Boktips för marknadsförare

I årets sista avsnitt av Pontus vs Thomas bjuds du på en mängd spännande boktips inom marknadskommunikation. Du hör de båda bokslukarna djupdyka ner i egna favoriter liksom du hör dem diskutera gemensamma. Lyssna nu!

Pia Tegborg
23 december 2016

Dan före dop­pa­re­dan. Klapparna är kla­ra, lax­en gra­vad och kött­bul­lar­na rul­la­de. Julefriden är här och fram­för dig lig­ger slap­pa dagar och oce­a­ner av tid att dyka ner i en god bok eller två, eller hur? 😉

I årets sista avsnitt av Pontus vs Thomas bjuds du på en mängd spän­nan­de bok­tips inom mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion. Du hör de båda bok­slu­kar­na djup­dy­ka ner i egna favo­ri­ter lik­som du hör dem dis­ku­te­ra gemen­sam­ma. Lyssna nu!

[kntnt_​radio 80]

Trust Me, I’m Lying: Confessions of a Media Manipulator

Trust Me, I’m Lying, säger Pontus… att hans förs­ta bok­tips heter. Den är skri­ven av Ryan Holiday, som blev känd för sin pro­vo­ka­ti­va mark­nads­fö­ring under sin tid som mark­nads­di­rek­tör på American Appareal. Men han less­nar på allt och får nog; blog­ga­re tar mutor, jour­na­lis­ter vinklar nyhe­ter och mark­nads­fö­ra­re spri­der lögn­er. Ingen tar ansvar. Boken hand­lar om media­värl­dens mör­ka bak­si­da, men gör det under­hål­lan­de, och använ­der sig av många goda exempel.

Största behåll­ning­en är ändå för­fat­ta­rens tips att ”kli­va ner” ett par nivå­er när du jagar upp­märk­sam­het i medi­er. Strunta i att upp­vak­ta DN, SvD, DI och de and­ra sto­ra aktö­rer­na. Satsa istäl­let kru­tet på att få loka­la eller nischa­de aktö­rer att ta in din arti­kel; med dem är det är betyd­ligt lät­ta­re att eta­ble­ra en rela­tion. Lyfter sedan nivån ovan­för ditt inne­håll så vand­rar det upp­åt i vär­de­ked­jan, och kanske ända till toppen.

Apropå American Appareal. För den som är intres­se­rad av före­ta­gets upp­gång och fall, och vad dess kon­tro­ver­si­el­la grun­da­re har för fram­tids­pla­ner, så rekom­men­de­rar Thomas avsnitt 4–10 av säsong 4 av pod­den StartUp från Gimlet Media.

Marketing High Technology: An Insider’s View

Thomas pas­sar på att tip­sa om en gam­mal goding, skri­ven redan på 80-talet: Marketing High Technology: An Insider’s View. Författare är William H. Davidow, dåva­ran­de mark­nads­chef på Intel, och skrevs när när före­ta­get var under­dog och slogs mot Motorola; Intels mikro­pro­ces­so­rer var under­må­li­ga kon­kur­ren­tens.  För att över­le­va inled­de Davidow ”Operation Crush”. Idag är Intel gigan­ten inom områ­det, och Motorola finns inte mer. Hur det hela bör­ja­de, och mark­nads­fö­ring­en bakom Operation Crush, hand­lar boken om.

Boken tar upp fle­ra idéer som Thomas fun­nit använd­ba­ra. Den främs­ta av dem är Theodore Lewitts reso­ne­mang om en total pro­dukt. Idén är att en pro­dukt är myc­ket mer än bara den vara eller tjänst som pro­duk­ten sägs bestå av; den är hel­he­ten av allt som kun­den upp­le­ver bidrar till att göra varan eller tjäns­ten använd­bar, begär­lig och behän­dig. En annan tan­ke som Thomas gil­lar är mark­nads­fö­ring­ens stra­te­gis­ka prin­cip: mark­nads­fö­ring skall ska­pa en kom­plett pro­dukt och dri­va den­na till en ledan­de posi­tion i ett för­svar­bart marknadssegment.

Här finns en tyd­lig kopp­ling till con­tent mar­ke­ting som Thomas redo­gör för i pod­den. Jag kan ock­så rekom­men­de­ra Thomas arti­kel om just Operation Crush och mark­nads­fö­ring­ens stra­te­gis­ka prin­cip.

Good Strategy Bad Strategy: The Difference and Why It Matters

En bok som Pontus har läst både en och två gång­er är Richard Rumelts Good Strategy Bad Strategy; The Difference and Why It Matters. Pontus var­nar för att den inte är lätt­smält, men är mödan värt. Den förs­ta tred­je­de­len är ett obli­ga­to­ri­um, enligt Pontus. Resten kan du hop­pa över.

Boken hand­lar, som titeln anty­der, om hur du tar fram en bra stra­te­gi och hur du und­vi­ker dåliga.

Det leder Pontus och Thomas in på det det stra­te­gis­ka hål­rum­met: gapet mel­lan fluf­fi­ga stra­te­gi­er och var­dags­sli­tet. Det sak­nas ofta stra­te­gi­er som är till­räck­ligt kon­kre­ta för att det ska vara möj­ligt att arbe­te efter dem, till exem­pel hur målen för­hål­ler sig till varand­ra, hur de skall pri­o­ri­te­ras, hur de påver­kar orga­ni­sa­tio­nen och vil­ka resur­ser som finns för att för­verk­li­ga dem.

Modellen som Rumelt före­språ­kar inne­fat­tar en kär­na bestå­en­de av tre delar:

 • dia­gnos (för­kla­rar vad som skall åstadkommas)
 • rikt­lin­jer
 • kon­kre­ta aktiviteter

Delarna är appli­cer­ba­ra även på con­tent mar­ke­ting där det finns ett syf­te som man bry­ter ner i kvan­ti­fi­er­ba­ra mål och vägen dit.

Saknas en tyd­lig kopp­ling mel­lan de stra­te­gis­ka målen och hand­lings­pla­nen är det lätt att man pra­tar för­bi varand­ra och att stort utrym­me för tolk­ning­ar ges. Vilket i sin tur kan få långt­gån­de effek­ter och inte minst leda till subop­ti­me­ring i verksamheten.

Som du vet vid det här laget är stra­te­gi ett ämne som både Pontus och Thomas går igång på. Lyssna där­för vida­re för än mer om detta. 😉

Made to Stick: Why Some Ideas Survive and Others Die

Avslutningsvis tip­sar Thomas om boken Made to Stick: Why Some Ideas Survive and Others Die, skri­ven av brö­der­na Chip Heath och Dan Heath. Boken hand­lar i kort­het om var­för vis­sa bud­skap är ”sticky” (fast­nar) och and­ra inte.

Författarna defi­ni­e­rar ”sticky” som

 • begrip­ligt
 • min­nesvärt
 • atti­tyd- eller beteendeförändrande

Boken för­kla­rar vad som gör en idé ”sticky”. Eller rät­ta­re sagt vil­ka egen­ska­per ”sticky” idéer har gemen­samt. Författarna menar att en ”sticky” idé har åtminsto­ne någon eller någ­ra av föl­jan­de sex egenskaper:

 • Simple: koka ned det du vill säga till själ­vas­te kär­nan och ute­läm­na allt annat.
 • Unexpected: fånga mål­grup­pens upp­märk­sam­het genom att bry­ta invan­da möns­ter och använd kun­skaps­luc­kor för att behål­la den.
 • Concrete: hjälp mot­ta­gar­na med ana­lo­gi­er och lik­nan­de att verk­li­gen för­stå idéen.
 • Credible: gör det lätt för mot­ta­ga­ren att tro på det du säger.
 • Emotional: få mot­ta­gar­na att bry sig om det du säger. (Ingen bryr sig om en brev­kurs i pia­no, men bryr sig när ”they laug­hed when I sat down at the pia­no — but when I star­ted to play!”.)
 • Stories: använd stor­ry­tel­ling för att ge ener­gi och visa hur man kan göra.

Och som av en hän­del­se bil­dar begyn­nel­se­bok­stä­ver­na ordet SUCCES (utan det sista s:et). Boken, som själv föl­jer recep­tet, bju­der på både ovän­ta­de och roli­ga berät­tel­ser när för­fat­tar­na grund­ligt går ige­nom de sex egenskaperna.

Länkar till alla böcker som Pontus och Thomas rekommenderar i podden

Musik: Looking at the Stars © Esther Garcia (CC BY-NC-SA 3.0)
Musik: Silent Night Guitar © Porrazzo (CC BY-NC-SA 3.0)
Musik: Go Tell It On The Mountain © Jeffrey Philip Nelson (CC BY 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »