Branded content, native advertising och advertorials förklarade

Vad är branded content? Och vad är skillnaden på native advertising och advertorial? Och varför ska jag bry mig? Det handlar denna artikel om.

Thomas Barregren
9 februari 2016

Vad är bran­ded con­tent? Och vad är skill­na­den på nati­ve adver­ti­sing och adver­to­ri­al? Och var­för ska jag bry mig? Det hand­lar den­na arti­kel om.

Du anar väl…

Du har kanske bör­jat ana det.

Först var det en arti­kel om mark­nads­fö­ring i störs­ta all­män­het. Sen en om krång­li­ga ord som till exem­pel con­tent, kanal och platt­form. I för­ra vec­kan skrev jag om avbry­tan­de, vär­destöd­jan­de och vär­deska­pan­de mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion. Och nu: bran­ded con­tent och nati­ve adver­ti­sing.

Japp. Pia och jag skri­ver på en bok. Eller rät­ta­re sagt på en grund­lig upp­da­te­ring och utök­ning av Content mar­ke­ting – vär­deska­pan­de mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion.

De här artik­lar­na är embry­on till avsnitt i den nya boken. Ett förs­ta utkast om du så vill. Under våren kom­mer mer, och under som­ma­ren och hös­ten ska vi knå­da, jäsa, ban­ka och knå­da degen igen, tills det blir en ny utgå­va av boken, som för­hopp­nings­vis lan­dar på dis­kar­na om ett år.

Och ja, näs­ta arti­kel kom­mer natur­ligt­vis hand­la om inbound mar­ke­ting och con­tent mar­ke­ting. Men den får du vän­ta på. För idag ska vi pra­ta om vad bran­ded con­tent är, och vad som skil­jer nati­ve adver­ti­sing och advertorial.

Advertorials

Exempel på content marketing: SOS Barnbyars egen tidning bilaga till MetroAdvertorial bör­ja­de använ­das under 1940-talet för tid­nings­an­non­ser som både till inne­håll och form lik­nan­de redak­tio­nellt inne­håll. Därav nam­net; adver- från adver­ti­se­ment och -tori­al från edi­to­ri­al. Begreppet adver­to­ri­al har sedan vid­gats till att omfat­ta and­ra medi­er. TV-Shop och and­ra inf­o­mer­ci­als är till exem­pel adver­to­ri­als i tv-mediet.

Annonsörer har i huvud­sak två skäl att väl­ja advertorials:

  1. Det tillå­ter annon­sö­ren att läg­ga ut tex­ten mer än vad som är bruk­ligt i sed­van­lig reklam.
  2. Det avbry­ter inte upp­le­vel­sen som sed­van­lig reklam gör.

Skrupelfria annon­sö­rer ser ock­så ett tred­je skäl att väl­ja adver­to­ri­als. Det lånar värd­me­di­ets tro­vär­dig­het, om läsa­ren, lyss­na­ren eller tit­ta­ren inte inser att det är en annons. För att för­hind­ra sådant bedrä­ge­ri stäl­ler lag­stif­ta­ren krav på annons­märk­ning. Det ska tyd­ligt fram­gå att en adver­to­ri­al är en annons och vem som bekos­tar den.

Dessutom ris­ke­rar värd­me­di­ets tro­vär­dig­het att urhol­kas av otyd­ligt märk­ta adver­to­ri­als. Därför väl­jer många medi­er att ge inne­hål­let en något avvi­kan­de utform­ning från det redak­tio­nel­la inne­hål­let, till exem­pel ett annat typsnitt.

Native advertising

Banners är det hit­tills för­härs­kan­de sät­tet att annon­se­ra på web­ben och i appar. Men det fun­ge­rar dåligt. I genom­snitt klic­ka­de svens­kar under 2015 bara 13 gång­er per 10 000 visa­de web­ban­non­ser.1 Lika illa såg det ut 2011. Därför vil­le risk­ka­pi­ta­lis­ten Fred Wilson i ett tal den 26 sep­tem­ber 2011 upp­märk­sam­ma and­ra vägar att mone­ta­ri­se­ra inve­ste­ring­ar i webb­plat­ser och appar.

We beli­e­ve that each and eve­ry Web ser­vice we invest in should have a mone­ti­za­tion system that is uni­que and nati­ve to the experience.

Han mena­de att var­je tjänst ska ha ett annons­for­mat som är en natur­lig del av upp­le­vel­sen av just den tjäns­ten. Dan Greenberg, vd för en ame­ri­kansk medie­by­rå, blev så inspi­re­rad av Wilsons tal att han bör­ja­de evan­ge­li­se­ra kon­cep­tet, som han kal­lar nati­ve adver­ti­sing.

Native adver­ti­sing inne­bär allt­så att annon­ser är en natur­lig del av upp­le­vel­sen av en webb­plats eller app. För att vara en natur­lig del av upp­le­vel­sen av en webb­plats eller app så mås­te annon­sen upp­fyl­la föl­jan­de kriterier:

  1. Annonsen ska se ut som värd­me­di­ets innehåll.
  2. Annonsen ska upp­le­vas lik­vär­dig med värd­me­di­ets innehåll.
  3. Annonsen ska bete sig som värd­me­di­ets innehåll.

Av det förs­ta kri­te­ri­et föl­jer att nati­ve adver­ti­sing är ett spe­ci­al­fall av adver­to­ri­als. Specialfall eftersom det inte räc­ker med att annon­sen bara ser ut som värd­me­di­ets innehåll.

Annonsen ska ock­så ge en läs‑, lyss­nar- eller tit­tar-upp­le­vel­se som över­ens­stäm­mer med inne­hål­let i övrigt. Annonsen kan där­för inte pra­ta om annon­sö­rens varu­mär­ke eller produkter.

Och till sist ska annon­sen ock­så bete sig som inne­hål­let i övrigt. Om ett klick på en puff för det van­li­ga inne­hål­let tar dig till en sida på värd­me­di­ets webb­plats, så ska ett klick på en puff för en annons ock­så ta dig till en sida på värd­me­di­ets webb­plats och inte till avsän­da­rens webbplats.

native-advertising-sponsored-postNative adver­ti­sing kan ske på många sätt. Tag till exem­pel Facebooks spons­ra­de inlägg. Det dyker upp i nyhets­flö­det som vil­ket inlägg som helst, men avsän­da­ren har beta­lat Facebook för att få stör­re spridning.


native-advertising-sponsored-search-resultEtt annat exem­pel på nati­ve adver­ti­sing är Googles sökords­an­non­ser. De ser ut som och fun­ge­rar som vil­ket sökre­sul­tat som helst. Den enda skill­na­den är att någon har beta­lat för att pla­ce­ra dem överst i sökresultatet.


native-advertising-sponsored-recommendationÄnnu ett exem­pel är rutan med rekom­men­de­rad läs­ning i slu­tet av artik­lar. En del saj­ter använ­der Strossle eller annan tjänst som rekom­men­de­rar artik­lar både inom och utom värd­saj­ten. Länkarna bort från värd­saj­ten är ofta betal­da för av saj­ten man kom­mer till. Det är ock­så exem­pel på nati­ve advertising.


native-advertising-in-appNyhetsappen Omni har ett nyhets­flö­de med puf­far för sam­man­fatt­ning­ar av nyhe­ter från and­ra nyhets­saj­ter. Längst ned i var­je sam­man­fatt­ning finns län­kar till käl­lan. Men en del av puf­far­na län­kar till annon­ser som i sin tur län­kar vida­re till annon­sö­ren. Både puf­fen och annon­sen är utfor­ma­de och beter sig som allt annat inne­håll i appen. Det är ett klock­rent exem­pel på sådan nati­ve adver­ti­sing som Fred Wilson pra­ta­de om.


native-advertising-sponsored-articleSista exemp­let på nati­ve adver­ti­sing är arti­kel­puf­far på tid­ning­ars webb­plat­ser. För att upp­fyl­la alla kri­te­ri­er ska puf­fen län­ka till en spons­rad arti­kel på värd­saj­ten. Men ofta län­kar de bort från värd­saj­ten till en spe­ci­al­sajt eller annon­sö­rens sajt, och är allt­så strängt taget inte nati­ve advertising.


Branded content

Aftonbladets Digitala livet som spons­ras av Telia är ett exem­pel på bran­ded content.

Med vikan­de print­upp­la­gor och mind­re intres­se för ban­ne­ran­non­se­ring mås­te medi­e­hus hit­ta nya inkomst­käl­lor. Nöden är upp­fin­ning­ar­nas moder; på sena­re år har medi­e­hu­sen över­träf­fat sig själ­va i upp­fin­nings­ri­ke­dom. De erbju­der en upp­sjö nya möj­lig­he­ter för före­tag att använ­da deras platt­form för att nå deras publik. Advertorial och nati­ve adver­ti­sing är bara någ­ra sätt. Sponsrat inne­håll är ett annat.

Som sam­lings­be­grepp för alla des­sa lös­ning­ar används ter­men bran­ded con­tent.

Det finns fle­ra oli­ka för­kla­ring­ar av ter­men. Branded Content Marketing Association säger:

Branded con­tent is any con­tent that can be asso­ci­a­ted with a brand in the eye of the beholder.

American Association of Advertising Agencies för­kla­rar bran­ded con­tent som…

…a mar­ke­ting disci­pli­ne that seeks to align a brand with con­tent co-deve­lo­ped by a mar­ke­ter and media partner(s).

Juryn för Branded Content and Entertainment vid Cannes Lions International Festival of Creativity säger:

[Branded con­tent is] the cre­a­tion of, or natu­ral integ­ra­tion into, ori­gi­nal con­tent by a brand.

[…]

This could be eit­her by cre­a­ting ori­gi­nal con­tent or pro­gram­ming for a brand or by natu­ral­ly integ­ra­ting a brand into exis­ting for­mats by part­nering with a publisher or media partner.

Av det­ta kan vi dra slut­sat­sen att bran­ded con­tent karak­tä­ri­se­ras av fyra kriterier:

  1. Produktion av inne­hål­let bekostas av en annonsör.
  2. Distribution av inne­hål­let sker på en platt­form ägd av ett medieföretag.
  3. Innehållet inte­gre­rar natur­ligt med medi­e­fö­re­tags eget inne­håll på plattformen.
  4. Innehållet asso­cie­ras med annonsören.

Innehållet kan vara en annons, som en adver­to­ri­al och vid nati­ve adver­ti­sing, eller redak­tio­nellt, som spons­rat innehåll.

Inget säger att inne­hål­let ska ska­pa vär­de för mål­grup­pen, eller åtminsto­ne attra­he­ra dem, men i prak­ti­ken är det nöd­vän­digt för att inte platt­for­men ska för­lo­ra publik. Därför kan inne­hål­let inte vara allt­för säl­jan­de. Annonsörens affärsnyt­ta lig­ger i varu­mär­kes­byg­gan­de sna­ra­re än i att dri­va för­sälj­ning. Därför ryms inte alla for­mer av adver­to­ri­als i begrep­pet. Däremot ryms nati­ve adver­ti­sing inom bran­ded content.

De fyra kri­te­ri­er­na kan sam­man­fat­tas i föl­jan­de definition:

Branden con­tent är inne­håll som inte­gre­rar natur­ligt med ett medi­e­fö­re­tags eget inne­håll, men av dess mål­grupp för­knip­pas med det varu­mär­ke som beta­lar pro­duk­tion och distribution.

Sammanfattning

I slu­tet av arti­keln om avbry­tan­de, vär­destöd­jan­de och vär­deska­pan­de mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion fanns en ani­me­rad gif-bild som visar hur des­sa tre saker för­hål­ler sig till varand­ra. Vi kan nu kom­plet­te­ra den bil­den med adver­to­ri­al, nati­ve adver­ti­sing och bran­ded content.

Animering av sambanden mellan de olika formerna av marknadskommunikation.
Klicka på bil­den för att se en ani­me­ring av sam­ban­den mel­lan de oli­ka for­mer­na av marknadskommunikation.

  1. Siffran är häm­tad från Googles bench­mark verk­tyg och gäl­ler deras dis­play­nät­verk.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »