Cecilia Torelm Tornberg: Juridiska fallgropar för dig som gör content marketing (Kntnt frukost 20)

Medansvar, snårig upphovsrätt och hårfin gräns mellan yttrandefrihet och marknadsföring. Det finns många fallgropar för en content marketer. Men Cecilia Torelm Tornberg från MarLaw, en advokatbyrå specialiserad på marknadsrätt, kan hjälpa. Det gjorde hon på vid senaste Kntnt frukost. Om du missade tillfället kan du se och höra hennes presentation här.

Pia Tegborg
10 november 2015

Dags igen för Kntnt fru­kost! Det är en tidig mor­gon i bör­jan av novem­ber och när­ma­re 150 gäs­ter sit­ter för­vän­tans­ful­la till bords i Lindholmen kon­fe­rens­hall för att del­ta i Kntnt fru­kost avsnitt 20. Gäspningarna har avta­git i takt med kaf­fe­in­ta­get och det är ett dovt sorl i lokalen.

2015-11-06 08.08.33

Vi häl­sar våra gäs­ter väl­kom­na. Sedan föl­jer någ­ra väl val­da ord från mor­go­nens fru­kost­spon­sor Lindholmen mee­tings innan Jaana Vickhoff och Emelie Ockenström Norberg från den digi­ta­la mark­nads­fö­rings­by­rån Iprospect intar sce­nen för att ge 5 kon­kre­ta tips till fram­gång på nätet.

Ha koll på dina kun­ders sökre­sa, struk­tu­re­ra och opti­me­ra ditt inne­håll, fyll dina con­tent-gaps och bygg en stark mobil­när­va­ro lyder de. Med tan­ke på att det görs 50 mil­jo­ner goog­le-sök­ning­ar i Sverige var­je dag (!), varav 17% är helt nya och 50% görs från mobi­len är det råd att ha respekt för.

Därefter är det dags för mor­go­nens huvud­ta­la­re, Cecilia Torelm Tornberg. Cecilia är advo­kat på advo­kat­by­rån MarLaw – en nisch­by­rå helt spe­ci­a­li­se­rad på mark­nads­rätt. Precis som Cecilia. Redan som 5‑åring hade hon sitt yrkes­val klart för sig och att Cecilia är en van tala­re med ett brin­nan­de intres­se för sitt områ­de märks tydligt.

Under semi­na­ri­et tar hon upp det mesta du behö­ver veta för att inte tram­pa i kla­ve­ret när du gör con­tent mar­ke­ting. Och det är en hel del! Det hand­lar till exem­pel om ansvars­frå­gor, om grän­sen mel­lan ytt­ran­de­fri­het och mark­nads­fö­ring, om upp­hovs­rätt till bil­der och om kam­pan­jer i soci­a­la medi­er. Att det­ta är aktu­el­la frå­gor för många idag märks tyd­ligt på den stri­da ström av frå­gor som föl­jer efter föreläsningen.

Se föredraget

Du som inte kun­de vara med på fru­kosten kan som tur är ändå ta del av Cecilias pre­sen­ta­tion då vi som van­ligt spe­lat in den. Du kan se fil­men nedan eller på Vimeo eller YouTube. Om du före­drar att bara lyss­na så kan du göra det på SoundCloud.

Om du vill höra mer av Cecilia Torelm Tornberg så ska du lyss­na näs­ta avsnitt av Kntnt Radio. Prenumerera på vårt nyhets­brev för att inte mis­sa intervjun.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »