Åsikt

Mellan september 2015 och juli 2016 sändes fyrtio avsnitt av podden Åsikt – en krönika av och med Thomas Barregren. Detta avsnitt av Kntnt Radio är en återutsändning av avsnittet 1 från den 4 september 2015.

Thomas Barregren
3 juli 2017

[kntnt_​radio 105]

Välkommen till pilotav­snit­tet av Kntnts nya podd – Åsikt. Jag som har en åsikt heter Thomas Barregren.

I dag är det den 2 sep­tem­ber 2015, och jag ska pra­ta kring ämnet dis­play annon­se­ring och ”ad blockers”.

Du är med om ett expe­ri­ment. Den här pod­den är ett expe­ri­ment. Jag ska för­kla­ra, men först ska jag läg­ga fram tre pusselbitar.

Ledarkrönika

Jag tyc­ker det är vik­tigt att ta ställ­ning. Att våga ha en åsikt. Även före­tag; i frå­gor som är rele­vant för deras målgrupp.

Men det krä­ver mod. För alla tyc­ker inte lika. Och tar man ställ­ning får man någ­ra med sig och någ­ra mot sig. Men det är oänd­ligt bätt­re än att ing­en bryr sig.

Så jag har länge tänkt tan­ken att Kntnt ska ha en ledar­krö­ni­ka. Det är den förs­ta pus­sel­bi­ten. Den and­ra är kuratering.

Bättre kuratering

Jag skan­nar var­je dag ige­nom kopi­ö­sa mäng­der artik­lar, blog­gin­lägg och nyhets­brev om con­tent mar­ke­ting, inbound mar­ke­ting, nati­ve adver­ti­sing, mar­ket auto­ma­tion, sök­mo­to­rop­ti­me­ring, soci­a­la medi­er, copy­wri­ting, bran­ding och lik­nan­de ämnen. Hela tiden på jakt efter ny kun­skap, nya idéer och and­ras erfa­ren­he­ter. Det mesta jag tit­tar på är lamt eller tamt, uttänjt eller uttja­tat, eller bara rent ut sagt dåligt. Men jag bru­kar hit­ta någ­ra mums­bi­tar, och ibland till och med ett eller annat guldkorn.

I ett års tid har jag delat med mig av det bäs­ta jag har hit­tat i soci­a­la medi­er. Och jag har i slu­tet av vec­kan sam­man­ställt vec­kans skörd i vårt nyhets­brev. Många har uttryckt sin upp­skatt­ning för den­na service.

Jag gjor­de ett uppe­håll under som­ma­ren, och har ännu inte kom­mit igång. Jag grubb­lar på om det finns ett bätt­re sätt.

En del tex­ter väc­ker tan­kar och föder åsik­ter hos mig. Kan de till­fö­ra Kntnts mål­grupp ett vär­de? Och hur ska jag i så fall pake­te­ra det? Det är den and­ra pus­sel­bi­ten. Den tred­je och sista är mer lustfylld.

Poddradio är bra

Det är roligt att spe­la in en podd. Det är roligt att redi­ge­ra ljud. Och vik­ti­ga­re; det är ett for­mat med uni­ka egen­ska­per, som gag­nar både dig som lyss­na­re och Kntnt som avsändare.

Inget annat for­mat låter dig kon­su­me­ra inne­hål­let och sam­ti­digt göra något annat. Vad gör du just nu? Åker buss till job­bet? Diskar? Löptränar? Städar? Ute och går? Jag slår vad om att du inte sit­ter i en fåtölj och bara lyss­nar (fast det hade för­stås varit trev­ligt om du gjor­de det).

Och få and­ra for­mat byg­ger en rela­tion mel­lan avsän­da­re och mot­ta­ga­re som en podd. Om du redan lyss­nar på Kntnt radio – vår and­ra podcast som fort­sät­ter med nya avsnitt varan­nan vec­ka – så för­står du säkert vad jag menar.

Experiment

Dessa tre pus­sel­bi­tar – öns­kan om en ledar­krö­ni­ka, bätt­re kura­te­ring och att göra mer podcast – blir till­sam­mans den­na podd. Hoppas du gil­lar det.

Så vad är då expe­ri­men­tet? Jo, jag är inte helt säker på att jag per­son­li­gen har till­räck­ligt med tid för att göra den­na podd och allt annat som ska hin­nas med. Men det finns bara ett sätt att ta reda på det. Kasta sig ut i det okän­da och ta var vec­ka som den kom­mer. Det är där­för jag kal­lar det för ett experiment.

Jag kan inte lova att nya avsnitt kom­mer ut på sam­ma dag, eller ens var­je vec­ka, och inte hel­ler att de föl­jer sam­ma for­mat. Det är som sagt ett expe­ri­ment. Och du är försökskaninen.

Berätta gär­na vad du tyc­ker. Skriv en kom­men­tar på blog­gin­läg­get som hör till avsnit­tet, eller dela dem i soci­a­la medi­er, eller skic­ka mig ett mejl. Gör det som pas­sar dig bäst – men berät­ta gärna.

Nu till dagens innehåll

Apples ”Ad Blocker”

Pia och jag pra­ta­de i senas­te avsnit­tet av Kntnt radio, num­mer 41, om en arti­kel som Joshua Benton, director of the Nieman Journalism Lab, skrev redan i juni. I den berät­ta­de han att Apple kom­mer tillå­ta ”Ad Blockers” i iPhone och iPad. Det blir möj­ligt med iOS 9 som släpps i dagarna.

I juni var det inte så många som upp­märk­sam­man­de Apples beslut. Men nu har ett ljus gått upp, och sista vec­kan har det kom­mit fle­ra rap­por­ter om oro och irri­ta­tion hos medi­a­fö­re­tag och star­tups i Silicon Valley. I båda fal­len eftersom ”put­ting such ’ad bloc­kers’ wit­hin reach of hund­reds of mil­li­ons of iPhone and iPad users thre­a­tens to dis­rupt the $70 bil­li­on annu­al mobi­le-mar­ke­ting busi­ness”, som The Wall Street Journal skri­ver.

Själv är jag mest glad för att slip­pa ski­ten. Det tror jag de fles­ta är. ”Apple is going to cre­a­te a mas­si­ve con­su­mer appe­ti­te for bloc­king ads,” säger Sean Blanchfield, som är vd för ett före­tag som hjäl­per pub­li­cis­ter att bekäm­pa ”ad blocking”.

Intressant nog är det bara i Safari, Apples webb­lä­sa­re, som annon­ser ska kun­na bloc­ke­ras. Det slår hårt mot Google, men läm­nar Facebook prak­tiskt taget obe­rörd. Och alla för­stå­sig­på­a­re ver­kar vara över­ens om att Apple vill ge Google ett rejält tjuv­nyp. ”It seems like this is part of the ongo­ing tuss­le between the­se two enti­ti­es,” säger Peter Stabler, som är ana­ly­ti­ker på Wells Fargo, och fort­sät­ter: ”It’s yet anot­her arrow that Apple can put into the ank­le of Google.”

En bidra­gan­de orsak till att Apple läm­nar appar i fred är för­stås att de själ­va tar 30% av intäk­ter­na som appar­na gene­re­rar och att de själ­va har en annons­lös­ning för just appar.

Officiellt tillå­ter Apple ”ad bloc­kers” för vär­na om vår per­son­li­ga integri­tet. The Wall Street Journal skriver:

In a June speech, Mr. Cook (Apples vd, reds. anm.) said some pro­mi­nent Silicon Valley com­pa­ni­es had lul­led con­su­mers into com­pla­cen­cy about their per­so­nal infor­ma­tion and deli­ve­red a war­ning. ”You’re not the custo­mer. You’re the pro­duct,” he said.

Även Google vär­nar om oss, enligt sam­ma tidning.

Google blockerar Flash

The Wall Street Journals nyhets­brev CMO Today var först med att berät­ta att Google bloc­ke­rar Flash-vide­os i sin webb­lä­sa­re Chrome.

Jippi, nu slip­per vi vide­o­an­non­ser som star­tar av sig självt. Om du abso­lut vill se dem så kan du star­ta dem själv. Men det lär ju inte hända.

Ganska snart kom­mer Flash-tek­ni­ken vara helt för­vi­sad till skräp­hö­gen – där den bor­de ha pla­ce­rats redan för tju­go år sedan. Flash är ett kak­mons­ter som gluf­sar i sig i band­bredd och bat­te­ri­tid, och har päl­sen full av löss och and­ra ”bugs”.

Så vad är alter­na­ti­vet? Använd HTML5. Den senas­te ver­sio­nen av HTML har inbyggts stöd för video.

Kntnts övertygelse

Nu har jag pra­tat om två saker som gör livet svå­ra­re för dig som annon­se­rar – för dig som jag bryr mig om och vill hjäl­pa. Ändå har jag uttryckt gil­lan­de för des­sa för­änd­ring­ar. Du kanske miss­tän­ker att det är för att vi på Kntnt utveck­lar och säl­jer verk­tyg och tjäns­ter inom con­tent mar­ke­ring, som uppen­bart inte drab­bas. Och på sätt och vi har du i så fall rätt; men ändå helt fel. Det är näm­li­gen tvärtom.

Låt mig helt kort för­kla­ra. Mina kol­le­gor på Kntnt och jag delar övertygelsen

  • att både säl­ja­re och köpa­re behö­ver mark­nads­fö­ring för att hit­ta varand­ra – att mark­nads­fö­ring där­för är en bra sak för dig, mig, alla and­ra och sam­häl­let i stort, men
  • att dålig eller över­ut­nytt­jad tek­nik för mark­nads­fö­ring, som till exem­pel dis­play annon­ser, för­stör det fina med marknadsföring,
  • att mark­nads­fö­ring­en där­för mås­te för­änd­ras i grun­den – kom­mer att för­änd­ras i grun­den – vare sig vi vill det eller ej, så
  • att läp­par­nas bekän­nel­se – att mot­ta­gar­na står i cent­rum – fak­tiskt blir rea­li­tet och det enda effek­ti­va sät­tet att nå ut.

För oss är con­tent mar­ke­ting en meto­dik som hjäl­per dig som mark­nads­fö­ra­re att kom­ma dit. Inte den enda meto­di­ken. Men en av få som har prö­vats och visat sig vara effektiv.

Vi ser vår roll på jor­den, som före­tag, att hjäl­pa dig som dag­li­gen arbe­tar ute på fäl­tet med att plo­ga, så och skör­da att få bätt­re meto­der och verk­tyg för ditt jobb.

Reklamavbrott

Jag ska avslu­ta med en annons­ma­ka­res bekän­nel­se. Men innan dess 30 sekun­der reklam.

[…]

En annonsmakares bekännelse

Apropå att Apple tillå­ter ”ad bloc­kers”, idag kom en annons­ma­ka­res bekän­nel­se. Det är Barry Lowenthal, vd för en ame­ri­kansk medi­a­by­rå som säl­ja annons­plats i print, radio, tv, utom­hus, dis­play, mobil, sök och soci­al medi­er för 4 mil­jar­der kro­nor (låt det sjun­ka in – 4 mil­jar­der kro­nor). Han skri­ver på Digiday att han använ­der… (trum­mor) …”ad blocker”.

Är inte det gans­ka talan­de att vd:n som omsät­ter 4 mil­jar­der kro­nor på att för­med­la annon­ser själv bloc­ke­rar dem!?

Jag läs­te hans bekän­nel­se med stort intres­se. Han skriver:

Initially, I resisted. I con­si­de­red it ste­aling to install an ad-bloc­king plug in. After all, how could I pre­vent ads from being shown when it’s the ads that pay for the content?

But when I instal­led the plu­gin, I was shoc­ked how much bet­ter the expe­ri­ence was.

[…]

As some­o­ne who works in adver­ti­sing, this is troubling and fre­a­king scary.

Han avslu­ta­de den myc­ket läsvär­da tex­ten så här:

The other day, I read in the Times about the new book ”The Girl In The Spider Web” (den fjär­de boken i Millennium-seri­en, reds. anm.). I did not find out about the book through a ban­ner or 30-second TV spot, but I still bought it. In this case, PR was pro­bably an impor­tant mar­ke­ting chan­nel. In our new world, dif­fe­rent chan­nels and new plat­forms, espe­ci­al­ly soci­al, will become more important.

Ad-bloc­king is going to for­ce us to rein­vent our world again. Let’s stop com­plai­ning and just accept that wha­te­ver works best for the con­su­mer is always going to win.

Jag säger bara: Amen!

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »