Botar som ringer frisörer blir en kort parentes

På Google I/O 2018 kunde man höra hur långt Google kommit med att artificiellt skapa något som beter sig som en människa och som du kan föra en intellektuell(?) konversation med. För många av oss innebär tekniken att vi kan spara tid och möda i vår vardag, samtidigt som affärsprocesser kan effektiviseras. Det är ena sidan av myntet. 

Samtidigt finns det många som reagerar starkt, tycker att det hela är obehagligt och poängterar att man måste vara tydlig med att det inte finns en människa bakom. Även vår gästkrönikör Martin Modigh Karlsson är sunt skeptisk. I dagens krönika delar han med sig av några farhågor. Läs och se om du håller med! 

Martin Karlsson
16 maj 2018

På Google I/​O 2018 kun­de man höra hur långt Google kom­mit med att arti­fi­ci­ellt ska­pa något som beter sig som en män­ni­ska och som du kan föra en intel­lek­tu­ell(?) kon­ver­sa­tion med. För många av oss inne­bär tek­ni­ken att vi kan spa­ra tid och möda i vår var­dag, sam­ti­digt som affärs­pro­ces­ser kan effek­ti­vi­se­ras. Det är ena sidan av myn­tet. 

Samtidigt finns det många som rea­ge­rar starkt, tyc­ker att det hela är obe­hag­ligt och poäng­te­rar att man mås­te vara tyd­lig med att det inte finns en män­ni­ska bakom. ”Robotic voi­ces should always sound ”synt­he­tic” rat­her than human” och ”suc­cess­ful spoo­fing of any kind destroys trust” kan man till exem­pel läsa i en arti­kel i Bloomberg.

Även vår gäst­krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson är sunt skep­tisk. I dagens krö­ni­ka delar han med sig av någ­ra far­hå­gor. Läs och se om du hål­ler med! 

Vem ringer och vem svarar?

Förra vec­kan visa­de Googles vd, Sundar Pichai, hur Google Assistant kan ringa och boka en klipp­tid åt dig – inte bara kol­la ledi­ga tider i din kalen­der. Besökarna på Google I/​O 2018, som är före­ta­gets årli­ga utveck­lar­kon­fe­rens, fick höra en för­in­spe­lad demon­stra­tion.

https://​www​.youtu​be​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​b​d​1​m​E​m​2​F​y08

Googles vd Sundar Pichai på I/​O 2018 

En intet ont anan­de fri­sör sva­rar och vi får föl­ja hur assi­sten­ten här­mar mänsk­lig inter­ak­tion, kom­plett med ”mm-hmm”-anden när det pas­sar att föra kon­ver­sa­tions­part­nern vida­re. Google kal­lar den AI som hjäl­per assi­sten­ten för ’Duplex’.

Det här med att röst­styr­da assi­sten­ter, som spa­rar tid åt oss genom att ringa våra sam­tal, tror jag ändå blir en kort paren­tes i inter­nets histo­ria. Om smar­ta botar slår ige­nom stort är det tro­ligt­vis inte för att ringa tjäns­te­le­ve­ran­tö­rer av kött och blod åt oss. Och fram­förallt inte utan att låta dem veta att de själ­va inte är mänsk­li­ga. Så fort det blir tyd­ligt för till exem­pel fri­ser­sa­long­en mins­kar moti­va­tio­nen att själv sva­ra i tele­fo­nen, då det­ta tar tid från klipp­ning­ar­na. Bättre då att låta den egna assi­sten­ten sva­ra i tele­fo­nen, sär­skilt när and­ra assi­sten­ter ring­er.

Hur kommunicerar assistenter med varandra?

Konversationen som spe­la­des upp på Google I/​O var under­hål­lan­de (och oro­an­de!), och jag ser fram emot hur det kom­mer låta när assi­sten­ter pra­tar med varann. Om oss. När min Apples Siri ring­er till din Amazons Alexa, kom­mer då sam­ta­let gå i nor­mal och mänsk­lig has­tig­het eller finns det tids­vins­ter att göra genom att till exem­pel pra­ta i myc­ket hög­re has­tig­het? Kan de båda assi­sten­ter­na kom­ma över­ens om för­kort­ning­ar som spa­rar tid? Och om de direkt mär­ker att den and­ra ock­så är en assi­stent, skip­par de då artig­hets­fra­ser­na? Eller går de direkt över till ett annat medium, där data förs över lät­ta­re? Frågorna som väcks är många.

Spioner under kal­la kri­get skic­ka­de inspe­la­de med­de­lan­den och mor­se­sig­na­ler i hög has­tig­het, främst för att kor­ta tiden en sän­da­re var aktiv och där­med und­gå upp­täckt och för­svå­ra pej­ling. De använ­de så kal­la­de ’Burst enco­ders’

Mark Sachs berät­tar ingå­en­de om en tysk ’Burst enco­der’. Om kal­la kri­gets kom­mu­ni­ka­tions­me­to­der inte intres­se­rar dig behö­ver du fak­tiskt inte se klip­pet för att föl­ja med i den här krö­ni­kan.

Det är fult att luras

Jakob Nilsson på 99​.se menar att Google Duplex visar före­ta­get från sin säms­ta sida, den sidan som glöm­mer män­ni­skor­na i ekva­tio­nen. Jag kan bara hål­la med. Att vara artig och pra­ta med någon som sena­re visar sig vara en ”robot” gör att man kän­ner sig lurad. Människor som du och jag gil­lar inte att bli lura­de. Om det är din assi­stent som ring­er upp fri­sö­ren, så ska du dess­utom träf­fa hen på den boka­de tiden. Det kan bli ett stelt möte och sax­ar är vas­sa verk­tyg.

Jakob Nilsson har ock­så en vik­tig poäng i vems tid som är vik­ti­gast (min kur­si­ve­ring):

Även en Google Home som skö­ter sig god­känt på tele­fon bör rim­ligt­vis ta läng­re tid på sig än om jag själv skul­le ringa. Vad Google gör här är att spa­ra på använ­da­rens tid, på bekost­nad av per­so­na­len som blir upp­ringd.

Själv kan jag bara se ett använd­nings­om­rå­de i dags­lä­get för tele­fonas­si­sten­ter: att låta mig slip­pa tele­fon­kö­er. Särskilt såda­na som för­hopp­nings­vis leder till Bruce Springsteenbiljetter.

Behöver vi anpassa oss?

En förs­ta seri­ös juste­ring behö­ver vi alla som pro­du­ce­rar inne­håll göra när assi­sten­ter­na blir smar­ta­re och fler loc­kas att använ­da dem. Vi behö­ver ta i beak­tan­de att män­ni­skors (och assi­sten­ters?) sätt att söka för­änd­ras när rös­ten blir ett lika vik­tigt verk­tyg som tan­gent­bor­det.

När vi text­sö­ker hål­ler vi oss ofta till kor­ta sökord (key­words), men när vi frå­gar en röst­styrd assi­stent använ­der vi i hög­re grad en natur­lig fråga, sökords­fra­ser (key phra­ses). Låt mig ge ett exem­pel. Säg att jag gått och nyn­nat på en låt jag inte kan pla­ce­ra rik­tigt. Jag tror mig min­nas att tex­ten går ”…why you always run around in crowds, becau­se we want to”. Min text­sök­ning skul­le kun­na bli:

always run around crowds becau­se we want to + artist (eller + lyrics)

Men att säga det högt skul­le låta lite kne­pigt, så min röst­sök­ning skul­le sna­ra­re bli:

Who sang always run around in crowds becau­se we want to?

Svaret på text­sök­ning­en är givet, det är ju Billie Pipers ’Because we want to’ från 1998. Men min mer natur­li­ga frå­ga ger inte sam­ma rät­ta svar för­rän jag frå­gar igen, och kor­ri­ge­rar till ’which artist sang always run around in crowds becau­se we want to?’.

Nu kanske det inte finns så stor busi­ness i att leve­re­ra svar på just den här frå­gan – men det här exemp­let visar att det som ran­kar bra på text inte nöd­vän­digt­vis gör det för röst.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
consectetur vulputate, leo diam libero dapibus id id, Aenean libero.

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest