Attrahera kunder och driv försäljning med content marketing

Marknadsföring handlar om att skapa intresse, en efterfrågan, hos konsumenten. Men det räcker inte. Väl där måste du driva kunden vidare längs köpresan för att få till en affär. Detta kan du göra med hjälp av content marketing. Låt Pontus och Thomas reda ut hur. Personligen tycker jag detta är ett av de bästa avsnitten de båda content experterna gjort så spill ingen tid utan lyssna nu!

Pia Tegborg
2 juni 2017

Marknadsföring hand­lar om att ska­pa intres­se, en efter­frå­gan, hos kon­su­men­ten. Men det räc­ker inte. Väl där mås­te du dri­va kun­den vida­re längs köpre­san för att få till en affär. Detta kan du göra med hjälp av con­tent mar­ke­ting. Låt Pontus och Thomas reda ut hur. Personligen tyc­ker jag det­ta är ett av de bäs­ta avsnit­ten de båda con­tent exper­ter­na gjort så spill ing­en tid utan lyss­na nu!

[kntnt_​radio 101]

Kalla leads gör ingen glad

Som mark­nads­fö­ra­re mäts du ofta på hur många leads du gene­re­rar, innan kon­takt­upp­gif­ter­na läm­nas vida­re till sälj. Problemet är att des­sa leads oftast är allt­för kal­la, vil­ket leder till slö­se­ri med säl­ja­rens tid och gör att den­na väl­jer egna vägar – utan sam­ver­kan med marknadsavdelningen.

Vad är då lös­ning­en? Hör Pontus och Thomas dis­ku­te­ra hur du med hjälp av con­tent mar­ke­ting kan ska­pa mer kva­li­fi­ce­ra­de leads till säl­jav­del­ning­en, och sam­ti­digt påvi­sa affärsnytta.

Som van­ligt inle­der och avslu­tar Thomas och jag avsnit­tet. Tycker du att vi tja­tar för myc­ket är det bara att hop­pa fram till 5:39 i podden 😉

Två ytterligheter och en mellanväg

Väldigt hård­dra­get finns det två typer av mark­nads­fö­ra­re. De som gör con­tent med målet att så snabbt som möj­ligt loc­ka av besö­ka­ren kon­takt­upp­gif­ter, och de som gör con­tent för con­tent skull och inte som en del av en strategi.

I det förs­ta fal­let är van­ligt­vis meto­den inbound mar­ke­ting, verk­ty­get mar­ke­ting auto­ma­tion och syf­tet lead gene­ra­tion. Problemet med det­ta till­vä­ga­gångs­sätt är att du kan upp­le­vas allt­för påträngande.

I det and­ra fal­let används med ofta con­tent mar­ke­ting som metod och webb­plat­sen är ditt verk­tyg med syf­te att byg­ga varu­mär­ke och awa­re­ness. Nackdelen här är att det är lätt att glöm­ma bort affärsnyttan.

Finns det då ing­et ”lagom sätt”, en mel­lan­väg att gå? Jo, det gör det fak­tiskt! Pontus och Thomas sta­kar ut vägen och för­kla­rar inne­bör­den av begrep­pen demand gene­ra­tion och lead gene­ra­tion och skill­na­den där­e­mel­lan. Lyssna nu!

[kntnt_​radio 101]

Länkar till spännande saker som tas upp i podden

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Cali © Barefoot McCoy (CC BY-NC 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »