Skip to content

Attrahera kunder och driv försäljning med content marketing

Marknadsföring handlar om att skapa intresse, en efterfrågan, hos konsumenten. Men det räcker inte. Väl där måste du driva kunden vidare längs köpresan för att få till en affär. Detta kan du göra med hjälp av content marketing. Låt Pontus och Thomas reda ut hur. Personligen tycker jag detta är ett av de bästa avsnitten de båda content experterna gjort så spill ingen tid utan lyssna nu!

Pia Tegborg
2 juni 2017

Marknadsföring hand­lar om att ska­pa intres­se, en efter­frå­gan, hos kon­su­men­ten. Men det räc­ker inte. Väl där mås­te du dri­va kun­den vida­re längs köpre­san för att få till en affär. Detta kan du göra med hjälp av con­tent mar­ke­ting. Låt Pontus och Thomas reda ut hur. Personligen tyc­ker jag det­ta är ett av de bäs­ta avsnit­ten de båda con­tent exper­ter­na gjort så spill ing­en tid utan lyss­na nu!

Kalla leads gör ingen glad

Som mark­nads­fö­ra­re mäts du ofta på hur många leads du gene­re­rar, innan kon­takt­upp­gif­ter­na läm­nas vida­re till sälj. Problemet är att des­sa leads oftast är allt­för kal­la, vil­ket leder till slö­se­ri med säl­ja­rens tid och gör att den­na väl­jer egna vägar – utan sam­ver­kan med mark­nads­av­del­ning­en.

Vad är då lös­ning­en? Hör Pontus och Thomas dis­ku­te­ra hur du med hjälp av con­tent mar­ke­ting kan ska­pa mer kva­li­fi­ce­ra­de leads till säl­jav­del­ning­en, och sam­ti­digt påvi­sa affärsnyt­ta.

Som van­ligt inle­der och avslu­tar Thomas och jag avsnit­tet. Tycker du att vi tja­tar för myc­ket är det bara att hop­pa fram till 5:39 i pod­den 😉

Två ytterligheter och en mellanväg

Väldigt hård­dra­get finns det två typer av mark­nads­fö­ra­re. De som gör con­tent med målet att så snabbt som möj­ligt loc­ka av besö­ka­ren kon­takt­upp­gif­ter, och de som gör con­tent för con­tent skull och inte som en del av en stra­te­gi.

I det förs­ta fal­let är van­ligt­vis meto­den inbound mar­ke­ting, verk­ty­get mar­ke­ting auto­ma­tion och syf­tet lead gene­ra­tion. Problemet med det­ta till­vä­ga­gångs­sätt är att du kan upp­le­vas allt­för påträng­an­de.

I det and­ra fal­let används med ofta con­tent mar­ke­ting som metod och webb­plat­sen är ditt verk­tyg med syf­te att byg­ga varu­mär­ke och awa­re­ness. Nackdelen här är att det är lätt att glöm­ma bort affärsnyt­tan.

Finns det då ing­et ”lagom sätt”, en mel­lan­väg att gå? Jo, det gör det fak­tiskt! Pontus och Thomas sta­kar ut vägen och för­kla­rar inne­bör­den av begrep­pen demand gene­ra­tion och lead gene­ra­tion och skill­na­den där­e­mel­lan. Lyssna nu!

Länkar till spännande saker som tas upp i podden

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Cali © Barefoot McCoy (CC BY-NC 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av dina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019.

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hän­de?

Läs artikel »

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »
ut ut commodo nunc Lorem accumsan

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest