Berätta mer – därför ska du prioritera varumärkesberättelsen

Låt ditt varumärkes berättelse stärka relationen till din publik. Vår krönikör Johanna Stenmark delar med sig av sina tankar om berättelsens betydelse för varumärket och ger enkla tips på hur du kommer igång med den.

Johanna Stenmark
4 oktober 2017

Storytelling kan – rätt använt – byg­ga fan­tas­tis­ka rela­tio­ner mel­lan varu­mär­ke och publik. Men för den som ännu inte hit­tat kär­le­ken till sto­ry­tel­ling kan det vara minst sagt motigt att kom­ma igång. Viktigt är att du bör­jar från bör­jan. I dagens arti­kel bju­der jag på någ­ra enk­la starttips till berät­tel­sen om ditt varu­mär­ke.

If you don’t turn your life into a sto­ry, you just become a part of some­o­ne else’s sto­ry.
– Terry Pratchett, ur The Amazing Maurice and His Educated Rodents.

Det var en gång ett varumärke

En varu­mär­kes­be­rät­tel­se är mer än bara en berät­tel­se. Det är sant. Varumärkesberättelsen är den sam­man­tag­na upp­le­vel­sen av ditt varu­mär­ke. Såväl externt som internt. Den berät­tas av det ni skri­ver, visar, gör – av med­ar­be­tar­na, av kun­der­na och av era part­ners.

I sin enk­las­te form är berät­tel­sen om varu­mär­ket, ibland kal­lad brand sto­ry, det som finns under ”Om oss”-sidan på er webb. Det är det mest basa­la sät­tet att kom­mu­ni­ce­ra varu­mär­kes­be­rät­tel­sen på.

Och här är det många varu­mär­ken som slar­var. Omedvetna om vad berät­tel­sen om dem spe­lar för roll för kun­dens upp­le­vel­se av varu­mär­ket. Vissa väl­jer till och med att skip­pa berät­tel­sen helt.

Det behöver inte vara svårt

Men det finns många enk­la och vik­ti­ga poäng att ploc­ka genom att pri­o­ri­te­ra den grund­läg­gan­de berät­tel­sen om varu­mär­ket. Och då är ”Om oss”-sidan där du ska bör­ja.

I en arti­kel på Linkdex jäm­förs varu­mär­kes­be­rät­tel­sen med när du träf­far någon för förs­ta gång­en. Då stäl­ler vi ofta frå­gor så som ”var kom­mer du ifrån?” och ”vad job­bar du med?” – frå­gor som hjäl­per oss att hit­ta gemen­sam­ma berö­rings­punk­ter och byg­ga för­tro­en­de.

Bakgrunden, syf­tet, ambi­tio­ner­na fram­åt och vad ni står för är fak­to­rer som hjäl­per publi­ken att iden­ti­fi­e­ra sig med ert varu­mär­ke. Och som pas­sar utmärkt under rubri­ken ”Om oss”.

Alla berättelser har en början

De finns de före­tag som byggt en histo­ria så stark att den i dag lever sitt eget liv. Så som Apple med Steve Jobs som sin front­man. Men tänk på att även det­ta före­tag bör­ja­de någon­stans.

Ben & Jerry’s är ett annat varu­mär­ke som mer eller mind­re är helt byggt på sin sto­ry. Utan den skul­le det kun­na hand­la om vil­ket glassva­ru­mär­ke som helst. Det som sär­skil­jer dem från and­ra är deras histo­ria.

Vem, vad, hur, när

Båda exemp­len ovan bör­jar sin berät­tel­se på sam­ma sätt – med att utgå från sina grun­da­re. Varför de star­ta­de före­ta­get, hur det gick till, var de befann sig samt vil­ka ambi­tio­ner och visio­ner de hade för varu­mär­ket.

Börjar du där har du en bra grund att byg­ga vida­re på. I ent­re­pre­nörs­ma­ga­si­net Inc. beskri­ver John Cinquina, som bland annat skri­vit boken Build Great Brands – Unlocking Your Business Growth Potential, tre steg för att kom­ma igång med din brand sto­ry. Det förs­ta ste­get inklu­de­rar just det som Apple och Ben & Jerry’s gjort så bra – att beskri­va hur före­ta­get grun­dats.

Cinquina för­slår att du skri­ver ner hela histo­ri­en, in i mins­ta detalj, och att du sedan mär­ker ut de delar som syn­lig­gör syf­tet för din verk­sam­het. Denna övning ger dig grund­ste­nar­na till hur du sedan byg­ger upp din berät­tel­se.

I all sin enkelhet

Att hål­la någon­ting enkelt är lät­ta­re sagt än gjort. Men det hjäl­per dig att byg­ga käns­lan av äkt­het och för­tro­en­de.

Har man lätt att svä­va iväg i sitt skri­van­de kan det vara bra att hål­la sig till upp­ställ­ning­en pro­blem, lös­ning, fram­gång. Vilket du kan läsa om i ett blog­gin­lägg av Neil Patel på Kissmetrics. Patel sam­man­fat­tar väl­digt väl hur du kan job­ba med din brand sto­ry, jag kan verk­li­gen rekom­men­de­ra hans text.

Att utgå ifrån en tids­lin­je med en bör­jan, en mitt och ett slut kan ock­så vara hjälp­samt. Men note­ra att slu­tet inte ska vara ett avslut. Tvärt om är ”slu­tet” på berät­tel­sen bör­jan på det som pågår just nu och det som kom­ma skall, fort­sätt­ning­en.

Hitta varumärkets personlighet

Personlighet och karak­tärs­drag hjäl­per publi­ken att kny­ta an till ditt varu­mär­ke. Vi dras till varu­mär­ken som vi kan rela­te­ra till och som vi har någon­ting gemen­samt med – vil­ket gör oss mer benäg­na att lita på dem.

Att hit­ta en tyd­lig per­so­na kan även vara en bra gui­de i kom­mu­ni­ka­tio­nen. Tonalitet och språk blir tyd­li­ga­re om du har en spe­ci­fik mål­grupp i åtan­ke, men det blir ock­så enkla­re om du har en tyd­lig bild av varu­mär­kets per­son­lig­het.

Vägen framåt

Det blir allt vik­ti­ga­re med per­so­na­li­se­ring av kom­mu­ni­ka­tio­nen och med tek­ni­kens utveck­ling kom­mer nya möj­lig­he­ter – något jag skri­vit om i ett av mina tidi­ga­re inlägg.

Men i våra ambi­tio­ner att gå fram­åt får vi inte glöm­ma var vi kom från. Framför allt får vi inte glöm­ma vil­ka möj­lig­he­ter det finns i att berät­ta vår histo­ria.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
amet, leo. ut mattis non libero tempus suscipit

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest