Berätta mer – därför ska du prioritera varumärkesberättelsen

Låt ditt varumärkes berättelse stärka relationen till din publik. Vår krönikör Johanna Stenmark delar med sig av sina tankar om berättelsens betydelse för varumärket och ger enkla tips på hur du kommer igång med den.

Johanna Stenmark
4 oktober 2017

Storytelling kan – rätt använt – byg­ga fan­tas­tis­ka rela­tio­ner mel­lan varu­mär­ke och publik. Men för den som ännu inte hit­tat kär­le­ken till sto­ry­tel­ling kan det vara minst sagt motigt att kom­ma igång. Viktigt är att du bör­jar från bör­jan. I dagens arti­kel bju­der jag på någ­ra enk­la starttips till berät­tel­sen om ditt varumärke.

If you don’t turn your life into a sto­ry, you just become a part of some­o­ne else’s story.
– Terry Pratchett, ur The Amazing Maurice and His Educated Rodents.

Det var en gång ett varumärke

En varu­mär­kes­be­rät­tel­se är mer än bara en berät­tel­se. Det är sant. Varumärkesberättelsen är den sam­man­tag­na upp­le­vel­sen av ditt varu­mär­ke. Såväl externt som internt. Den berät­tas av det ni skri­ver, visar, gör – av med­ar­be­tar­na, av kun­der­na och av era partners.

I sin enk­las­te form är berät­tel­sen om varu­mär­ket, ibland kal­lad brand sto­ry, det som finns under ”Om oss”-sidan på er webb. Det är det mest basa­la sät­tet att kom­mu­ni­ce­ra varu­mär­kes­be­rät­tel­sen på.

Och här är det många varu­mär­ken som slar­var. Omedvetna om vad berät­tel­sen om dem spe­lar för roll för kun­dens upp­le­vel­se av varu­mär­ket. Vissa väl­jer till och med att skip­pa berät­tel­sen helt.

Det behöver inte vara svårt

Men det finns många enk­la och vik­ti­ga poäng att ploc­ka genom att pri­o­ri­te­ra den grund­läg­gan­de berät­tel­sen om varu­mär­ket. Och då är ”Om oss”-sidan där du ska börja.

I en arti­kel på Linkdex jäm­förs varu­mär­kes­be­rät­tel­sen med när du träf­far någon för förs­ta gång­en. Då stäl­ler vi ofta frå­gor så som ”var kom­mer du ifrån?” och ”vad job­bar du med?” – frå­gor som hjäl­per oss att hit­ta gemen­sam­ma berö­rings­punk­ter och byg­ga förtroende.

Bakgrunden, syf­tet, ambi­tio­ner­na fram­åt och vad ni står för är fak­to­rer som hjäl­per publi­ken att iden­ti­fi­e­ra sig med ert varu­mär­ke. Och som pas­sar utmärkt under rubri­ken ”Om oss”.

Alla berättelser har en början

De finns de före­tag som byggt en histo­ria så stark att den i dag lever sitt eget liv. Så som Apple med Steve Jobs som sin front­man. Men tänk på att även det­ta före­tag bör­ja­de någonstans.

Ben & Jerry’s är ett annat varu­mär­ke som mer eller mind­re är helt byggt på sin sto­ry. Utan den skul­le det kun­na hand­la om vil­ket glassva­ru­mär­ke som helst. Det som sär­skil­jer dem från and­ra är deras historia.

Vem, vad, hur, när

Båda exemp­len ovan bör­jar sin berät­tel­se på sam­ma sätt – med att utgå från sina grun­da­re. Varför de star­ta­de före­ta­get, hur det gick till, var de befann sig samt vil­ka ambi­tio­ner och visio­ner de hade för varumärket.

Börjar du där har du en bra grund att byg­ga vida­re på. I ent­re­pre­nörs­ma­ga­si­net Inc. beskri­ver John Cinquina, som bland annat skri­vit boken Build Great Brands – Unlocking Your Business Growth Potential, tre steg för att kom­ma igång med din brand sto­ry. Det förs­ta ste­get inklu­de­rar just det som Apple och Ben & Jerry’s gjort så bra – att beskri­va hur före­ta­get grundats.

Cinquina för­slår att du skri­ver ner hela histo­ri­en, in i mins­ta detalj, och att du sedan mär­ker ut de delar som syn­lig­gör syf­tet för din verk­sam­het. Denna övning ger dig grund­ste­nar­na till hur du sedan byg­ger upp din berättelse.

I all sin enkelhet

Att hål­la någon­ting enkelt är lät­ta­re sagt än gjort. Men det hjäl­per dig att byg­ga käns­lan av äkt­het och förtroende.

Har man lätt att svä­va iväg i sitt skri­van­de kan det vara bra att hål­la sig till upp­ställ­ning­en pro­blem, lös­ning, fram­gång. Vilket du kan läsa om i ett blog­gin­lägg av Neil Patel på Kissmetrics. Patel sam­man­fat­tar väl­digt väl hur du kan job­ba med din brand sto­ry, jag kan verk­li­gen rekom­men­de­ra hans text.

Att utgå ifrån en tids­lin­je med en bör­jan, en mitt och ett slut kan ock­så vara hjälp­samt. Men note­ra att slu­tet inte ska vara ett avslut. Tvärt om är ”slu­tet” på berät­tel­sen bör­jan på det som pågår just nu och det som kom­ma skall, fortsättningen.

Hitta varumärkets personlighet

Personlighet och karak­tärs­drag hjäl­per publi­ken att kny­ta an till ditt varu­mär­ke. Vi dras till varu­mär­ken som vi kan rela­te­ra till och som vi har någon­ting gemen­samt med – vil­ket gör oss mer benäg­na att lita på dem.

Att hit­ta en tyd­lig per­so­na kan även vara en bra gui­de i kom­mu­ni­ka­tio­nen. Tonalitet och språk blir tyd­li­ga­re om du har en spe­ci­fik mål­grupp i åtan­ke, men det blir ock­så enkla­re om du har en tyd­lig bild av varu­mär­kets personlighet.

Vägen framåt

Det blir allt vik­ti­ga­re med per­so­na­li­se­ring av kom­mu­ni­ka­tio­nen och med tek­ni­kens utveck­ling kom­mer nya möj­lig­he­ter – något jag skri­vit om i ett av mina tidi­ga­re inlägg.

Men i våra ambi­tio­ner att gå fram­åt får vi inte glöm­ma var vi kom från. Framför allt får vi inte glöm­ma vil­ka möj­lig­he­ter det finns i att berät­ta vår historia.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »