Cecilia Torelm Tornberg: Juridiska fallgropar för dig som gör content marketing (Kntnt frukost 20)

Medansvar, snårig upphovsrätt och hårfin gräns mellan yttrandefrihet och marknadsföring. Det finns många fallgropar för en content marketer. Men Cecilia Torelm Tornberg från MarLaw, en advokatbyrå specialiserad på marknadsrätt, kan hjälpa. Det gjorde hon på vid senaste Kntnt frukost. Om du missade tillfället kan du se och höra hennes presentation här.

Pia Tegborg
10 november 2015

Dags igen för Kntnt fru­kost! Det är en tidig mor­gon i bör­jan av novem­ber och när­ma­re 150 gäs­ter sit­ter för­vän­tans­ful­la till bords i Lindholmen kon­fe­rens­hall för att del­ta i Kntnt fru­kost avsnitt 20. Gäspningarna har avta­git i takt med kaf­fe­in­ta­get och det är ett dovt sorl i loka­len.

2015-11-06 08.08.33

Vi häl­sar våra gäs­ter väl­kom­na. Sedan föl­jer någ­ra väl val­da ord från mor­go­nens fru­kost­spon­sor Lindholmen mee­tings innan Jaana Vickhoff och Emelie Ockenström Norberg från den digi­ta­la mark­nads­fö­rings­by­rån Iprospect intar sce­nen för att ge 5 kon­kre­ta tips till fram­gång på nätet.

Ha koll på dina kun­ders sökre­sa, struk­tu­re­ra och opti­me­ra ditt inne­håll, fyll dina con­tent-gaps och bygg en stark mobil­när­va­ro lyder de. Med tan­ke på att det görs 50 mil­jo­ner goog­le-sök­ning­ar i Sverige var­je dag (!), varav 17% är helt nya och 50% görs från mobi­len är det råd att ha respekt för.

Därefter är det dags för mor­go­nens huvud­ta­la­re, Cecilia Torelm Tornberg. Cecilia är advo­kat på advo­kat­by­rån MarLaw – en nisch­by­rå helt spe­ci­a­li­se­rad på mark­nads­rätt. Precis som Cecilia. Redan som 5‑åring hade hon sitt yrkes­val klart för sig och att Cecilia är en van tala­re med ett brin­nan­de intres­se för sitt områ­de märks tyd­ligt.

Under semi­na­ri­et tar hon upp det mesta du behö­ver veta för att inte tram­pa i kla­ve­ret när du gör con­tent mar­ke­ting. Och det är en hel del! Det hand­lar till exem­pel om ansvars­frå­gor, om grän­sen mel­lan ytt­ran­de­fri­het och mark­nads­fö­ring, om upp­hovs­rätt till bil­der och om kam­pan­jer i soci­a­la medi­er. Att det­ta är aktu­el­la frå­gor för många idag märks tyd­ligt på den stri­da ström av frå­gor som föl­jer efter före­läs­ning­en.

Se föredraget

Du som inte kun­de vara med på fru­kosten kan som tur är ändå ta del av Cecilias pre­sen­ta­tion då vi som van­ligt spe­lat in den. Du kan se fil­men nedan eller på Vimeo eller YouTube. Om du före­drar att bara lyss­na så kan du göra det på SoundCloud.

Om du vill höra mer av Cecilia Torelm Tornberg så ska du lyss­na näs­ta avsnitt av Kntnt Radio. Prenumerera på vårt nyhets­brev för att inte mis­sa inter­vjun.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
Aliquam nec dapibus quis, ut Curabitur Sed sem, lectus

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest