Content marketing för alla – intervju med Joakim Arhammar och Pontus Staunstrup

Är content marketing verkligen för alla? Litet som stort företag? Och oavsett var på köpresan kunden befinner sig? Ja, det påstår i alla fall Joakim Arhammar och Pontus Staunstrup i sin nyutkomna bok med samma namn. Lyssna på vårt samtal med de båda författarna här!

Pia Tegborg
10 februari 2016

I dagar­na kom­mer en ny svensk bok om con­tent mar­ke­ting ut i han­deln. Den heter Content mar­ke­ting för alla och är skri­ven av con­tent mar­ke­ting-pro­fi­ler­na Joakim Arhammar och Pontus Staunstrup.

Thomas och jag fick ett givan­de sam­tal med de båda för­fat­tar­na. Om inne­hål­let i boken såklart men även om annat som lig­ger oss con­tent mar­ke­ting-entu­si­as­ter nära.

Vi pra­tar om att con­tent mar­ke­ting är en ange­lä­gen­het för alla före­tag, avsett stor­lek, och att det fak­tiskt går att kom­ma igång även med rela­tivt små medel. Och som så många gång­er tidi­ga­re slår vi fast att con­tent mar­ke­ting är en meto­dik, ett sätt att arbe­ta med kom­mu­ni­ka­tion gente­mot en kund, ing­et annat.

Men att upp­hand­la tjäns­ter inom con­tent mar­ke­ting kan vara en utma­ning. Detta då ota­li­ga byrå­er och kon­sul­ter slåss om att äga begrep­pet och dess­utom vid­gar det för att pas­sa egna syf­ten. Det gäl­ler där­för att stäl­la det rät­ta frå­gor­na. Vilka de nu är.

Vilka rol­ler är cen­tra­la i con­tent-tea­met? Hur mäter man sina kom­mu­ni­ka­tions­in­sat­ser och var­för? Och hur fun­kar det med kon­ver­te­ring i con­tent mar­ke­ting?

Lyssna på dagens avsnitt av Kntnt-radio för svar!

Innehållet

Avsnittet är 59 minu­ter (och någ­ra sekun­der) långt. Vi pra­tar om myc­ket. Här är någ­ra exem­pel.

 • boken Content mar­ke­ting är för alla
 • con­tent mar­ke­ting som sätt att kom­mu­ni­ce­ra med kund
 • lik­he­ter och skill­na­der mel­lan inbound mar­ke­ting och con­tent mar­ke­ting
 • 5 nöd­vän­di­ga rol­ler för ett con­tent team
 • mäta kom­mu­ni­ka­tions­in­sats
 • faran att bli allt­för data­styrd
 • utma­na läsa­ren
 • con­tent mar­ke­ting star­tar med en affärs­ut­ma­ning
 • kon­ver­te­ring som en lång ked­ja av event
 • svensk kont­ra inter­na­tio­nell con­tent mar­ke­ting
 • kon­ver­gens mel­lan sälj och mark­nad
 • hur silos för­stör effek­ti­vi­te­ten i inne­hålls­pro­duk­tio­nen
 • tra­di­tio­nell annons är del av con­tent mar­ke­ting
 • con­tent first som stra­te­gi
 • du mås­te fort­fa­ran­de säl­ja
 • vad du ska frå­ga när du kon­tak­tar en byrå
 • byrå­er­nas behov att fyl­la pro­duk­tions­ba­sen
 • faran att hop­pa rakt in i den kre­a­ti­va pro­ces­sen
 • mark­nads­che­fer­na är dåli­ga bestäl­la­re
 • äga sin stra­te­gi
 • störs­ta utma­ning­en med con­tent mar­ke­ting

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Black & White © Arrow & Olive (CC BY-ND 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
Praesent consectetur et, velit, ut vel, Lorem massa dictum sed leo. efficitur.

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest