Skip to content

Bajsa och se vad det blir

Gabriella Myréns femte krönika handlar om att våga kasta sig ut i det okända och se vart det tar en. Lyssna eller läs.

Gabriella Myrén
22 december 2015

Hör Gabriella läsa sin krö­ni­ka eller läs den själv.

Det är när livet varit som tuf­fast som jag känt mig som mest levan­de.

Av någon märk­lig anled­ning är det ock­så då jag känt störst tack­sam­het mot livet, att jag får vara en del av det.

Det är som om lus­ten att leva fullt ut, oav­sett omstän­dig­he­ter­na, är stör­re än räds­lan att miss­lyc­kas. Eftersom jag ändå redan lig­ger på bot­ten går det inte att kom­ma läng­re ner. Full fart fram­åt och upp­åt är den enda tak­ti­ken.

Kanske är det där­för jag har så lätt för att kän­na igen mig i det skrik Ronja skic­kar över Mattisskogen: Hit med lite far­lig­he­ter!

Ronja är redo att ge sig hän. Hon är redo att leva fullt ut. Vad som än hän­der.

Jag tror att det är enda sät­tet att växa. Att över­vin­na sin räds­la för att göra fel. Att våga utsät­ta sig för ett even­tu­ellt miss­lyc­kan­de för att på sikt kun­na lyc­kas.

Den ena kan inte leva utan det and­ra. Yin söker yang. Vitt blir tyd­li­gast mot det svar­ta. Kärlekens pris är sor­gen.

Ändå ver­kar vi män­ni­skor vara fast beslut­na över att man inte ska miss­lyc­kas. Att man inte ska visa sig sår­bar. Att man inte ska stäl­la kons­ti­ga frå­gor utan hell­re peka med hela han­den inför alla och jämt och stän­digt.

Det är gans­ka märk­ligt.

Jag menar, vi vet ju att det kräv­des tusen­tals för­sök innan Thomas Edison änt­li­gen fick glöd­lam­pan att lysa. Och som han så klokt sum­me­ra­de det: ”Nej, jag har inte miss­lyc­kats. Jag har kom­mit på tvåtu­sen sätt att inte göra en glöd­lam­pa.”

I vår jakt på hur män­ni­skor, före­tag och varu­mär­ken ska kun­na växa genom ett enga­ge­rat inne­håll har vi kom­mit till den sista insik­ten: Du mås­te ge dig hän. Du mås­te våga – även om du inte vet vart vägen leder dig och vil­ka du möter. Du mås­te våga släp­pa kon­trol­len.

En av de mest färg­star­ka lärar­na under mina år på Musikhögskolan var Gunilla Gårdfeldt.

Jag minns sär­skilt hen­nes glitt­ran­de ögon, ful­la av bus och gläd­je, och hen­nes lite halv­he­sa, lätt mys­tis­ka röst. Hon under­vi­sa­de i musik­dra­ma­tik och har hit­tills varit min enda rik­ti­ga dra­ma­pe­da­gog.

Hon sa myc­ket som var bra och hon hade en när­va­ro den mest inåt­vän­da per­son skul­le bli frälst av. Lektionerna med hen­ne var en fröjd och jag hade ald­rig någon aning om vad skul­le hän­da. Varken med mig själv eller med pjä­sen.

När vi stu­den­ter blev vill­rå­di­ga och sök­te hen­nes exper­tis på hur vi skul­le age­ra eller tän­ka så sva­ra­de hon med ett av sina karak­tä­ris­tis­ka uttryck: ”Bajsa och se vad det blir.”

Uppmaningen etsa­de sig fast i mitt huvud. Visst, jag var strax över tju­go och väl­digt fnis­sig, men det hand­lar mer om vad uttryc­ket gjor­de med mig. Inledningsordet avdra­ma­ti­se­rar allt och gör att tryc­ket släp­per.

För när någon vux­en kan säga så, vad ska då jag kun­na choc­ka med? De per­son­li­ga skydds­mu­rar­na är redan ned­brut­na. Spjället är öppet. Det är bara att gasa på. Inget att vara rädd för.

En fan­tas­tiskt smart metod.

För det är inte helt enkelt att på beställ­ning våga blot­ta sig och bli sår­bar.

Som reklam­kre­a­tör är den oskriv­na regeln att ald­rig såga någon annans idé. Och inte hel­ler cen­su­re­ra sin egen för den delen. Dålig som bra, alla idéer mås­te ut. Det är inte helt ovan­ligt att de bäs­ta idéer­na har fötts ur en förs­ta rik­tigt usel idé. Eller rät­ta­re sagt, ur en lös­ning som inte göder syf­tet.

Förresten så behö­ver man inte ägna dåli­ga idéer sär­skilt myc­ket ener­gi. De har en natur­lig fal­len­het att själv­dö: Fokusera på det som är bra så blek­nar snabbt res­ten utan att någon idékläc­ka­re behö­ver kän­na sig sänkt, kränkt eller vär­de­lös.

Men jag vet. Det är så lagom lätt att våga tes­ta en idé som var­ken känns ordent­ligt genom­tänkt eller begrip­lig. I syn­ner­het om man inte befin­ner sig i en tillå­tan­de atmo­sfär.

Är det kanske det vi menar med att vi mås­te ska­pa en kre­a­tiv mil­jö? Att över­allt; i vänkret­sen, i idrotts­för­e­ning­ar­na, på arbets­plat­ser­na, i för­hål­lan­det ska­pa det där tillå­tan­de kli­ma­tet.

Där man inte är så noga med vem som säger vad utan hell­re kon­cen­tre­rar sig på att till­sam­mans lösa upp­gif­ten. Där man fat­tat att det är bätt­re att tän­ka posi­tivt än nega­tivt. Undvika de nega­ti­va ansat­ser­na och ersät­ta dem med ett mer upp­lyf­tan­de mind­set. Helt enkelt för att det gör det enkla­re att ta itu med de svå­ra frå­gor­na.

Vi bor­de låta lus­ten dri­va oss. Inte tvång­et. Lust är en myc­ket triv­sam­ma­re och mer tan­ke­väc­kan­de driv­mo­tor än tvång någon­sin kan bli.

Jag minns till exem­pel när jag var fem­ton och fort­fa­ran­de bod­de hem­ma. En dag hade jag fak­tiskt bestämt mig för att jag skul­le stä­da mitt rum. Och ja, beho­vet av det kan väl snäl­last beskri­vas som hyf­sat stort.

Men i trap­pan på väg upp till rum­met möter jag pap­pa som säger att ”nu mås­te du stä­da ditt rum”. Genast dog min nyföd­da lust att stä­da. Det var inte läng­re roligt när det blev ett utta­lat tvång.

Lust är en effek­ti­va­re metod än tvång.

Lust är ett mer lång­sik­tigt för­håll­nings­sätt än tvång.

Lust är bra myc­ket roli­ga­re än tvång.

För att lust föds inne i oss själ­va, där vår motor sit­ter.

Tvång är det någon uti­från som kom­mer dra­gan­des med.

Det är bara att se hur komi­ker­na job­bar. Först fång­ar de vårt intres­se och vårt hjär­ta med sin humor. Bit för bit arbe­tar de sig in i våra liv, knå­dar våra käns­lor och påver­kar vårt under­med­vet­na. När de fått oss dit de vill så kom­mer en pil av vass sam­hälls­in­sikt faran­des och träf­far mitt i prick. Då. När vi är som mest påverk­ba­ra, när vi redan öpp­nat våra hjär­tan och sänkt gar­den för län­ge­sen.

Och innan vi hin­ner reti­re­ra i ren för­skräc­kel­se och slå på våra alarm­sy­stem så är de till­ba­ka i humor­flö­det. Kvar sit­ter vi med en för­vå­nad käns­la av ”vad var det som hän­de?”.

Det är som om vi själ­va kom på något jät­teklokt och sam­ti­digt höll på att gar­va ihjäl oss. Vi har ing­en aning om hur vi nåd­de insik­ten eller ens var­för. Vi bara vet att det vi upp­lev­de var sant och att det spe­la­de roll. Och att det på något sätt kän­des rik­tigt bra.

Kunskap som skrat­tas in – mer av det, tack! Och mer av den för­lö­san­de lust som skic­kar all vån­da och osä­ker­het till mar­ker långt bort­om Domedagsberget.

Vet du. Jag tyc­ker vi kom­mer över­ens om att leva mer posi­tivt. Fokusera på det goda du vill – inte på det onda som sker. Prata om det du brin­ner för. Inte det du brin­ner av.

Lyft det som stär­ker dig. Det finns till­räck­ligt av det and­ra, det som vill elda på din räds­la.

Vårda ditt mod. Ge dig hän. Våga se och bli sedd. Det är så du väx­er och gör skill­nad.

Ha en rik­tigt god jul så hop­pas jag att vi hörs igen näs­ta år.

Tack för nu.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av dina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019.

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hän­de?

Läs artikel »

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »
consequat. ut consectetur dapibus libero adipiscing sed vulputate, ipsum tristique venenatis, justo

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest