Skip to content

Observera att detta är en föråldrad artikel som är arkiverad.

Boktips, Konzilo, skriva för webben och Kntnt frukost i januari

Thomas Barregren
23 december 2016

Årets sista nyhets­brev!

Jag ska inte vara långran­dig: bara tip­sa om par artik­lar, slå ett slag för vårens förs­ta Kntnt Frukost och ge dig en van­sin­nigt bra rabatt på Konzilo. Låt mig bör­ja från bör­jan.

Skriva för webben – idag och i framtiden

Först ut i vec­kan var Annika Dacke med sin tion­de och sista arti­kel om att skri­va på web­ben. Den hand­lar om att skri­va för web­ben – idag och i fram­ti­den.

Många med oss har upp­skat­tat Annikas jord­nä­ra och rätt­fram­ma tips på hur vi kan bli bätt­re webb­skri­ben­ter. Och många med oss kom­mer sak­na hen­nes artik­lar. Men hav för­trös­tan. Annika har för­sla­git oss en ”frå­ge­spalt”, och det tyc­ker vi är en strå­lan­de idé. Så mej­la dina frå­gor till
<!–
h=’kntnt.com’;a=’@’;n=’skrivaforwebben’;e=n+a+h;
document.write(’+e+”);
/​/​ –>
 skri­va­for­web­ben at knt­nt dot com­så åter­kom­mer vi med hen­nes svar.

Boktips för marknadsförare

Pontus Staunstrup och jag ger tips på böc­ker för mark­nads­fö­ra­re och mark­nads­kom­mu­ni­ka­tö­rer i avsnitt 80 av Kntnt Radio. Bland and­ra pra­tar vi om Good Strategy Bad Strategy: The Difference and Why It Matters och Made to Stick: Why Some Ideas Survive and Others Die.

Efter inspel­ning­en fort­sat­te Pontus och jag att tjô­ta en stund. (För er som inte kän­ner er helt hem­ma i göte­bors­kan ska jag för­kla­ra att tjô­ta bety­der att ”ha ett gott sam­tal”.) Under sam­ta­let föreslog Pontus att vi skul­le efter­ly­sa ämnen som du vill att vi ska pra­ta om. Bra idé! Så skic­ka mig gär­na för­slag på
<!–
h=’kntnt.com’;a=’@’;n=’thomas’;e=n+a+h;
document.write(’+e+”);
/​/​ –>
tho­mas at knt­nt dot com.

Anmäl dig till Kntnt frukost den 26 januari med Christopher Engman

Vi gör ett nytt för­sök med Christopher Engman. Han skul­le ha talat på Kntnt Frukost i novem­ber, men fast­na­de i snö­dri­vor­na när Stockholm för­la­ma­des av den rik­li­ga snö som föll i höst. Då arbe­ta­de han fort­fa­ran­de på Vendemore – före­ta­get som han grun­da­de för att utveck­la ett dator­sy­stem som stöd­jer Account Based Marketing (ABM). Nu är han mark­nads- och kundser­vice­chef på Climeon, där han dri­ver mark­nads­fö­ring och stor­kunds­för­sälj­ning mot nyc­kel­kun­der runt om värl­den.

I det­ta fru­kost­fö­re­drag berät­tar Christopher vad ABM är, för­u­tom ännu ett nytt buzzword, om hur det kan använ­das för att opti­me­ra sälj­re­sul­tat och om hur ditt B2B-före­tag kan kom­ma igång med det.

Med oss är ock­så Pamela Davidsson från Internetstiftelsen (IIS). Hon kom­mer att pra­ta om någ­ra mind­re upp­märk­sam­man­de, men minst lika intres­san­ta, resul­tat från den årli­ga under­sök­ning­en Svenskarna och inter­net.

Missa inte årets förs­ta fru­kost med inne­håll. Anmäl dig nu!

Kolla in Konzilo

Gert Fylking må vara por­tad från Svenska Akademiens hög­tid­li­ga offent­lig­gö­ran­de av nobel­pris­ta­ga­ren i lit­te­ra­tur (de upp­skat­tar inte hans entu­si­as­tis­ka ”Äntligen!” oav­sett vem som vann), men hos oss är han väl­kom­men att ropa ”Äntligen!”. För änt­li­gen har vi släppt Konzilo – verk­ty­get som ger dig koll på allt ni har gjort och pla­ne­rar att göra på web­ben, i soci­a­la medi­er och off-line.

Du kan tes­ta Konzilo utan att det kos­tar dig en spänn. I 30 dagar kan du göra vad du vill. Om du gil­lar det du ser och vill fort­sät­ta att använ­da Konzilo så ska du pas­sa på innan vi dan­sar julen ut den tju­gon­de Knut. Fram till och med den 13 janu­a­ri 2017 får du 12 måna­der till pri­set av 1. Tag 12, beta­la 1! skul­le en krä­ma­re säga. Det enda du behö­ver göra är att teck­na ett helår­sa­bon­ne­mang och ange den­na rabatt­kod: 233cc803.

Två roliga videoklipp

Så här dagen före dop­pa­re­da­gen vill jag bju­da på lite jul­hu­mor:

https://​youtu​.be/​b​1​q​b​-​p​0​5​EBM

Om du blev lite dep­pad av att se döden så kan du trös­ta dig med en bit cho­klad:

https://​youtu​.be/​p​B​P​T​k​s​B​w​naY

God jul och gott nytt år
öns­kar alla på Kntnt genom Thomas

Dela artikeln om du gillade den!

Liknande artiklar

Just nu har vi inga fler artiklar om ämnet.

Förslag på mer läsning

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av dina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019.

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hän­de?

Läs artikel »

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »
mattis id quis, sed amet, id elementum

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest