Boktips, Konzilo, skriva för webben och Kntnt frukost i januari

Thomas Barregren
23 december 2016

Årets sista nyhetsbrev!

Jag ska inte vara långran­dig: bara tip­sa om par artik­lar, slå ett slag för vårens förs­ta Kntnt Frukost och ge dig en van­sin­nigt bra rabatt på Konzilo. Låt mig bör­ja från början.

Skriva för webben – idag och i framtiden

Först ut i vec­kan var Annika Dacke med sin tion­de och sista arti­kel om att skri­va på web­ben. Den hand­lar om att skri­va för web­ben – idag och i fram­ti­den.

Många med oss har upp­skat­tat Annikas jord­nä­ra och rätt­fram­ma tips på hur vi kan bli bätt­re webb­skri­ben­ter. Och många med oss kom­mer sak­na hen­nes artik­lar. Men hav för­trös­tan. Annika har för­sla­git oss en ”frå­ge­spalt”, och det tyc­ker vi är en strå­lan­de idé. Så mej­la dina frå­gor till
<!–
h=’kntnt.com’;a=’@’;n=’skrivaforwebben’;e=n+a+h;
document.write(’+e+”);
/​/​ –>
 skri­va­for­web­ben at knt­nt dot com­så åter­kom­mer vi med hen­nes svar.

Boktips för marknadsförare

Pontus Staunstrup och jag ger tips på böc­ker för mark­nads­fö­ra­re och mark­nads­kom­mu­ni­ka­tö­rer i avsnitt 80 av Kntnt Radio. Bland and­ra pra­tar vi om Good Strategy Bad Strategy: The Difference and Why It Matters och Made to Stick: Why Some Ideas Survive and Others Die.

Efter inspel­ning­en fort­sat­te Pontus och jag att tjô­ta en stund. (För er som inte kän­ner er helt hem­ma i göte­bors­kan ska jag för­kla­ra att tjô­ta bety­der att ”ha ett gott sam­tal”.) Under sam­ta­let föreslog Pontus att vi skul­le efter­ly­sa ämnen som du vill att vi ska pra­ta om. Bra idé! Så skic­ka mig gär­na för­slag på
<!–
h=’kntnt.com’;a=’@’;n=’thomas’;e=n+a+h;
document.write(’+e+”);
/​/​ –>
tho­mas at knt­nt dot com.

Anmäl dig till Kntnt frukost den 26 januari med Christopher Engman

Vi gör ett nytt för­sök med Christopher Engman. Han skul­le ha talat på Kntnt Frukost i novem­ber, men fast­na­de i snö­dri­vor­na när Stockholm för­la­ma­des av den rik­li­ga snö som föll i höst. Då arbe­ta­de han fort­fa­ran­de på Vendemore – före­ta­get som han grun­da­de för att utveck­la ett dator­sy­stem som stöd­jer Account Based Marketing (ABM). Nu är han mark­nads- och kundser­vice­chef på Climeon, där han dri­ver mark­nads­fö­ring och stor­kunds­för­sälj­ning mot nyc­kel­kun­der runt om världen.

I det­ta fru­kost­fö­re­drag berät­tar Christopher vad ABM är, för­u­tom ännu ett nytt buzzword, om hur det kan använ­das för att opti­me­ra sälj­re­sul­tat och om hur ditt B2B-före­tag kan kom­ma igång med det.

Med oss är ock­så Pamela Davidsson från Internetstiftelsen (IIS). Hon kom­mer att pra­ta om någ­ra mind­re upp­märk­sam­man­de, men minst lika intres­san­ta, resul­tat från den årli­ga under­sök­ning­en Svenskarna och internet.

Missa inte årets förs­ta fru­kost med inne­håll. Anmäl dig nu!

Kolla in Konzilo

Gert Fylking må vara por­tad från Svenska Akademiens hög­tid­li­ga offent­lig­gö­ran­de av nobel­pris­ta­ga­ren i lit­te­ra­tur (de upp­skat­tar inte hans entu­si­as­tis­ka ”Äntligen!” oav­sett vem som vann), men hos oss är han väl­kom­men att ropa ”Äntligen!”. För änt­li­gen har vi släppt Konzilo – verk­ty­get som ger dig koll på allt ni har gjort och pla­ne­rar att göra på web­ben, i soci­a­la medi­er och off-line.

Du kan tes­ta Konzilo utan att det kos­tar dig en spänn. I 30 dagar kan du göra vad du vill. Om du gil­lar det du ser och vill fort­sät­ta att använ­da Konzilo så ska du pas­sa på innan vi dan­sar julen ut den tju­gon­de Knut. Fram till och med den 13 janu­a­ri 2017 får du 12 måna­der till pri­set av 1. Tag 12, beta­la 1! skul­le en krä­ma­re säga. Det enda du behö­ver göra är att teck­na ett helår­sa­bon­ne­mang och ange den­na rabatt­kod: 233cc803.

Två roliga videoklipp

Så här dagen före dop­pa­re­da­gen vill jag bju­da på lite julhumor:

https://​youtu​.be/​b​1​q​b​-​p​0​5​EBM

Om du blev lite dep­pad av att se döden så kan du trös­ta dig med en bit choklad:

https://​youtu​.be/​p​B​P​T​k​s​B​w​naY

God jul och gott nytt år
öns­kar alla på Kntnt genom Thomas

Dela artikeln om du gillade den!

Liknande artiklar

Just nu har vi inga fler artiklar om ämnet.

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »