Content är inte delicatobollar och dammsugare

En sedelärande berättelse om delicatobollar och dammsugare, och vad den säger dig om hur du ska tänka (eller rättare sagt inte tänka) om ditt content.

Thomas Barregren
11 oktober 2016

Mina barn täv­lings­seg­lar. Inte på en nivå som är värd att skry­ta med. Så det ska jag inte göra. Men för att exemp­li­fi­e­ra det jag ska pra­ta om så ska jag bör­ja med en berät­tel­se från när min familj och jag var på en regat­ta som Kungliga Svenska Seglarsällskapet (KSSS) arran­ge­ra­de för någ­ra vec­kor sedan.

Perfekt tillfälle att sponsra

Det var en stor regat­ta. 560 jol­lar av skil­da sor­ter. Varje jol­le har en eller två täv­lan­de. Och de fles­ta täv­lan­de har minst en med­föl­jan­de, och inte säl­lan hela famil­jen. Så det bör ha varit en bra bit över tusen per­so­ner som spen­de­ra­de två dagar på KSSS hamn­plan i Saltsjöbaden. Ett per­fekt till­fäl­le att spons­ra för den som vill nå den­na köp­star­ka mål­grupp.

En spon­sor hade fat­tat det.

I det abso­lut bäs­ta läget hade de ställt upp sin vagn med för­tält. Under för­täl­tet hade de pla­ce­rat ut kaffé­bord och sto­lar. På kaffé­bor­den stod skå­lar med deli­ca­to­bol­lar och punch­rul­lar (kanske mer kän­da som damm­su­ga­re). Och vid vag­nen brygg­des rik­tigt kaf­fe.

Skålarna töm­des i ett nafs av både barn och vux­na som girigt stop­pa­de i sig – och på sig – av god­sa­ker­na. Sponsorn hade fullt sjå att fyl­la på med mer cho­klad­bol­lar och damm­su­ga­re – när de inte sat­te på mer kaf­fe, som stän­digt tog slut.

Ta tillvara på uppmärksamheten

Sponsorn hade verk­li­gen lyc­kats med det förs­ta ste­get vid all mark­nads­fö­ring; att attra­he­ra sin mål­grupp.

I vart fall tror jag det. Jag för­mo­dar att de såg seg­lar­na och deras med­föl­jan­de som sin mål­grupp. Eller åtminsto­ne de vux­na med­föl­jan­de. Eller… Ja, vem var deras mål­grupp? Det var något jag bör­ja­de fun­de­ra på när jag stod i kön till kaf­fet.

Det är natur­ligt­vis ing­en frå­ga som de fles­ta män­ni­skor stäl­ler sig i den situ­a­tion. Snarare står de och tjô­tar om ditt och datt medan de vän­tar på att näs­ta kan­na med kaf­fe ska bli klar. Men jag är yrkes­ska­dad. För jag stod där och fun­de­ra­de på vil­ken mål­grupp spon­sorn vil­le nå med sitt fri­kos­ti­ga fikaer­bju­dan­de.

Desto mer jag fun­de­ra­de, desto fler frå­gor dök upp. Varje frå­ga led­de till näs­ta. Hur tar de till vara på upp­märk­sam­he­ten de har ska­pat? Vad är näs­ta steg? Vad är deras mål? Och… Vem är de?!

Tack för kaffet

Vem är de? Ingenstans såg jag sva­ret. Delicatobollarna kom från… Ja, Delicato. Likaså dam­su­gar­na. Och kaf­fet var från Löfbergs. Allt det hade jag snap­pat upp. Men inte vem som ger bort allt det­ta. Vem i hel­skot­ta står här och bju­der på cho­klad­bol­lar och damm­su­ga­re och kaf­fe, utan att ens för­sö­ka säl­ja eller ens upp­märk­sam­ma sitt varu­mär­ke?

Jag bör­ja­de leta efter led­trå­dar. På vag­nens kort­si­da fann jag en. Valdemarsviks Sparbank stod det. Är det de som bju­der? Vill de att alla Sveriges jol­le­seg­la­re (och någ­ra till­res­ta uti­från) ska öpp­na kon­to hos dem? Knappast.

På ett bord hit­tar jag en annan led­tråd. Två kata­lo­ger med ett enda ord på fram­si­dan: Valdemarsvik. Är det Turistbyrån i Valdemarsvik som vill mark­nads­fö­ra des­ti­na­tio­nen? Eller kom­mu­nen som vill få folk att flyt­ta dit? Jag vet inte. Jag öpp­na­de ald­rig kata­lo­gen för att ta reda på sva­ret. Så yrkes­ska­dad är jag inte.

Jag fick mitt kaf­fe, tog med mig deli­ca­to­boll och damm­su­ga­re, och för­svann bort från vag­nen för att avnju­ta kaf­fet i den skö­na höst­so­len. Tack Valdemarsvik!

Tragikomiskt

Det är en tra­gi­ko­misk berät­tel­se. Komisk eftersom kam­pan­jen var så ama­tör­mäs­sig. Tragisk eftersom all inve­ste­ring – i form av kaf­fe och kakor, arbets­tid och inte minst per­son­ligt enga­ge­mang från dem som var på plats – gick för­lo­rad.

Du som är en erfa­ren mark­nads­kom­mu­ni­ka­tör hade för­stås inte gjort sam­ma miss­tag. Du hade tagit till­va­ra på mål­grup­pens upp­märk­sam­het och vän­ligt men bestämt knuf­fat dem vida­re längs den besluts­re­sa som slu­tar med att de hand­lar på ett sätt som du öns­kar. Eller hur? Precis!

Men var­för gör du inte sam­ma sak med ditt con­tent?

Bjuder du också på delicatobollar och dammsugare?

Vaddå?, frå­gar du dig, upp­rörd inom­bords. Jag ska för­kla­ra.

De tre sista åren har du säkert hört till leda om con­tent mar­ke­ting och inbound mar­ke­ting och bran­ded con­tent och nati­ve adver­ti­sing.  Därför vet du att den bäran­de idén för des­sa till­vä­ga­gångs­sätt är att ska­pa inne­håll som mål­grup­pen upp­le­ver som rele­vant och vär­de­fullt – i kon­trast till van­lig annon­se­ring som avbry­ter sådant inne­håll.

Och det fun­ge­rar. Det visar inte minst forsk­ning vid Handelshögskolan i Stockholm. Så det är inte kons­tigt att allt fler av dina kol­le­gor foku­se­rar allt mer på att ska­pa inne­håll med mot­ta­gar­vär­de.

Som före­språ­ka­re och spe­ci­a­lis­ter på con­tent mar­ke­ting är vi på KNTNT för­stås gla­da. Men ock­så bekym­ra­de. För många som bör­jar med con­tent mar­ke­ting gör sam­ma miss­tag som i berät­tel­sen. Man för­hål­ler sig till inne­hål­let på sam­ma sätt som Vem-det-nu-var-från-Valdemarsvik för­höll sig till deli­ca­to­bol­lar­na och damm­su­gar­na. Varsegod, här är bra inne­håll, utan krav på mot­pre­sta­tion.

Föregå med gott exempel

Så för att före­gå med gott exem­pel så ska jag avslu­ta den­na krö­ni­ka med en vän­lig (men bestämd) knuff längs den besluts­re­sa som vi hop­pas slu­tar i att du lad­dar ned och tes­tar vårt pla­ne­rings- och rap­por­te­rings­verk­tyg Konzilo. 🙂

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
venenatis, ut mattis risus suscipit libero. quis Donec felis elit. Aliquam

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest