Content marketing benchmark: detta är framgångsfaktorerna

Nu har den kommit! Den stora årliga undersökningen om tillståndet för content marketing. Rättare sagt har den första av flera delrapporter kommit – den om B2B-företags användning av content marketing. Content-spanarna, Pia Tegborg, Malin Sjöman och Thomas Barregren har kastat sig över rapporten och hittar intressanta, och något oväntade, skillnader mellan de företag som lyckas bäst med att bidra till uppsatta affärsmål för content marketing och de som lyckas sämst eller inte alls. Det handlar avsnitt 198 av Kntnt Radio om. Lyssna nu!

Pia Tegborg
18 oktober 2018

Nu har den kom­mit! Den sto­ra årli­ga under­sök­ning­en om till­stån­det för con­tent mar­ke­ting. Rättare sagt har den förs­ta av fle­ra del­rap­por­ter kom­mit – den om B2B-före­tags använd­ning av con­tent mar­ke­ting. Content-spa­nar­na, Pia Tegborg, Malin Sjöman och Thomas Barregren har kas­tat sig över rap­por­ten och hit­tar intres­san­ta, och något ovän­ta­de, skill­na­der mel­lan de före­tag som lyc­kas bäst med att bidra till upp­sat­ta affärs­mål för con­tent mar­ke­ting och de som lyc­kas sämst eller inte alls. Det hand­lar avsnitt 198 av Kntnt Radio om. Lyssna nu!

[kntnt_​radio 198]

Kort om undersökningen

Studien är ett sam­ar­be­te mel­lan Content Marketing Institute (CMI) och MarketingProfs och genom­för­des för nion­de gång­en under juni och juli 2018. I årets under­sök­ning del­tog 771 respon­den­ter från nor­da­me­ri­kans­ka B2B-före­tag, verk­sam­ma i vari­e­ran­de branscher.

Samtliga respon­den­ter har sva­rat att de själ­va är invol­ve­ra­de i att göra con­tent mar­ke­ting eller är ansva­rig för con­tent mar­ke­ting, samt att deras före­tag har job­bat med con­tent mar­ke­ting under minst ett år.

Så har det definierats

Content mar­ke­ting defi­nie­ras som ett stra­te­gisk till­vä­ga­gångs­sätt inom mark­nads­fö­ring som foku­se­rar på att ska­pa och spri­da vär­de­fullt, rele­vant och kon­si­stent inne­håll i syf­te att attra­he­ra och behål­la en tyd­ligt defi­ni­e­rad mål­grupp – och ytterst dri­va en lön­sam kundhandling.

De i under­sök­ning­en som defi­nie­ras som mest fram­gångs­ri­ka beskri­ver själ­va sin con­tent mar­ke­ting som extremt eller väl­digt fram­gångs­rik uti­från före­ta­gets affärsmål.

De i under­sök­ning­en som defi­nie­ras som minst fram­gångs­ri­ka beskri­ver själ­va sin con­tent mar­ke­ting som mini­malt eller inte alls fram­gångs­rik uti­från före­ta­gets affärsmål.

Rapporten är på 44 sidor och kan ses och lad­das ned här:

Musik

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Missed Connection © Tab (CC BY-NC-ND 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »