Observera att detta är en föråldrad artikel som är arkiverad.

Content marketing – det skalbara minglet. Måste du bli dataanalytiker? Ser ditt innehåll bra ut i sociala medier? Dreglande hundar.

Thomas Barregren
10 mars 2017

Hej vän­ner!

Content mar­ke­ting – det skal­ba­ra ming­let. Det är en bra rubrik. Det grä­mer mig att jag inte kom på den själv. Men äras den som äras bör. Rubrikens upp­hovs­man heter Tomas Tränker.

Tomas är man­nen och rös­ten bakom Entreprenörsdriv – en podcast om ”före­ta­gan­det, driv­kraf­ter och ent­re­penörs­skap blan­dat med intres­san­ta gäs­ter”. Men det är ock­så till stor del en podd om mark­nads­fö­ring och för­sälj­ning – i ent­re­pre­nörs­driv­na före­tag.

Tomas är själv mark­nads­chef, och det märks i val av ämne och gäs­ter. Senast gäs­ta­des han av Niklas Myhr – a.k.a. The Social Media Professor – och gång­en före det av ing­en mind­re än under­teck­nad med kol­le­ga.

Kollegan är för­stås Pia. Och som du säkert har gis­sat lyder podcas­tens rubrik: Content mar­ke­ting – det skal­ba­ra ming­let.

I inter­vjun för­kla­rar Pia och jag vad con­tent mar­ke­ting är och hur det fun­ge­rar. Jag är nöjd med vår insats, för jag tror vi lyc­ka­des för­kla­ra det på ett enkelt och lätt­be­grip­ligt sätt. Det är så bra att jag vågar före­slå att du låter spe­la upp inter­vjun för che­fen eller kol­le­gor som inte rik­tigt för­står con­tent mar­ke­ting.

Ett helt annat sätt att för­kla­ra con­tent mar­ke­ting bjöd jag på för någ­ra vec­kor sedan när jag pra­ta­de på Kntnt Frukost.

Det var förs­ta gång­en sedan star­ten 2013 som vi själ­va pra­ta­de på vårt egen fru­koste­vent. Det kan tyc­kas udda, men är ett stra­te­giskt val vi har gjort. Vi ser Kntnt Frukost som en con­tent pro­dukt – inte som vår mega­fon – och fyl­ler den där­för med inne­håll som vi tror vår mål­grupp upp­skat­tar. Att jag ändå stod på scen beror på Cision.

Cision är en myc­ket upp­skat­tad sam­ar­bets­part­ner under våra fru­kostar. Bland annat bidrar de med en tala­re. Varje fru­kost har allt­så två pre­sen­ta­tio­ner. En kor­ta­re på tju­go minu­ter som Cision ansva­rar för, och en läng­re på 45 minu­ter som Kntnt ansva­rar för.

Cision har haft med fle­ra spän­nan­de tala­re, bland annat Frida Boisen och från Internetstiftelsen och Hammer & Hanborg. Och sist gång var det jag.

Naturligtvis vil­le jag använ­da mina 20 minu­ter till att pra­ta om con­tent mar­ke­ting. Den här gång­en från en lite annorlun­da vin­kel. Eller rät­ta­re sagt, en myc­ket annorlun­da vin­kel: Pavlos dreg­lan­de hun­dar. Nyfiken? Kolla här!

Nu till något helt annat: Open Graph, Twitter Cards och meta­tag­gar.

Min kom­pan­jon och kol­le­ga Fabian Sörqvist är inte bara en kniv­skarp utveck­la­re (han är arki­tek­ten bakom bland annat www​.lu​.se), utan ock­så en bra peda­gog och skri­bent. Något han allt­för säl­lan har tid att visar prov på, eftersom han foku­se­rar på att vida­re­ut­veck­la Konzilo. Men i vec­kan tog han sig tid.

Fabian berät­tar hur du ska få din webb­si­da att se så snygg ut som möj­ligt när du eller and­ra län­kar till den på Facebook, LinkedIn eller Twitter. Läs arti­keln här.

Till sist vill jag slå ett slag för vec­kans avsnitt av Kntnt Radio. I avsnitt 89 frå­gar Pontus Staunstrup och jag oss: Måste man vara dataa­na­ly­ti­ker för att lyc­kas med con­tent mar­ke­ting. Lyssna nu!

Trevlig helg öns­kar
Thomas (med kol­le­gor)

Dela artikeln om du gillade den!

Liknande artiklar

Just nu har vi inga fler artiklar om ämnet.

Förslag på mer läsning

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »

Kommunicera effektivare i samband med mässor

Mässorna är stor­slag­na, moder­na hub­bar för kom­mu­ni­ka­tion både digi­talt och IRL. Biljetter scan­nas och rivs, sto­ra bild­skär­mar pum­par ut sitt bud­skap. Samtal förs mel­lan poten­ti­el­la affärs­kon­tak­ter. Men tar du till­va­ra på alla kom­mu­ni­ka­tions­möj­lig­he­ter? Martin Karlsson Modigh gui­dar dig genom för­be­re­del­ser­na, vad du bör tän­ka på under mäs­san och vad du kan göra efteråt.

Läs artikel »

Nytt EU-direktiv ställer tuffare krav på marknadsföring online

EU sat­sar sto­ra resur­ser på att för­bätt­ra de juri­dis­ka spel­reg­ler­na i EUs digi­ta­la mil­jö. Inte minst vad gäl­ler den kon­su­ment­skyd­dan­de lag­stift­ning­en. Större krav på e-mark­nads­plat­ser och en utö­kad ång­er­rätt är bara någ­ra exem­pel på det­ta och sank­tio­ner­na vid över­trä­del­se kan svi­da ordent­ligt. Som mark­nads­fö­ra­re mås­te du veta vad som gäl­ler. Läs dagens arti­kel för­fat­tad av Erik Ullberg och Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

En publicist söker sin prenumerant

Har ditt före­tag en blogg? Finns ni på Facebook? Har ni ett nyhets­flö­de på hem­si­dan? Grattis, då är ni i själ­va ver­ket även pub­li­cis­ter. Och då kan det vara bra att ha koll på vad det inne­bär. Läs mer om det­ta i dagens arti­kel  sig­ne­rad Lars Wirtén.

Läs artikel »
non Donec porta. libero. vel, libero nunc adipiscing efficitur.

Missa inte nästa artikel!

Missa inte nästa artikel! Fyll i din mejladress och få ett mejl med de senaste artiklarna.

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest