Observera att detta är en föråldrad artikel som är arkiverad.

Content marketing – det skalbara minglet. Måste du bli dataanalytiker? Ser ditt innehåll bra ut i sociala medier? Dreglande hundar.

Thomas Barregren
10 mars 2017

Hej vän­ner!

Content mar­ke­ting – det skal­ba­ra ming­let. Det är en bra rubrik. Det grä­mer mig att jag inte kom på den själv. Men äras den som äras bör. Rubrikens upp­hovs­man heter Tomas Tränker.

Tomas är man­nen och rös­ten bakom Entreprenörsdriv – en podcast om ”före­ta­gan­det, driv­kraf­ter och ent­re­penörs­skap blan­dat med intres­san­ta gäs­ter”. Men det är ock­så till stor del en podd om mark­nads­fö­ring och för­sälj­ning – i ent­re­pre­nörs­driv­na före­tag.

Tomas är själv mark­nads­chef, och det märks i val av ämne och gäs­ter. Senast gäs­ta­des han av Niklas Myhr – a.k.a. The Social Media Professor – och gång­en före det av ing­en mind­re än under­teck­nad med kol­le­ga.

Kollegan är för­stås Pia. Och som du säkert har gis­sat lyder podcas­tens rubrik: Content mar­ke­ting – det skal­ba­ra ming­let.

I inter­vjun för­kla­rar Pia och jag vad con­tent mar­ke­ting är och hur det fun­ge­rar. Jag är nöjd med vår insats, för jag tror vi lyc­ka­des för­kla­ra det på ett enkelt och lätt­be­grip­ligt sätt. Det är så bra att jag vågar före­slå att du låter spe­la upp inter­vjun för che­fen eller kol­le­gor som inte rik­tigt för­står con­tent mar­ke­ting.

Ett helt annat sätt att för­kla­ra con­tent mar­ke­ting bjöd jag på för någ­ra vec­kor sedan när jag pra­ta­de på Kntnt Frukost.

Det var förs­ta gång­en sedan star­ten 2013 som vi själ­va pra­ta­de på vårt egen fru­koste­vent. Det kan tyc­kas udda, men är ett stra­te­giskt val vi har gjort. Vi ser Kntnt Frukost som en con­tent pro­dukt – inte som vår mega­fon – och fyl­ler den där­för med inne­håll som vi tror vår mål­grupp upp­skat­tar. Att jag ändå stod på scen beror på Cision.

Cision är en myc­ket upp­skat­tad sam­ar­bets­part­ner under våra fru­kostar. Bland annat bidrar de med en tala­re. Varje fru­kost har allt­så två pre­sen­ta­tio­ner. En kor­ta­re på tju­go minu­ter som Cision ansva­rar för, och en läng­re på 45 minu­ter som Kntnt ansva­rar för.

Cision har haft med fle­ra spän­nan­de tala­re, bland annat Frida Boisen och från Internetstiftelsen och Hammer & Hanborg. Och sist gång var det jag.

Naturligtvis vil­le jag använ­da mina 20 minu­ter till att pra­ta om con­tent mar­ke­ting. Den här gång­en från en lite annorlun­da vin­kel. Eller rät­ta­re sagt, en myc­ket annorlun­da vin­kel: Pavlos dreg­lan­de hun­dar. Nyfiken? Kolla här!

Nu till något helt annat: Open Graph, Twitter Cards och meta­tag­gar.

Min kom­pan­jon och kol­le­ga Fabian Sörqvist är inte bara en kniv­skarp utveck­la­re (han är arki­tek­ten bakom bland annat www​.lu​.se), utan ock­så en bra peda­gog och skri­bent. Något han allt­för säl­lan har tid att visar prov på, eftersom han foku­se­rar på att vida­re­ut­veck­la Konzilo. Men i vec­kan tog han sig tid.

Fabian berät­tar hur du ska få din webb­si­da att se så snygg ut som möj­ligt när du eller and­ra län­kar till den på Facebook, LinkedIn eller Twitter. Läs arti­keln här.

Till sist vill jag slå ett slag för vec­kans avsnitt av Kntnt Radio. I avsnitt 89 frå­gar Pontus Staunstrup och jag oss: Måste man vara dataa­na­ly­ti­ker för att lyc­kas med con­tent mar­ke­ting. Lyssna nu!

Trevlig helg öns­kar
Thomas (med kol­le­gor)

Dela artikeln om du gillade den!

Liknande artiklar

Just nu har vi inga fler artiklar om ämnet.

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
ultricies risus. libero. eleifend nunc pulvinar venenatis,

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest