Foto © Vinoth Chandar (CC-BY-2.0)

Berättelser som bygger starkare varumärken och säljer fler produkter

Det var en gång. Så lätt fångar du människors uppmärksamhet. Vi har i alla tider fängslats av goda berättelser som triggar vår fantasi och får oss att lägga till mer än det som faktiskt sägs. Som den här morgonen då havet bråkade med Lindholmens brygga medan Joakim Eklund på frukostseminariet delade med sig av sin kunskap om faktorer som bygger storytelling för varumärken. Vilka de är kan du läsa om här.

Maria Gustafsson
20 november 2013

Det var en gång. Så lätt fång­ar du män­ni­skors upp­märk­sam­het. Vi har i alla tider fängs­lats av goda berät­tel­ser som trig­gar vår fan­ta­si och får oss att läg­ga till mer än det som fak­tiskt sägs. Som den här mor­go­nen då havet brå­ka­de med Lindholmens bryg­ga medan Joakim Eklund på fru­kost­se­mi­na­ri­et dela­de med sig av sin kun­skap om fak­to­rer som byg­ger sto­ry­tel­ling för varu­mär­ken. Vilka de är kan du läsa om här.

Varumärken gör skillnad

Är det någon skill­nad mel­lan des­sa varu­mär­ken? Joakim Eklund på Hello the­re sträc­ker upp armen för att peka på skär­men med varu­mär­ke­na Absolut Vodka och Explorer Vodka. Flera i den nära hund­ra per­so­ner sto­ra publi­ken sva­rar ja, följt av någ­ra fniss. För visst skil­jer sig varu­mär­ke­na åt, det vet vi. Absolut Vodka känns som fest och Exporer Vodka mer som något som göms under disk­bän­ken. Varför är det så frå­gar Joakim reto­riskt. Jo, för att vi själ­va byg­ger varu­mär­ke­nas inne­börd av berät­tel­ser som vi får berät­ta­de för oss. När varu­mär­ket Volvo kom­mer på tal ropar fle­ra direkt att de tän­ker på säker­het. Varumärket är lad­dat med berät­tel­ser som stär­ker bety­del­sen utö­ver själ­va for­do­net.

Storytelling bygger varumärken

Storytelling med sagor och skatt­jak­ter kan stär­ka varu­mär­ket så för­sälj­ning­en ökar. I den full­sat­ta loka­len anteck­nar, foto­gra­fe­rar och dis­ku­te­rar den enga­ge­ra­de publi­ken. Hela våra liv är sto­ra berät­tel­ser menar Joakim. Berättelser som vi ska­par till­sam­mans för oss när­ma­re varand­ra. Likaså kan en god histo­ria för­stär­ka rela­tio­nen mel­lan oss och varu­mär­ken.

Joakim Eklund är berät­ta­ren som ur sin bak­grund som jour­na­list och dra­ma­turg vet hur en sagos­ten ska dras. Han visar prak­tis­ka exem­pel på sto­ry­tel­ling om Harley-Davidson. Därefter föl­jer sto­ryn om The Body Shop, den idag inter­na­tio­nel­la hud­vårds­till­ver­ka­ren som en gång i tiden bör­ja­de sin verk­sam­het mel­lan två begrav­nings­ent­re­pre­nö­rer för att sedan star­ta till­verk­ning av hud­vårds­pro­duk­ter i Indien. Därav nam­net, The Body Shop. Det glöm­mer vi ald­rig nu.

Människor skapar storyn

Människor har i alla tider sam­lats runt berät­tel­ser. För länge sedan runt den vär­man­de elden, sena­re vid kami­nens ljus och vid TV-appa­ra­tens flim­mer. Nu rik­tar vi blic­kar­na mot skär­mar­na i våra hän­der och på skriv­bor­den, där sam­las vi i gemen­sam­het på inter­net även om vi är själ­va i rum­met.

Skärmen som räc­ker från golv till tak fram­hä­ver Joakims bil­der i före­läs­ning­en Berättelser byg­ger star­ka­re varu­mär­ken och säl­jer fler pro­duk­ter. Vi är i högs­ta grad med­ska­pa­re till hand­ling­en i sto­ry­tel­ling­en. Det är våra egna asso­ci­a­tio­ner som byg­ger varu­mär­ken när vi nås av bud­ska­pen. Med hjälp av spe­gel­neu­ro­ner­na upp­le­ver vi den berät­tel­se vi möter. Så för att ska­pa en medryc­kan­de berät­tel­se behö­ver vi använ­da vår empa­ti.

Berättelsens beståndsdelar

Processen för att arbe­ta fram sto­ry­tel­ling för att stär­ka varu­mär­ken byg­ger på tolv steg i en tyd­lig pro­cess. Gör så här:

 1. Utgå från syf­tet
 2. Call to action
 3. SMARTA mål
 4. Tidplan
 5. Leta berät­tel­ser på bred front
 6. Välj ut
 7. Forma berät­tel­ser­na
 8. Bestäm medium
 9. Bestäm munt­l­li­ga are­nor
 10. Sprid
 11. Mät och följ upp
 12. Fortsätt och slu­ta ald­rig

Samverkande fak­to­rer byg­ger sto­ry­tel­ling för varu­mär­ken. En stark berät­tel­se är exem­pel­vis tyd­lig, hål­ler vad den lovar, tar ett ägar­skap och den erbju­der något unikt. Tänk på ett varu­mär­ke med en stark berät­tel­se, visst stäm­mer des­sa fak­to­rer?

När du ska­par själ­va berät­tel­sen, se då till att sto­ryn:

 • Är min­nesvärd
 • Kräver något av publi­ken
 • Har en intres­sant inled­ning
 • Bottnar i något slags pro­blem
 • Gärna har ett tema med en under­dog
 • Avslutar på ett till­freds­stäl­lan­de sätt
 • Har en poäng

När publi­ken frå­gar efter tips på var de kan lära sig ännu mer om sto­ry­tel­ling så tip­sar Joakim om boken Story av Robert McKee och om boken Wired for Story av av Lisa Cron.

Med det sagt är det väl dags att se före­läs­ning­en. Varsågod, sce­nen är din Joakim.

Föreläsningen

Intervju med föreläsaren

Eftertanke

Att sto­ry­tel­ling är popu­lärt visar entu­si­as­men i den full­sat­ta loka­len. Publiken sking­ras sak­ta efter någ­ra extra frå­gor till Joakim och en kopp kaf­fe under utby­tet av visit­kort innan arbets­da­gens tors­dag tar vid. Tankarna virv­lar likt höst­lö­ven ute på bryg­gan. Vilka berät­tel­ser ska­pas på fika­ras­ten efter att lyss­nat på dagens före­läs­ning tro?

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
luctus ut sem, velit, eget leo

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest