Attrahera kunder och driv försäljning med content marketing

Marknadsföring handlar om att skapa intresse, en efterfrågan, hos konsumenten. Men det räcker inte. Väl där måste du driva kunden vidare längs köpresan för att få till en affär. Detta kan du göra med hjälp av content marketing. Låt Pontus och Thomas reda ut hur. Personligen tycker jag detta är ett av de bästa avsnitten de båda content experterna gjort så spill ingen tid utan lyssna nu!

Pia Tegborg
2 juni 2017

Marknadsföring hand­lar om att ska­pa intres­se, en efter­frå­gan, hos kon­su­men­ten. Men det räc­ker inte. Väl där mås­te du dri­va kun­den vida­re längs köpre­san för att få till en affär. Detta kan du göra med hjälp av con­tent mar­ke­ting. Låt Pontus och Thomas reda ut hur. Personligen tyc­ker jag det­ta är ett av de bäs­ta avsnit­ten de båda con­tent exper­ter­na gjort så spill ing­en tid utan lyss­na nu!

Kalla leads gör ingen glad

Som mark­nads­fö­ra­re mäts du ofta på hur många leads du gene­re­rar, innan kon­takt­upp­gif­ter­na läm­nas vida­re till sälj. Problemet är att des­sa leads oftast är allt­för kal­la, vil­ket leder till slö­se­ri med säl­ja­rens tid och gör att den­na väl­jer egna vägar – utan sam­ver­kan med mark­nads­av­del­ning­en.

Vad är då lös­ning­en? Hör Pontus och Thomas dis­ku­te­ra hur du med hjälp av con­tent mar­ke­ting kan ska­pa mer kva­li­fi­ce­ra­de leads till säl­jav­del­ning­en, och sam­ti­digt påvi­sa affärsnyt­ta.

Som van­ligt inle­der och avslu­tar Thomas och jag avsnit­tet. Tycker du att vi tja­tar för myc­ket är det bara att hop­pa fram till 5:39 i pod­den 😉

Två ytterligheter och en mellanväg

Väldigt hård­dra­get finns det två typer av mark­nads­fö­ra­re. De som gör con­tent med målet att så snabbt som möj­ligt loc­ka av besö­ka­ren kon­takt­upp­gif­ter, och de som gör con­tent för con­tent skull och inte som en del av en stra­te­gi.

I det förs­ta fal­let är van­ligt­vis meto­den inbound mar­ke­ting, verk­ty­get mar­ke­ting auto­ma­tion och syf­tet lead gene­ra­tion. Problemet med det­ta till­vä­ga­gångs­sätt är att du kan upp­le­vas allt­för påträng­an­de.

I det and­ra fal­let används med ofta con­tent mar­ke­ting som metod och webb­plat­sen är ditt verk­tyg med syf­te att byg­ga varu­mär­ke och awa­re­ness. Nackdelen här är att det är lätt att glöm­ma bort affärsnyt­tan.

Finns det då ing­et ”lagom sätt”, en mel­lan­väg att gå? Jo, det gör det fak­tiskt! Pontus och Thomas sta­kar ut vägen och för­kla­rar inne­bör­den av begrep­pen demand gene­ra­tion och lead gene­ra­tion och skill­na­den där­e­mel­lan. Lyssna nu!

Länkar till spännande saker som tas upp i podden

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Cali © Barefoot McCoy (CC BY-NC 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
luctus Aliquam consectetur Nullam commodo elementum

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest