Content is king – igen!

Det har inte undgått dig att innehåll åter är kung. Content marketing har varit årets snackis bland marknadsförare. Inbound marketing är säljares nya kelgris. Och native advertising är tidningars frälsning. Oavsett metod så är innehåll i centrum. Innehåll som attraherar och engagerar. Innehåll som fångar dina målgruppers intresse, och får dem att ta ett steg till längs köparens resa. Men hur skall du göra, som är ansvarig för ditt företags marknadsföring, göra? I denna artikel delar Kntnt, ett managementkonsultföretag specialiserat på content marketing, med sig av sina tankar.

Thomas Barregren
19 december 2013

Det har inte und­gått dig att inne­håll åter är kung. Content mar­ke­ting har varit årets snackis bland mark­nads­fö­ra­re. Inbound mar­ke­ting är säl­ja­res nya kel­gris. Och nati­ve adver­ti­sing är tid­ning­ars fräls­ning. Oavsett metod så är inne­håll i cent­rum. Innehåll som attra­he­rar och enga­ge­rar. Innehåll som fång­ar dina mål­grup­pers intres­se, och får dem att ta ett steg till längs köpa­rens resa. Men hur skall du göra, som är ansva­rig för ditt före­tags mark­nads­fö­ring, göra? I den­na arti­kel delar Kntnt, ett mana­ge­ment­kon­sult­fö­re­tag spe­ci­a­li­se­rat på con­tent mar­ke­ting, med sig av sina tankar.

Denna arti­kel pub­li­ce­ra­des förs­ta gång­en i num­mer 3/​2013 tid­ning i Marknadscheferna Stockholm, Väst och Syd och är skri­ven av Pia Tegborg och Thomas Barregren.

Den sjunde eran

Ännu för bara tio år sedan gick folk till bio i tid för att se reklam­film. De slö­tit­ta­de på tv-reklam i brist på bätt­re saker att göra under rekla­mav­brot­ten. Och de und­gick inte annon­ser­na när de läs­te morgontidningar.

Så är det inte idag.

När reklam visas på bio eller tv, då tar vi fram smart­te­le­fo­nen eller surf­plat­tan och kol­lar nyhe­ter eller hål­ler kon­tak­ten med vän­ner och bekan­ta i de soci­a­la medi­er­na. Och allt fär­re har en morgontidning.

Det är utveck­ling­en av inter­net, mobi­li­tet och soci­a­la medi­er som lig­ger bakom den­na för­änd­ring. En för­änd­ring som är här för att stan­na, och med kon­se­kven­ser för mark­nads­fö­ring som vi ännu bara kan ana.

Marknadsföring har under sin 150-åri­ga histo­ria genom­gått oli­ka eror. Varje era har inletts med en genom­gri­pan­de för­änd­ring av före­ta­gens vill­kor. Den beskriv­na utveck­ling­en är en sådan för­änd­ring. Vi är i bör­jan på en ny era. Den sjun­de, enligt fors­kar­nas kro­no­lo­gi. Den vär­deska­pan­de eran.

Värdeskapande marknadskommunikation

Internet, mobi­li­tet och soci­a­la medi­er har ritat om spel­pla­nen för mark­nads­fö­ring. Inte bara på ett ytligt plan – som att vi nu kan använ­da soci­a­la medi­er för mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion – utan på ett myc­ket mer fun­da­men­talt och djup­gå­en­de sätt.

Internet har givit oss möj­lig­het att byg­ga mel­lan­mänsk­li­ga nät­verk som sträc­ker sig långt utan­för hem­met, arbets­plat­sen och den när­mas­te omgiv­ning­en. Mobil kom­mu­ni­ka­tion har givit oss möj­lig­het att nå män­ni­skor i vårt nät­verk prak­tiskt taget när som helst och var vi eller de än befin­ner sig. Och soci­a­la medi­er har givit oss verk­tyg för att utnytt­ja vårt vit­tom­fat­tan­de nät­verk av stän­digt upp­kopp­la­de med­män­ni­skor till att dela med oss och ta del av infor­ma­tion på ett sätt som ald­rig tidi­ga­re har varit möjligt.

Denna utveck­ling har givit var och en av oss möj­lig­het att ska­pa våra egna kom­mu­ni­ka­tions­ka­na­ler. Vi erbju­der vårt inne­håll till dem vi vill. Och vi tar del av inne­håll från dem vi vill. Och fram­för allt behö­ver jag inte vare sig ta del av eller spri­da vida­re ditt före­tags mark­nads­bud­skap. Om du vill att jag skall lyss­na på ditt bud­skap, och kanske till och med dela med mig av det, så mås­te du se till att ge mig något av vär­de i gengäld.

Tre exempel

Värdet kan vara något vi får till­sam­mans med mark­nads­kom­mu­ni­ka­tio­nen. Det kan vara en pre­sentar­ti­kel med före­ta­gets logo­typ. Ett varu­prov i en för­pack­ning med pro­duk­tin­for­ma­tion. Eller att pro­va på en tjänst sam­ti­digt som vi får ett erbju­dan­de att köpa tjänsten.

Värdet kan lig­ga i hur mark­nads­kom­mu­ni­ka­tio­nen sker. Det kan vara ett spel som kny­ter an till en pro­dukt eller tjänst. Eller ett fru­kost­se­mi­na­ri­um om ett ämne som ett före­tag är expert på.

Eller vär­det kan lig­ga i själ­va det som kom­mu­ni­ce­ras. Det kan vara infor­ma­tion i ett nyhets­brev som skic­kas ut med epost. Kunskap som för­med­las på en blogg. Eller under­håll­ning i form av ett roligt YouTube-klipp.

Värdefullt innehåll

Content mar­ke­ting, inbound mar­ke­ting och nati­ve adver­ti­sing är oli­ka for­mer av vär­deska­pan­de mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion där vär­det lig­ger i själ­va inne­hål­let som kom­mu­ni­ce­ras. Där upp­hör lik­he­ter­na. De kom­mer från oli­ka värl­dar och har oli­ka syften.

Marknadsförare använ­der con­tent mar­ke­ting för att gene­re­ra och upp­rätt­hål­la kund­re­la­tio­ner genom att lång­sik­tigt mark­nads­fö­ra ett varu­mär­ke med regel­bun­den och sys­te­ma­tisk pub­li­ce­ring av inne­håll som mål­grup­pen fin­ner värdefull.

Säljare använ­der inbound mar­ke­ting för att ska­pa och utveck­la leads genom att pub­li­ce­ra inne­håll på web­ben som attra­he­rar möj­li­ga kun­der. Inbound mar­ke­ting kan ses som con­tent mar­ke­ting begrän­sad till web­ben och bara för att ska­pa och utveck­la leads.

Tidningar erbju­der nati­ve adver­ti­sing för annon­sö­rer som vill pub­li­ce­ra inne­håll som så långt som möj­ligt ser ut som redak­tio­nellt inne­håll på tid­ning­ars webb­plat­ser. Native adver­ti­sing är tex­tre­klam på webben.

Content marketing

Den mest använ­da for­men av vär­deska­pan­de mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion är con­tent mar­ke­ting. Den kal­las ock­så inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Termen är rela­tiv ny. Den bör­ja­de använ­das i USA runt 2008, och har nu bli­vit popu­lär i Sverige. Men idéen är beprö­vad. Kundtidningar är den mest kän­da for­men av con­tent mar­ke­ting. Men det kan vara myc­ket mer.

Det kan vara för­dju­pan­de blog­gin­lägg, som gör kun­der med­vet­na om möj­lig­he­ter, sam­ti­digt som de får ett mer­vär­de i form av kun­skap. Det kan vara åter­kom­man­de fru­kost­se­mi­na­ri­um, som eta­ble­rar bil­den av arran­gö­ren som kun­nig och enga­ge­rad inom områ­det, sam­ti­digt som kun­der­na får ett mer­vär­de i form av inspi­ra­tion. Det kan vara en serie under­hål­lan­de vide­oklipp, som byg­ger varu­mär­ket och attra­he­rar nya kun­der, sam­ti­digt som kun­der­na får en stunds för­strö­el­se. Eller det kan vara bild­spel, bok, fall­stu­di­er, infor­ma­tions­gra­fik, kun­skaps­bank, nyhets­brev, podcast, webb-TV och myc­ket annat.

Tre principer

Content mar­ke­ting är allt­så en form av vär­deska­pan­de mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion där vär­det lig­ger i själ­va inne­hål­let. Den bäran­de idén är att pub­li­ce­ra inne­håll som mål­grup­pen fin­ner vär­de­fullt i syf­te att gene­re­ra och upp­rätt­hål­la kund­re­la­tio­ner inom mål­grup­pen. Den till synes enk­la beskriv­ning­en rym­mer tre vik­ti­ga principer:

  1. Det är före­ta­get självt som pub­li­ce­rar inne­hål­let. Naturligtvis kan de anli­ta någon som gör det fak­tis­ka arbe­tet att ska­pa och pub­li­ce­ra inne­håll. Och natur­ligt­vis kan de pub­li­ce­ra inne­hål­let i kana­ler som de själ­va inte äger. Men det mås­te tyd­ligt fram­gå att det är före­ta­get som är avsän­da­re och utgi­va­re av innehållet.

  2. Målgruppen mås­te upp­le­va inne­hål­let som vär­de­fullt. Givet den all­män­na miss­tänk­sam­he­ten mot mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion så stäl­ler det­ta höga krav på inne­hål­let, som mås­te upp­le­vas läro­rikt, infor­ma­tivt eller under­hål­lan­de, upp­le­vas ärligt eller sak­ligt och inte får upp­le­vas som ett för­sök att sälja.

  3. Syftet är att gene­re­ra eller upp­rätt­hål­la kund­re­la­tio­ner. Content mar­ke­ting är inte ett ända­mål i sig (som jour­na­li­stik är). Det är ett medel för att attra­he­ra poten­ti­el­la kun­der, göra dem till beta­lan­de kun­der och behål­la dem som loja­la kunder.

En prak­tisk kon­se­kvens av prin­ci­per­na är att con­tent mar­ke­ting är lång­sik­tigt, att pro­duk­tion av inne­håll skall ske sys­te­ma­tiskt och att pub­li­ce­ring mås­te ske regel­bun­det. Långsiktigt eftersom det tar tid innan con­tent mar­ke­ting bör­jar ge effekt i form av gene­re­ra­de kun­der. Regelbundet eftersom ett syf­te är att upp­rätt­hål­la kund­re­la­tio­ner. Och sys­te­ma­tiskt eftersom det krävs regel­bun­den pro­duk­tion av vär­de­fullt inne­håll under en läng­re tid.

Kom igång!

För att lyc­kas med con­tent mar­ke­ting (eller spe­ci­al­fal­let inbound mar­ke­ting) behö­ver du en plan som besva­rar någ­ra vik­ti­ga frå­gor: Vilken effekt vill du upp­nå? Vilka mål­grup­per bidrar mest till den öns­ka­de effek­ten? Vad påver­kar mål­grup­per­na att bidra till öns­kad effekt? Vad för inne­håll tyc­ker mål­grup­per­na är vär­de­fullt längs köpa­rens resa, och vad får dem att ta näs­ta steg? Vilka inne­håll i vil­ka medi­er ger mest effekt? Hur skall tona­li­te­ten anpas­sas efter mål­grupp, steg och media? Hur myc­ket och hur ofta skall du pub­li­ce­ra inne­håll? Vad skall du och dina med­ar­be­ta­re göra själv, och vad skall ni läg­ga ut på extern leverantör?

Dessa frå­gor och myc­ket annat tas upp i boken Content mar­ke­ting – vär­deska­pan­de mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion skri­ven av artikelförfattarna.

— Thomas Barregren och Pia Tegborg

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »