Bygg kommunikationskapital – för rätten att komma med ditt säljbudskap

Vill du sälja något? Då måste du först vinna mottagarens förtroende så att den vill lyssna på dig. Och just därför behöver du bygga ett kommunikationskapital. Sara Rosengren som är professor i marknadsföring vid Handelshögskolan i Stockholm, förklarar hur detta kapital ger dig rätten att komma med ditt säljbudskap. Lyssna nu!

Pia Tegborg
12 juli 2018

Vill du säl­ja något? Då mås­te du först vin­na mot­ta­ga­rens för­tro­en­de så att den vill lyss­na på dig. Och just där­för behö­ver du byg­ga ett kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal. Sara Rosengren som är pro­fes­sor i mark­nads­fö­ring vid Handelshögskolan i Stockholm, för­kla­rar hur det­ta kapi­tal ger dig rät­ten att kom­ma med ditt sälj­bud­skap. Lyssna nu!

Därför ska du lyssna på dagens avsnitt

Hur sjut­ton ska jag nå fram med mitt sälj­bud­skap? Brus, till­ta­gan­de reklam­trött­het och änd­ra­de medi­e­va­nor gör det allt svå­ra­re för oss mark­nads­fö­ra­re att göra oss hör­da. Ofta ropar vi i sko­gen utan att få svar. Och att stjä­la upp­märk­sam­het fun­ge­rar inte läng­re, utan idag mås­te vi vac­kert för­tjä­na den upp­märk­sam­het vi så inner­ligt behö­ver.

Sara Rosengren och hen­nes kol­le­ga Micael Dahlén har med sin forsk­ning visat att ett varu­mär­ke kan för­tjä­na en mot­ta­ga­res upp­märk­sam­het för sin kom­mu­ni­ka­tion, vil­ket inklu­de­rar tra­di­tio­nell reklam och rent sälj­bud­skap, genom att regel­bun­det och under lång tid till­han­da­hål­la ett inne­håll som mot­ta­ga­ren sät­ter vär­de på.

De kal­lar det­ta att byg­ga kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal, eller reklam­ka­pi­tal, som de jäm­stäl­ler med ett för­tro­en­de för före­ta­gets sam­la­de kom­mu­ni­ka­tion över tid och som ver­kar vid sidan av varu­mär­ket.

Faktum är att deras sena­re forsk­ning visar att vär­det av vad vi tyc­ker om ett varu­mär­kes kom­mu­ni­ka­tion över tid till och med är vik­ti­ga­re än vad vi tyc­ker om varu­mär­ket i sig. Det är intres­sant, eller hur?

Vill du veta hur du kan byg­ga ditt före­tags kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal? Då har du hit­tat rätt avsnitt av Kntnt Radio.

Det här sam­ta­let med Sara Rosengren är spe­ci­ellt för oss. Det är näm­li­gen pre­miä­ren, det all­ra förs­ta avsnit­tet av Kntnt radio. Men det är ock­så förs­ta gång­en vi har för­må­nen att pra­ta med Sara, som är en av våra främs­ta fors­ka­re inom mark­nads­fö­ring och en av våra abso­lu­ta favo­rit­fors­ka­re, som vi ofta har anled­ning att hän­vi­sa till. Samtalet är 46 minu­ter långt. Jag öns­kar dig en trev­lig lyss­ning!

Detta är en repris av Kntnt Radio avsnitt 1 från den 21 mars 2014.

Länkar

Sara har all­tid ett fullspäc­kat sche­ma. Men med jäm­na mel­lan­rum har vi för­må­nen att pra­ta med hen­ne. Länkar till podd-avsnitt och and­ra sam­man­hang där hon med­ver­kat hit­tar du nedan.

Musik

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Sailboat Bed © The Devil Music Co. (CC BY-SA 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
quis, consectetur felis tristique Lorem mattis elit.

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest