Foto © Vinoth Chandar (CC-BY-2.0)

Berättelser som bygger starkare varumärken och säljer fler produkter

Det var en gång. Så lätt fångar du människors uppmärksamhet. Vi har i alla tider fängslats av goda berättelser som triggar vår fantasi och får oss att lägga till mer än det som faktiskt sägs. Som den här morgonen då havet bråkade med Lindholmens brygga medan Joakim Eklund på frukostseminariet delade med sig av sin kunskap om faktorer som bygger storytelling för varumärken. Vilka de är kan du läsa om här.

Maria Gustafsson
20 november 2013

Det var en gång. Så lätt fång­ar du män­ni­skors upp­märk­sam­het. Vi har i alla tider fängs­lats av goda berät­tel­ser som trig­gar vår fan­ta­si och får oss att läg­ga till mer än det som fak­tiskt sägs. Som den här mor­go­nen då havet brå­ka­de med Lindholmens bryg­ga medan Joakim Eklund på fru­kost­se­mi­na­ri­et dela­de med sig av sin kun­skap om fak­to­rer som byg­ger sto­ry­tel­ling för varu­mär­ken. Vilka de är kan du läsa om här.

Varumärken gör skillnad

Är det någon skill­nad mel­lan des­sa varu­mär­ken? Joakim Eklund på Hello the­re sträc­ker upp armen för att peka på skär­men med varu­mär­ke­na Absolut Vodka och Explorer Vodka. Flera i den nära hund­ra per­so­ner sto­ra publi­ken sva­rar ja, följt av någ­ra fniss. För visst skil­jer sig varu­mär­ke­na åt, det vet vi. Absolut Vodka känns som fest och Exporer Vodka mer som något som göms under disk­bän­ken. Varför är det så frå­gar Joakim reto­riskt. Jo, för att vi själ­va byg­ger varu­mär­ke­nas inne­börd av berät­tel­ser som vi får berät­ta­de för oss. När varu­mär­ket Volvo kom­mer på tal ropar fle­ra direkt att de tän­ker på säker­het. Varumärket är lad­dat med berät­tel­ser som stär­ker bety­del­sen utö­ver själ­va fordonet.

Storytelling bygger varumärken

Storytelling med sagor och skatt­jak­ter kan stär­ka varu­mär­ket så för­sälj­ning­en ökar. I den full­sat­ta loka­len anteck­nar, foto­gra­fe­rar och dis­ku­te­rar den enga­ge­ra­de publi­ken. Hela våra liv är sto­ra berät­tel­ser menar Joakim. Berättelser som vi ska­par till­sam­mans för oss när­ma­re varand­ra. Likaså kan en god histo­ria för­stär­ka rela­tio­nen mel­lan oss och varumärken.

Joakim Eklund är berät­ta­ren som ur sin bak­grund som jour­na­list och dra­ma­turg vet hur en sagos­ten ska dras. Han visar prak­tis­ka exem­pel på sto­ry­tel­ling om Harley-Davidson. Därefter föl­jer sto­ryn om The Body Shop, den idag inter­na­tio­nel­la hud­vårds­till­ver­ka­ren som en gång i tiden bör­ja­de sin verk­sam­het mel­lan två begrav­nings­ent­re­pre­nö­rer för att sedan star­ta till­verk­ning av hud­vårds­pro­duk­ter i Indien. Därav nam­net, The Body Shop. Det glöm­mer vi ald­rig nu.

Människor skapar storyn

Människor har i alla tider sam­lats runt berät­tel­ser. För länge sedan runt den vär­man­de elden, sena­re vid kami­nens ljus och vid TV-appa­ra­tens flim­mer. Nu rik­tar vi blic­kar­na mot skär­mar­na i våra hän­der och på skriv­bor­den, där sam­las vi i gemen­sam­het på inter­net även om vi är själ­va i rummet.

Skärmen som räc­ker från golv till tak fram­hä­ver Joakims bil­der i före­läs­ning­en Berättelser byg­ger star­ka­re varu­mär­ken och säl­jer fler pro­duk­ter. Vi är i högs­ta grad med­ska­pa­re till hand­ling­en i sto­ry­tel­ling­en. Det är våra egna asso­ci­a­tio­ner som byg­ger varu­mär­ken när vi nås av bud­ska­pen. Med hjälp av spe­gel­neu­ro­ner­na upp­le­ver vi den berät­tel­se vi möter. Så för att ska­pa en medryc­kan­de berät­tel­se behö­ver vi använ­da vår empati.

Berättelsens beståndsdelar

Processen för att arbe­ta fram sto­ry­tel­ling för att stär­ka varu­mär­ken byg­ger på tolv steg i en tyd­lig pro­cess. Gör så här:

 1. Utgå från syftet
 2. Call to action
 3. SMARTA mål
 4. Tidplan
 5. Leta berät­tel­ser på bred front
 6. Välj ut
 7. Forma berät­tel­ser­na
 8. Bestäm medium
 9. Bestäm munt­l­li­ga arenor
 10. Sprid
 11. Mät och följ upp
 12. Fortsätt och slu­ta aldrig

Samverkande fak­to­rer byg­ger sto­ry­tel­ling för varu­mär­ken. En stark berät­tel­se är exem­pel­vis tyd­lig, hål­ler vad den lovar, tar ett ägar­skap och den erbju­der något unikt. Tänk på ett varu­mär­ke med en stark berät­tel­se, visst stäm­mer des­sa faktorer?

När du ska­par själ­va berät­tel­sen, se då till att storyn:

 • Är min­nesvärd
 • Kräver något av publiken
 • Har en intres­sant inledning
 • Bottnar i något slags problem
 • Gärna har ett tema med en underdog
 • Avslutar på ett till­freds­stäl­lan­de sätt
 • Har en poäng

När publi­ken frå­gar efter tips på var de kan lära sig ännu mer om sto­ry­tel­ling så tip­sar Joakim om boken Story av Robert McKee och om boken Wired for Story av av Lisa Cron.

Med det sagt är det väl dags att se före­läs­ning­en. Varsågod, sce­nen är din Joakim.

Föreläsningen

Intervju med föreläsaren

Eftertanke

Att sto­ry­tel­ling är popu­lärt visar entu­si­as­men i den full­sat­ta loka­len. Publiken sking­ras sak­ta efter någ­ra extra frå­gor till Joakim och en kopp kaf­fe under utby­tet av visit­kort innan arbets­da­gens tors­dag tar vid. Tankarna virv­lar likt höst­lö­ven ute på bryg­gan. Vilka berät­tel­ser ska­pas på fika­ras­ten efter att lyss­nat på dagens före­läs­ning tro?

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »