Bild © John Keane (CC BY-SA 2.0)

Ärlig kommunikation varar längst

Detta är en gästkrönika av vår unga röst Johanna Stenmark. Idag skriver hon om ärlig kommunikation.

Johanna Stenmark
26 mars 2014

”Folk tror att pr hand­lar om att bluf­fa”, är rubri­ken på Berghs stu­den­ten Sofia Österlöfs debattar­ti­kel i Resumé. Jag hål­ler med hen­ne. Som kom­mu­ni­ka­tions­stu­dent möt­te jag ofta lik­nan­de för­do­mar från min egen omvärld. Mina vän­ner och min familj frå­ga­de ofta vad det var jag stu­de­ra­de. Vad det gick ut på. Om jag skul­le job­ba med reklam.

En slö­ja av Mad Men ver­kar ha lagt sig över kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen. Mad Men är en TV-seri­en om den ame­ri­kans­ka reklam­bran­schen på 60-talet. Den visar upp en värld full med uppif­fa­de sek­re­te­ra­re, whis­kymö­ten och ciga­rett­fö­re­tag. Det var då. Jag är inte ute efter att dra dagens reklam­by­rå­er över sam­ma kam.

Marknadsföring ska inte hand­la om att föra någon bakom lju­set. Det hand­lar hel­ler inte enbart om peng­ar. Marknadsföring är att visa vad du erbju­der mark­na­den. Det finns kre­a­ti­va och schys­ta sätt att göra det på.

I det här inläg­get skri­ver jag om min syn på bran­schen och vik­ten av ärlig kommunikation.

Lägg alla korten på bordet

Sofia Österlöfs debattar­ti­kel tar avstamp i Mia Skäringers omdis­ku­te­ra­de debattar­ti­kel. Österlöf, som är stu­dent i stra­te­gisk kom­mu­ni­ka­tion och PR vid Berghs School of Communications, tar upp hur såda­na inci­den­ter är steg bak­åt för hela branschen.

Jag hål­ler med hen­ne även här. Situationer som den­na upp­står. Det hän­der. Det är inte lönt att för­sö­ka sopa dem under mat­tan. Som mark­nads­fö­ra­re har du ingen­ting att tjä­na på att mör­ka verk­lig­he­ten. Det känns var­ken vär­digt eller tro­vär­digt. Oavsett vad som är sant i turer­na kring Aftonbladet, Proviva och Skäringer anser jag att feno­me­net är vik­tigt att ta upp och diskutera.

I det här inläg­get slår jag ett slag för ärlig kom­mu­ni­ka­tion – PR och mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion som är ärlig, genu­in och mer­vär­desska­pan­de. Inte för­klädd till någon­ting annat. Inte som idag, när vi har allt­i­från smygre­klam och pro­dukt­pla­ce­ring till spon­so­rer som döljs bakom exem­pel­vis redak­tio­nel­la tex­ter, blog­gar och TV-program.

Köpa, skapa eller ljuga?

Under min stu­di­e­tid dis­ku­te­ra­de vi ofta köpt upp­märk­sam­het och för­tjä­nad upp­märk­sam­het. Köpt upp­märk­sam­het är exem­pel­vis annon­ser, tv- och radi­o­re­klam. Förtjänad upp­märk­sam­het är exem­pel­vis redak­tio­nel­la tex­ter eller inne­håll av obe­ro­en­de bloggare.

Vad är för­de­lar­na och nack­de­lar­na med de två alter­na­ti­ven? Den störs­ta skill­na­den skul­le jag vil­ja påstå är hur de oli­ka alter­na­ti­ven påver­kar all­män­he­tens upp­fatt­ning om ditt före­tag. Aftonbladet har exem­pel­vis fällts av Reklamombudsmannen (RO) för att ha pub­li­ce­rat smygre­klam för Compricer som erbju­der en jäm­fö­ran­de­tjänst. Smygreklam för­klätt till redak­tio­nell text. Hur påver­kar den­na smygre­klam ditt och mitt för­tro­en­de för Aftonbladet – och för Compricer?

Ung Cancer är ett fan­tas­tiskt exem­pel på hur upp­märk­sam­het kan för­tjä­nas. Med sina med­lems­blog­gar, pärl­da­gar och upp­märk­sam­ma­de kam­pan­jer som Kolla pung­en har de byggt både ett starkt varu­mär­ke och stort förtroende.

Var självsäker, var episk!

Förtjänad upp­märk­sam­het är just det – för­tjä­nad. Du ska­par ett till­räck­ligt bra inne­håll som folk vill pra­ta om, skri­va om och dela vida­re. Att näm­nas i ett blog­gin­lägg är ett exem­pel på för­tjä­nad upp­märk­sam­het. Dessutom är för­tjä­nad upp­märk­sam­het själ­va för­ut­sätt­ning­en för viral mark­nads­fö­ring. Ett episkt exem­pel är för­stås Volvo Lastvagnars Epic Split, som jag inte kan få nog av!

Våga vägra köpa dina kanaler

Men – ja här kom­mer ett men, och det är ett stort men – var går grän­sen för köpt och för­tjä­nat? Låt oss vara ärliga.

Du vet och jag vet att det finns före­tag som erbju­der blog­ga­re och jour­na­lis­ter peng­ar, varor, upp­le­vel­ser och så vida­re i utbyte mot att de skri­ver om deras varu­mär­ke eller pro­duk­ter. Till exem­pel har Blodinbella kri­ti­se­rats för smygre­klam och pro­dukt­pla­ce­ring. Även jour­na­lis­ter har mötts av kri­tik. Varför inte vara öpp­na med sitt för­hål­lan­de? Både blog­ga­ren och före­ta­get tjä­nar på att vara ärliga.

Händelser som ”Skäringergate” och and­ra inci­den­ter som bry­ter reg­ler­na för reklam och mark­nads­fö­ring påver­kar för­tro­en­det för redak­tio­nell texts opar­tisk­het. Vi vill lita på att inne­håll i opar­tis­ka medi­er är ska­pat utan bakom­lig­gan­de agen­da. Därför är den här typen av mark­nads­fö­ring skad­lig. Vad hän­der med jour­na­li­sti­ken när ing­en tar den på allvar?

Våga vara det varu­mär­ket som tar avstånd från såda­na meto­der! Tro på din vara eller tjänst, ditt varu­mär­ke, att du kla­rar dig själv utan att köpa plats i medi­er. Om du inte har för­tro­en­det för ditt före­tag – vem ska då ha det?

Ärlighet + humor = sant

Det finns de som är ärli­ga – eller rät­ta­re sagt genu­i­na – i sin köp­ta kom­mu­ni­ka­tion. Det ska­par för­tjä­nad uppmärksamhet.

I ärlig­he­tens namn så är man inte all­tid bäst. Ärlighet kan ock­så vara att visa på sina bris­ter och att vara rea­lis­tisk. Företag med en rea­lis­tisk syn på sin vara eller tjänst är för mig mer för­tro­en­de­in­gi­van­de än ett före­tag med storhetsvansinne.

Ta det fins­ka vod­ka-mär­ket Koskenkorva som ett exem­pel. Under en tid var Koskenkorvas slo­gan: ”Koskenkorva – Almost the second best vod­ka”. Fantastiskt insikts­fullt tyc­ker jag. Alla kan inte vara bäst, men kan vara nog så bra ändå! När jag under stu­di­e­ti­den arbe­ta­de som bar­ten­der hör­de jag många dik­sus­sio­ner där Koskenkorvas ”second best” dök upp. Och ja, folk frå­ga­de fak­tiskt efter vod­kan just för att de hört den slo­gan. Idag har de dock bytt till den i mitt tyc­ke säm­re tag­li­nen: ”If you are loo­king for a gre­at vod­ka. Not a lifestyle.”

IMG_1057

Eller vad sägs om rak och bru­tal ärlig­het? Som det här exemp­let som jag fång­a­de med min mobil­ka­me­ra i en bok­af­fär i Umeå. ”Vår mest svår­sål­da bok någon­sin”. Må så vara, men jag blev nyfi­ken. Hade det inte varit för det otro­ligt begrän­sa­de utrym­met i min väs­ka den dagen hade nog en bok om Porsche fått föl­ja med mig hem. Jag fun­de­rar om jag hade varit lika intres­se­rad om det hade stått: ”Vår mest sål­da bok någon­sin”. Jag tror inte det. Det var något med ärlig­he­ten som loc­ka­de mig.

Vad som göms i snö kommer fram i tö

Det finns ing­en anled­ning att använ­da smygre­klam. Har du ett bra inne­håll, eller en bra pro­dukt, kom­mer du att för­tjä­na upp­märk­sam­het. Du mås­te bara vara vil­lig att job­ba för den.

Jag hål­ler med Österlöf om att det är upp till alla mark­nads­fö­ra­re idag att ta ansvar för bran­schen. Som mark­nads­fö­ra­re kan du stjäl­pa eller hjäl­pa bil­den av bran­schen – och bil­den av de före­tag som är avsän­da­re. Få saker kan för­stö­ra rela­tio­nen mel­lan ett före­tag och poten­ti­el­la eller exi­ste­ran­de kun­der så myc­ket som kun­der som kän­ner sig lurade.

Det åter­står att se hur Provivas och Aftonbladets kun­der kom­mer att rea­ge­ra på hän­del­ser­na kring Skäringers debattar­ti­kel. Under min upp­växt har jag all­tid fått höra att ärlig­het varar längst, och jag vill tro att det är ett vin­nan­de koncept.

Det här är mina tan­kar kring ärlig kom­mu­ni­ka­tion och mina reflek­tio­ner över pro­ble­met. För jag tyc­ker det är ett pro­blem. Det är dags för bran­schen att ta sitt ansvar och bör­ja ska­pa mer­vär­de. Skapa, inte pla­ce­ra. Sprida, inte smyga.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »