Content marketing för entreprenörer

Mellan september 2015 och juli 2016 sändes fyrtio avsnitt av podden Åsikt – en krönika av och med Thomas Barregren. Detta är en återutsändning av avsnitt 22 från den 15 februari 2016.

Thomas Barregren
1 augusti 2017

”Content mar­ke­ting för ent­re­pre­nö­rer” är rubri­ken för Åsikt 22 från den 15 feb­ru­a­ri 2016. Jag heter Thomas Barregren.

[Inledande vin­jett]

Hejsan!

När du lyss­nar på det­ta är jag ute i längd­spå­ret. Det är sport­lov i västsve­ri­ge. Min familj och jag är i Fjätervålen i Dalarna.

Jag bru­kar skri­va den­na krö­ni­ka på fredag–lördag, och spe­la in den på söndag–måndag. Det är en väl­digt kort fram­för­håll­ning. Och det är tänkt så.

Till skill­nad mot res­ten av inne­hål­let, som är pla­ne­rat ända fram till som­mar­se­mestern, så bestäm­mer jag ämne och vin­kel för krö­ni­kan först i slu­tet av vec­kan. För Åsikt är Kntnts ledar­krö­ni­ka. I den tar jag upp ett ämne som känns aktu­ellt, åtminsto­ne från vårt per­spek­tiv, och ger vår… åsikt.

Men i lör­dags läm­na­de vi Götet och ställ­de kosan norrut. Och nu är jag allt­så ute i längd­spå­ret. Så där­för blir det­ta ett spe­ci­alav­snitt.

Du ska näm­li­gen få höra Tomas Tränkner inter­vjua min kol­le­ga och kom­pan­jon Pia och mig i pod­den Entreprenörsdriv.

Det är en podd som Tomas Tränkner gör till­sam­mans med Magnus Johansson. Till var­dags är Tomas mark­nads­chef på ett verk­stads­tek­niskt före­tag, och Magnus utbil­dar säl­ja­re. Och i pod­den pra­tar de med eller utan gäs­ter om före­ta­gan­de, driv­kraf­ter och ent­re­pre­nör­skap.

Så det var i egen­skap av ent­re­pre­nö­rer Pia och jag blev till­frå­ga­de att med­ver­ka. Men det mesta kom för­stås att hand­la om mark­nads­fö­ring i all­män­het och con­tent mar­ke­ting i syn­ner­het.

Du ska nu få höra hela det halv­tim­mes­långa avsnit­tet. God lyss­ning!

[Vinjett]

Entreprenörsdriv 39: Content marketing – bygg relationer och bättre säljmöjligheter med värdefullt innehåll

Av natur­li­ga skäl finns ing­et manus. Men du kan lyss­na till inter­vjun här på sidan. Gå till­ba­ka till bör­jan och klic­ka på upp­spel­nings­knap­pen. Eller ännu bätt­re: pre­nu­me­re­ra på Kntnt Åsikt. 🙂 Du kan ock­så läsa Tomas Tränkners sam­man­fatt­ning av inter­vjun.

Din tur

[Avslutande vin­jett]

Berätta vad du tyc­ker om Åsikt. Vad gil­lar du? Vad kan göras bätt­re? Skicka ett mejl till tho­mas (med th) snabel‑a knt​nt​.se.

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
neque. quis, mi, amet, dolor. elit. ut

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest