Åtta handfasta tips på hur ditt innehåll blir content

Content är kärnan i alla former av content marketing. Men vad menas med content och vad fungerar? Lars Wirtén går igenom vad som gör ditt innehåll till content.

Lars Wirtén
23 januari 2019

Om vi bör­jar med begrep­pet. Content är ju eng­els­ka för inne­håll. Så var­för använ­der vi inte svens­kans inne­håll? Varför den­na stän­di­ga ang­lo­fi­e­ring? Oftast tyc­ker jag att vi ska använ­da svens­ka begrepp och ord när det finns att till­gå. Men efter myc­ket vån­da har jag lan­dat i att i fal­let con­tent är det en för­del att utnytt­ja möj­lig­he­ten till ett låne­ord – eftersom det i det här fal­let fak­tiskt inte är helt syno­nymt med innehåll.

All kom­mu­ni­ka­tion har ett inne­håll. Ordet inne­håll syf­tar till vad inne­håll som helst. Det stäl­ler inga vill­kor om vad avsän­da­ren säger eller för­sö­ker säga. Allt är inne­håll. Content när det används kopp­lat till mar­ke­ting stäl­ler där­e­mot ett par nöd­vän­di­ga vill­kor. Innehållet ska:

 • vara rele­vant för mottagaren
 • ska­pa någon form av vär­de för mottagaren

Du har tappat makten över informationen

Detta häng­er sam­man med det para­digm­skif­te som har skett i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen. Tidigare hade avsän­dar­na, det vill säga före­tag och orga­ni­sa­tio­ner, mak­ten över infor­ma­tio­nen. Digitaliseringen har gjort att det­ta har ställts på ända. Idag har publi­ken tagit mak­ten över infor­ma­tio­nen. Du, i egen­skap av avsän­da­re, har tap­pat den. Internet med blixt­snabb has­tig­het, Google och mobi­la enhe­ter som smar­ta tele­fo­ner gör att vi har till­gång till all värl­dens infor­ma­tion dyg­net runt (i prin­cip), var vi än befin­ner oss (i prin­cip). Det gör att publi­ken själv bestäm­mer vad den vill ta del av och när.

Du mås­te där­för vara både rele­vant och vär­de­full genom att erbju­da dito inne­håll. Och för att sär­skil­ja det­ta rele­van­ta och vär­de­ful­la inne­håll från för mot­ta­ga­ren irre­le­vant och mer eller mind­re vär­de­löst inne­håll (läs tra­di­tio­nell reklam) använ­der vi eng­els­kans content.

Content marketing är att jobba journalistiskt

Det finns en bransch som har job­bat under de vill­ko­ren i 150 år, långt innan digi­ta­li­se­ring­en, och hit­tat en metod att vara just rele­van­ta och vär­deska­pan­de: medi­e­hu­sen. Att job­ba med con­tent är såle­des många gång­er syno­nymt med att job­ba jour­na­lis­tiskt. Skriv, fil­ma och gör radio som en jour­na­list, job­ba och tänk som en redak­tion så kom­mer du få fram bra con­tent. Journalister tän­ker all­tid uti­från läsa­rens per­spek­tiv. Det mås­te du ock­så göra om du vill nå fram i det nya, digi­ta­li­se­ra­de kommunikationslandskapet.

Några grundläggande erfarenheter

Här är någ­ra grund­läg­gan­de erfa­ren­he­ter jag sam­lat på mig genom åren. Eftersom jag själv är en skri­van­de per­son är utgångs­punk­ten tex­ter – men grund­prin­ci­per­na kan över­fö­ras till film, radio och arrange­mang som semi­na­ri­er och webbinarier.

1) Utgå alltid från vad läsaren är intresserad av

För att kun­na göra det mås­te du veta vem din läsa­re är. Vet du det? Bra, då mås­te du gå vida­re genom att ham­ra in föl­jan­de ned­slå­en­de men ack så san­na bud­skap, både i dig själv men kanske fram­för allt i dina kol­le­gors och che­fers med­ve­tan­de: Dina läsa­re är i prin­cip oin­tres­se­ra­de av ditt före­tag. Vill inte läsa om dig och ditt, har inte ditt per­spek­tiv och bryr sig inte. De är intres­se­ra­de av sig och sitt, de pro­blem och utma­ning­ar de står inför. Presentera en lös­ning, bjud på kun­skap och and­ras erfa­ren­he­ter kring utma­ning­en och du gör dig intres­sant och relevant.

Alltför myc­ket före­tags­in­ne­håll är cen­tre­rat kring det egna före­ta­get, dess för­träff­lig­het och de egna pro­duk­ter­nas oslag­bar­het. Kasta den bar­las­ten över­bord så fort du kan. Först när du gjort det kan din con­tent mar­ke­ting lyf­ta och verk­li­gen ge resultat.

Ett exem­pel. Vi gjor­de under många år en omvärlds- och kund­tid­ning åt den nu icke exi­ste­ran­de myn­dig­he­ten Banverket. Kundens läs­vär­desun­der­sök­ning­ar visa­de att den var fan­tas­tiskt upp­skat­tad. Osannolika 96 pro­cent av läsar­na upp­gav att de tyck­te den var bra eller myc­ket bra. 88 pro­cent upp­gav att tid­ning­en bidrog till ny kunskap!

Men. I bör­jan av tid­ning­ens histo­ria hade vi i var­je num­mer en pro­fi­lin­ter­vju med, som kun­den tyck­te, intres­san­ta per­so­ner på myn­dig­he­ten. Dessa tex­ter, och endast des­sa, fick bot­ten­be­tyg av läsar­na. Bara 15–20 pro­cent, om ens det, upp­gav att de läs­te och upp­skat­ta­de des­sa inter­vju­er. Kunden hade dock det goda omdö­met att dra lär­dom och skro­ta inter­vju­er­na framöver.

2) Dela med dig av goda exempel

Du kanske tyc­ker det känns uttja­tat och över­an­vänt. Du behö­ver inte vara oro­lig. Detta är och har all­tid varit grundstom­men i all redak­tio­nell kom­mu­ni­ka­tion. Det kom­mer det fort­sät­ta vara.

Varför då? Därför att dina läsa­re all­tid kom­mer vara intres­se­ra­de av bra lös­ning­ar som de själ­va kan lära och inspi­re­ras av. Ditt före­tag strun­tar de som sagt (oftast) i. Därför fun­ge­rar det all­tid bäst att låta kun­der eller kun­der­nas kun­der tala för det du är bra på. Och som refe­ren­ser är de svåröverträffade.

3) Trovärdighet är grunden för all content marketing

Vad du än gör, läm­na allt sälj­snack och före­tags­skryt i skriv­bords­lå­dan. Lyft fram kun­der­nas erfa­ren­he­ter av dina produkter/​tjänster. Vidga det gär­na till själ­va pro­ble­mets kär­na, där ditt före­tag har en lös­ning eller del av en lös­ning. Fokusera hela tiden på kun­dens utma­ning, även om den rör ett stör­re områ­de än ditt erbju­dan­de täc­ker in.

Låt kri­tis­ka syn­punk­ter få kom­ma fram. Involvera de som tyc­ker annorlun­da, som kanske bestri­der ditt före­tags utgångs­punk­ter och syn­sätt. Ha en upp­rik­tig ambi­tion att all­tid lösa läsar­nas pro­blem, öka deras kun­skap och få dem enga­ge­ra­de i den värld som är er gemen­sam­ma. Var gene­rös med att refe­re­ra till and­ra käl­lor och auk­to­ri­te­ter inom det områ­de du skri­ver om. I vårt fall till exem­pel www​.con​tent​mar​ke​tingin​sti​tu​te​.com, www​.copy​blog​ger​.com och staun​strup​.se.

4) Fokusera på ett problem du kan lösa åt din läsare

Problemet och lös­ning­en är tex­tens allt. Använd den klas­sis­ka devi­sen inom lit­te­rär gestalt­ning som din led­stjär­na: Show, don´t tell. Det vill säga, visa i din text att du kan din sak, skriv inte läsa­ren på näsan att du kan dit­ten och datten.

Handledningar och instruk­tio­ner är all­tid upp­skat­ta­de och efter­frå­ga­de. Kolla in affärs­blog­gar­na runt omkring dig och du kom­mer se att det finns ett över­flöd av blog­gru­bri­ker som sig­na­le­rar listor:

 • ”8 tips som får dig att…”
 • ”4 steg som dubb­lar anta­let följare…”
 • ”De 10 van­li­gas­te miss­ta­gen…” och så vidare.

Varför är det så? För att det fun­ge­rar helt enkelt. Du får veta direkt i rubri­ken vad blog­gin­läg­get hand­lar om, vad som krävs av dig (tre tips är snabb­läs­ning, 49 krä­ver mer) och vil­ket pro­blem du kom­mer att få löst.

Det är ändå på sin plats för en smu­la efter­tan­ke här. Kommer du fram­stå som en oper­son­lig kopia som bara gas­tar med i det all­män­na vrå­let av rös­ter? Jag är själv ambi­va­lent här, men tror myc­ket på att blan­da och ge. Variera med mer per­son­ligt skriv­na rubri­ker. Läs gär­na mina fun­de­ring­ar kring ris­ken att drunk­na i flod­vå­gen av con­tent i mina blog­gin­lägg ”Annarchy in the RSS” och ”Never mind the bol­locks – dags att bli ore­gel­bun­den?”.

5) Skriv enkelt och rakt på sak

Nu kom­mer vi in på hand­fas­ta skriv­reg­ler, men jag kan inte låta bli. Det är så pass vik­tigt för att du ska fånga och hål­la kvar publi­ken. Att skri­va enkelt och rakt är lätt att säga, men vad inne­bär det rent kon­kret? I all kort­het, någ­ra grund­läg­gan­de skrivregler:

 • Älska verb, hata substantiv!
 • Använd aktiv form, und­vik passiv!
 • Var spe­ci­fik, ren­sa med för­del bort ordet ”man”! (i förs­ta hand för att det är ett oan­sva­rigt ord, sub­jek­tet blir alla och ing­en, men även för att det kan upp­fat­tas som genus­pro­ble­ma­tiskt, fram­för allt bland unga).
 • Skippa fikon­språk och branschut­tryck, ing­en blir imponerad!

Om du bör­jar med att rät­ta dig efter den förs­ta punk­ten kom­mer du långt. Väldigt långt. Den van­li­gas­te orsa­ken till att tex­ter är tunga att läsa och känns all­mänt trå­ki­ga och oen­ga­ge­ra­de är att de dry­per av sub­stan­tiv. Det här kal­las sub­stan­tiv­sju­kan. Medicinen heter verb. En stol är för­vis­so en stol och var­ken kan eller bör göras om till ett verb. Men före­tags- och myn­dig­hetstex­ter kryl­lar av sub­stan­tiv som egent­li­gen är verb. Ofta krä­ver de dess­utom stöd­verb, som gör mening­en läng­re och tyngre:

Att inve­ste­ra blir (att genomföra/​utföra) en investering.

 • Att avsät­ta blir (att göra) en avsättning.
 • Att byg­ga blir (att genom­fö­ra) en byggnation.
 • Att utveck­la blir utveck­ling (av).

En bief­fekt av att slö­sa med verb och spa­ra med sub­stan­ti­ven är att du tving­as vara spe­ci­fik och skri­va i aktiv form. Någon mås­te helt enkelt göra ver­bet! Substantivet bara står där och dam­mar, utan att någon behö­ver ta ansvar för det. Vilket ock­så oftast är orsa­ken till att de används: textförfattaren/​avsändaren behö­ver inte ta ansvar för någon hand­ling. Det har bara skett lik­som, av någon okänd kraft, och sim-sala-bim står där ett oper­son­ligt substantiv.

Aktiv form och verb ger tex­ten ett driv fram­åt. Här sker något! Och läsa­ren häng­er med av bara far­ten. Passiv form är stil­lastå­en­de och trist. Exempel på pas­siv form:

 • En upp­da­te­ring av blog­gen sker en gång i vec­kan. (Vem gör vad? När?)

Exempel på aktiv form:

 •  Jag blog­gar var­je mån­dag. (Märkte du hur sub­stan­ti­vet blog­gen blev ver­bet blog­gar? Och att sub­stan­ti­vet ”upp­da­te­ring” och stöd­ver­bet ”sker” helt enkelt försvann!)

6) Intervjua profiler och experter inom ditt område

Ställ frå­gor som ger läsa­ren tips på hur de ska tän­ka och/​eller gå till­vä­ga för att fram­gångs­rikt lösa ett pro­blem och för­bätt­ra sin egen yrkes­ut­öv­ning. Var inte hel­ler rädd att vara per­son­lig och för­sö­ka fånga den inter­vju­a­des per­son. Vem är per­so­nen bakom exper­trol­len? Även ditt före­tag kom­mer då att fram­stå som mer per­son­ligt. Personintervjun fun­ge­rar per­fekt för såväl blog­gen som kund­tid­ning­en och podcasten.

7) Dela med dig av det du ser, hör och läser

Gärna med en reflek­tion eller ana­lys. Om du har tagit del av något du tyck­te var givan­de på ett eller annat sätt, är det san­no­likt att många av dina läsa­re ock­så tyc­ker det är intres­sant. Och de kom­mer att tac­ka dig för att du delar med dig genom att fort­sät­ta föl­ja dig.

Att kura­te­ra, det vill säga dela och kom­men­te­ra and­ras inne­håll, är centralt inom con­tent mar­ke­ting. Du visar att du har koll, att du gör klo­ka och insikts­ful­la reflek­tio­ner och att du är gene­rös genom att dela med dig.

8) Lyft blicken

Det här gäl­ler dels geo­gra­fiskt, dels bransch­mäs­sigt. Om vi bör­jar med det geo­gra­fis­ka: att för­med­la vad som hän­der utan­för lil­la Sverige är all­tid intres­sant. De fles­ta bran­scher påver­kas till exem­pel av EU-reg­ler eller hur en bransch eller mark­nad fun­ge­rar i and­ra län­der. Har du poli­ti­ker och tjäns­te­män i din läsek­rets, det vill säga du påver­kas i någon mån av poli­tis­ka regle­ring­ar, är våra grann­län­der högin­tres­san­ta. Hur ser regle­ring­ar och lagar ut där? Även inom din bransch och/​eller mark­nad finns det skäl att blic­ka utåt. Internationella bran­sch­ö­ver­ens­kom­mel­ser är intres­san­ta. Stora mäs­sor och kon­fe­ren­ser. För att inte tala om tren­der, forsk­ning och utveckling.

Att lyf­ta blic­ken utan­för din egen bransch kan ock­så vara intres­sant för läsa­ren. Vad hän­der och tren­dar i när­lig­gan­de bran­scher och mark­na­der? Vad kan dina läsa­re dra för lär­do­mar av det? Kommer sam­ma sak, sam­ma kon­sum­tions­möns­ter, sam­ma tek­nis­ka utveck­ling eller vad det nu är att ske även i er bransch? Den typen av utblic­kar visar att ditt före­tag går i täten, är vid­synt och har bra koll på omvärl­den. Det byg­ger förtroende.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå. 

Läs artikel »