam. Han bör­jar sitt tal så här:

När vi inve­ste­rar i webb­tjäns­ter, så upp­munt­rar vi all­tid tea­men att byg­ga natur­li­ga mone­ta­ri­se­rings­sy­stem.

Naturliga mone­ta­ri­se­rings­sy­stem. Krångligt ord. Men idén är enkel. Det hand­lar om att erbju­da dig, som mark­nads­fö­ra­re, annons­for­mat som blir en natur­lig del av använ­darupp­le­vel­sen. Dan Greenberg, vd för en ame­ri­kansk medi­a­by­rå, blev så inspi­re­rad av Wilsons tal, att han bör­ja­de evan­ge­li­se­ra kon­cep­tet, som han kal­lar ”natur­lig annon­se­ring” – nati­ve adver­ti­sing.

Ibland över­sätts nati­ve adve­rit­sing med ”infödd annon­se­ring”. Det är natur­ligt­vis fel. Ordet nati­ve har ing­en direkt mot­sva­rig­het i svens­kan, utan över­sätts lite oli­ka bero­en­de på sam­man­hang. Det är ett adjek­tiv som beteck­nar något som finns natur­ligt från bör­jan. Den fel­ak­ti­ga över­sätt­ning­en här­rör san­no­likt från en något mind­re smick­ran­de över­sätt­ning av Native Americans.

Olika former

Native adver­ti­sing är mark­nads­fö­ring med annon­ser som ser ut och upp­levs som ”rik­tigt” inne­håll i det medium där det pre­sen­te­ras.

Du ser exem­pel på nati­ve adver­ti­sing var­je dag. Sök efter vad som helst på Google, och resul­ta­tet top­pas av län­kar som är märk­ta ”annons”. Dessa annon­ser är exem­pel på nati­ve adver­ti­sing. De ser ut och upp­levs som det rik­ti­ga sökre­sul­ta­tet läng­re ned. Du har säkert ock­så sett de spons­ra­de inläg­gen på LinkedIn, Twitter och Facebook.

Men det som flest tän­ker på är när de säger eller hör ter­men är nog annon­ser som ser ut som artik­lar och finns på afton​bla​det​.se, eller gp​.se, eller på näs­tan vil­ken dags­tid­nings webb­plats som helst. Reklam som ser ut som en arti­kel. Upplevs som en arti­kel. Är en arti­kel. Men betald av en annon­sör. Native adver­ti­sing i den­na form är när­be­släk­tat med adver­to­ri­al, tex­tre­klam och spons­rat inne­håll. Och blan­das ofta sam­man med con­tent mar­ke­ting.

Det finns ytter­li­ga­re vari­an­ter på nati­ve adver­ti­sing. Interactive Advertising Bureau (IAB), en intres­se­or­ga­ni­sa­tion för före­tag som arbe­tar med inter­ak­tiv annon­se­ring, har iden­ti­fi­e­rat sju for­mer av nati­ve adver­ti­sing.

Nästan ”riktigt” innehåll

Just nu är nati­ve adver­ti­sing i ropet. För tid­ning­ar och medi­a­hus är det den enda ljus­glim­ten på en annars natt­svart annons­mark­nad. Och för många mark­nads­fö­ra­re är det ett bekvämt sätt att hop­pa på tren­den med ”con­tent”. Men se upp! Mediaföretag och annonskö­pa­re som tror att det räc­ker att klä reklam i redak­tio­nell skrud kom­mer att miss­lyc­kas kapi­talt.

Det räc­ker inte att annon­sen är ”nati­ve” i for­men. Den mås­te ock­så vara det i inne­hål­let. Annonsen mås­te allt­så vara minst lika vär­de­full för mot­ta­gar­na som det ”rik­ti­ga” inne­hål­let. SEB, ban­ken, har för­stått det­ta. De bedri­ver nati­ve adver­ti­sing i dags­press med rubri­ker som till exem­pel: ”Kan ett slo­pat rän­te­av­drag krym­pa skuld­ber­get?” och ”Vad ska man göra i cent­rum om inga buti­ker finns kvar?”. Annonserna är både till utform­ning och inne­håll lika nyhets­ar­tik­lar­na som omger dem. Det enda som skil­jer dem är en tyd­lig märk­ning att det är en annons från SEB och en upp­ma­ning att läsa mer på SEB:s före­tags­blogg eller pre­nu­me­re­ra på deras nyhets­brev.

Värdeskapande och värdestödjande

Internet, mobi­li­tet och soci­a­la medi­er har givit var och en möj­lig­het att enkelt spri­da och ta emot inne­håll i ett nät­verk med mil­jar­der sam­man­kopp­la­de män­ni­skor. Och vi tar till­va­ra på möj­lig­he­ten. Därför mås­te mark­nads­kom­mu­ni­ka­tio­nen föl­ja efter, ut på nätet, in i soci­a­la medi­er. Men logi­ken för sprid­ning av inne­håll på nätet skil­jer sig från den invan­da logi­ken för sprid­ning i mass­me­dia.

Massmedier upp­kom sam­ti­digt med indust­ri­a­lis­men i mit­ten av 1800-talet. De två lev­de i sym­bi­os. Industrin behöv­de mass­me­dia för mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion; mass­me­di­er behöv­de indu­strins annons­peng­ar. Och sym­bi­o­sen har fun­ge­rat eftersom män­ni­skor vil­le ha mass­me­di­er­nas redak­tio­nel­la inne­håll och fick annon­sö­rer­nas ”på köpet”.

Men vad som sprids i nät­ver­ket bestäms inte av redak­tö­rer eller annon­sö­rer. Det bestäms av dig och mig, av våra vän­ner och bekan­ta, av deras vän­ner och bekan­ta, och så vida­re. Vi tar emot inne­håll som ger oss något av vär­de: upp­le­vel­se, infor­ma­tion eller kun­skap. Och vi spri­der inne­håll som stär­ker vår själv­bild. Forskare kal­lar sådan inne­håll för vär­deska­pan­de respek­ti­ve vär­destöd­jan­de.

Så för att nå ut på web­ben och i soci­a­la medi­er mås­te ditt inne­håll vara vär­deska­pan­de och helst ock­så vär­destöd­jan­de. Desto bätt­re du lyc­kas, desto läng­re ut sprids ditt inne­håll.

Native advertising som smakprov

Innehållet bör, jag vill säga ska, fin­nas på en platt­form som du bestäm­mer över. Det kan vara ditt före­tags webb­plats, blogg eller nyhets­brev. Använd sedan nati­ve adver­ti­sing för att på and­ra platt­for­mar ge smak­prov på ditt inne­håll. Det är så SEB gör. Och Kntnt…

Denna arti­kel har pub­li­ce­rats i Marknadschefernas med­lems­tid­ning. Det gör den till ett exem­pel på nati­ve adver­ti­sing från Kntnt. Om du gil­la­de arti­keln och vill läsa mer om nati­ve adver­ti­sing, con­tent mar­ke­ting och annat som berör din var­dag som mark­nads­fö­ra­re, så ska du läsa vårt nyhets­brev.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
dolor ante. libero. leo lectus libero venenatis, elit.

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest