Är native advertising något för dig?

Native advertising. Du har säkert hört orden. Du vet nog vad de betyder – ungefär. Kanske har du funderat på att pröva det. Men du vill veta lite mer. Var det kommer ifrån. Hur det fungerar. Varför du skall göra det. Och vilka fällor du skall undvika. Den här artikeln är för dig.

Thomas Barregren
23 september 2014

Native adver­ti­sing. Du har säkert hört orden. Du vet nog vad de bety­der – unge­fär. Kanske har du fun­de­rat på att prö­va det. Men du vill veta lite mer. Var det kom­mer ifrån. Hur det fun­ge­rar. Varför du skall göra det. Och vil­ka fäl­lor du skall und­vi­ka. Den här arti­keln är för dig.

Begynnelsen

New York. 26 sep­tem­ber 2011. Fred Wilson, inve­ste­ra­re i bland and­ra Twitter, Foursquare och Tumblr, är huvud­ta­la­re på en kon­fe­rens om onli­ne media, mark­nads­fö­ring och reklam. Han bör­jar sitt tal så här:

När vi inve­ste­rar i webb­tjäns­ter, så upp­munt­rar vi all­tid tea­men att byg­ga natur­li­ga monetariseringssystem.

Naturliga mone­ta­ri­se­rings­sy­stem. Krångligt ord. Men idén är enkel. Det hand­lar om att erbju­da dig, som mark­nads­fö­ra­re, annons­for­mat som blir en natur­lig del av använ­darupp­le­vel­sen. Dan Greenberg, vd för en ame­ri­kansk medi­a­by­rå, blev så inspi­re­rad av Wilsons tal, att han bör­ja­de evan­ge­li­se­ra kon­cep­tet, som han kal­lar ”natur­lig annon­se­ring” – nati­ve advertising.

Ibland över­sätts nati­ve adve­rit­sing med ”infödd annon­se­ring”. Det är natur­ligt­vis fel. Ordet nati­ve har ing­en direkt mot­sva­rig­het i svens­kan, utan över­sätts lite oli­ka bero­en­de på sam­man­hang. Det är ett adjek­tiv som beteck­nar något som finns natur­ligt från bör­jan. Den fel­ak­ti­ga över­sätt­ning­en här­rör san­no­likt från en något mind­re smick­ran­de över­sätt­ning av Native Americans.

Olika former

Native adver­ti­sing är mark­nads­fö­ring med annon­ser som ser ut och upp­levs som ”rik­tigt” inne­håll i det medium där det presenteras.

Du ser exem­pel på nati­ve adver­ti­sing var­je dag. Sök efter vad som helst på Google, och resul­ta­tet top­pas av län­kar som är märk­ta ”annons”. Dessa annon­ser är exem­pel på nati­ve adver­ti­sing. De ser ut och upp­levs som det rik­ti­ga sökre­sul­ta­tet läng­re ned. Du har säkert ock­så sett de spons­ra­de inläg­gen på LinkedIn, Twitter och Facebook.

Men det som flest tän­ker på är när de säger eller hör ter­men är nog annon­ser som ser ut som artik­lar och finns på afton​bla​det​.se, eller gp​.se, eller på näs­tan vil­ken dags­tid­nings webb­plats som helst. Reklam som ser ut som en arti­kel. Upplevs som en arti­kel. Är en arti­kel. Men betald av en annon­sör. Native adver­ti­sing i den­na form är när­be­släk­tat med adver­to­ri­al, tex­tre­klam och spons­rat inne­håll. Och blan­das ofta sam­man med con­tent marketing.

Det finns ytter­li­ga­re vari­an­ter på nati­ve adver­ti­sing. Interactive Advertising Bureau (IAB), en intres­se­or­ga­ni­sa­tion för före­tag som arbe­tar med inter­ak­tiv annon­se­ring, har iden­ti­fi­e­rat sju for­mer av nati­ve adver­ti­sing.

Nästan ”riktigt” innehåll

Just nu är nati­ve adver­ti­sing i ropet. För tid­ning­ar och medi­a­hus är det den enda ljus­glim­ten på en annars natt­svart annons­mark­nad. Och för många mark­nads­fö­ra­re är det ett bekvämt sätt att hop­pa på tren­den med ”con­tent”. Men se upp! Mediaföretag och annonskö­pa­re som tror att det räc­ker att klä reklam i redak­tio­nell skrud kom­mer att miss­lyc­kas kapitalt.

Det räc­ker inte att annon­sen är ”nati­ve” i for­men. Den mås­te ock­så vara det i inne­hål­let. Annonsen mås­te allt­så vara minst lika vär­de­full för mot­ta­gar­na som det ”rik­ti­ga” inne­hål­let. SEB, ban­ken, har för­stått det­ta. De bedri­ver nati­ve adver­ti­sing i dags­press med rubri­ker som till exem­pel: ”Kan ett slo­pat rän­te­av­drag krym­pa skuld­ber­get?” och ”Vad ska man göra i cent­rum om inga buti­ker finns kvar?”. Annonserna är både till utform­ning och inne­håll lika nyhets­ar­tik­lar­na som omger dem. Det enda som skil­jer dem är en tyd­lig märk­ning att det är en annons från SEB och en upp­ma­ning att läsa mer på SEB:s före­tags­blogg eller pre­nu­me­re­ra på deras nyhetsbrev.

Värdeskapande och värdestödjande

Internet, mobi­li­tet och soci­a­la medi­er har givit var och en möj­lig­het att enkelt spri­da och ta emot inne­håll i ett nät­verk med mil­jar­der sam­man­kopp­la­de män­ni­skor. Och vi tar till­va­ra på möj­lig­he­ten. Därför mås­te mark­nads­kom­mu­ni­ka­tio­nen föl­ja efter, ut på nätet, in i soci­a­la medi­er. Men logi­ken för sprid­ning av inne­håll på nätet skil­jer sig från den invan­da logi­ken för sprid­ning i massmedia.

Massmedier upp­kom sam­ti­digt med indust­ri­a­lis­men i mit­ten av 1800-talet. De två lev­de i sym­bi­os. Industrin behöv­de mass­me­dia för mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion; mass­me­di­er behöv­de indu­strins annons­peng­ar. Och sym­bi­o­sen har fun­ge­rat eftersom män­ni­skor vil­le ha mass­me­di­er­nas redak­tio­nel­la inne­håll och fick annon­sö­rer­nas ”på köpet”.

Men vad som sprids i nät­ver­ket bestäms inte av redak­tö­rer eller annon­sö­rer. Det bestäms av dig och mig, av våra vän­ner och bekan­ta, av deras vän­ner och bekan­ta, och så vida­re. Vi tar emot inne­håll som ger oss något av vär­de: upp­le­vel­se, infor­ma­tion eller kun­skap. Och vi spri­der inne­håll som stär­ker vår själv­bild. Forskare kal­lar sådan inne­håll för vär­deska­pan­de respek­ti­ve vär­destöd­jan­de.

Så för att nå ut på web­ben och i soci­a­la medi­er mås­te ditt inne­håll vara vär­deska­pan­de och helst ock­så vär­destöd­jan­de. Desto bätt­re du lyc­kas, desto läng­re ut sprids ditt innehåll.

Native advertising som smakprov

Innehållet bör, jag vill säga ska, fin­nas på en platt­form som du bestäm­mer över. Det kan vara ditt före­tags webb­plats, blogg eller nyhets­brev. Använd sedan nati­ve adver­ti­sing för att på and­ra platt­for­mar ge smak­prov på ditt inne­håll. Det är så SEB gör. Och Kntnt…

Denna arti­kel har pub­li­ce­rats i Marknadschefernas med­lems­tid­ning. Det gör den till ett exem­pel på nati­ve adver­ti­sing från Kntnt. Om du gil­la­de arti­keln och vill läsa mer om nati­ve adver­ti­sing, con­tent mar­ke­ting och annat som berör din var­dag som mark­nads­fö­ra­re, så ska du läsa vårt nyhetsbrev.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »