Content marketing – det skalbara minglet. Måste du bli dataanalytiker? Ser ditt innehåll bra ut i sociala medier? Dreglande hundar.

Thomas Barregren
10 mars 2017

Hej vän­ner!

Content mar­ke­ting – det skal­ba­ra ming­let. Det är en bra rubrik. Det grä­mer mig att jag inte kom på den själv. Men äras den som äras bör. Rubrikens upp­hovs­man heter Tomas Tränker.

Tomas är man­nen och rös­ten bakom Entreprenörsdriv – en podcast om ”före­ta­gan­det, driv­kraf­ter och ent­re­penörs­skap blan­dat med intres­san­ta gäs­ter”. Men det är ock­så till stor del en podd om mark­nads­fö­ring och för­sälj­ning – i ent­re­pre­nörs­driv­na företag.

Tomas är själv mark­nads­chef, och det märks i val av ämne och gäs­ter. Senast gäs­ta­des han av Niklas Myhr – a.k.a. The Social Media Professor – och gång­en före det av ing­en mind­re än under­teck­nad med kollega.

Kollegan är för­stås Pia. Och som du säkert har gis­sat lyder podcas­tens rubrik: Content mar­ke­ting – det skal­ba­ra ming­let.

I inter­vjun för­kla­rar Pia och jag vad con­tent mar­ke­ting är och hur det fun­ge­rar. Jag är nöjd med vår insats, för jag tror vi lyc­ka­des för­kla­ra det på ett enkelt och lätt­be­grip­ligt sätt. Det är så bra att jag vågar före­slå att du låter spe­la upp inter­vjun för che­fen eller kol­le­gor som inte rik­tigt för­står con­tent marketing.

Ett helt annat sätt att för­kla­ra con­tent mar­ke­ting bjöd jag på för någ­ra vec­kor sedan när jag pra­ta­de på Kntnt Frukost.

Det var förs­ta gång­en sedan star­ten 2013 som vi själ­va pra­ta­de på vårt egen fru­koste­vent. Det kan tyc­kas udda, men är ett stra­te­giskt val vi har gjort. Vi ser Kntnt Frukost som en con­tent pro­dukt – inte som vår mega­fon – och fyl­ler den där­för med inne­håll som vi tror vår mål­grupp upp­skat­tar. Att jag ändå stod på scen beror på Cision.

Cision är en myc­ket upp­skat­tad sam­ar­bets­part­ner under våra fru­kostar. Bland annat bidrar de med en tala­re. Varje fru­kost har allt­så två pre­sen­ta­tio­ner. En kor­ta­re på tju­go minu­ter som Cision ansva­rar för, och en läng­re på 45 minu­ter som Kntnt ansva­rar för.

Cision har haft med fle­ra spän­nan­de tala­re, bland annat Frida Boisen och från Internetstiftelsen och Hammer & Hanborg. Och sist gång var det jag.

Naturligtvis vil­le jag använ­da mina 20 minu­ter till att pra­ta om con­tent mar­ke­ting. Den här gång­en från en lite annorlun­da vin­kel. Eller rät­ta­re sagt, en myc­ket annorlun­da vin­kel: Pavlos dreg­lan­de hun­dar. Nyfiken? Kolla här!

Nu till något helt annat: Open Graph, Twitter Cards och metataggar.

Min kom­pan­jon och kol­le­ga Fabian Sörqvist är inte bara en kniv­skarp utveck­la­re (han är arki­tek­ten bakom bland annat www​.lu​.se), utan ock­så en bra peda­gog och skri­bent. Något han allt­för säl­lan har tid att visar prov på, eftersom han foku­se­rar på att vida­re­ut­veck­la Konzilo. Men i vec­kan tog han sig tid.

Fabian berät­tar hur du ska få din webb­si­da att se så snygg ut som möj­ligt när du eller and­ra län­kar till den på Facebook, LinkedIn eller Twitter. Läs arti­keln här.

Till sist vill jag slå ett slag för vec­kans avsnitt av Kntnt Radio. I avsnitt 89 frå­gar Pontus Staunstrup och jag oss: Måste man vara dataa­na­ly­ti­ker för att lyc­kas med con­tent mar­ke­ting. Lyssna nu!

Trevlig helg önskar
Thomas (med kollegor)

Dela artikeln om du gillade den!

Liknande artiklar

Just nu har vi inga fler artiklar om ämnet.

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »