Foto © Thomas Rousing (CC-BY-2.0)

Bygga kommunikationskapital för ökat genomslag

Sara Rosengren, forskare inom marknadsföring, föreläste på Kntnts frukostseminarium, om hur relevant och värdefullt innehåll bygger kommunikationskapital. Läs vidare för mer information, intervju och länkar till både presentationen och video från seminariet.

Thomas Barregren
24 mars 2014

Sara Rosengren, fors­ka­re inom mark­nads­fö­ring, före­läs­te på Kntnts fru­kost­se­mi­na­ri­um, om hur rele­vant och vär­de­fullt inne­håll byg­ger kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal. Läs vida­re för mer infor­ma­tion, inter­vju och län­kar till både pre­sen­ta­tio­nen och video från seminariet.

Frukost, mingel och föreläsning av Sara Rosengren

På vårens förs­ta dag, i vart fall i Göteborg, sam­la­des nära hund­ra mark­nads­fö­ra­re och kom­mu­ni­ka­tö­rer till Kntnts åter­kom­man­de semi­na­ri­er. Vi bjöd som van­ligt på fru­kost, och alla som var där bjöd på bra mingel.

Klockan åtta häl­sa­de Pia alla väl­kom­na, och pre­sen­te­ra­de dagens före­lä­sa­re: Sara Rosengren, fors­ka­re i mark­nads­fö­ring, docent vid Handelshögskolan i Stockholm, pro­fes­sor vid Handelshögskolan i Tromsø, krö­ni­kör i tid­ning­en Resumé, för­fat­ta­re och anli­tad föreläsare.

Kommunikationskapital

Sara pra­ta­de om kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal, som är ett för­tro­en­de­ka­pi­tal vid sidan av varu­mär­ket. Det byggs upp när före­tag delar med sig av inne­håll som mot­ta­gar­na upp­fat­tar som rele­vant och värdefullt.

Ett stort kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal ger före­tag fyra fördelar:

  • Kostnadseffektiv kom­mu­ni­ka­tion: Företag med stort kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal får mer upp­märk­sam­het till läg­re kost­nad än and­ra. Fler upp­märk­sam­mar före­ta­gets annon­ser och annan reklam, och fler söker själv­mant upp före­ta­gets innehåll.
  • Bygger varu­mär­ke: Företag med stort kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal har ansträngt sig för att ska­pa mot­ta­gar­vär­de, vil­ket sig­na­le­rar att de ansträng­er sig extra för sina kun­der som upp­le­ver hög­re kva­li­té och bätt­re bemötande.
  • Bidrar med vär­de till sam­man­hang­et: Företag med stort kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal bidrar med mer­vär­de till en tid­ning, ett event och lik­nan­de som de med­ver­kar i.
  • Attraktiv sam­ar­bets­part­ner: Företag med stort kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal upp­levs av and­ra aktö­rer som mer intres­sant sam­ar­bets­part­ner än andra.

Saras före­läs­ning hand­lar om mark­nads­fö­ring och kommunikationskapital.

Intervju

Johanna Lundberg inter­vju­a­de Sara Rosengren efter föreläsningen:

Bonusmaterial

Se Sara Rosengrens hela pre­sen­ta­tion, följ med i hen­nes pre­sen­ta­tion och lyss­na på hen­ne i pre­miärav­snit­tet av Kntnt Radio.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »