Content är inte delicatobollar och dammsugare

En sedelärande berättelse om delicatobollar och dammsugare, och vad den säger dig om hur du ska tänka (eller rättare sagt inte tänka) om ditt content.

Thomas Barregren
11 oktober 2016

Mina barn täv­lings­seg­lar. Inte på en nivå som är värd att skry­ta med. Så det ska jag inte göra. Men för att exemp­li­fi­e­ra det jag ska pra­ta om så ska jag bör­ja med en berät­tel­se från när min familj och jag var på en regat­ta som Kungliga Svenska Seglarsällskapet (KSSS) arran­ge­ra­de för någ­ra vec­kor sedan.

Perfekt tillfälle att sponsra

Det var en stor regat­ta. 560 jol­lar av skil­da sor­ter. Varje jol­le har en eller två täv­lan­de. Och de fles­ta täv­lan­de har minst en med­föl­jan­de, och inte säl­lan hela famil­jen. Så det bör ha varit en bra bit över tusen per­so­ner som spen­de­ra­de två dagar på KSSS hamn­plan i Saltsjöbaden. Ett per­fekt till­fäl­le att spons­ra för den som vill nå den­na köp­star­ka målgrupp.

En spon­sor hade fat­tat det.

I det abso­lut bäs­ta läget hade de ställt upp sin vagn med för­tält. Under för­täl­tet hade de pla­ce­rat ut kaffé­bord och sto­lar. På kaffé­bor­den stod skå­lar med deli­ca­to­bol­lar och punch­rul­lar (kanske mer kän­da som damm­su­ga­re). Och vid vag­nen brygg­des rik­tigt kaffe.

Skålarna töm­des i ett nafs av både barn och vux­na som girigt stop­pa­de i sig – och på sig – av god­sa­ker­na. Sponsorn hade fullt sjå att fyl­la på med mer cho­klad­bol­lar och damm­su­ga­re – när de inte sat­te på mer kaf­fe, som stän­digt tog slut.

Ta tillvara på uppmärksamheten

Sponsorn hade verk­li­gen lyc­kats med det förs­ta ste­get vid all mark­nads­fö­ring; att attra­he­ra sin målgrupp.

I vart fall tror jag det. Jag för­mo­dar att de såg seg­lar­na och deras med­föl­jan­de som sin mål­grupp. Eller åtminsto­ne de vux­na med­föl­jan­de. Eller… Ja, vem var deras mål­grupp? Det var något jag bör­ja­de fun­de­ra på när jag stod i kön till kaffet.

Det är natur­ligt­vis ing­en frå­ga som de fles­ta män­ni­skor stäl­ler sig i den situ­a­tion. Snarare står de och tjô­tar om ditt och datt medan de vän­tar på att näs­ta kan­na med kaf­fe ska bli klar. Men jag är yrkes­ska­dad. För jag stod där och fun­de­ra­de på vil­ken mål­grupp spon­sorn vil­le nå med sitt fri­kos­ti­ga fikaerbjudande.

Desto mer jag fun­de­ra­de, desto fler frå­gor dök upp. Varje frå­ga led­de till näs­ta. Hur tar de till vara på upp­märk­sam­he­ten de har ska­pat? Vad är näs­ta steg? Vad är deras mål? Och… Vem är de?!

Tack för kaffet

Vem är de? Ingenstans såg jag sva­ret. Delicatobollarna kom från… Ja, Delicato. Likaså dam­su­gar­na. Och kaf­fet var från Löfbergs. Allt det hade jag snap­pat upp. Men inte vem som ger bort allt det­ta. Vem i hel­skot­ta står här och bju­der på cho­klad­bol­lar och damm­su­ga­re och kaf­fe, utan att ens för­sö­ka säl­ja eller ens upp­märk­sam­ma sitt varumärke?

Jag bör­ja­de leta efter led­trå­dar. På vag­nens kort­si­da fann jag en. Valdemarsviks Sparbank stod det. Är det de som bju­der? Vill de att alla Sveriges jol­le­seg­la­re (och någ­ra till­res­ta uti­från) ska öpp­na kon­to hos dem? Knappast.

På ett bord hit­tar jag en annan led­tråd. Två kata­lo­ger med ett enda ord på fram­si­dan: Valdemarsvik. Är det Turistbyrån i Valdemarsvik som vill mark­nads­fö­ra des­ti­na­tio­nen? Eller kom­mu­nen som vill få folk att flyt­ta dit? Jag vet inte. Jag öpp­na­de ald­rig kata­lo­gen för att ta reda på sva­ret. Så yrkes­ska­dad är jag inte.

Jag fick mitt kaf­fe, tog med mig deli­ca­to­boll och damm­su­ga­re, och för­svann bort från vag­nen för att avnju­ta kaf­fet i den skö­na höst­so­len. Tack Valdemarsvik!

Tragikomiskt

Det är en tra­gi­ko­misk berät­tel­se. Komisk eftersom kam­pan­jen var så ama­tör­mäs­sig. Tragisk eftersom all inve­ste­ring – i form av kaf­fe och kakor, arbets­tid och inte minst per­son­ligt enga­ge­mang från dem som var på plats – gick förlorad.

Du som är en erfa­ren mark­nads­kom­mu­ni­ka­tör hade för­stås inte gjort sam­ma miss­tag. Du hade tagit till­va­ra på mål­grup­pens upp­märk­sam­het och vän­ligt men bestämt knuf­fat dem vida­re längs den besluts­re­sa som slu­tar med att de hand­lar på ett sätt som du öns­kar. Eller hur? Precis!

Men var­för gör du inte sam­ma sak med ditt content?

Bjuder du också på delicatobollar och dammsugare?

Vaddå?, frå­gar du dig, upp­rörd inom­bords. Jag ska förklara.

De tre sista åren har du säkert hört till leda om con­tent mar­ke­ting och inbound mar­ke­ting och bran­ded con­tent och nati­ve adver­ti­sing.  Därför vet du att den bäran­de idén för des­sa till­vä­ga­gångs­sätt är att ska­pa inne­håll som mål­grup­pen upp­le­ver som rele­vant och vär­de­fullt – i kon­trast till van­lig annon­se­ring som avbry­ter sådant innehåll.

Och det fun­ge­rar. Det visar inte minst forsk­ning vid Handelshögskolan i Stockholm. Så det är inte kons­tigt att allt fler av dina kol­le­gor foku­se­rar allt mer på att ska­pa inne­håll med mottagarvärde.

Som före­språ­ka­re och spe­ci­a­lis­ter på con­tent mar­ke­ting är vi på KNTNT för­stås gla­da. Men ock­så bekym­ra­de. För många som bör­jar med con­tent mar­ke­ting gör sam­ma miss­tag som i berät­tel­sen. Man för­hål­ler sig till inne­hål­let på sam­ma sätt som Vem-det-nu-var-från-Valdemarsvik för­höll sig till deli­ca­to­bol­lar­na och damm­su­gar­na. Varsegod, här är bra inne­håll, utan krav på motprestation.

Föregå med gott exempel

Så för att före­gå med gott exem­pel så ska jag avslu­ta den­na krö­ni­ka med en vän­lig (men bestämd) knuff längs den besluts­re­sa som vi hop­pas slu­tar i att du lad­dar ned och tes­tar vårt pla­ne­rings- och rap­por­te­rings­verk­tyg Konzilo. 🙂

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »