Botar som ringer frisörer blir en kort parentes

På Google I/O 2018 kunde man höra hur långt Google kommit med att artificiellt skapa något som beter sig som en människa och som du kan föra en intellektuell(?) konversation med. För många av oss innebär tekniken att vi kan spara tid och möda i vår vardag, samtidigt som affärsprocesser kan effektiviseras. Det är ena sidan av myntet. 

Samtidigt finns det många som reagerar starkt, tycker att det hela är obehagligt och poängterar att man måste vara tydlig med att det inte finns en människa bakom. Även vår gästkrönikör Martin Modigh Karlsson är sunt skeptisk. I dagens krönika delar han med sig av några farhågor. Läs och se om du håller med! 

Martin Karlsson
16 maj 2018

Vem ringer och vem svarar?

Förra vec­kan visa­de Googles vd, Sundar Pichai, hur Google Assistant kan ringa och boka en klipp­tid åt dig – inte bara kol­la ledi­ga tider i din kalen­der. Besökarna på Google I/​O 2018, som är före­ta­gets årli­ga utveck­lar­kon­fe­rens, fick höra en för­in­spe­lad demonstration.

https://​www​.youtu​be​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​b​d​1​m​E​m​2​F​y08

Googles vd Sundar Pichai på I/​O 2018 

En intet ont anan­de fri­sör sva­rar och vi får föl­ja hur assi­sten­ten här­mar mänsk­lig inter­ak­tion, kom­plett med ”mm-hmm”-anden när det pas­sar att föra kon­ver­sa­tions­part­nern vida­re. Google kal­lar den AI som hjäl­per assi­sten­ten för ’Duplex’.

Det här med att röst­styr­da assi­sten­ter, som spa­rar tid åt oss genom att ringa våra sam­tal, tror jag ändå blir en kort paren­tes i inter­nets histo­ria. Om smar­ta botar slår ige­nom stort är det tro­ligt­vis inte för att ringa tjäns­te­le­ve­ran­tö­rer av kött och blod åt oss. Och fram­förallt inte utan att låta dem veta att de själ­va inte är mänsk­li­ga. Så fort det blir tyd­ligt för till exem­pel fri­ser­sa­long­en mins­kar moti­va­tio­nen att själv sva­ra i tele­fo­nen, då det­ta tar tid från klipp­ning­ar­na. Bättre då att låta den egna assi­sten­ten sva­ra i tele­fo­nen, sär­skilt när and­ra assi­sten­ter ringer.

Hur kommunicerar assistenter med varandra?

Konversationen som spe­la­des upp på Google I/​O var under­hål­lan­de (och oro­an­de!), och jag ser fram emot hur det kom­mer låta när assi­sten­ter pra­tar med varann. Om oss. När min Apples Siri ring­er till din Amazons Alexa, kom­mer då sam­ta­let gå i nor­mal och mänsk­lig has­tig­het eller finns det tids­vins­ter att göra genom att till exem­pel pra­ta i myc­ket hög­re has­tig­het? Kan de båda assi­sten­ter­na kom­ma över­ens om för­kort­ning­ar som spa­rar tid? Och om de direkt mär­ker att den and­ra ock­så är en assi­stent, skip­par de då artig­hets­fra­ser­na? Eller går de direkt över till ett annat medium, där data förs över lät­ta­re? Frågorna som väcks är många.

Spioner under kal­la kri­get skic­ka­de inspe­la­de med­de­lan­den och mor­se­sig­na­ler i hög has­tig­het, främst för att kor­ta tiden en sän­da­re var aktiv och där­med und­gå upp­täckt och för­svå­ra pej­ling. De använ­de så kal­la­de ’Burst enco­ders’

Mark Sachs berät­tar ingå­en­de om en tysk ’Burst enco­der’. Om kal­la kri­gets kom­mu­ni­ka­tions­me­to­der inte intres­se­rar dig behö­ver du fak­tiskt inte se klip­pet för att föl­ja med i den här krönikan.

Det är fult att luras

Jakob Nilsson på 99​.se menar att Google Duplex visar före­ta­get från sin säms­ta sida, den sidan som glöm­mer män­ni­skor­na i ekva­tio­nen. Jag kan bara hål­la med. Att vara artig och pra­ta med någon som sena­re visar sig vara en ”robot” gör att man kän­ner sig lurad. Människor som du och jag gil­lar inte att bli lura­de. Om det är din assi­stent som ring­er upp fri­sö­ren, så ska du dess­utom träf­fa hen på den boka­de tiden. Det kan bli ett stelt möte och sax­ar är vas­sa verktyg.

”Robotic voi­ces should always sound ”synt­he­tic” rat­her than human” och ”suc­cess­ful spoo­fing of any kind destroys trust” kan man ock­så till exem­pel läsa i en arti­kel i Bloomberg.

Jakob Nilsson har ock­så en vik­tig poäng i vems tid som är vik­ti­gast (min kursivering):

Även en Google Home som skö­ter sig god­känt på tele­fon bör rim­ligt­vis ta läng­re tid på sig än om jag själv skul­le ringa. Vad Google gör här är att spa­ra på använ­da­rens tid, på bekost­nad av per­so­na­len som blir uppringd.

Själv kan jag bara se ett använd­nings­om­rå­de i dags­lä­get för tele­fonas­si­sten­ter: att låta mig slip­pa tele­fon­kö­er. Särskilt såda­na som för­hopp­nings­vis leder till Bruce Springsteenbiljetter.

Behöver vi anpassa oss?

En förs­ta seri­ös juste­ring behö­ver vi alla som pro­du­ce­rar inne­håll göra när assi­sten­ter­na blir smar­ta­re och fler loc­kas att använ­da dem. Vi behö­ver ta i beak­tan­de att män­ni­skors (och assi­sten­ters?) sätt att söka för­änd­ras när rös­ten blir ett lika vik­tigt verk­tyg som tangentbordet.

När vi text­sö­ker hål­ler vi oss ofta till kor­ta sökord (key­words), men när vi frå­gar en röst­styrd assi­stent använ­der vi i hög­re grad en natur­lig fråga, sökords­fra­ser (key phra­ses). Låt mig ge ett exem­pel. Säg att jag gått och nyn­nat på en låt jag inte kan pla­ce­ra rik­tigt. Jag tror mig min­nas att tex­ten går ”…why you always run around in crowds, becau­se we want to”. Min text­sök­ning skul­le kun­na bli:

always run around crowds becau­se we want to + artist (eller + lyrics)

Men att säga det högt skul­le låta lite kne­pigt, så min röst­sök­ning skul­le sna­ra­re bli:

Who sang always run around in crowds becau­se we want to?

Svaret på text­sök­ning­en är givet, det är ju Billie Pipers ’Because we want to’ från 1998. Men min mer natur­li­ga frå­ga ger inte sam­ma rät­ta svar för­rän jag frå­gar igen, och kor­ri­ge­rar till ’which artist sang always run around in crowds becau­se we want to?’.

Nu kanske det inte finns så stor busi­ness i att leve­re­ra svar på just den här frå­gan – men det här exemp­let visar att det som ran­kar bra på text inte nöd­vän­digt­vis gör det för röst.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »