Content marketing för alla – intervju med Joakim Arhammar och Pontus Staunstrup

Är content marketing verkligen för alla? Litet som stort företag? Och oavsett var på köpresan kunden befinner sig? Ja, det påstår i alla fall Joakim Arhammar och Pontus Staunstrup i sin nyutkomna bok med samma namn. Lyssna på vårt samtal med de båda författarna här!

Pia Tegborg
10 februari 2016

I dagar­na kom­mer en ny svensk bok om con­tent mar­ke­ting ut i han­deln. Den heter Content mar­ke­ting för alla och är skri­ven av con­tent mar­ke­ting-pro­fi­ler­na Joakim Arhammar och Pontus Staunstrup.

Thomas och jag fick ett givan­de sam­tal med de båda för­fat­tar­na. Om inne­hål­let i boken såklart men även om annat som lig­ger oss con­tent mar­ke­ting-entu­si­as­ter nära.

Vi pra­tar om att con­tent mar­ke­ting är en ange­lä­gen­het för alla före­tag, avsett stor­lek, och att det fak­tiskt går att kom­ma igång även med rela­tivt små medel. Och som så många gång­er tidi­ga­re slår vi fast att con­tent mar­ke­ting är en meto­dik, ett sätt att arbe­ta med kom­mu­ni­ka­tion gente­mot en kund, ing­et annat.

Men att upp­hand­la tjäns­ter inom con­tent mar­ke­ting kan vara en utma­ning. Detta då ota­li­ga byrå­er och kon­sul­ter slåss om att äga begrep­pet och dess­utom vid­gar det för att pas­sa egna syf­ten. Det gäl­ler där­för att stäl­la det rät­ta frå­gor­na. Vilka de nu är.

Vilka rol­ler är cen­tra­la i con­tent-tea­met? Hur mäter man sina kom­mu­ni­ka­tions­in­sat­ser och var­för? Och hur fun­kar det med kon­ver­te­ring i con­tent marketing?

Lyssna på dagens avsnitt av Kntnt-radio för svar!

[kntnt_​radio 52]

Innehållet

Avsnittet är 59 minu­ter (och någ­ra sekun­der) långt. Vi pra­tar om myc­ket. Här är någ­ra exempel.

 • boken Content mar­ke­ting är för alla
 • con­tent mar­ke­ting som sätt att kom­mu­ni­ce­ra med kund
 • lik­he­ter och skill­na­der mel­lan inbound mar­ke­ting och con­tent marketing
 • 5 nöd­vän­di­ga rol­ler för ett con­tent team
 • mäta kom­mu­ni­ka­tions­in­sats
 • faran att bli allt­för datastyrd
 • utma­na läsaren
 • con­tent mar­ke­ting star­tar med en affärsutmaning
 • kon­ver­te­ring som en lång ked­ja av event
 • svensk kont­ra inter­na­tio­nell con­tent marketing
 • kon­ver­gens mel­lan sälj och marknad
 • hur silos för­stör effek­ti­vi­te­ten i innehållsproduktionen
 • tra­di­tio­nell annons är del av con­tent marketing
 • con­tent first som strategi
 • du mås­te fort­fa­ran­de sälja
 • vad du ska frå­ga när du kon­tak­tar en byrå
 • byrå­er­nas behov att fyl­la produktionsbasen
 • faran att hop­pa rakt in i den kre­a­ti­va processen
 • mark­nads­che­fer­na är dåli­ga beställare
 • äga sin strategi
 • störs­ta utma­ning­en med con­tent marketing

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Black & White © Arrow & Olive (CC BY-ND 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »