Bygg kommunikationskapital – för rätten att komma med ditt säljbudskap

Vill du sälja något? Då måste du först vinna mottagarens förtroende så att den vill lyssna på dig. Och just därför behöver du bygga ett kommunikationskapital. Sara Rosengren som är professor i marknadsföring vid Handelshögskolan i Stockholm, förklarar hur detta kapital ger dig rätten att komma med ditt säljbudskap. Lyssna nu!

Pia Tegborg
12 juli 2018

Vill du säl­ja något? Då mås­te du först vin­na mot­ta­ga­rens för­tro­en­de så att den vill lyss­na på dig. Och just där­för behö­ver du byg­ga ett kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal. Sara Rosengren som är pro­fes­sor i mark­nads­fö­ring vid Handelshögskolan i Stockholm, för­kla­rar hur det­ta kapi­tal ger dig rät­ten att kom­ma med ditt sälj­bud­skap. Lyssna nu!

[kntnt_​radio 184]

Därför ska du lyssna på dagens avsnitt

Hur sjut­ton ska jag nå fram med mitt sälj­bud­skap? Brus, till­ta­gan­de reklam­trött­het och änd­ra­de medi­e­va­nor gör det allt svå­ra­re för oss mark­nads­fö­ra­re att göra oss hör­da. Ofta ropar vi i sko­gen utan att få svar. Och att stjä­la upp­märk­sam­het fun­ge­rar inte läng­re, utan idag mås­te vi vac­kert för­tjä­na den upp­märk­sam­het vi så inner­ligt behöver.

Sara Rosengren och hen­nes kol­le­ga Micael Dahlén har med sin forsk­ning visat att ett varu­mär­ke kan för­tjä­na en mot­ta­ga­res upp­märk­sam­het för sin kom­mu­ni­ka­tion, vil­ket inklu­de­rar tra­di­tio­nell reklam och rent sälj­bud­skap, genom att regel­bun­det och under lång tid till­han­da­hål­la ett inne­håll som mot­ta­ga­ren sät­ter vär­de på.

De kal­lar det­ta att byg­ga kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal, eller reklam­ka­pi­tal, som de jäm­stäl­ler med ett för­tro­en­de för före­ta­gets sam­la­de kom­mu­ni­ka­tion över tid och som ver­kar vid sidan av varumärket.

Faktum är att deras sena­re forsk­ning visar att vär­det av vad vi tyc­ker om ett varu­mär­kes kom­mu­ni­ka­tion över tid till och med är vik­ti­ga­re än vad vi tyc­ker om varu­mär­ket i sig. Det är intres­sant, eller hur?

Vill du veta hur du kan byg­ga ditt före­tags kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal? Då har du hit­tat rätt avsnitt av Kntnt Radio.

Det här sam­ta­let med Sara Rosengren är spe­ci­ellt för oss. Det är näm­li­gen pre­miä­ren, det all­ra förs­ta avsnit­tet av Kntnt radio. Men det är ock­så förs­ta gång­en vi har för­må­nen att pra­ta med Sara, som är en av våra främs­ta fors­ka­re inom mark­nads­fö­ring och en av våra abso­lu­ta favo­rit­fors­ka­re, som vi ofta har anled­ning att hän­vi­sa till. Samtalet är 46 minu­ter långt. Jag öns­kar dig en trev­lig lyssning!

Detta är en repris av Kntnt Radio avsnitt 1 från den 21 mars 2014.

Länkar

Sara har all­tid ett fullspäc­kat sche­ma. Men med jäm­na mel­lan­rum har vi för­må­nen att pra­ta med hen­ne. Länkar till podd-avsnitt och and­ra sam­man­hang där hon med­ver­kat hit­tar du nedan.

Musik

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Sailboat Bed © The Devil Music Co. (CC BY-SA 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »