Foto © Wlodi (CC BY-SA 2.0)

Attrahera med innehåll som läsarna vill dela

Sociala medier erbjuder organisationer strålande förutsättningar att kommunicera med sina målgrupper. Ett värdefullt innehåll kan tränga genom bruset och väcka intresse så att läsarna attraheras att dela innehållet vidare till sina nätverk. Med några klick är texten, bilden, filmen eller podradioavsnittet delat med kunder, kollegor och vänner som valt att följa i de digitala kanalerna. Men hur kan organisationer göra för att attrahera till ökat delande? Jag har plockat fem solvarma hallon som jag delar med dig. Låt dig inspireras av de mer eller mindre kända exempel som med sina idéer nått genom internetbruset. Läs mer och dela gärna med av dina bästa tips.

Maria Gustafsson
12 februari 2014

Sociala medi­er erbju­der orga­ni­sa­tio­ner strå­lan­de för­ut­sätt­ning­ar att kom­mu­ni­ce­ra med sina mål­grup­per. Ett vär­de­fullt inne­håll kan tränga genom bru­set och väc­ka intres­se så att läsar­na attra­he­ras att dela inne­hål­let vida­re till sina nät­verk. Med någ­ra klick är tex­ten, bil­den, fil­men eller pod­ra­di­o­av­snit­tet delat med kun­der, kol­le­gor och vän­ner som valt att föl­ja i de digi­ta­la kana­ler­na. Men hur kan orga­ni­sa­tio­ner göra för att attra­he­ra läsar­na att dela mer? Jo, genom att erbju­da intres­sant inne­håll. Jag har ploc­kat någ­ra exem­pel som jag delar med dig som solvar­ma hal­lon en som­mar­dag. Låt dig inspi­re­ras av de mer eller mind­re kän­da exem­pel som med sina idéer nått genom inter­net­bru­set. Läs mer och dela gär­na med av dina bäs­ta tips.

Sharing is caring

Jag ser det glim­ra till av röda hal­lon vid vägre­nen, jag ploc­kar någ­ra som jag bju­der dig på. Visst känns det bra att dela med sig av det vi själ­va tyc­ker om? Likaså gör vi på web­ben där det är lätt att vara gene­rös. Vi delar med oss av det vi gil­lar. Sharing is caring, att det bety­der att man bryr sig när man delar inne­håll vida­re var något av det förs­ta jag lär­de mig om kom­mu­ni­ka­tion på inter­net när jag bör­ja­de blog­ga 2008. Problemet kan vara att mäng­den infor­ma­tion är över­väl­di­gan­de så att det är svårt att hit­ta hal­lo­nen bland alla näss­lor i diket.

Hur kan orga­ni­sa­tio­ner göra för att enga­ge­ra sina läsa­re att upp­skat­ta och dela vida­re det inne­håll som pub­li­ce­ras på web­ben? Vilket inne­håll kan läs­ka läsar­na att dela vida­re som en näve solvar­ma hal­lon till sina vän­ner? Vi tit­tar när­ma­re på någ­ra exem­pel där det intres­san­ta inne­hål­let erbju­der nyt­ta och nöje vil­ket attra­he­rar läsar­na att dela vida­re i sina kana­ler i soci­a­la medi­er.

Innan vi bör­jar kika på exemp­len kan du frå­ga dig föl­jan­de frå­gor:

Vad intres­se­rar min mål­grupp egent­li­gen? Hur delar de vida­re sådant de gil­lar? Vad kan jag göra annorlun­da med tan­ke på des­sa exem­pel?

Praktiska exempel att inspireras av

Då ska vi se på någ­ra utval­da exem­pel där delan­det står i cent­rum. Följ med för att få inspi­ra­tion av en blogg­sko­la, en öppen kalen­der i offent­lig verk­sam­het, fil­men The Epic Split och en prak­tisk gui­de till Twitter. Avslutar gör vi med någ­ra egna exem­pel från Kntnt. Häng med!

Bloggskola

Vi vet att före­tags­blog­ga kan vara ett fram­gångs­rikt sätt att kom­mu­ni­ce­ra med sin mål­grupp på sin egen web­plats. En före­tags­blogg är även ett exem­pel på hur mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion kan stär­ka orga­ni­sa­tio­nen internt, så kal­lat employer bran­ding. Nu kanske du tän­ker, vem skul­le vara intres­se­rad av det vi gör under arbets­da­gen? Kanske fler än du tror.

Kommande arbets­kam­ra­ter kan till exem­pel upp­skat­ta att få en bild av attrak­tiv arbets­plats.

Om du und­rar vad du ska tän­ka på när du blog­gar för ett före­tag istäl­let för dig själv som pri­vat­per­son är det per­fekt att föl­ja Therese Reuterswärd som är E‑Commerce and Online Marketing Manager på Scandic Hotel. Therese har näm­li­gen star­tat en blogg­sko­la i nio steg där där hon lär ut tips och råd för hur en före­tags­blogg kan dri­vas. Bloggskolan är ett utmärkt exem­pel på vär­deska­pan­de inne­håll som är intres­sant för läsar­na och där­i­ge­nom attrak­tivt att dela vida­re. Therese skri­ver:

En blogg är ett trev­ligt och inbju­dan­de sätt att ska­pa nyfi­ken­het kring före­ta­get och attra­he­ra bli­van­de med­ar­be­ta­re, men den kan ock­så bidra till att öka käns­lan av del­ak­tig­het bland de anställ­da.

Öppen kalender

Att öpp­na upp verk­sam­he­ten genom att på ett trans­pa­rent sätt erbju­da intres­sant mate­ri­al som ens val­da mål­grupp vill veta mer om är en väg till ökat enga­ge­mang hos läsar­na. Detta gäl­ler i såväl pri­vat som offent­lig sek­tor. Ett talan­de exem­pel för den sena­re är att Joakim Jardenberg som är utveck­lings­le­da­re för inter­net i Helsingborgs stad delar med sig av sin pla­ne­rings­ka­len­der öppet för alla att se och kom­men­te­ra.  Hur många som delat vida­re inläg­get med Joakims öpp­na pla­ne­ring är lätt att se nederst i hans inlägg. Joakim skri­ver:

Jag ska inte göra någon lång rap­port här, bara berät­ta att en av de saker jag bestämt mig för att låta all pla­ne­ring ske öppet, så långt det är möj­ligt. Staden är stor och det är myc­ket som hän­der, så för att se till att jag gör rätt saker, i rätt tid och med rätt män­ni­skor är det vik­tigt att alla som vill kan få koll och del­ta. Efter lite fun­de­ran­de tog jag ett par tim­mar idag och sat­te spa­den i mar­ken. Learning by doing. Jag är impo­ne­rad av hur verk­ty­get Trello fun­ge­rar, men ock­så av hur de visar upp sin pla­ne­ring. Så jag låna­de kon­cep­tet och här är en först ver­sion.

The Epic Split

Det är näs­tan omöj­ligt att reso­ne­ra kring att dela vida­re i soci­a­la medi­er utan att näm­na den vira­la YouTube-suc­cén The Epic Split, fil­men där Jean-Claude van Damme går ner i split mel­lan två last­bi­lar från Volvo som bac­kar i sol­ned­gång­en. Filmen har visats fler än 69 mil­jo­ner gång­er. Även om vi inte upp­ma­nar någon att för­sö­ka göra exakt sam­ma sak som Jean-Claude i fil­men så är den stäm­nings­ful­la fil­mupp­le­vel­sen något att inspi­re­ras av för egna fil­mer. Vi har skri­vit mer om den kam­pan­jen här.

Nu när allt fler har en smartp­ho­ne vart de än går pas­sar vide­oklipp per­fekt för att kom­mu­ni­ce­ra sitt inne­håll. Filmerna är lät­ta att dela vida­re. Exempelvis är det ing­en vild giss­ning att vide­on med Jean-Claude van Damme har tit­tats på i mobi­len på bus­sen till sko­lan eller job­bet.

Guide till Twitter

Något som många soci­a­la medi­e­an­vän­da­re upp­skat­tar är prak­tisk hjälp för hur de ska använ­da oli­ka kana­ler i soci­a­la medi­er. Med sin gui­de till Twitter har Helen Alfvegren som är kom­mu­ni­ka­tör på ett tyd­ligt och lätt­fatt­ligt sätt sam­lat sina bäs­ta tips för den som vill bör­ja använ­da Twitter. Helen skri­ver:

Eftersom jag dels har använt Twitter så länge (både pri­vat och åt före­tag) och dels ser att det fort­fa­ran­de dyker upp så många nya ansik­ten tänk­te jag att det var dags för en. Det är en djung­el när man star­tar så jag har gjort en gui­de som jag hade velat läsa när jag var ny och nyfi­ken.

Egna exempel från Kntnt

När vi arran­ge­rar våra fru­kost­se­mi­na­ri­er så anteck­nar vi under före­läs­ning­en sam­ti­digt som vi fil­mar före­läs­ning­en. Veckan efter fru­kost­se­mi­na­ri­et blog­gar vi om före­läs­ning­en och pub­li­ce­rar fil­men med hela före­läs­ning­en samt en kor­ta­re film med en inter­vju där före­lä­sa­ren ger sina bäs­ta tips. När före­lä­sar­na tillå­ter det pub­li­ce­rar vi även pre­sen­ta­tio­ner­na på SlideShare och län­kar in i blogg­pos­ten. Se exem­pel­vis inläg­get om hur du kan öka din syn­lig­het onli­ne med Magnus Äng. För oss är som att stäl­la fram en skål med solvar­ma hal­lon till dig som läser blog­gen.

Timing är en fak­tor som bety­der myc­ket för att sprid­ning­en ska ta fart. I bör­jan av året syn­tes det tyd­ligt när blog­gin­läg­get om trendspa­ning 2014 inom con­tent mar­ke­ting var det mest läs­ta och dela­de på vår blogg. Det är det fort­fa­ran­de för­res­ten.

Till sist

Gillade du blog­gin­läg­get? Visa det genom att dela med dig till vän­ner och bekan­ta på Facebook, Twitter, LinkedIn och Google+.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
vel, amet, Aenean elementum Nullam facilisis

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest