© Lisa Thornberg via iStock.

Content marketing – hur långt före är USA?

Content marketing fick luft under vingarna först i USA. Marknadsförarna där ligger år före sina svenska kollegor. Men hur många år? Och finns det något att vinna på att känna till det? Det funderar jag på i denna artikel.

Thomas Barregren
14 oktober 2014

Content mar­ke­ting fick luft under ving­ar­na först i USA. Marknadsförarna där lig­ger år före sina svens­ka kol­le­gor. Men hur många år? Och finns det något att vin­na på att kän­na till det? Det fun­de­rar jag på i den­na arti­kel.

Content marketing ≠ ”content”

Först en vän­lig påmin­nel­se. Content mar­ke­ting är inte det sam­ma som att använ­da inne­håll i mark­nads­fö­ring. Det vore täm­li­gen menings­löst att ha en term för det, eftersom prak­tiskt taget all mark­nads­fö­ring för­ut­sät­ter inne­håll. 🙂

Content mar­ke­ting benäm­ner ett sär­skilt till­vä­ga­gångs­sätt som upp­fyl­ler fyra prin­ci­per. Jag har redogjort för des­sa i and­ra artik­lar (bland and­ra den­na) så jag ska inte upp­re­pa dem här. Men det är värt att note­ra att det ända sedan mit­ten av 1800-talet finns exem­pel på före­tag som fram­gångs­rikt har bedri­vet con­tent mar­ke­ting. Så det är abso­lut ing­et nytt.

Något har hänt

Men det är gans­ka uppen­bart att något har hänt de sista åren.

Först myn­ta­des begrep­pet för att beteck­na till­vä­ga­gångs­sät­tet som beskrivs av de fyra prin­ci­per­na. Det sked­de redan 2001. Och från 2008 bör­ja­de ter­men få sprid­ning. Först i USA och från 2012 ock­så i Sverige.

När många enas om ett namn på ett till­vä­ga­gångs­sätt, så är det lät­ta­re att pra­ta om det, att utby­ta tan­kar och erfa­ren­he­ter, och att iden­ti­fi­e­ra meto­der som fun­ge­rar. Så där­för har con­tent mar­ke­ting kom­mit att utveck­las till en meto­dik.

Behov av en metodik

Under sena­re år har beho­vet av en sådan meto­dik vux­it sig star­ka­re i takt med para­digm­skif­tet från mass­me­dia till per­son-till-per­son media. När effek­ten av köpt plats i mass­me­dia blir allt mind­re, så inser mark­nads­fö­ra­re att de mås­te för­tjä­na plats i per­son-till-per­son media. Det för­ut­sät­ter inne­håll som är rele­vant, intres­sant och vär­deska­pan­de både för mot­ta­ga­re och avsän­da­re. Seth Godin och Philip Kotler för­ut­såg det­ta redan för 15 år sedan. Och utveck­ling­en har kraf­tigt påskyn­dats av Google.

Så hur gör man? Content mar­ke­ting är en lös­ning. (Andra exem­pel är de när­be­släk­ta­de idéer­na inbound mar­ke­ting och you­ti­li­ty (lyss­na från 21:05).

Frågeställning

Så, trots att con­tent mar­ke­ting har utförts ända sedan mark­nads­fö­ring­ens upp­komst i mit­ten av 1800-talet, så är det först nu som meto­di­ken har tagit form och bör­jat få sprid­ning. Längst har de kom­mit i USA. Sverige lig­ger efter. Hur myc­ket? Och är det ens rele­vant? Det ska jag besva­ra nu.

Jämförelse USA och Sverige

För en tid sedan besök­te Pia och jag kon­fe­ren­sen Content Marketing World (om vil­ket du kan läsa här, här och här samt lyss­na om här). Mellan två före­drag bör­ja­de vi fun­de­ra och dis­ku­te­ra hur långt con­tent mar­ke­ting har kom­mit i USA, där vi befann oss, jäm­fört med i Sverige.

Vi utgick från vad sam­ta­len på årets upp­la­ga av Content Marketing World kret­sa­de kring och vad sam­ta­len tyck­tes oss ha kret­sat kring de tre tidi­ga­re åren. Vi antog att de som del­tar på kon­fe­ren­sen är längst fram i con­tent mar­ke­ting vågen i USA. Vi jäm­för­de med hur vi upp­le­ver reso­ne­mang­et går i Sverige längst fram i vår våg­front. Och vi antog att Sveriges våg­front rör sig med sam­ma has­tig­het som USAs.

USA

Vår käns­la är att mark­nads­fö­ra­re i USA bör­ja­de intres­se­ra sig för con­tent mar­ke­ting runt 2008 och att det boo­ma­de 2012. Under 2013 och 2014 har många gått från att lyss­na och lära sig till att pro­va på själ­va och i många fall miss­lyc­kas på grund av avsak­nad av stra­te­gi. Och att döma av vad sam­ta­len under årets Content Marketing World kret­sar kring så kom­mer just stra­te­gi och pro­cess kom­ma i fokus från 2015.

Sverige

Svenska mark­nads­fö­ra­re har enligt vår upp­fatt­ning ännu inte läm­nat den förs­ta fasen när man upp­täc­ker con­tent mar­ke­ting och vill lära sig mer. Vi tror att det kom­mer änd­ras under 2015, att du och dina kol­le­gor kom­mer våga pro­va på.

Slutsats

Vi drog av den­na jäm­fö­rel­se slut­sat­sen att Sverige är cir­ka två år efter i USA i utveck­ling­en.

Ovetenskaplig men ändå relevant

Vår ana­lys var för­stås full­stän­digt ove­ten­skap­lig. Den var inte ens djuplo­dan­de. Kom ihåg att vi var på språng mel­lan två före­drag. 🙂 Men vi tyc­ker ändå, så här en tid efteråt, att reso­ne­mang­et hål­ler och att slut­sat­sen är kor­rekt.

Frågan om hur långt efter USA Sverige är kan synas eso­te­risk. Men jag tyc­ker inte det. Om vi tar till oss det fak­tum så kan vi, som enskil­da mark­nads­fö­ra­re, väl­ja att anting­en föl­ja utveck­ling­en i USA och få kon­kur­rens­för­de­lar gente­mot svens­ka kol­le­gor som inte gör det, eller att låta kol­le­gor­na i USA begå miss­ta­gen och i lugn och ro stu­de­ra och lära av dem för att själv und­vi­ka sam­ma miss­tag.

Skandinavien i övrigt

Det jag nu ska säga är helt base­rat på mag­käns­la och utan något egent­ligt under­lag. Jag upp­le­ver att Danmark lig­ger lite före Sverige, som i sin tur lig­ger lite före Norge. Kanske helt fel. Och antag­li­gen inte så intres­sant. Men i alla fall.

Vad tycker du?

Vad är din upp­fatt­ning? Är det menings­fullt att jäm­fö­ra län­der så här? Ger det något? Håller du med om slut­sat­ser­na? Diskutera gär­na saken i någon av de svens­ka dis­kus­sions­grup­per­na på Facebook och LinkedIn.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
libero ut lectus Phasellus venenatis, Donec in accumsan felis risus id, suscipit

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest