Content marketing för entreprenörer

Mellan september 2015 och juli 2016 sändes fyrtio avsnitt av podden Åsikt – en krönika av och med Thomas Barregren. Detta är en återutsändning av avsnitt 22 från den 15 februari 2016.

Thomas Barregren
1 augusti 2017

[kntnt_​radio 126]

”Content mar­ke­ting för ent­re­pre­nö­rer” är rubri­ken för Åsikt 22 från den 15 feb­ru­a­ri 2016. Jag heter Thomas Barregren.

[Inledande vin­jett]

Hejsan!

När du lyss­nar på det­ta är jag ute i längd­spå­ret. Det är sport­lov i västsve­ri­ge. Min familj och jag är i Fjätervålen i Dalarna.

Jag bru­kar skri­va den­na krö­ni­ka på fredag–lördag, och spe­la in den på söndag–måndag. Det är en väl­digt kort fram­för­håll­ning. Och det är tänkt så.

Till skill­nad mot res­ten av inne­hål­let, som är pla­ne­rat ända fram till som­mar­se­mestern, så bestäm­mer jag ämne och vin­kel för krö­ni­kan först i slu­tet av vec­kan. För Åsikt är Kntnts ledar­krö­ni­ka. I den tar jag upp ett ämne som känns aktu­ellt, åtminsto­ne från vårt per­spek­tiv, och ger vår… åsikt.

Men i lör­dags läm­na­de vi Götet och ställ­de kosan norrut. Och nu är jag allt­så ute i längd­spå­ret. Så där­för blir det­ta ett specialavsnitt.

Du ska näm­li­gen få höra Tomas Tränkner inter­vjua min kol­le­ga och kom­pan­jon Pia och mig i pod­den Entreprenörsdriv.

Det är en podd som Tomas Tränkner gör till­sam­mans med Magnus Johansson. Till var­dags är Tomas mark­nads­chef på ett verk­stads­tek­niskt före­tag, och Magnus utbil­dar säl­ja­re. Och i pod­den pra­tar de med eller utan gäs­ter om före­ta­gan­de, driv­kraf­ter och entreprenörskap.

Så det var i egen­skap av ent­re­pre­nö­rer Pia och jag blev till­frå­ga­de att med­ver­ka. Men det mesta kom för­stås att hand­la om mark­nads­fö­ring i all­män­het och con­tent mar­ke­ting i synnerhet.

Du ska nu få höra hela det halv­tim­mes­långa avsnit­tet. God lyssning!

[Vinjett]

Entreprenörsdriv 39: Content marketing – bygg relationer och bättre säljmöjligheter med värdefullt innehåll

Av natur­li­ga skäl finns ing­et manus. Men du kan lyss­na till inter­vjun här på sidan. Gå till­ba­ka till bör­jan och klic­ka på upp­spel­nings­knap­pen. Eller ännu bätt­re: pre­nu­me­re­ra på Kntnt Åsikt. 🙂 Du kan ock­så läsa Tomas Tränkners sam­man­fatt­ning av inter­vjun.

Din tur

[Avslutande vin­jett]

Berätta vad du tyc­ker om Åsikt. Vad gil­lar du? Vad kan göras bätt­re? Skicka ett mejl till tho­mas (med th) snabel‑a knt​nt​.se.

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »