Foto © Wlodi (CC BY-SA 2.0)

Attrahera med innehåll som läsarna vill dela

Sociala medier erbjuder organisationer strålande förutsättningar att kommunicera med sina målgrupper. Ett värdefullt innehåll kan tränga genom bruset och väcka intresse så att läsarna attraheras att dela innehållet vidare till sina nätverk. Med några klick är texten, bilden, filmen eller podradioavsnittet delat med kunder, kollegor och vänner som valt att följa i de digitala kanalerna. Men hur kan organisationer göra för att attrahera till ökat delande? Jag har plockat fem solvarma hallon som jag delar med dig. Låt dig inspireras av de mer eller mindre kända exempel som med sina idéer nått genom internetbruset. Läs mer och dela gärna med av dina bästa tips.

Maria Gustafsson
12 februari 2014

Sociala medi­er erbju­der orga­ni­sa­tio­ner strå­lan­de för­ut­sätt­ning­ar att kom­mu­ni­ce­ra med sina mål­grup­per. Ett vär­de­fullt inne­håll kan tränga genom bru­set och väc­ka intres­se så att läsar­na attra­he­ras att dela inne­hål­let vida­re till sina nät­verk. Med någ­ra klick är tex­ten, bil­den, fil­men eller pod­ra­di­o­av­snit­tet delat med kun­der, kol­le­gor och vän­ner som valt att föl­ja i de digi­ta­la kana­ler­na. Men hur kan orga­ni­sa­tio­ner göra för att attra­he­ra läsar­na att dela mer? Jo, genom att erbju­da intres­sant inne­håll. Jag har ploc­kat någ­ra exem­pel som jag delar med dig som solvar­ma hal­lon en som­mar­dag. Låt dig inspi­re­ras av de mer eller mind­re kän­da exem­pel som med sina idéer nått genom inter­net­bru­set. Läs mer och dela gär­na med av dina bäs­ta tips.

Sharing is caring

Jag ser det glim­ra till av röda hal­lon vid vägre­nen, jag ploc­kar någ­ra som jag bju­der dig på. Visst känns det bra att dela med sig av det vi själ­va tyc­ker om? Likaså gör vi på web­ben där det är lätt att vara gene­rös. Vi delar med oss av det vi gil­lar. Sharing is caring, att det bety­der att man bryr sig när man delar inne­håll vida­re var något av det förs­ta jag lär­de mig om kom­mu­ni­ka­tion på inter­net när jag bör­ja­de blog­ga 2008. Problemet kan vara att mäng­den infor­ma­tion är över­väl­di­gan­de så att det är svårt att hit­ta hal­lo­nen bland alla näss­lor i diket.

Hur kan orga­ni­sa­tio­ner göra för att enga­ge­ra sina läsa­re att upp­skat­ta och dela vida­re det inne­håll som pub­li­ce­ras på web­ben? Vilket inne­håll kan läs­ka läsar­na att dela vida­re som en näve solvar­ma hal­lon till sina vän­ner? Vi tit­tar när­ma­re på någ­ra exem­pel där det intres­san­ta inne­hål­let erbju­der nyt­ta och nöje vil­ket attra­he­rar läsar­na att dela vida­re i sina kana­ler i soci­a­la medier.

Innan vi bör­jar kika på exemp­len kan du frå­ga dig föl­jan­de frågor:

Vad intres­se­rar min mål­grupp egent­li­gen? Hur delar de vida­re sådant de gil­lar? Vad kan jag göra annorlun­da med tan­ke på des­sa exempel?

Praktiska exempel att inspireras av

Då ska vi se på någ­ra utval­da exem­pel där delan­det står i cent­rum. Följ med för att få inspi­ra­tion av en blogg­sko­la, en öppen kalen­der i offent­lig verk­sam­het, fil­men The Epic Split och en prak­tisk gui­de till Twitter. Avslutar gör vi med någ­ra egna exem­pel från Kntnt. Häng med!

Bloggskola

Vi vet att före­tags­blog­ga kan vara ett fram­gångs­rikt sätt att kom­mu­ni­ce­ra med sin mål­grupp på sin egen web­plats. En före­tags­blogg är även ett exem­pel på hur mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion kan stär­ka orga­ni­sa­tio­nen internt, så kal­lat employer bran­ding. Nu kanske du tän­ker, vem skul­le vara intres­se­rad av det vi gör under arbets­da­gen? Kanske fler än du tror.

Kommande arbets­kam­ra­ter kan till exem­pel upp­skat­ta att få en bild av attrak­tiv arbetsplats.

Om du und­rar vad du ska tän­ka på när du blog­gar för ett före­tag istäl­let för dig själv som pri­vat­per­son är det per­fekt att föl­ja Therese Reuterswärd som är E‑Commerce and Online Marketing Manager på Scandic Hotel. Therese har näm­li­gen star­tat en blogg­sko­la i nio steg där där hon lär ut tips och råd för hur en före­tags­blogg kan dri­vas. Bloggskolan är ett utmärkt exem­pel på vär­deska­pan­de inne­håll som är intres­sant för läsar­na och där­i­ge­nom attrak­tivt att dela vida­re. Therese skriver:

En blogg är ett trev­ligt och inbju­dan­de sätt att ska­pa nyfi­ken­het kring före­ta­get och attra­he­ra bli­van­de med­ar­be­ta­re, men den kan ock­så bidra till att öka käns­lan av del­ak­tig­het bland de anställda.

Öppen kalender

Att öpp­na upp verk­sam­he­ten genom att på ett trans­pa­rent sätt erbju­da intres­sant mate­ri­al som ens val­da mål­grupp vill veta mer om är en väg till ökat enga­ge­mang hos läsar­na. Detta gäl­ler i såväl pri­vat som offent­lig sek­tor. Ett talan­de exem­pel för den sena­re är att Joakim Jardenberg som är utveck­lings­le­da­re för inter­net i Helsingborgs stad delar med sig av sin pla­ne­rings­ka­len­der öppet för alla att se och kom­men­te­ra.  Hur många som delat vida­re inläg­get med Joakims öpp­na pla­ne­ring är lätt att se nederst i hans inlägg. Joakim skriver:

Jag ska inte göra någon lång rap­port här, bara berät­ta att en av de saker jag bestämt mig för att låta all pla­ne­ring ske öppet, så långt det är möj­ligt. Staden är stor och det är myc­ket som hän­der, så för att se till att jag gör rätt saker, i rätt tid och med rätt män­ni­skor är det vik­tigt att alla som vill kan få koll och del­ta. Efter lite fun­de­ran­de tog jag ett par tim­mar idag och sat­te spa­den i mar­ken. Learning by doing. Jag är impo­ne­rad av hur verk­ty­get Trello fun­ge­rar, men ock­så av hur de visar upp sin pla­ne­ring. Så jag låna­de kon­cep­tet och här är en först version.

The Epic Split

Det är näs­tan omöj­ligt att reso­ne­ra kring att dela vida­re i soci­a­la medi­er utan att näm­na den vira­la YouTube-suc­cén The Epic Split, fil­men där Jean-Claude van Damme går ner i split mel­lan två last­bi­lar från Volvo som bac­kar i sol­ned­gång­en. Filmen har visats fler än 69 mil­jo­ner gång­er. Även om vi inte upp­ma­nar någon att för­sö­ka göra exakt sam­ma sak som Jean-Claude i fil­men så är den stäm­nings­ful­la fil­mupp­le­vel­sen något att inspi­re­ras av för egna fil­mer. Vi har skri­vit mer om den kam­pan­jen här.

Nu när allt fler har en smartp­ho­ne vart de än går pas­sar vide­oklipp per­fekt för att kom­mu­ni­ce­ra sitt inne­håll. Filmerna är lät­ta att dela vida­re. Exempelvis är det ing­en vild giss­ning att vide­on med Jean-Claude van Damme har tit­tats på i mobi­len på bus­sen till sko­lan eller jobbet.

Guide till Twitter

Något som många soci­a­la medi­e­an­vän­da­re upp­skat­tar är prak­tisk hjälp för hur de ska använ­da oli­ka kana­ler i soci­a­la medi­er. Med sin gui­de till Twitter har Helen Alfvegren som är kom­mu­ni­ka­tör på ett tyd­ligt och lätt­fatt­ligt sätt sam­lat sina bäs­ta tips för den som vill bör­ja använ­da Twitter. Helen skriver:

Eftersom jag dels har använt Twitter så länge (både pri­vat och åt före­tag) och dels ser att det fort­fa­ran­de dyker upp så många nya ansik­ten tänk­te jag att det var dags för en. Det är en djung­el när man star­tar så jag har gjort en gui­de som jag hade velat läsa när jag var ny och nyfiken.

Egna exempel från Kntnt

När vi arran­ge­rar våra fru­kost­se­mi­na­ri­er så anteck­nar vi under före­läs­ning­en sam­ti­digt som vi fil­mar före­läs­ning­en. Veckan efter fru­kost­se­mi­na­ri­et blog­gar vi om före­läs­ning­en och pub­li­ce­rar fil­men med hela före­läs­ning­en samt en kor­ta­re film med en inter­vju där före­lä­sa­ren ger sina bäs­ta tips. När före­lä­sar­na tillå­ter det pub­li­ce­rar vi även pre­sen­ta­tio­ner­na på SlideShare och län­kar in i blogg­pos­ten. Se exem­pel­vis inläg­get om hur du kan öka din syn­lig­het onli­ne med Magnus Äng. För oss är som att stäl­la fram en skål med solvar­ma hal­lon till dig som läser bloggen.

Timing är en fak­tor som bety­der myc­ket för att sprid­ning­en ska ta fart. I bör­jan av året syn­tes det tyd­ligt när blog­gin­läg­get om trendspa­ning 2014 inom con­tent mar­ke­ting var det mest läs­ta och dela­de på vår blogg. Det är det fort­fa­ran­de förresten.

Till sist

Gillade du blog­gin­läg­get? Visa det genom att dela med dig till vän­ner och bekan­ta på Facebook, Twitter, LinkedIn och Google+.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »