Observera att detta är en föråldrad artikel som är arkiverad.

Boktips, Konzilo, skriva för webben och Kntnt frukost i januari

Thomas Barregren
23 december 2016

Årets sista nyhets­brev!

Jag ska inte vara långran­dig: bara tip­sa om par artik­lar, slå ett slag för vårens förs­ta Kntnt Frukost och ge dig en van­sin­nigt bra rabatt på Konzilo. Låt mig bör­ja från bör­jan.

Skriva för webben – idag och i framtiden

Först ut i vec­kan var Annika Dacke med sin tion­de och sista arti­kel om att skri­va på web­ben. Den hand­lar om att skri­va för web­ben – idag och i fram­ti­den.

Många med oss har upp­skat­tat Annikas jord­nä­ra och rätt­fram­ma tips på hur vi kan bli bätt­re webb­skri­ben­ter. Och många med oss kom­mer sak­na hen­nes artik­lar. Men hav för­trös­tan. Annika har för­sla­git oss en ”frå­ge­spalt”, och det tyc­ker vi är en strå­lan­de idé. Så mej­la dina frå­gor till
<!–
h=’kntnt.com’;a=’@’;n=’skrivaforwebben’;e=n+a+h;
document.write(’+e+”);
/​/​ –>
 skri­va­for­web­ben at knt­nt dot com­så åter­kom­mer vi med hen­nes svar.

Boktips för marknadsförare

Pontus Staunstrup och jag ger tips på böc­ker för mark­nads­fö­ra­re och mark­nads­kom­mu­ni­ka­tö­rer i avsnitt 80 av Kntnt Radio. Bland and­ra pra­tar vi om Good Strategy Bad Strategy: The Difference and Why It Matters och Made to Stick: Why Some Ideas Survive and Others Die.

Efter inspel­ning­en fort­sat­te Pontus och jag att tjô­ta en stund. (För er som inte kän­ner er helt hem­ma i göte­bors­kan ska jag för­kla­ra att tjô­ta bety­der att ”ha ett gott sam­tal”.) Under sam­ta­let föreslog Pontus att vi skul­le efter­ly­sa ämnen som du vill att vi ska pra­ta om. Bra idé! Så skic­ka mig gär­na för­slag på
<!–
h=’kntnt.com’;a=’@’;n=’thomas’;e=n+a+h;
document.write(’+e+”);
/​/​ –>
tho­mas at knt­nt dot com.

Anmäl dig till Kntnt frukost den 26 januari med Christopher Engman

Vi gör ett nytt för­sök med Christopher Engman. Han skul­le ha talat på Kntnt Frukost i novem­ber, men fast­na­de i snö­dri­vor­na när Stockholm för­la­ma­des av den rik­li­ga snö som föll i höst. Då arbe­ta­de han fort­fa­ran­de på Vendemore – före­ta­get som han grun­da­de för att utveck­la ett dator­sy­stem som stöd­jer Account Based Marketing (ABM). Nu är han mark­nads- och kundser­vice­chef på Climeon, där han dri­ver mark­nads­fö­ring och stor­kunds­för­sälj­ning mot nyc­kel­kun­der runt om värl­den.

I det­ta fru­kost­fö­re­drag berät­tar Christopher vad ABM är, för­u­tom ännu ett nytt buzzword, om hur det kan använ­das för att opti­me­ra sälj­re­sul­tat och om hur ditt B2B-före­tag kan kom­ma igång med det.

Med oss är ock­så Pamela Davidsson från Internetstiftelsen (IIS). Hon kom­mer att pra­ta om någ­ra mind­re upp­märk­sam­man­de, men minst lika intres­san­ta, resul­tat från den årli­ga under­sök­ning­en Svenskarna och inter­net.

Missa inte årets förs­ta fru­kost med inne­håll. Anmäl dig nu!

Kolla in Konzilo

Gert Fylking må vara por­tad från Svenska Akademiens hög­tid­li­ga offent­lig­gö­ran­de av nobel­pris­ta­ga­ren i lit­te­ra­tur (de upp­skat­tar inte hans entu­si­as­tis­ka ”Äntligen!” oav­sett vem som vann), men hos oss är han väl­kom­men att ropa ”Äntligen!”. För änt­li­gen har vi släppt Konzilo – verk­ty­get som ger dig koll på allt ni har gjort och pla­ne­rar att göra på web­ben, i soci­a­la medi­er och off-line.

Du kan tes­ta Konzilo utan att det kos­tar dig en spänn. I 30 dagar kan du göra vad du vill. Om du gil­lar det du ser och vill fort­sät­ta att använ­da Konzilo så ska du pas­sa på innan vi dan­sar julen ut den tju­gon­de Knut. Fram till och med den 13 janu­a­ri 2017 får du 12 måna­der till pri­set av 1. Tag 12, beta­la 1! skul­le en krä­ma­re säga. Det enda du behö­ver göra är att teck­na ett helår­sa­bon­ne­mang och ange den­na rabatt­kod: 233cc803.

Två roliga videoklipp

Så här dagen före dop­pa­re­da­gen vill jag bju­da på lite jul­hu­mor:

https://​youtu​.be/​b​1​q​b​-​p​0​5​EBM

Om du blev lite dep­pad av att se döden så kan du trös­ta dig med en bit cho­klad:

https://​youtu​.be/​p​B​P​T​k​s​B​w​naY

God jul och gott nytt år
öns­kar alla på Kntnt genom Thomas

Dela artikeln om du gillade den!

Liknande artiklar

Just nu har vi inga fler artiklar om ämnet.

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
nec venenatis non Sed Praesent Curabitur libero lectus quis facilisis

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest