© Lisa Thornberg via iStock.

Content marketing – hur långt före är USA?

Content marketing fick luft under vingarna först i USA. Marknadsförarna där ligger år före sina svenska kollegor. Men hur många år? Och finns det något att vinna på att känna till det? Det funderar jag på i denna artikel.

Thomas Barregren
14 oktober 2014

Content mar­ke­ting fick luft under ving­ar­na först i USA. Marknadsförarna där lig­ger år före sina svens­ka kol­le­gor. Men hur många år? Och finns det något att vin­na på att kän­na till det? Det fun­de­rar jag på i den­na artikel.

Content marketing ≠ ”content”

Först en vän­lig påmin­nel­se. Content mar­ke­ting är inte det sam­ma som att använ­da inne­håll i mark­nads­fö­ring. Det vore täm­li­gen menings­löst att ha en term för det, eftersom prak­tiskt taget all mark­nads­fö­ring för­ut­sät­ter innehåll. 🙂

Content mar­ke­ting benäm­ner ett sär­skilt till­vä­ga­gångs­sätt som upp­fyl­ler fyra prin­ci­per. Jag har redogjort för des­sa i and­ra artik­lar (bland and­ra den­na) så jag ska inte upp­re­pa dem här. Men det är värt att note­ra att det ända sedan mit­ten av 1800-talet finns exem­pel på före­tag som fram­gångs­rikt har bedri­vet con­tent mar­ke­ting. Så det är abso­lut ing­et nytt.

Något har hänt

Men det är gans­ka uppen­bart att något har hänt de sista åren.

Först myn­ta­des begrep­pet för att beteck­na till­vä­ga­gångs­sät­tet som beskrivs av de fyra prin­ci­per­na. Det sked­de redan 2001. Och från 2008 bör­ja­de ter­men få sprid­ning. Först i USA och från 2012 ock­så i Sverige.

När många enas om ett namn på ett till­vä­ga­gångs­sätt, så är det lät­ta­re att pra­ta om det, att utby­ta tan­kar och erfa­ren­he­ter, och att iden­ti­fi­e­ra meto­der som fun­ge­rar. Så där­för har con­tent mar­ke­ting kom­mit att utveck­las till en metodik.

Behov av en metodik

Under sena­re år har beho­vet av en sådan meto­dik vux­it sig star­ka­re i takt med para­digm­skif­tet från mass­me­dia till per­son-till-per­son media. När effek­ten av köpt plats i mass­me­dia blir allt mind­re, så inser mark­nads­fö­ra­re att de mås­te för­tjä­na plats i per­son-till-per­son media. Det för­ut­sät­ter inne­håll som är rele­vant, intres­sant och vär­deska­pan­de både för mot­ta­ga­re och avsän­da­re. Seth Godin och Philip Kotler för­ut­såg det­ta redan för 15 år sedan. Och utveck­ling­en har kraf­tigt påskyn­dats av Google.

Så hur gör man? Content mar­ke­ting är en lös­ning. (Andra exem­pel är de när­be­släk­ta­de idéer­na inbound mar­ke­ting och you­ti­li­ty (lyss­na från 21:05).

Frågeställning

Så, trots att con­tent mar­ke­ting har utförts ända sedan mark­nads­fö­ring­ens upp­komst i mit­ten av 1800-talet, så är det först nu som meto­di­ken har tagit form och bör­jat få sprid­ning. Längst har de kom­mit i USA. Sverige lig­ger efter. Hur myc­ket? Och är det ens rele­vant? Det ska jag besva­ra nu.

Jämförelse USA och Sverige

För en tid sedan besök­te Pia och jag kon­fe­ren­sen Content Marketing World (om vil­ket du kan läsa här, här och här samt lyss­na om här). Mellan två före­drag bör­ja­de vi fun­de­ra och dis­ku­te­ra hur långt con­tent mar­ke­ting har kom­mit i USA, där vi befann oss, jäm­fört med i Sverige.

Vi utgick från vad sam­ta­len på årets upp­la­ga av Content Marketing World kret­sa­de kring och vad sam­ta­len tyck­tes oss ha kret­sat kring de tre tidi­ga­re åren. Vi antog att de som del­tar på kon­fe­ren­sen är längst fram i con­tent mar­ke­ting vågen i USA. Vi jäm­för­de med hur vi upp­le­ver reso­ne­mang­et går i Sverige längst fram i vår våg­front. Och vi antog att Sveriges våg­front rör sig med sam­ma has­tig­het som USAs.

USA

Vår käns­la är att mark­nads­fö­ra­re i USA bör­ja­de intres­se­ra sig för con­tent mar­ke­ting runt 2008 och att det boo­ma­de 2012. Under 2013 och 2014 har många gått från att lyss­na och lära sig till att pro­va på själ­va och i många fall miss­lyc­kas på grund av avsak­nad av stra­te­gi. Och att döma av vad sam­ta­len under årets Content Marketing World kret­sar kring så kom­mer just stra­te­gi och pro­cess kom­ma i fokus från 2015.

Sverige

Svenska mark­nads­fö­ra­re har enligt vår upp­fatt­ning ännu inte läm­nat den förs­ta fasen när man upp­täc­ker con­tent mar­ke­ting och vill lära sig mer. Vi tror att det kom­mer änd­ras under 2015, att du och dina kol­le­gor kom­mer våga pro­va på.

Slutsats

Vi drog av den­na jäm­fö­rel­se slut­sat­sen att Sverige är cir­ka två år efter i USA i utvecklingen.

Ovetenskaplig men ändå relevant

Vår ana­lys var för­stås full­stän­digt ove­ten­skap­lig. Den var inte ens djuplo­dan­de. Kom ihåg att vi var på språng mel­lan två före­drag. 🙂 Men vi tyc­ker ändå, så här en tid efteråt, att reso­ne­mang­et hål­ler och att slut­sat­sen är korrekt.

Frågan om hur långt efter USA Sverige är kan synas eso­te­risk. Men jag tyc­ker inte det. Om vi tar till oss det fak­tum så kan vi, som enskil­da mark­nads­fö­ra­re, väl­ja att anting­en föl­ja utveck­ling­en i USA och få kon­kur­rens­för­de­lar gente­mot svens­ka kol­le­gor som inte gör det, eller att låta kol­le­gor­na i USA begå miss­ta­gen och i lugn och ro stu­de­ra och lära av dem för att själv und­vi­ka sam­ma misstag.

Skandinavien i övrigt

Det jag nu ska säga är helt base­rat på mag­käns­la och utan något egent­ligt under­lag. Jag upp­le­ver att Danmark lig­ger lite före Sverige, som i sin tur lig­ger lite före Norge. Kanske helt fel. Och antag­li­gen inte så intres­sant. Men i alla fall.

Vad tycker du?

Vad är din upp­fatt­ning? Är det menings­fullt att jäm­fö­ra län­der så här? Ger det något? Håller du med om slut­sat­ser­na? Diskutera gär­na saken i någon av de svens­ka dis­kus­sions­grup­per­na på Facebook och LinkedIn.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »