Foto © Thomas Rousing (CC-BY-2.0)

Bygga kommunikationskapital för ökat genomslag

Sara Rosengren, forskare inom marknadsföring, föreläste på Kntnts frukostseminarium, om hur relevant och värdefullt innehåll bygger kommunikationskapital. Läs vidare för mer information, intervju och länkar till både presentationen och video från seminariet.

Thomas Barregren
24 mars 2014

Sara Rosengren, fors­ka­re inom mark­nads­fö­ring, före­läs­te på Kntnts fru­kost­se­mi­na­ri­um, om hur rele­vant och vär­de­fullt inne­håll byg­ger kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal. Läs vida­re för mer infor­ma­tion, inter­vju och län­kar till både pre­sen­ta­tio­nen och video från semi­na­ri­et.

Frukost, mingel och föreläsning av Sara Rosengren

På vårens förs­ta dag, i vart fall i Göteborg, sam­la­des nära hund­ra mark­nads­fö­ra­re och kom­mu­ni­ka­tö­rer till Kntnts åter­kom­man­de semi­na­ri­er. Vi bjöd som van­ligt på fru­kost, och alla som var där bjöd på bra ming­el.

Klockan åtta häl­sa­de Pia alla väl­kom­na, och pre­sen­te­ra­de dagens före­lä­sa­re: Sara Rosengren, fors­ka­re i mark­nads­fö­ring, docent vid Handelshögskolan i Stockholm, pro­fes­sor vid Handelshögskolan i Tromsø, krö­ni­kör i tid­ning­en Resumé, för­fat­ta­re och anli­tad före­lä­sa­re.

Kommunikationskapital

Sara pra­ta­de om kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal, som är ett för­tro­en­de­ka­pi­tal vid sidan av varu­mär­ket. Det byggs upp när före­tag delar med sig av inne­håll som mot­ta­gar­na upp­fat­tar som rele­vant och vär­de­fullt.

Ett stort kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal ger före­tag fyra för­de­lar:

  • Kostnadseffektiv kom­mu­ni­ka­tion: Företag med stort kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal får mer upp­märk­sam­het till läg­re kost­nad än and­ra. Fler upp­märk­sam­mar före­ta­gets annon­ser och annan reklam, och fler söker själv­mant upp före­ta­gets inne­håll.
  • Bygger varu­mär­ke: Företag med stort kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal har ansträngt sig för att ska­pa mot­ta­gar­vär­de, vil­ket sig­na­le­rar att de ansträng­er sig extra för sina kun­der som upp­le­ver hög­re kva­li­té och bätt­re bemö­tan­de.
  • Bidrar med vär­de till sam­man­hang­et: Företag med stort kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal bidrar med mer­vär­de till en tid­ning, ett event och lik­nan­de som de med­ver­kar i.
  • Attraktiv sam­ar­bets­part­ner: Företag med stort kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal upp­levs av and­ra aktö­rer som mer intres­sant sam­ar­bets­part­ner än and­ra.

Saras före­läs­ning hand­lar om mark­nads­fö­ring och kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal.

Intervju

Johanna Lundberg inter­vju­a­de Sara Rosengren efter före­läs­ning­en:

Bonusmaterial

Se Sara Rosengrens hela pre­sen­ta­tion, följ med i hen­nes pre­sen­ta­tion och lyss­na på hen­ne i pre­miärav­snit­tet av Kntnt Radio.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
mattis dolor. id ut Aenean leo tristique velit, efficitur. sem, sit amet,

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest